חוק הפונדקאות לא חל על בני זוג מאותו המין

חוק הפונדקאות לא חל על בני זוג מאותו המין:

חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו - 1996 המסדיר את הפונדקאות במדינת ישראל קובע מתווה ברור ומסודר מבחינה משפטית. בהליך פונדקאות בארץ נדרשים בני הזוג לעבור מסלול הכולל הגשת בקשה לאישור הסכם הכוללת מסמכים רבים ושונים, לרבות מסמכים רפואיים והערכה פסיכולוגית לצורך בחינת התאמתם של הצדדים להליך (ס' 4 לחוק) ולאחריו קבלת אישורה של וועדת האישורים להסכם הפונדקאות (ס' 5 לחוק).

חוק הפונדקאות אינו חל על בני זוג מאותו המין נוכח ההגדרה בסעיף 1 לחוק של בני זוג כ"גבר ואישה" וכן הואיל ונעשה בחו"ל. פונדקאות חו"ל טרם הוסדרה בחקיקה (ראה תזכיר הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון הגדרת הורים מיועדים וביצוע הסכם מחוץ לישראל), התשע"ד-2014 (להלן: "התיקון לחוק"). קדמו לכך אף המלצות הוועדה הציבורית לבחינת ההסדרה החקיקתית של נושא הפריון וההולדה בישראל (להלן: "וועדת מור יוסף") בראשות פרופ' מור יוסף, אשר דנה בין השאר בפונדקאות הנערכת מחוץ לישראל ואשר המלצותיה פורסמו בחודש מאי 2012. המלצות הוועדה לא עוגנו בדין הישראלי ולפיכך אין להם כל תוקף מחייב, (לעניין תוקפן של המלצות ועדה ראו "? 39526-03-12 <> (20.9.12) וכן "? 14993-02-11 <> (1.1.13)).

כל עוד לא הוסדר נושא פונדקאות חו"ל הוא מקביל לחוק הפונדקאות אך אינו יונק את חיותו מכוחו. הואיל וחוק הפונדקאות לא חל על התובעים לא ניתן להכפיפם לו ולהחיל את הוראותיו עליהם.

עם זאת חוק הפונדקאות, דו"ח וועדת התיקון לחוק ישמשו מקור השראה פרשני לשם הכרעה בסוגיה בה עסקינן וניתן ללמוד מהנ"ל על המתווה המשפטי הרצוי ועל האינטרסים השונים שיש לדאוג להבטחתם באמצעות ההליך.

כן ניתן ללמוד על המתווה לבירור ההליך ובחינת זכויות התובעים בו מכוחו של הליך האימוץ הבין הארצי המוסדר בחוק אימוץ ילדים, תשמ"א -1981 (להלן: "חוק האימוץ").

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון