ביטול מתנה שניתנה לפני פטירה בגלל "התנהגות מחפירה"

ביטול מתנה שניתנה לפני פטירה בגלל "התנהגות מחפירה"

תנאי סעיף 5 לחוק המתנה, מקנים זכות ביטול של התחייבות למתן מתנה.

נשוב ללשון סעיף 5(ב) לחוק המתנה:

"כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות, רשאי הנותן לחזור בו ממנה, זולת אם ויתר בכתב על רשות זו."

סעיף 5(ג) לחוק המתנה קובע:

"מלבד האמור בסעיף קטן (ב), רשאי הנותן לחזור בו מהתחייבותו אם היתה החזרה מוצדקת בהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי הנותן או כלפי בן-משפחתו או בהרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן."

זכות החזרה המצוינת בסעיף 5(ג) לחוק המתנה רחבה יותר מזו המצוינת בסעיף 5(ב), המתחייב רשאי לחזור בו מהענקת המתנה אפילו אם ויתר על זכות החזרה, ואפילו אם המקבל שינה מצבו לרעה, ברם הזכות מותנית בכך שהחזרה צריכה להיות מנומקת ומוצדקת מבחינה אובייקטיבית, היינו החזרה צריכה להיות מוצדקת משום התנהגות מחפירה של מקבל המתנה או משום הרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן.

הנטל להוכיח את צדקת החזרה מההתחייבות מוטלת על מעניק המתנה [ראה: ג' טדסקי, פירוש לחוקי החוזים, חוק המתנה, תשכ"ח-1968 מאת א"מ ראבילו, מהדורה שניה 1996 עמ' 384-388].

לגבי מתנה שניתנה בחייו של אדם שנפטר: כל עוד המנוח בחיים לא טען להתנהגות מחפירה המצדיקה ביטול ההסכם, בוודאי שלא קמה הזכות לעשות כן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערב שנפטר

 2. פטירת בעל דין

 3. מענק פטירה נכד

 4. טעות בהודעת פטירה

 5. זכאות למענק פטירה

 6. תובע ייצוגי שנפטר

 7. תובע שנפטר במהלך המשפט

 8. פטירה במהלך פעולת התנדבות

 9. אי העברת זכויות לפני פטירה

 10. תשלום לבית אבות לאחר פטירה

 11. חילופי בעלי דין לאחר שהתובע נפטר

 12. בעלות על חלקה של אזרח ארה''ב שנפטר

 13. הסדרת נכסי המקרקעין של האב לאחר פטירתו

 14. סעיף בהסכם יזמות: העברת מניות במקרה של פטירה

 15. ביטול המתנה שניתנה לפני הפטירה על ידי אח יורש

 16. ביטול מתנה שניתנה לפני פטירה בגלל "התנהגות מחפירה"

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון