המבחנים לבדיקת "השפעה בלתי הוגנת" על מצווה צוואה

4 המבחנים לבדיקת "השפעה בלתי הוגנת" על מצווה צוואה

ניתן לעשות שימוש בארבע אבני הבוחן שקיבץ כב' השופט א' מצא בע"א 2500/93 שטיינר נ' המפעל לעזרה הדדית של ארגון עולי מרכז אירופה, פ"ד נה(3) 338; לצורך בחינת קיומה של תלות. מבחנים אלה, אינם בגדר רשימה סגורה, ובית המשפט רשאי לעשות שימוש במבחנים נוספים לגיבוש הכרעתו.

כמו כן, אין המדובר במבחנים מצטברים ולמעשה די בקיום חלקם כדי להצביע על השפעה בלתי הוגנת.

מכל מקום, נקבע, כי השימוש בכל אחד מהמבחנים מחייב זהירות רבה.

ארבעת המבחנים האמורים הם:

1.     תלות ועצמאות - מבחן זה הוא מבחן של מידה. השאלה אשר על בית המשפט ליתן עליה תשובה במסגרתו, היא האם בתקופה הרלבנטית היה המצווה עצמאי, הן מבחינה פיזית והן מבחינה שכלית-הכרתית. ככל שהמצווה היה יותר עצמאי משתי הבחינות האמורות, תתחזק הנטייה לשלול את קיומה של תלות המצווה בנהנה, ולהיפך. אין די בתלות פיזית, אלא נדרשת תלות שכלית הכרתית. לפיכך, גם אם יוכח כי המצווה היה תלוי מבחינה פיזית בנהנה, הרי היה ויוכח כי באותה עת היה המצווה עצמאי מבחינה שכלית-הכרתית, לא יהיה בתלות הפיזית כדי לגרוע מעצמאותו של המצווה. את שאלת עצמאותו של המצווה ראוי לבחון לאורך תקופה נתונה, אך גם תוך שימת דגש על מצבו במועד עריכת הצוואה (ע"א 7506/95 הנ"ל, בע"מ 224).

2.     תלות וסיוע - היה ויתברר כי המצווה לא היה עצמאי ונזקק לסיוע הזולת, יש לבחון את טיב הסיוע שניתן לו, את היקפו ואת מידת התלות של המצווה באותו סיוע וממילא במי שהעניק לו אותו.

3.     קשרי המצווה עם אחרים - יש לבחון את השאלה, האם למצווה היה קשר עם אנשים אחרים זולת הנהנה, אם לאו. ככל שיוכח, כי המצווה היה מנותק לחלוטין מאנשים אחרים, או שקשריו עם האחרים היו מועטים ונדירים, הרי אז תתחזק ההנחה בדבר תלותו בנהנה, ללא קשר לנסיבות שהביאו לבידודו מהעולם.

4.     נסיבות עריכת הצוואה - מבחן זה בוחן, למעשה, את מידת מעורבותו של נהנה בעריכת הצוואה, ויחול עת לא יעלה בידי המתנגד להוכיח כי התקיימה מעורבות המקימה עילה לפסילת הוראות הצוואה שהן לטובת מי שנטל חלק בעשייתה, בהתאם לסעיף 35 לחוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צוואה בעל פה

 2. טיבה של צוואה

 3. פרשנות צוואה

 4. צוואה בעל פה

 5. צוואה בכתב יד

 6. צוואה לא כשרה

 7. צוואה שני עדים

 8. צוואה לא חוקית

 9. פגם טכני בצוואה

 10. פגם בניסוח צוואה

 11. יורש יחיד בצוואה

 12. פגמים בהליך עריכת צוואה

 13. הוכחת צוואה בעל פה

 14. השלמת פרטים בצוואה

 15. פירוש סעיפים בצוואה

 16. תביעה לפרשנות צוואה

 17. קיום צוואה תושב זר

 18. התנגדות לקיום צוואה

 19. "תרמית" בעריכת צוואה

 20. תוקף צוואה בלי תאריך

 21. שתי צוואות לאדם שנפטר

 22. רכוש שלא נרשם בצוואה

 23. בקשה לתיקון פגם בצוואה

 24. מי יכול להתנגד לצוואה ?

 25. צוואה בכתב יד ללא תאריך

 26. השוואת כתבי יד - צוואה

 27. התנגדות לצוואת שכיב מרע

 28. התנגדות לצוואה בפני רשות

 29. בקשה לקיום צוואה בעל פה

 30. רשלנות עו''ד בעריכת צוואה

 31. חתימה על צוואה בבית חולים

 32. נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה

 33. אכיפת פסק דין צוואה בישראל

 34. בקשה לקיום צוואת שכיב מרע

 35. חתימת אדם לא צלול על צוואה

 36. התנגדות לקיום צוואה מאוחרת

 37. ראיות חיצוניות בפרשנות צוואה

 38. אי כשירות שכלית לעריכת צוואה

 39. רשלנות עורך דין בניסוח צוואה

 40. קיום צוואה למרות פגמים בצוואה

 41. צוואה לפי סעיף 22 לחוק הירושה

 42. צוואה ללא חתימה של אחד העדים

 43. צוואה לגבי זכויות ביטוח לאומי

 44. מעוניין בדבר - התנגדות לצוואה

 45. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה

 46. פרשנות צוואה חסרה מהם הכללים ?

 47. נטל ההוכחה בהתנגדות לקיום צוואה

 48. צוואה מאוחרת מבטלת צוואה מוקדמת

 49. התנגדות לצוואה של יורש אחר יורש

 50. למי שייך רכוש שלא הוזכר בצוואה ?

 51. מה עושים כשאין את עותק מקורי של צוואה

 52. התנגדות לצוואה עקב השפעה בלתי הוגנת

 53. ביטול צוואה עקב מצבו הנפשי של המצווה

 54. האם כל אדם יכול להגיש התנגדות לצוואה

 55. מי הם "היורשים החוקיים" על פי צוואה ?

 56. אובדן צוואה - איבוד צוואה - צוואה שאבדה

 57. ייפוי כוח בלתי חוזר מול צוואה - מה גובר

 58. צוואה האפשרת מגורים של חברה לחיים בדירה

 59. הוראה משתמעת בצוואה / הוראה מפורשת בצוואה

 60. האם אפשר להוריש נחלה במושב באמצעות צוואה ?

 61. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה - 4 מבחני עזר

 62. האם העדים צריכים לחתום על כל העמודים בצוואה ?

 63. ביטול צוואה בגלל מעורבות יורשים בעריכת הצוואה

 64. מה ההגדרה של "השפעה בלתי הוגנת" בעריכת צוואה ?

 65. האם חובה לתרגם צוואה באנגלית בתרגום נוטריוני ?

 66. האם מעורבות בעריכת הצוואה, עילה לביטול הצוואה ?

 67. המבחנים לבדיקת "השפעה בלתי הוגנת" על מצווה צוואה

 68. האם צוואה (שטרם קוימה) מקנה ליורש זכות פינוי נכס ?

 69. פסילת צוואה בגלל מעורבות הזוכה היחיד בכל הרכוש בכתיבתה

 70. ביטול צוואה של חולה (אלצהיימר, דמנציה, cva אירוע מוחי)

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון