האם אפשר לטעון כי מכשיר הינשוף "לא תקין" ?

האם אפשר לטעון כי מכשיר הינשוף "לא תקין" ?החלטה זו עניינה גילוי החומר הקשור בפעולות עדכון ושדרוג שבוצעו במכשיר הינשוף המיועד לאכיפת איסור נהיגה בשכרות (להלן: "מכשיר הינשוף").

היתכן, שבמכשיר אכיפה המשמש את המשטרה מזה שנים, ואשר אמור להיות מתוחזק על ידי המעבדה במחלקת התנועה במשטרה (להלן: "המעבדה"), יבוצעו פעולות על ידי גורם חיצוני מבלי שלמעבדה יהיה המידע בדבר הפעולות שבוצעו, והאם פעולות אלה תואמות את הוראות היצרן.
זוהי השאלה העומדת להכרעה במסגרת החלטה זו.


בבקשה זו עותרת המבקשת להציג לעיונה את הפרטים הבאים:
הוראות היצרן לדגם החדש המשודרג של המכשיר, אשר בו נעשה שימוש החל מיום 01.08.11, לרבות הוראות ההפעלה, הוראות התחזוקה, נהלי האחזקה וההפעלה.
כל חומר שבידי המאשימה הנוגע לסוגיות הבאות: האם ניתנה הסכמת היצרן לשינוי דגם המכשיר בשנת 2011 וכן לשינויי התוכנה בשנים 2013 – 2014, וכן הוראות הנוגעות לדרך בה בוצע השינוי.
כל המסמכים המלמדים על הליכי חוקיות השינוי כגון אישור והסכמת השרים הרלוונטיים וועדות הכנסת, ככל שאישור כזה התקבל.
הסניגור ציין בבקשתו, כי בהעדר נהלים והוראות יצרן המשקפים את הפעולות המתבצעות, נוצר מצב בלתי אפשרי לפיו אין ביכולת ההגנה לתקוף פעולות אלו. לטענת הסניגור, במידה והטכנאי טעה וביצע פעולות שאינן עפ"י הנהלים אזי, במצב כיום, לא ניתן לבקר את פעולותיו ללא נהלים גלויים וללא תיעוד לפעולות אותן ביצע הטכנאי.

במסגרת דיון ההוכחות המתנהל בפני המותב הדן בתיק העיקרי ביקש הסניגור לחקור את עדי המאשימה על מנת לקבל תשובות לשאלות הנ"ל אך על אף זאת, לטענת הסניגור, לא סופקו תשובות לשאלות השנויות במחלוקת.


המאשימה ציינה בתגובתה, כי במהלך דיון ההוכחות הוגשו ע"י השוטרים כל המסמכים והנהלים הנוגעים לבדיקת תקינות המכשיר. לטענת המאשימה, מדובר בשני שוטרים מנוסים, ותיקים ומיומנים וכי הם ביצעו את הבדיקות הנדרשות למכשיר, בהתאם לנהלי המשטרה אותם הציגו ועליהם עמדו במהלך עדותם בפני בית המשפט.
אציין כי בהתאם לכרטיס המכשיר המנוהל על ידי המעבדה, אכן קיים תיעוד שבוצעו מספר פעולות במועדים שונים אשר הוכתרו בכותרת "עדכון גרסה" או "שינוי גרסה".

מעיון בתיעוד הנ"ל עולה כי לא צויין מעבר לאמור דבר, לא כל שכן לגבי הגרסה המעודכנת ומה השוני בינה לבין הגרסה הישנה. אף לא צויין על ידי מי בוצע השינוי או העדכון, באיזה אופן ואיך עלה הצורך לבצע את העדכון ומי נתן את ההוראה לעשות כן.


אומר כבר כעת, כי מעיון בפרוטוקולי דיוני ההוכחות אשר התקיימו בפני המותב הדן בתיק העיקרי, לא מצאתי כי סופקו על ידי מי מעדי המאשימה תשובות לשאלות הנ"ל ואכן עולה צורך לברר אותן שאלות שנותרו ללא מענה.
המאשימה הפנתה לפסק הדין בעניין עוזרי שם נקבעה חזקת תקינות למכשיר הינשוף (עפ"ת 25457-04-10 מדינת ישראל נ' עוזרי) תוך הדגשה כי לאור הקביעות המשפטיות שנקבעו שם, בוצע השדרוג למכשיר בהתאם לאותה הלכה וזאת למרות שהוראות היצרן לא שונו ולא עודכנו.
לטענת המאשימה, כל השדרוגים שבוצעו במכשיר הינשוף הרלוונטי לענייננו, בוצעו כחלק מההליכים שהמדינה נדרשה להם בהתאם לפסיקה ובתיאום עם היצרן ועם הסוכן מטעמו בארץ: "עמוס גזית בע"מ" (להלן: "הסוכן" או "גזית"). לטענתה, הסוכן קיבל הסמכה מהיצרן לבצע את השדרוג. משכך, כל פעולה שבוצעה במכשיר על ידי אותו סוכן היא פעולה אשר אושרה ע"י היצרן, וכי אין כל צורך בנוהל מחודש או בעדכון הוראות היצרן, או באישור של ועדת השרים לכך, שכן מדובר לטענת המאשימה, באותו מכשיר שאושר זה מכבר.
המאשימה מוסיפה, כי אם רואה הסניגור חשיבות בעדותו של הסוכן כעדות אשר יכולה להועיל להגנה, יכול הוא להזמינו כעד הגנה מטעמו ולברר את השאלות שבמחלוקת, אולם לא בדרך של עתירה לגילוי ראיה.

עוד טוענת ב"כ המאשימה, כי הכיול שבוצע למכשיר הינשוף במקרה דנן בוצע ב- 5 נקודות כיול, דהיינו ב- 5 בלונים עם ערכים שונים, וזאת כחלק משדרוג תוכנה אשר בוצע ביוזמת המעבדה המוסמכת לכך במשטרת ישראל. המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, עומדת בקנה מידה עולמי ומפוקחת על ידה על בסיס שנתי. כמו כן, לטענת המאשימה, הדבר בוצע עפ"י המלצות בית המשפט בהלכת עוזרי שכאמור שם אושר המכשיר כבר בנקודת כיול בודדת.
לפיכך טוענת המאשימה, כי הדיוק בתוצאות בדיקות הכיול המבוצעות בדרך מחמירה יותר מהדרך שנקבעה בפסיקה, יש בו כדי להעיד על פעילותו התקינה של המכשיר.


לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי בחומר שהוגש במסגרת התיק העיקרי וכן בפרוטוקול הדיון בתיק אחר שהתנהל בפניי באותה סוגיה (תת"ע 11447-10-13) החלטתי לקבל את הבקשה כפי שיפורט להלן.
בטרם הכרעה בבקשה אציין בקצרה כי המסגרת הנורמטיבית לדון בבקשה הינה "עיון בחומר חקירה" בהתאם לסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי, תשל"ד- 1974 (להלן: "החס"ד"). על פי הסעיף הנ"ל בדיקה מהותית של החומר המבוקש במסגרת דיון לפי סעיף 74 לחסד"פ, יש בה כדי לבחון האם מדובר בחומר שנמצא בליבת המחלוקת ואם החומר צריך היה להיות בשליטתה של התביעה.
אכן בית המשפט לא יתיר "מסע דיג" בלתי ממוקד אחר חומר, מתוך תקווה ספקולטיבית של ההגנה שמא ואולי יימצא באותו חומר סיוע לנאשם (ראה: בג"ץ 233/85 אל- הוזייל נ' מדינת ישראל, לט(4) 124).

יחד עם זאת, עיון בבקשה מעלה כי אין מדובר בבקשה שאין לה בסיס, כי אם בקשה שהוגשה לאחר שניסיונות ההגנה לקבל את החומר המבוקש ולדלות תשובות לשאלות המבוקשות לא הצליח.


פרשת עוזרי חתמה את ההליכים המשפטיים שנתקיימו בערכאות הדיוניות באשר לאמינות המכשיר עצמו, עד אשר נוצרה חזקה עובדתית באשר לתקינותו (ראה: רע"פ 3981/11 שרביט נ' מדינת ישראל ( 05.07.12))

אציין כי, בעקבות המלצת בית המשפט בפרשת עוזרי, הוסמכה מעבדת מכשור ואכיפה של משטרת ישראל על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ומשכך, הרשות הלאומית להסמכת מעבדות היא אשר מפקחת, מבקרת ואחראית לתפקודה המקצועי השוטף של מעבדת משטרת התנועה.


האחזקה השוטפת והתיקונים של מכשירי הינשוף נעשים על-ידי מעבדת מחלקת התנועה במשטרה. על טכנאי המעבדה לפעול בהתאם להוראות היצרן ונהלי משטרת ישראל. נהלי המשטרה לעניין תחזוקה וביקורת למכשיר הינשוף הן נגזרת מהוראות היצרן.
ב"כ הנאשם, טען כי בהתאם ליומן ההפעלה בוצעו מספר עדכוני תוכנה. המאשימה בתגובתה טענה כאמור כי כל השדרוגים אשר בוצעו במכשיר הינשוף הרלבנטי לענייננו, בוצעו כחלק מההליכים שהמדינה נדרשה להם בהתאם לפסיקה ובתיאום עם היצרן ועם הסוכן מטעמו בארץ "עמוס גזית בע"מ". הסוכן הנ"ל הוא שקיבל את ההסמכה מהיצרן לבצע את השדרוג.

משכך אני קובע כי, כל פעולה שבוצעה במכשיר על ידי אותו סוכן היא פעולה אשר אושרה ע"י היצרן, ואין כל צורך באישור של ועדת שרים לכך שכן מדובר באותו מכשיר שאושר זה מכבר.
יחד עם זאת, בהתאם לנהלי אגף התנועה בדבר תחזוקת מכשור אכיפה, יש לפתוח לכל מכשיר אכיפה "כרטיס מכשיר" בו ירשם כל טיפול במכשיר. אכן המשטרה מתעדת בכרטיס המכשיר הקשור בינשוף את הפעולות שמבוצעות במכשיר, אולם התיעוד הנ"ל הוא תמציתי ואינו ממצה דיו כפי שיפורט להלן.


ביום 01.10.14 שמעתי את עדותו של טכנאי המעבדה רס"ב הרצל כהן, במהלך דיון הוכחות שהתקיים בתיק האחר (תת"ע 11447-10-13) הנוגע למכשיר ינשוף אשר על פי יומן ההפעלה בוצעו בו עדכוני תוכנה כפי שהדבר נעשה במקרה דנן. עדותו בתיק הנ"ל הינה רלוונטית להכרעה בבקשה זו שבפניי. אקדים ואומר כי עדותו של הטכנאי עשתה עלי רושם חיובי; הוא ידע להאיר מספר דברים שלא היו ברורים מלכתחילה ואף בהגינותו מסר תשובות לשאלות שהינן בתחום מומחיותו ונמנע מלמסור מידע שאינו מדוייק למיטב הבנתו. בהתאם לעדותו של הטכנאי, המשמעות של עדכון תוכנה, היא לרוב פעולה שמתבצעת על ידי נציג מטעם הסוכן, אשר מגיע למעבדת מחלקת התנועה במשטרה ומבצע שם את הפעולה. בהתאם לעדותו, פעולת העדכון מתבצעת לכלל המכשירים המשמשים לאכיפה בכלל היחידות בארץ אשר מובאים למעבדה לצורך ביצוע אותה פעולה. עוד הסביר הטכנאי כי הרישום המבוצע בכרטיס המכשיר ביחס לאותה פעולה הוא בגדר "עדכון תוכנה" ללא פירוט נוסף. עוד עולה כי הטכנאי אשר רושם את הפעולה בכרטיס המכשיר, הוא לא אותו אדם אשר ביצע את הפעולה מטעם הסוכן כי אם טכנאי מטעם המעבדה. כך למעשה, זימונו של אותו טכנאי למתן עדות ביחס לאותה פעולה, לא יועיל כל כך, מאחר ולרוב הוא אינו הגורם המוסמך ליתן תשובות ביחס לאותן פעולות שדרוג שבוצעו במכשיר ע"י נציג הסוכן. לטענת הטכנאי באם הסניגור מעוניין לדעת את אשר בוצע במהלך אותן פעולות הוא רשאי לפנות לסוכן- חברת גזית, אשר ביצעה את העדכון ושם יקבל את התשובות.
יצויין כי פעולות המבוצעות בפועל על ידי טכנאי המעבדה, אכן נרשמות ביתר פירוט בכרטיס המכשיר מאחר והן מבוצעות פיזית בידי אותו טכנאי אשר רושם את הפעולה. זהותו של אותו גורם ידועה וביכולת ההגנה לבקש את חקירתו, ככל שיהא צורך, במהלך דיון ההוכחות. לא כך הדבר לגבי פעולות שמבוצעות על ידי הנציג מטעם הסוכן.
בנסיבות אלה, אני סבור כי הגורם המוסמך ליתן הסבר ביחס לאותן פעולות המבוצעות במכשיר שכותרתן "עדכון" או "שינוי" גרסה או תוכנה, הוא אכן חברת גזית או מי מטעמה. יחד עם זאת, אין זה רלוונטי לזמן את נציג החברה הנ"ל, כעד הגנה בשלב הזה. שהרי הצגת החומר המבוקש והעמדתו לעיון ההגנה, עלול בבוא העת לייתר את הצורך לזמן את העד הנ"ל. ברור כי אם, לאחר עיון באותו חומר תיוותר להגנה טענה קונקרטית או חשש לחוסר תקינות, זאת להבדיל מכפירה כללית וגורפת, רשאית היא ורק אז לזמן את העד כעד הגנה מטעמה. (ראה: עפ"ת 38612-02-12 ברוך נגד מדינת ישראל ( 13.03.14)

אני סבור כי המשטרה אמורה לבקש מהסוכן שיספק לה תיעוד מפורט, אשר יכלול מידע בדבר מהות העדכון או השינוי, וכי תיעוד זה אמור להיות נגיש להגנה, בכדי שבבוא העת תשקול את צעדיה, באם יש צורך בחקירתו של הנציג מטעם הסוכן שביצע את העדכון בפועל ואם לאו.
קיומה של "פעולה", שיש בה כדי לעדכן גרסה של מכשיר או לשנותה, מבלי שיהיה פירוט נוסף לגבי אותה "פעולה", איזה עדכון או שינוי בוצע, ומה השוני בין הגרסה הישנה לגרסה המעודכנת, יש בה כדי לקפח את זכות הנאשם להליך הוגן.
מקובל הוא כי בכל מכשיר אשר מבוצעת בו פעולת עדכון או שינוי, שהפעולה עלתה מתוך צורך מסויים לתקן, לשפר או להטיב את פעילות המכשיר. במקרה דנן לא ברור מה היתה מטרת הפעולה ואיזה צורך עלה כדי לבצע אותה.
ברור שהדבר אינו אמור לפגוע בחזקת התקינות ממנה נהנה המכשיר עפ"י הפסיקה, אך למען שלמות התמונה ולצורך קיומו של הליך הוגן, מן הראוי כי מידע זה יהיה בידי המאשימה ויועמד לעיון ההגנה.


יובהר כי פעולות עדכון או שדרוג, ככל שהן באות להטיב את פעילות המכשיר הן פעולות רצויות ומבורכות. פעולות אלה למעשה יכולות לתקן שגיאות, למנוע תקלות, לתקן טעויות, לעדכן מדדים, להסיר מכשולים ואף להתאים את המדדים בהתאם לפסיקה והחקיקה המתחדשים. (ראה בהקשר זה סעיף 64ב(א)(3א) לפקודת התעבורה, תשכ"א- 1961 (להלן: "הפקודה"), הקובע התאמת מדדי המכשיר לסף אכיפה של 50 מיקרוגרם אלכוהול במקרה של נהג צעיר בהתאם לתיקון 97 לפקודה).

לצד פעולות העדכון או השדרוג, יש צורך הכרחי בשקיפות ומתן אפשרות להגנה לבקר פעולות אלה, ככל שהן בניגוד להוראות היצרן או הפסיקה.


על כן, אני מורה למאשימה להעמיד לעיון ההגנה כל תיעוד רלוונטי לפעולות המבוצעות על ידי הסוכן או מי מטעמו באופן מיידי. יודגש כי ככל שלא קיים תיעוד כנ"ל בידי המאשימה, עליה לדאוג לקבלו מהסוכן לאלתר.

על המאשימה לדאוג כי החומר הנ"ל יכלול את הפרטים הבאים:


סוג הפעולה שבוצעה, מועד ביצועה, אופן ביצועה ומה מטרתה.
הגורם שהוציא את ההנחיה לבצע את הפעולה.
האם הפעולה היא בתיאום עם היצרן ואם כן להציג את אישור היצרן בדבר מהות הפעולה.
הגורם שביצע את הפעולה מטעם הסוכן ומהי הסמכתו.
ביחס להוראות היצרן, ב"כ המאשימה הצהירה בפניי כי לא נעשו כל שינויים בהוראות אלה. נוכח הצהרה זו, נראה בעיני כי הבקשה במישור זה מתייתרת, אולם יודגש כי ככל שקיים עדכון כלשהו בהוראות היצרן על המאשימה לאפשר לב"כ הנאשם לעיין בו.
בנסיבות אלה, אני מקבל את הבקשה ומורה למאשימה לפעול כאמור לעיל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נהיגה מסוכנת בשכרות

 2. הרשעה בנהיגה בשכרות

 3. סירוב נהג לבדיקת שתן

 4. עורך דין נהיגה בשכרות

 5. עבירת נהיגה בשכרות בחניון

 6. החלפת בלון למכשיר הינשוף

 7. זכות העיון במכשיר הינשוף

 8. זיכוי מעבירת נהיגה בשכרות

 9. כיסוי ביטוחי תאונה בשכרות

 10. בדיקת מאפיינים נהיגה בשכרות

 11. בדיקת מכשיר הינשוף ע''י הנאשם

 12. סירוב לבדיקת ינשוף בגלל אסטמה

 13. מה העונש על נהיגה בשכרות ובשלילה ?

 14. מה העונש על נהיגה בשכרות וללא ביטוח ?

 15. נהיגה בשכרות ונהיגה ברישיון לא בתוקף

 16. חזרה מהודאה באשמה בעבירת נהיגה בשכרות

 17. פסיקה בנושא עונש המינימום על נהיגה בשכרות

 18. נהיגה בשכרות לפי סעיף 62 (3) לפקודת התעבורה

 19. מה העונש על התנגשות במעקה בטיחות בשכרות ?

 20. האם אפשר לטעון כי מכשיר הינשוף "לא תקין" ?

 21. נהיגה בשכרות - 325 מיקרוגרם אלכוהול בכל ליטר אוויר נשוף

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון