פיצויים בגין הפרת הסכם גירושין בשל סרבנות גט

פיצויים בגין הפרת הסכם גירושין בשל סרבנות גט

מרגע שנחתם הסכם גירושין בין בני זוג ולכל הפחות מהרגע בו בית הדין הרבני מאשר הסכמה הדדית להתגרש והנתבע חוזר בו, ללא שבוטל ההסכם כולו, הרי שמדובר בהפרת חיוב חוזי המקים סעד של פיצוי. שני אלה יסייעו לבית המשפט הדן בתביעות מסוג זה, הן בפן המשפטי-מהותי (עילת חיוב) והן בפן הראייתי (הקלת הנטל).

לעניין ההיבט החוזי לעיל, חשוב להעיר, כי על פי רוב בני זוג עורכים הסכם גירושין ובו פשרות ו/או ויתורים ו/או הסכמות המושתתות על התפיסה של ההסכם "כעסקת חבילה" כוללת. הוצא את עניין סידור הגט מההסכם והוא כולו יקרוס כמגדל קלפים. לא בכדי שרירה וקיימת ההלכה הקובעת כי על דרך הכלל "בשל מורכבותו אין הסכם הגירושין ניתן להפרדה לחלקים" ולפיכך אין מקום לביטול חלקי של הסכם כזה (ע"א 105/83 מנשה נ' מנשה, פ"ד לח(4) 635, 639; ע"מ (מחוזי ת"א) 1191/02 ח.א. נ' ח.מ., (25/12/2003, פורסם במאגרים, פסקה ח'); עמ"ש (מחוזי ת"א) 1047/09 פלוני נ' פלונית, (22/3/2011, פסקאות 18-16 פורסם במאגרים); עמ"ש (מחוזי -י-ם) 26693-04-13 פלונית נ' פלוני (14/11/2013, פורסם במאגרים)).

כידוע, מערכת היחסים הזוגית מקימה זכויות וחובות משפטיים הדדיים הנחלשים על ידי עיקרון תום הלב. עיקרון זה מחיל על המערכת המשפטית ההסכמית, המפורשת או המשתמעת, בין בני זוג ערכים של צדק, יושר, הגינות ושוויון (בג"צ 4178/04‏‏ פלוני נ' בית הדין הרבני לערעורים, פ''ד סב(1) 235 (2006), פסקה 7 לפסה"ד). ישנם מקרים בהם מתעורר איפוא צורך לבחון העילות החוזיות והמשפטיות החלות בנסיבות העניין בין בני הזוג, ולקרוא אל תוך מערכת היחסים הזוגית של הצדדים את עיקרון תום הלב כמחיל עליהם חובה לפעול בהגינות, יושר וצדק זה כלפי זה (ראו ע"מ (חיפה) 740/08 <> פלוני נ' פלונית, (19/11/2008, פורסם במאגרים)). כעיקרון משפטי "מלכותי" ויסודי בשיטת משפטנו, מהווה עיקרון תום הלב מקור לחובות של הגינות, צדק ויושר בין בני זוג, באופן בלתי תלוי בשאלת סטאטוס הנישואין והחובות הנלוות אליו (רע"א 8256/99 פלונית נ' פלוני, פ"ד נח(2) 213 (2003)). בין אם נראה בנישואין חוזה זוגי מיוחד ובין אם נראה בהם משום התחייבות, אין כיום חולק שיחסי הנישואין מטילים חובת כיבוד הדדי וביצוע חיובים בתם לב (תמ"ש (י-ם) 24760/08 <> ש.ב.ר. נ' ר.ר. (25/3/2010, פורסם במאגרים)).

כשבני זוג מגיעים לבית המשפט ועורכים הסכם גירושין כולל ומצהירים בו, כי הם מתחייבים לסדר את הגט בהסכמה בבית הדין הרבני, ומאוחר יותר הצהרה זו נרמסת ברגל גסה על ידי מי מהם המחליט "לחזור בו" וכאשר בית המשפט מתרשם כי מדובר "בחזרה טקטית" לצרכי השגת הישגים או שיפור עמדות לעומת אלו נשוא ההסכם, מדובר בהתנהגות נעדרת תם לב. מדובר בהפרת חיוב חוזי לכל דבר ועניין.

הנה כי-כן, על הבחינה הנזיקית של סרבנות הגט, ראוי להוסיף כאמור גם את הבחינה החוזית. כאשר בוחנים הסוגייה במשקפיים חוזיות, ברור עוד, כי אין צורך בקביעה שיפוטית של בית הדין הרבני המחייבת הצדדים בגט כדי לקבוע שהופר חיוב חוזי המקים עילה לפיצוי כספי. אומר על כך דברים דומים ונכוחים, חברי כב' השופט נמרוד פלקס:

"לטעמי, ניתן להגיע לאותה התוצאה אף תוך שימוש בדיני החוזים. אבאר. פסיקת בתי המשפט הכירה באפשרות לתבוע פיצויים מכוח הפרת חובות חוזיות החלות במסגרת היחסים המשפחתיים. זאת היות וקשר הנישואין נתפס כחוזה בין צדדים...נמצא איפוא, כי יחסי הנישואין הם חוזה, או למצער פעולה משפטית שיש להחיל עליה את הוראות חוק החוזים ובפרט את חובת תום הלב....פסיקת בתי המשפט החילה את עקרונות תום הלב, האמון והגינות על מגוון יחסים משפטים בין צדדים שונים. מקום שיחסי הכוחות בין הצדדים אינם שווים ולאחד הצדדים יתרון יחסי, המאפשר לו להזיק לצד שכנגד, או לזכות ביתרון בלתי הוגן, הרחיבו בתי המשפט את החובות החלות עליו לשם נטרול אותו חוסר הגינות....כאשר עסקינן בסוגיית סרבנות הגט, הרי על פי הדין האישי, לכל אחד מהצדדים זכות שלא לבטל את הסכם הנישואין, קרי - לסרב ליתן או לקבל גט. שימוש בזכות זו עלול לעיתים ליתן למי מהצדדים יתרון בלתי הוגן המאפשר לו לפגוע באחר ללא כל טעם ענייני. ככל זכות אף בזכות זו, שלא ליתן גט, יש להשתמש בתום לב ואם הנתבע סירב להשתמש בזכותו לבטל את חוזה הנישואין וליתן לתובעת את גיטה, ללא צידוק ובחוסר הגינות, הרי, שייחשב כמפר את חובת תום הלב....הפרת חובת תום הלב מצמיחה לניזוק מגוון סעדים, לרבות אכיפה ופיצויים, בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה" (תמ"ש (י-ם) 44248-05-10 כ.ש. נ' כ.ש. (05/09/2011, פורסם במאגרים)).

ניתן להוסיף, כי דברים נכוחים אלה חלים מכוח קל וחומר, מקום שבני זוג עורכים הסכם גירושין ומתחייבים להסדיר הגט בהסכמה ומאוחר יותר, מבקש אחד מהם בחוסר תםב לחזור בו מהסכמתו בו.

מקום שנכרת בין בני זוג הסכם כולל ובו הסכמה והתחייבות הדדית להסדיר הגט הרי שמעבר לחובת הזהירות (שהופכת למוגברת עוד יותר בשל ההתחייבות החוזית להסדיר הגט בהסכם שבדרך כלל מאושר בבית המשפט), קם לו חיוב חוזי מפורש שיש לבצעו בתם לב. שוב אין הצדדים נמצאים באותו מקום חוזי בו היו קודם עריכת ההסכם. כעת משערכו הסכם ובו הסכימו להתגרש, הפרה של החיוב החוזי לסדר הגט, יכולה וצריכה בנסיבות המתאימות להיחשב עמידה שלא בתם לב על זכות שיש לצדדים מכוח הדין האישי והיא עלולה להקים חיוב בפיצוי חוזי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין הסכם גירושין

 2. הסכם גירושין לא תקף

 3. הסכם גירושין למראית עין

 4. תביעה לביטול הסכם גירושין

 5. הברחת נכסים בהסכם גירושין

 6. בעלות על משק בהסכם גירושין

 7. הסכם גירושין בדבר ויתור קטין על מזונות

 8. ביטול הסכם גירושין פיקטיבי שנועד להטעות נושים

 9. אישור הסכם גירושין בהעדר אחד מהצדדים

 10. חיוב האם במזונות בניגוד להסכם גירושין

 11. אישור הסכם גירושין לאחר ניסיון שלום בית

 12. פרשנות הסכם גירושין בעניין בעלות על דירה

 13. פיצויים בגין הפרת הסכם גירושין בשל סרבנות גט

 14. תוקף הסכמה על דמי מזונות ילדים בהסכם גירושין

 15. הסכם גירושין פיקטיבי לצורך התחמקות מחובות לנושים ?

 16. הסכם גירושין פיקטיבי עקב העובדה שלא הייתה קודם תביעה

 17. תביעה של הבעל לביטול הסכם גירושין בטענה שהיה פיקטיבי

 18. פירוק שיתוף בדירת מגורים מוקדם מהקבוע בהסכם הגירושין

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון