השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה - 4 מבחני עזר

השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה - 4 מבחני עזר

סעיף 30(א) לחוק הירושה הקובע, כי "הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית - בטלה". נטל ההוכחה על הטוען לכך וכל ספק פועל לטובת מבקש הקיום (ע"א 190/68 סוטיצקי נ' קלינבורט, פ"ד כב(2) 138). עם זאת, בע"א 423/75 מרדכי בן נון נ' ריכטר, פ"ד לא(1) 372, נקבע כי כאשר נסיבות המקרה מלמדות שהתקיימה תלות מקיפה ויסודית של המצווה בנהנה והוראת הצוואה השנויה במחלוקת היא לטובת הנהנה, נטל ההוכחה יעבור אל המבקש את קיום הצוואה. העברת הנטל הינה פועל יוצא מהיווצרות חזקה שבעובדה שהמצווה עשה את צוואתו בהיותו נתון להשפעה בלתי הוגנת.

חשוב להבחין בין השפעה, כשאלה עובדתית, לבין אי ההגינות שבהשפעה, אשר על ביהמ"ש לקבוע על פי מושגים של מוסר אישי, חברתי תוך שהוא מכוון לרצונו האמיתי של המצווה (ע"א 4902/91, שדמה גודמן נ' ישיבת בית מדרש גבוה לדיינות על שם הרב שלה מוסאיוף, פ"ד מט(2) 441).

בפס"ד גודמן נקבעו ארבעה אלמנטים מצטברים הדרושים לקביעת קיומה של השפעה בלתי הוגנת- מצווה הנתון להשפעה, נהנה אשר היתה לו אפשרות להפעיל השפעה בלתי הוגנת, נהנה אשר היו לו האמצעים להפעיל השפעה כזו והצוואה נחזית להיות תוצאה של השפעה בלתי הוגנת.

על קיומם של האלמנטים הללו נוכל ללמוד מתוך מצבו הפיזי, המנטלי והנפשי של המצווה, מידת חולשתו וסוג תלותו בזולת, בדידותו, מערכת הקשרים בינו לבין האדם שהוא נזקק לו וקשריו עם אחרים (ע"א 133/84 רכטמן נ' זיסמן, לט (4) 769, ע"א 2500/93 שטיינר נ' מפעל ארגון עולי מרכז אירופה).

כב' השופט חשין בפס"ד מרום (ע"א 5185/93 היועמ"ש נ' מרום, פ"ד מט(1) 318) קובע כי ההבחנה בין השפעה לכזו שיש בה מרכיב של אי הגינות אינה פשוטה כלל ועיקר ואין בנמצא רשימת סגורה של מבחנים לקביעתה. עם זאת גובשו בפסיקה מבחני עזר אשר נועדו לסייע לביהמ"ש.

בפס"ד נקבעו 4 מבחני עזר לצורך הכרעה בשאלה של קיומה של השפעה בלתי הוגנת:

א.     תלות ועצמאות- האם בתקופה הרלוונטית לעשיית הצוואה, היה המצווה עצמאי, הן מהבחינה הפיזית והן מהבחינה השכלית הכרתית ועד כמה. תלותו המוחלטת של המצווה מן הבחינה הפיזית אינה עדות מספקת לתלותו בזולת, שכן אפשר שעצמאותו השכלית-הכרתית תחפה על תלותו הפיזית ותוביל למסקנה כי התלות הפיזית לא גרעה מעצמאותו.

ב.     תלות וסיוע- אם המצווה לא היה עצמאי ונזקק לסיוע יש לבחון את טיב הסיוע שניתן לו, היקפו ואת מידת התלות של המצווה בסיוע ובמעניקו.

ג.     קשרי המצווה עם אחרים זולת הנהנה- בעצם בידודו של המצווה מן העולם יש כדי להגביר את תלותו בנהנה ואין זה משנה כלל מה גרם לבידוד זה.

ד.     מבחן נסיבות עריכת הצוואה- מעורבות של הנהנה בעריכת הצוואה, גם אם אינה עולה לכדי דרישות סעיף 35 לחוק, יכולה ללמד על השפעה בלתי הוגנת. עסקינן במבחן משנה שאינו עומד ברשות עצמו. יש במבחן כדי לסייע בקבלת מסקנה בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת, במקום שהמבחנים האחרים מכוונים לקיומה של השפעה שכזו (ת"א (ת"א) 6920/99 ערוב נ' ערוב).

יש לעשות שימוש זהיר במבחנים. כאמור- אין די בהוכחת תלות. תוכנה של הצוואה אינו קובע את קיומה של השפעה בלתי הוגנה כי אם נסיבות עריכתה והליכי עריכתה (ע"א 750/90 כולל בית יהודה נ' גוטר, פ"ד מה(1) 498). צוואה אשר נערכה לאחר השפעה או שכנוע אשר נעשו בנימוס, ללא לחץ ואיומים אינה פסולה (ת"ע (חי') 638/90 סטיינבוק נ' מזרחי, פ"מ תשנ"א(ג) 407). חשש לקיומה של השפעה בלתי הוגנת, העלאת חשדות בעלמא, תוך הסתמכות, על העובדה שנושלו יורשים לטובת זוכים אחרים, אין בהם כדי להביא לבטלותה של צוואה מטעם זה (ע"א 53/88 מנלה נ' ברנדווין, פ"ד מו(1) 48).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צוואה בעל פה

 2. טיבה של צוואה

 3. פרשנות צוואה

 4. צוואה בעל פה

 5. צוואה בכתב יד

 6. צוואה לא כשרה

 7. צוואה שני עדים

 8. צוואה לא חוקית

 9. פגם טכני בצוואה

 10. פגם בניסוח צוואה

 11. יורש יחיד בצוואה

 12. פגמים בהליך עריכת צוואה

 13. הוכחת צוואה בעל פה

 14. השלמת פרטים בצוואה

 15. פירוש סעיפים בצוואה

 16. תביעה לפרשנות צוואה

 17. קיום צוואה תושב זר

 18. התנגדות לקיום צוואה

 19. "תרמית" בעריכת צוואה

 20. תוקף צוואה בלי תאריך

 21. שתי צוואות לאדם שנפטר

 22. רכוש שלא נרשם בצוואה

 23. בקשה לתיקון פגם בצוואה

 24. מי יכול להתנגד לצוואה ?

 25. צוואה בכתב יד ללא תאריך

 26. השוואת כתבי יד - צוואה

 27. התנגדות לצוואת שכיב מרע

 28. התנגדות לצוואה בפני רשות

 29. בקשה לקיום צוואה בעל פה

 30. רשלנות עו''ד בעריכת צוואה

 31. חתימה על צוואה בבית חולים

 32. נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה

 33. אכיפת פסק דין צוואה בישראל

 34. בקשה לקיום צוואת שכיב מרע

 35. חתימת אדם לא צלול על צוואה

 36. התנגדות לקיום צוואה מאוחרת

 37. ראיות חיצוניות בפרשנות צוואה

 38. אי כשירות שכלית לעריכת צוואה

 39. רשלנות עורך דין בניסוח צוואה

 40. קיום צוואה למרות פגמים בצוואה

 41. צוואה לפי סעיף 22 לחוק הירושה

 42. צוואה ללא חתימה של אחד העדים

 43. צוואה לגבי זכויות ביטוח לאומי

 44. מעוניין בדבר - התנגדות לצוואה

 45. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה

 46. פרשנות צוואה חסרה מהם הכללים ?

 47. נטל ההוכחה בהתנגדות לקיום צוואה

 48. צוואה מאוחרת מבטלת צוואה מוקדמת

 49. התנגדות לצוואה של יורש אחר יורש

 50. למי שייך רכוש שלא הוזכר בצוואה ?

 51. מה עושים כשאין את עותק מקורי של צוואה

 52. התנגדות לצוואה עקב השפעה בלתי הוגנת

 53. ביטול צוואה עקב מצבו הנפשי של המצווה

 54. האם כל אדם יכול להגיש התנגדות לצוואה

 55. מי הם "היורשים החוקיים" על פי צוואה ?

 56. אובדן צוואה - איבוד צוואה - צוואה שאבדה

 57. ייפוי כוח בלתי חוזר מול צוואה - מה גובר

 58. צוואה האפשרת מגורים של חברה לחיים בדירה

 59. הוראה משתמעת בצוואה / הוראה מפורשת בצוואה

 60. האם אפשר להוריש נחלה במושב באמצעות צוואה ?

 61. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה - 4 מבחני עזר

 62. האם העדים צריכים לחתום על כל העמודים בצוואה ?

 63. ביטול צוואה בגלל מעורבות יורשים בעריכת הצוואה

 64. מה ההגדרה של "השפעה בלתי הוגנת" בעריכת צוואה ?

 65. האם חובה לתרגם צוואה באנגלית בתרגום נוטריוני ?

 66. האם מעורבות בעריכת הצוואה, עילה לביטול הצוואה ?

 67. המבחנים לבדיקת "השפעה בלתי הוגנת" על מצווה צוואה

 68. האם צוואה (שטרם קוימה) מקנה ליורש זכות פינוי נכס ?

 69. פסילת צוואה בגלל מעורבות הזוכה היחיד בכל הרכוש בכתיבתה

 70. ביטול צוואה של חולה (אלצהיימר, דמנציה, cva אירוע מוחי)

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון