בקשה להחלפת פקידת סעד בבית המשפט לענייני משפחה

בקשה להחלפת פקידת סעד בבית המשפט לענייני משפחה

הנחת היסוד של בית המשפט הינה כי פקידת הסעד בהיותה עובדת ציבור, פועלת ביושרה, ללא משוא פנים ועל מסד התרשמותה ומיומנותה המקצועית, בצירוף הניסיון שרכשה במהלך עבודתה.
ברמ"ש (חיפה) 40117-12-13 פלוני נ' פלוני ( מיום 23.12.2013) קבע כב' השופט סארי ג'יוסי באילו נסיבות ניתן יהיה להחליף פקידת הסעד באחרת:
"לשם החלפת עובד סוציאלי באחר, יש לנהוג זהירות רבה והדבר יעשה אך במקרים נדירים וחריגים עת נפל בתסקירו או בהתנהגותו, פגם היורד לשורשו של עניין או מקום שתוכן התסקיר מעלה חשש ממשי לעיוות דין ובכגון דא, ניתן לאמץ את המבחנים שנקבעו בפסיקה לשם פסילת מומחה. כך נוהג בית המשפט, ככל שטענת פסלות של חוות דעת של מומחה בית משפט מועלית לפניו, וכך יש לנהוג, וייתכן אף ביתר הקפדה, ככל שעסקינן בעו"ס מטעם הרווחה, גם משום שהוא כאמור ממלא תפקיד של עובד ציבור".

ראו גם התייחסות בפס"ד שניתן לאחרונה בבג"ץ 125/14 פלונית נ' שר הרווחה ( מיום 2.4.2014), שם נקבע כי זהותם של הגורמים המקצועיים המטפלים בעניינו של צד בהליך נקבעת אמנם בהחלטה מנהלית, אולם מדובר בהחלטה הנתונה לשיקול דעתן של רשויות הרווחה:

"ככלל, אין זה ראוי כי בית משפט זה יכתיב מי תהיינה הפונקציות המקצועיות שתטפלנה בעניין מסוים (ראו והשוו: בג"ץ 1512/03 פלוני
נ' בית הדין הרבני האזורי]] (23.7.2003). בפרט אמורים הדברים בשעה שמדובר בהחלטה להפקיד את הטיפול בעניינה של העותרת וילדיה בידי עובדות סוציאליות מהבכירות ביותר במערך הרווחה.
חזקה על המשיבות 4-3 כי הן פעלו, פועלות ותמשכנה לפעול, בהגינות, במקצועיות, על-יסוד שיקולים ענייניים, וכאשר טובתם של הנזקקים לשירותיהם, וטובתם של הילדים בפרט, ניצבת בראש מעייניהן".

מן הדין כי בקשה להחלפת פקה"ס באחרת תופנה לקבלת מענה אצל פקה"ס המחוזית בטרם תובא לפתחו של בית המשפט.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סעד שלילי

 2. פיצול סעדים

 3. סעד מן היושר

 4. סילוק סעד על הסף

 5. מבחן הסעד המבוקש

 6. עקרון הסעד החלופי

 7. בקשה לפיצול סעדים

 8. היתר לפיצול סעדים

 9. פסיקת סעד שלא נתבקש

 10. סעד הצהרתי המרצת פתיחה

 11. סעד הצהרתי לבעלות על רכב

 12. סעד שלא נתבקש בכתב התביעה

 13. התיישנות תביעה לסעד הצהרתי

 14. טופס פתיחת הליך - קוד סעדים

 15. סעד מנהלי ואזרחי בתביעה אחת

 16. פיצול סעדים בבית הדין לעבודה

 17. סעד כספי במסווה של סעד הצהרתי

 18. תביעה לסעד הצהרתי לבטל חוזה מכר

 19. סעד הצהרתי בהעדר ניקיון כפיים

 20. ערעור על מחיקת סעדים בכתב תביעה

 21. תביעה של ביטוח לאומי למתן סעד כספי

 22. שיקולי בית המשפט במתן סעד הצהרתי

 23. סעד הצהרתי בכפוף לתשלום סכום כסף

 24. סעד הפסדי השתכרות בבית הדין לעבודה

 25. פיצול הדיון בין סעד הצהרתי וסעד כספי

 26. סעד הצהרתי בבית משפט לפי חוק ההתנתקות

 27. סעד הצהרתי בעלות על דירה במזרח ירושלים

 28. סעד הצהרתי כאשר ניתן לבקש סעד ממשי כספי

 29. חוסר התאמה בין הסעד העיקרי לבין סעד ביניים

 30. בקשה למתן סעד הצהרתי בדבר זכויות חתימה בחברה

 31. בקשה להחלפת פקידת סעד בבית המשפט לענייני משפחה

 32. האם אפשר לתבוע סעד כספי בביהמ"ש לעניינים מנהליים ?

 33. בית המשפט לא יפסוק לטובת התובע סעד שאותו הוא לא ביקש

 34. תביעה חוזית לאכיפת חוזה, למסירת חזקה בדירה ולסעד כספי

 35. סעד שיצהיר על אחריות באופן אישי לחובות החברה לפי פסק דין

 36. לא דנים בתביעת "סעד הצהרתי" אם ניתן להגיש "תביעה כספית"

 37. בקשת סעד של ביטול בחירות למועצת רשות מקומיות ולראש הרשות

 38. סעד הצהרתי לפיו על חברת הביטוח להמשיך ולשלם תגמולי ביטוח בעתיד

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון