אחריות הבנק בגין איחור בהוצאת ערבות בנקאית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אחריות הבנק בגין איחור בהוצאת ערבות בנקאית:

מבוא ועובדות מוסכמות:

1. התובע מבקש לחייב את הנתבע בתשלום סך של 100,000 ש"ח בטענה כי נמנעה השתתפותו במכרז להפעלת קווי הסעה בשל אי הוצאת ערבות בנקאית במועד על-פי תנאי המכרז.

2. התובע הוא נהג מונית במקצועו ובמועדים הרלוונטיים לתביעה הוא ניהל חשבון בנק בסניף הבנק הנתבע בבית שאן.

3. בתחילת חודש אוגוסט 2004 פרסמה המועצה האזורית בקעת בית שאן (להלן: "המועצה האזורית") מכרז לקבלת שירותי הסעה לתלמידים ועובדי הוראה בקווים שונים למשך שלוש שנים (1.9.04 – 30.6.07) (להלן: "המכרז"). תחילה נקבע כי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו עד ליום 11.8.04, אולם ביום 10.8.04 הוארך המועד עד ליום 18.8.04 בשעה 09:30.

4. ביום 9.8.04 רכש התובע מהמועצה האזורית את מסמכי המכרז.

5. בהתאם לתנאי המכרז, היה על התובע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח המצורף למסמכי ההצעה, בגובה של 10% מסכום ההצעה לא כולל מע"מ. לצורך כך פנה אחיו של התובע, מר פרוספר דהן (להלן: "פרוספר"), לסניף הבנק הנתבע ביום 16.8.04 וביקש מסגן מנהל הסניף דאז, מר ג'יהאד אבו דבי (להלן: "ג'יהאד"), להוציא ערבות בנקאית על סך של 50,000 ש"ח.

6. ביום 18.8.04, בשעה 08:30, הגיע פרוספר לסניף הבנק הנתבע וביקש לקבל את הערבות הבנקאית, אולם הוצאתה התעכב עד לסביבות השעה 09:25.

פרוספר סירב לקבל את הערבות הבנקאית מהנתבע בנימוק כי לא יוכל להגיע במועד למשרדי המועצה האזורית לצורך הגשת הצעה למכרז ובפועל התובע לא השתתף במכרז.

7. מעורבות התובע בעובדות הרלוונטיות לתביעה היתה מינימאלית, אם בכלל, ואחיו פרוספר הוא אשר פעל מטעמו.

טענות הצדדים:

8. התובע טוען כי בהגיע אחיו פרוספר לסניף הבנק הנתבע ביום 16.8.04 הוא מסר למר ג'יהאד נוסח הערבות הנדרשת והודיע לו כי המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז הינו ביום 18.8.04 בשעה 09:30. פרוספר ביקש הנחה בעמלה בגין הוצאת הערבות, אולם הוא לא התנה את הוצאתה באישור ההנחה ובין הצדדים סוכם כי הערבות תוצא למחרת היום, 17.8.04. ביום 17.8.04 הגיע פרוספר לסניף הבנק אולם הערבות לא היתה מוכנה. באותו מועד שוב הסביר פרוספר לג'יהאד כי עליו להגיש את ההצעה למכרז בצירוף הערבות עד למחרת היום בשעה 09:30. ג'יהאד הבטיח לפרוספר כי הערבות תהיה מוכנה למחרת היום עם פתיחת הסניף בשעה 08:30. ביום 18.8.04 שוב הגיע פרוספר לבנק בשעה 08:30 אולם הערבות לא היתה מוכנה והובטח לו כי היא תוכן תוך 30 דקות. בשעה 09:10 הודיעה פקידת הנתבע גב' יוכי בוריס ולפרוספר כי קיבלה הוראה מג'יהאד להכין את הערבות הבנקאית אולם הדבר יארך זמן מאחר והיא לא טיפלה בעבר בהוצאת ערבויות בנקאיות. בשעה 09:22 התקשרו נציגי המועצה האזורית לפרוספר ושאלו באם הוא מעוניין להגיש את הצעתו. משהודיע פרוספר כי הערבות אינה מוכנה, נמסר לו שלא ניתן להגיש את ההצעה באיחור ולו של מספר דקות. בנסיבות העניין, מאחר ולא ניתן היה להגיע למשרדי המועצה האזורית עד לסגירת המכרז נמנע פרוספר לקבל את הערבות הבנקאית והתובע לא השתתף במכרז.

9. התובע טוען כי נמנע ממנו להשתתף במכרז בשל הוצאת הערבות הבנקאית על ידי הנתבע באיחור ולו השתתף בו הוא היה זוכה בשני קווים בהם הצעתו היתה הנמוכה ביותר. הרווח הצפוי לתובע מהזכייה במכרז הינו 359,040 ש"ח נומינלי, אולם, לצרכי אגרה סכום התביעה הועמד על סך של 100,000 ש"ח.

10. הנתבע טוען כי התובע התרשל משרכש את טפסי המכרז ופנה אליו לקבלת הערבות הבנקאית זמן קצר לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות. משפנה פרוספר לנתבע בבקשה להוצאת הערבות הבנקאית בראשונה ביום 16.8.04, הוא ביקש הנחה בעמלה והתנה את הוצאת הערבות באישור בקשתו. מאחר ואישור ההנחה הינו בסמכות מנהל הסניף שלא נכח באותו יום, נמסר לפרוספר כי בקשתו תיבדק למחרת היום. ביום 17.4.08 נמסרה לפרוספר עמדת הבנק באשר להנחות שביקש והוא אישר הוצאת הערבות. ביום 18.8.04 הגיע פרוספר לסניף הבנק והערבות הוצאה בשעה 09:25. בהתחשב בקרבת משרדי המועצה האזורית לסניף הבנק ניתן היה להגיש את ההצעה במועד, אולם, פרוספר סירב לקבל את הערבות הבנקאית. למיטב זכרונו של מר ג'יהאד, רק ביום 18.8.04 מסר פרוספר לבנק את נוסח הערבות המבוקש והודיע כי המועד האחרון להשתתפות במכרז הינו בשעה 09:30, בעוד כי בפניותיו הקודמות לבנק הוא הודיע לנציגיו כי הערבות דרושה לו ליום 18.8.04 בבוקר מבלי לנקוב בשעה המדוייקת, 09:30.

מכל מקום, גם באם התובע היה מגיש הצעתו למכרז, ההצעה היתה נפסלת הואיל ולא צורפו אליה כל המסמכים על-פי תנאי המכרז וסכום הערבות הבנקאית אשר התבקש, 50,000 ש"ח, נמוך מהסכום שהיה עליו לצרף להצעה. כן נטען כי התובע לא הוכיח את נזקו בתביעה.

ד י ו ן:

11. על מנת כי התובע יזכה בדין, עליו להוכיח כל אלה:

א. גרסתו העובדתית כנגד הבנק אשר מנעה ממנו להשתתף במכרז.
ב. לו השתתף התובע במכרז, הוא היה זוכה בשני הקווים להם הוא טוען.
ג. גובה הנזק.

אדון תחילה בשני הרכיבים בס"ק ב'-ג' לעיל.

12. בסעיף 2 לתנאי המכרז, צורף כנספח א' לתצהירו של פרוספר מטעם התובע, פורטו תנאי ההשתתפות בו ובס"ק 2.5 נקבעה הדרישה לצירוף ערבות בנקאית להצעה בתנאים כדלקמן:

"ערבות בנקאית, שהוצאה על-ידי בנק ישראל, לבקשת המשתתף, בסכום השווה ל-10% מסכום ההצעה לא כולל מע"מ, ובכל מקרה בסכום שלא יפחת מ-5,000 ש"ח.

סכום 'ההצעה' לעניין זה משמעו התשלום היומי בכל אחד מהמסלולים להם הוגשה הצעה X 220 יום ... אי המצאת ערבות בנקאית, כאמור, תביא לפסילת ההצעה ..." (ההדגשה אינה במקור – ר.ח.).

מנספח ו' לתצהירו של פרוספר עולה כי התובע הגיש הצעה ביחס ל-14 קווי הסעה שונים במחיר כולל של 2,327 ש"ח ליום לפני מע"מ. לפיכך, בהתאם לתנאי המכרז, היה על התובע להעמיד ערבות בנקאית בסך של 51,194 ש"ח (10% X 220 X 2,327) ולא 50,000 ש"ח כפי שהתבקש מהבנק.

13. בהתאם לסעיף 2.5 לתנאי המכרז, כמצוטט לעיל, אי העמדת ערבות בנקאית בסכום הנדרש, פוסלת את ההצעה ומונעת מהתובע להשתתף בו.

חיזוק למסקנה לעיל מצאתי בעדותו של מר דני תמרי מטעם הנתבע, ואשר במועדים הרלוונטיים לתביעה הוא כיהן כסגן ראש המועצה האזורית ויו"ר ועדת המכרזים. בחקירתו חזר העד במספר הזדמנויות על דבריו, ולפיהם ועדת המכרזים הקפידה על קיום תנאי המכרז וזאת תחת עיניהם הפקוחות של נהגי המוניות אשר השתתפו בו, ובלשונו:

"ש. נשאלת על שיחת טלפון שכביכול היתה בין המועצה לבין מר פרוספר צמוד לסגירת המכרז, אם היה מבקש ממך מר פרוספר להמתין כמה דקות לפני הסגירה של המכרז היית עושה זאת?
ת. לא יכולתי כי אנחנו פותחים את המכרזים בנוכחות הקבלנים עצמם, הם מסתכלים ובודקים שלא אעשה הנחה למישהו על חשבונם. היו לי כמה מקרים של אנשים שצלצלו וביקשו כי אחכה, ועורכת הדין שלנו אמרה שאין מה לחכות.
ש. כלומר, אתה הקפדת מאוד על כללי המכרזים?
ת. כן, ככל שהכרתי" (שם, עמ' 40 שורה 25 לפרוטוקול הדיון).

(וכן ר' דברי העד שם, עמ' 39 שורה 12 לפרוטוקול הדיון).

לאור האמור לעיל, קשה להלום כי ועדת המכרזים היתה מתייחסת בסלחנות לחסר בסכום הערבות שהתובע התכוון לצרף להצעתו ולאשר את השתתפותו במכרז.

14. בחקירתו הנגדית נשאל פרוספר לעניין סכום הערבות, והוא השיב באומרו:

"ש. מה תאמר אם אומר לך שאני סיכמתי את סכומי המכרז, וסכום המכרז הוא 511,940 ש"ח ואת זה חישבתי לפי נספח ו' שלך?
ת. אני לא יודע אם זה היה פוסל את הזכות שלי להשתתף במכרז, אני גם הייתי בזכות אצלם, כי אם עשית הסעות בחודש ינואר, אם היית מקבל במקרה הטוב בדצמבר אותה שנה מהמועצה זה היה עדיין טוב. הייתי בזכות במועצה באותה תקופה של המכרז בערך 80-90 אלף ש"ח" (שם, עמ' 18 שורה 19 לפרוטוקול הדיון).

טיעוניו של העד לעיל אינם משכנעים בעיניי ואין בהם לפטור את התובע מחובתו לצרף להצעתו במכרז ערבות בנקאית בסכום מלא. מספר טעמים לדבר:

א. העד טוען כי במועדים הרלוונטיים לתביעה היתה לו יתרת זכות אצל המועצה האזורית, אולם אין הוא טוען כי גם לתובע היתה יתרת זכות כאמור.

ב. לא הוגשה כל ראיה לתמיכה בטענה באשר ליתרת הזכות שהגיעה, כביכול, לפרוספר מהמועצה האזורית.

ג. חשוב מכך, מיד בהמשך חקירתו העיד פרוספר באומרו:

"כשבית המשפט שואל אם כך למה להגיש ערבות בנקאית (בהתחשב ביתרת הזכות הנטענת – ר.ח.) אני משיב שזאת היתה שאלה שלי למועצה.
ש. אם לטענתך לא צריך את הערבות הבנקאית אז למה לא הגשת את ההצעה?
ת. כי היועץ המשפטי של העירייה אמר שחייב את הערבות הבנקאית" (שם, עמ' 18 שורה 25 לפרוטוקול הדיון) (ההדגשה אינה במקור – ר.ח.).

הנה אם כן, מפיו של פרוספר עצמו עולה כי הוא ידע שיש לצרף ערבות בנקאית להצעה במכרז וקיום יתרת זכות של המציע אצל המועצה האזורית אינה תחליף לערבות הבנקאית.

15. גם ההלכה הפסוקה עמדה על חשיבות הערבות הבנקאית המהווה תנאי להשתתפות במכרז, ולעניין זה נפסק ב-ע"א 3744/94 אבן הבונים נ' ארבל, פ"ד נ(5) 59, כדלקמן:

"ככלל, פגם בסכום הערבות איננו פגם טכני הניתן לתיקון, שכן למציע ערבות בסכום נמוך מן הנדרש ניתנת עדיפות על פני הממלאים אחרי תנאי המכרז ואף על פני מציעים פוטנציאליים שנמנעו מלהשתתף במכרז משום שלא רצו או לא יכלו להשיג בעוד מועד את הערבות הנדרשת. בכך נפגע עקרון התחרות השוויונית, שהוא עקרון יסוד בדיני המכרזים. על כן, ככלל, גם כאשר המציע, המגיש ערבות בשיעור פחות מן הנדרש יעשה זאת בתום לב – תיפסל הצעתו" " (שם, עמ' 65 ו'-ז').

ודוק, ב-עת"מ (י-ם) 436/02 טרילגור נ' הרשות לשמירת הטבע והגנים, תקדין, בית המשפט קבע כי גם חסר זניח של כ-200 ש"ח בערבות בנקאית מאפשר פסילת ההצעה במכרז.

16. יו"ר ועדת המכרזים דאז, מר דני תמרי, נשאל אף הוא לעניין סכום הערבות הבנקאית החסר ותשובותיו נעו בין קיום דרישה קפדנית לגבי סכום הערבות (שם, עמ' 37-38 החל משורה 27) לבין הצורך בפנייה לקבלת יעוץ משפטי בנדון (שם, עמ' 39 שורה 8 לפרוטוקול הדיון). מכל מקום, תהיינה תשובות העד אשר תהיינה, לאור ההלכה הפסוקה כמצוטט לעיל, יש להניח כי היועצת המשפטית של העירייה היתה מנחה את ועדת המכרזים לפעול כדין ולפסול את הצעתו של התובע בשל סכום הערבות החסר.

17. העובדה כי באחד הקווים לגביהם הוגשה הצעת התובע הוחלט לצאת במכרז חוזר, אינה מעלה ואינה מורידה לעניין חובת התובע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום מלא על-פי תנאי המכרז. ההחלטה הנ''ל התקבלה על ידי ועדת המכרזים לאחר פרסום המכרז, הגשת ההצעות ופתיחתן. על משתתפי המכרז לפעול בהתאם לתנאים הידועים במועד הפרסום והגשת הצעותיהם ולא על-פי נסיבות שהתרחשו לאחר סגירת המכרז ומבלי שהיו ידועות למי מהנוגעים בדבר. זאת ועוד, עקרון התחרות השוויונית אשר הנחה את בית המשפט בהקפדה על קיום דרישות המכרז ביחס לערבות הבנקאית, כמצוטט בסעיף 15 לעיל, נכון גם למקרה בו בדיעבד ועדת המכרזים מחליטה לפרסם מכרז חדש לגבי חלק מקווי ההסעה.

18. לאור האמור לעיל, נחה דעתי כי גם באם התובע היה משתתף במכרז, הצעתו היתה נפסלת בשל סכום הערבות הבנקאית החסר, ולפיכך ממילא דין התביעה להידחות.

19. מטעם נוסף מצאתי לדחות את התביעה.

התובע, ומטעמיו, נמנע מהגשת חוות דעת חשבונאית לעניין הפסדיו הנטענים בעקבות אי-ההשתתפות במכרז ותחת זאת הוא הסתפק בצירוף שני דפים מהוצאת ''חשב'', לפיהן, עלות נסיעה במונית הינה 0.7422 ש"ח לק"מ אחד. התובע טוען כי אורך שני הקווים בהם היה אמור לזכות לו השתתף במכרז הינו 190 ק"מ ליום בעוד כי הצעתו לאותם שני קווים עמדה על סך של 685 ₪ ליום. לפיכך, התובע חישב את הפסדיו כדלקמן:

359,040 שח = (שלוש שנים) 3 X 220 X (רווח ליום) 544 ש"ח = (190 X 0.7422 ) – 685.

20. טיעוני התובע בדבר הפסד רווחים הינם עניין שבמומחיות, ולפיכך היה עליו לצרף חוות דעת חשבונאית להוכחת טיעוניו. יתירה מכך, החישוב עליו נסמך התובע הינו חלקי ולא משקף את הפסדיו האפשריים בעקבות אי השתתפותו במכרז.

ממסמכי ''חשב'' עולה כי חישוב עלות הנסיעה אינו כולל עלות נהג מונית או תשלומי מס הכנסה. גם בחקירתו הנגדית אישר פרוספר כי החישוב שלו אינו כולל עלות נהג (שם, עמ' 22 שורה 28 לפרוטוקול הדיון), והוא הודה כי מהרווח הנטען יש להפחית מס הכנסה (שם, עמ' 23 שורה 6 לפרוטוקול הדיון) (אף כי בחקירה החוזרת העד שינה טעמו וטען כי רווח עד ל-120-130 אלף ש"ח פטור מתשלום מס הכנסה).

זאת ועוד, התחשיב עליו מסתמך התובע מבוסס על ההנחה כי מחצית מסלול הנסיעה הינו בכבישים בין-עירוניים והמחצית השנייה בכבישים עירוניים (שם, עמ' 23 שורה 18 לפרוטוקול הדיון). דא עקא, לא נטען ולא הוכח כי חלוקה זו נכונה לגבי שני הקווים הרלוונטיים לתביעה.

21. התובע מזמין את בית המשפט לקבוע את הנזק שנגרם לו על דרך האומדנא. בהתאם להלכה הפסוקה, אכן קיימת אפשרות להעריך את נזקי הנפגע על דרך האומדנא, אולם זאת כאשר עסקינן במקרים בהם קשה להוכיח בוודאות מהו שיעור הנזק. במקרים אלה די לו לנפגע בהבאת נתונים כלליים על מנת להוכיח את הנזק במידת ודאות סבירה ובית המשפט יוכל להפעיל שיקול דעת ולהשלים את החסר (ר' ע"א 355/80 נתן אניסימוב בע"מ נ' מלון טירת בת שבע בע"מ, פ"ד לה(2) 800, 809, ע"א 294/92 דרוק נ' אליאסיאן, פ"ד מז(3) 22, 34, ע"א 153/04 רבינוביץ' נ' רוזנבוים , פסקאות מס' 10-11, ע"א 9656/05 שוורץ ואח' נ' רמנוף חברה לסחר בציוד בניה בע"מ , פסקה 16 לפסק הדין).

מקרה דנן אינו נמנה עם אותם מקרים בהם קשה להוכיח בוודאות מהו שיעור הנזק, ואף התובע לא טען לקושי כאמור. בנסיבות העניין, בית המשפט אינו יכול ואינו רשאי להשלים את החסר על מנת לאמוד את נזקיו הנטענים של התובע, מה גם ולא הובאו ראיות כלשהן לעניין הנתונים החסרים להשלמת החישוב, כגון עלות שכרו של נהג מונית או תשלומי מס הכנסה.

לאור האמור לעיל, גם מהטעם כי התובע לא הוכיח את נזקיו הנטענים, דין התביעה להדחות.

22. לאור המסקנות אליהן הגעתי לעיל, מתייתרת ההכרעה ביתר המחלוקות שבין הצדדים לעניין התנהלות הבנק והטענה כי השתהה בהוצאת הערבות הבנקאית דבר שמנע מהתובע להשתתף במכרז. יחד עם זאת, אתייחס להלן ובקצרה לעניין אחד שעלה מחומר הראיות.

לתצהיר התובע, מוצג ת/2, צורף מכתבו של מר תמרי, סגן ראש המועצה האזורית ויו"ר ועדת המכרזים, מיום 25.9.05, ובפסקה השנייה למכתב נרשם כדלקמן:

"נציגו (של התובע – ר.ח.) הגיע לפני סגירת המכרז אך לא השתתף בו כי לא היתה לו ערבות בנקאית כמתחייב" (ההדגשה אינה במקור – ר.ח.).

אין חולק כי הכוונה במונח "נציגו" לעיל היא למר פרוספר, והרי לך הוכחה כי גם באם תאמר שהנתבע השתהה בהוצאת הערבות הבנקאית, הרי בסופו של יום מר פרוספר יכול היה להגיע למשרדי המועצה האזורית עוד בטרם סגירת המכרז ולהגיש את הצעת התובע. משלא נעשה הדבר, הרי אין לתובע אלא להלין על עצמו.

23. לסיכום כל האמור לעיל, התביעה נדחית.

התובע ישלם לנתבע הוצאות משפט בסך של 12,000 ש"ח בתוספת מע"מ עליו וזאת תוך 30 יום שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה ערבות בנקאית ?

 2. ערבות בנקאית פגומה

 3. ערבות בנקאית במכרז

 4. טעות בערבות בנקאית

 5. החזרת ערבות בנקאית

 6. ערבות בנקאית במכרזים

 7. עורך דין ערבות בנקאית

 8. ערבות בנקאית אוטונומית

 9. פגם בערבות בנקאית במכרז

 10. ערבות בנקאית חברת ביטוח

 11. משלוח ערבות בנקאית בפקס

 12. מועד ערבות בנקאית במכרז

 13. בקשה לא לחלט ערבות בנקאית

 14. פגמים בערבות בנקאית במכרז

 15. תביעה לתשלום ערבות בנקאית

 16. סמכות בנק לגבות ערבות בנקאית

 17. מימוש ערבות בנקאית בלתי מותנית

 18. ניתוק ערבות בנקאית מעסקת היסוד

 19. טעות בכתב ערבות בנקאית מותנית

 20. דוגמא לערבות בנקאית אוטונומית

 21. הארכת מועד להגשת ערבות בנקאית

 22. ערבות בנקאית כתנאי ליציאה מהארץ

 23. עיקול ערבות בנקאית להבטחת הוצאות

 24. שלילת האוטונומיה של ערבות בנקאית

 25. בקשה לעיכוב מימוש ערבויות בנקאיות

 26. 2 תנאים לאי מימוש ערבות בנקאית אוטונומית

 27. צו מניעה זמני לעיכוב מימוש ערבויות בנקאיות

 28. פסילת הצעה במכרז עקב פגמים בערבות בנקאית

 29. פסילת הצעהבשלב הראשון עקב פגם בערבות הבנקאית

 30. מימוש ערבות בנקאית אוטונומית ללא הוכחת נזק

 31. גובה הפיצוי בגין הנפקת ערבות בנקאית פגומה

 32. אחריות הבנק בגין איחור בהוצאת ערבות בנקאית

 33. חתימה על כתב התחייבות להוצאת ערבויות בנקאיות

 34. נאסר מימוש ערבות בנקאית לקבלן שביצע עבודה בזמן כפול מכפי שנקבע

 35. פסילת ערבות בנקאית עם תוקף מיטיב ביום אחד מעבר לנדרש בתנאי המכרז

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון