בדיקה גנטית כתנאי לרישום הורים של ילד במשרד הפנים

בדיקה גנטית כתנאי לרישום הורים של ילד במשרד הפנים

במסגרת עתירה נדון סירובו של פקיד המרשם לרשום את העותרים כהוריו של בנם במרשם האוכלוסין על יסוד תעודת לידה ופסק דין מארצות הברית המעידים על הורותם, ודרישתו כי תיערך בדיקה גנטית המעידה על הקשר הגנטי בין הילד לבין מי מהעותרים כתנאי למתן מעמד לילד בישראל.

העותרים ביקשו לוותר על עריכת הבדיקה הגנטית לשם הוכחתה של זיקה ביולוגית בין מי מהם לבנם והוכחתה בדרכים אחרות. עתירה זו נדחתה פה אחד ע"י כל שבעת שופט ההרכב. המשנה לנשיא כב' השופטת מ' נאור קבעה בסעיף 16 לפסק דינה:

"בצד האמור, איני סבורה כי יש מקום לחסום את הדרך בפני המעוניינים להוכיח בראיות אחרות הורות ביולוגית לצרכי קבלת מעמד. לא אכחד: אין לשלול לחלוטין דרכים אחרות, אך יכול שיימצא, בסופו של יום, שדרכים אחרות הינן ארוכות יותר, ואף יקרות יותר. המבקשים לעשות כן בדרך שונה מבדיקה גנטית רשאים לפנות לבית המשפט לענייני המשפחה, שהוא המוסמך בעניינים אלה, ודן בהם כמעשה של יום ביומו (ראו: סעיפים 3(א) ו-1(4) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995 (להלן: חוק בית המשפט לענייני משפחה)). ככל שיציגו הפונים לבית המשפט לענייני משפחה ראיות אובייקטיביות שיניחו את דעתו של בית המשפט כי קיים קשר ביולוגי בין ההורה והילד, גם בלא בדיקה גנטית, רשאי בית המשפט לקבוע כי לפניו קשר של הורות ביולוגית.

כך, למשל, ייתכן כי דיון ענייני בתצהיר הרופא המטפל שצורף לעתירה (כאחד הנספחים של התביעה שהוגשה בארצות הברית לצורך קבלת הצו השיפוטי), תוך בירור של איכות המרפאה המטפלת ושל המונחים הרפואיים הנזכרים בתצהיר, ולרבות חקירה נגדית של המומחה אם המדינה הייתה מבקשת זאת, היה מניח את דעתו של בית המשפט לענייני משפחה כי קיים קשר ביולוגי בין אחד העותרים לבין הילד. מטבע הדברים אינני מביעה בעניין זה כל עמדה. בית המשפט לענייני משפחה ישקול את הראיות שיוצגו לו ויחליט כחוכמתו"

כל יתר שופטי ההרכב הצטרפו לעמדתה של המשנה לנשיא כב' השופטת מ' נאור כי על העותרים להשלים את ההליך של הוכחת זיקה ביולוגית בפני בית המשפט לענייני משפחה (באמצעות בדיקה גנטית או באמצעים אחרים) וכי על בית המשפט לענייני משפחה להכריע בעניין זה עפ"י שיקול דעתו.

מהאמור בהכרעה ניתן למצוא חיזוק לעמדה לפיה אף הזמנת תסקיר במסגרת הכרעת בית המשפט לענייני משפחה בעת מתן צו הורות ובחינת יחסי ההורות ובחינת טובת הקטין הינה עניין שבשיקול דעת ובית המשפט יכול להכריע בתובענה אף בדרך אחרת ושלא באמצעות תסקיר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אפליית הורים

 2. התנכרות הורית

 3. תביעה להכרה באמהות

 4. מפגשים במרכז קשר

 5. אובדן שירותי הורה

 6. צו סילוק הורה מהבית

 7. תביעה נגד הורים על הזנחה

 8. מעמד להורה של אזרח ישראלי

 9. הטבות בדיעבד להורים שכולים

 10. נוהל הורה קשיש במשרד הפנים

 11. בית ספר להורות בראי בית המשפט

 12. הורות פסיכולוגית / הורות הסכמית

 13. הפרת הסדר הורות / אכיפת הסדר הורות

 14. מתן טיפול רפואי לקטין ללא הסכמת הוריו

 15. טענת האם כי "האב מסוכן", בתביעה להסדרי ראיה

 16. הפרת הסדרי ראייה ע"י האם / סנקציות נגד הורה

 17. חשיבות הקשר בין אבא לילד שלו - עמדת בית המשפט

 18. תביעה בין אחים להשתתף בהוצאות הליך משפטי של הורה

 19. בדיקה גנטית כתנאי לרישום הורים של ילד במשרד הפנים

 20. האם אפשר להכריח הורים לתת טיפול רפואי לילד שלהם ?

 21. אמא שמנסה "להרחיק" את האבא מהילד שלו: עמדת בית המשפט

 22. מה "העונש" על הורה שמנסה להרחיק את הילד מההורה השני ?

 23. סירוב הורים לטיפול רפואי (כימותרפיה) לילד בהוראת הרב שלהם

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון