הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה / התיישנות תביעה בגין ליקויי בניה לפי חוק המכר:

א. מבוא

1. בפני תביעה אשר הוגשה על ידי 38 תובעים שהינם בעלי זכויות בדירות המצויות בבניינים משותפים ברחוב בן צבי בקרית חיים בחיפה (להלן: "הבניינים המשותפים").

2. התובעים (להלן: "הדיירים") עותרים בתביעתם לחייב הנתבעים לשלם להם פיצוי בסך 820,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית וכן הוצאות, שכ"ט עו"ד, ומע"מ.

3. התובעים טוענים בתביעה אשר הוגשה ביום 10.10.05 כי הנתבעת מס' 1 (להלן: "שיכון עובדים") הינה חברה קבלנית העוסקת בבניית ומכירת דירות למגורים, ובנתה בעצמה ו/או על ידי קבלני משנה הבניינים המשותפים בהם מצויות דירות התובעים.
עוד נטען כי הנתבעת 2 (להלן: "הקבלן") הינה חברה בע"מ אשר בנתה בפועל הדירות בבניינים המשותפים על פי הזמנת שיכון עובדים. אין מחלוקת כי הקבלן חדל מלעשות עסקים ונמצא בפירוק. הקבלן לא התגונן בפני התביעה דנן.

4. שיכון עובדים הגישה מצידה הודעת צד ג' כנגד האדריכל אשר תכנן הבניינים והדירות. תביעה זו נסתיימה בהסדר פשרה אשר קיבלה תוקף של פסק דין חלקי ביום 31.12.09. עוד הוגשה הודעה לצדדים שלישים נגד מצר פאר ואיכות מפעלים (1995) בע"מ (להלן: "מצר") וכנגד דף הנדסה ושיווק בע"מ (להלן: "דף") לגביהם נטען כי שימשו קבלני משנה של שיכון עובדים או של הקבלן וספקי המרצפות בדירות התובעים וברכוש המשותף.

5. יש לציין כי אין זו הפעם הראשונה שבה נדונה תביעה לפיצוי דיירים בגין ליקוי בניה שנתגלו בבניינים המשותפים שהוקמו על ידי שיכון עובדים והקבלן ברחוב בן צבי בקריית חיים. כב' השופטת לפין – הראל נתנה פסק דין בתביעה דומה שהגישו שתי משפחות המתגוררות בבניינים המשותפים ברחוב בן צבי 6 ו- 7 בקריית חיים וזאת בת.א. 6720/02 בבית משפט השלום בחיפה. פסק הדין ניתן ביום 30.1.08.

6. התובעים ביססו תביעתם בפני כנגד שיכון עובדים והקבלן על עילות תביעה חוזיות ונזיקיות. נטען כי לאחר מסירת הדירות לידי התובעים נתגלו בתשע דירות אי התאמות רבות אשר לא תוקנו באופן מושלם למרות התראות רבות שניתנו לשיכון עוברים ולקבלן. כן נטען כי נתגלו ליקויים ואי התאמות ברכוש המשותף בשלושה בניינים. אין מחלוקת בין הצדדים כי אכן ביצעו הנתבעים תיקונים בדירות שנמסרו לתובעים ברכוש המשותף במשך תקופת הבדק והאחריות ואולם התובעים טוענים כי תיקונים אלו לא פתרו הבעיות שנתגלו בדירות וברכוש המשותף. עוד נטען כי חלק מהליקויים, כמו אלו שנבעו מליקויי תכנון, לא היו ניתנים לתיקון.

7. לכתב התביעה צורפו מכתבי דרישה ששלחו התובעים לנתבעים בתקופה שבין 13.4.99 – 11.5.04 וכן חוות דעת. נטען כי לאחר קבלת חוות הדעת על ידי התובעים נשלחו מכתבי התראה נוספים על ידי התובעים או באי כוחם לנתבעים. בעקבות פניות אלו בוצעו תיקונים נוספים ואולם לטענת התובעים היה מדובר בתיקונים חלקיים בלבד.

8. התובעים בתביעתם טענו עוד כי ליקוי הבניה נשוא תביעתם גרמו לירידת ערך לדירותיהם.

9. כאמור הקבלן כלל לא התגונן בפני התביעה. שיכון עובדים הגישה כתב הגנה בו נטען כי:
I. שיכון עובדים הייתה יזמית הפרויקט בלבד ואין לה אחריות לטיב הבנייה שבוצעה על ידי הקבלן.
II. התביעה התיישנה על פי הוראות חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973 (להלן: "הוראות חוק המכר") ולחילופין הוגשה בשיהוי חמור משום שהוגשה כ- 5-7 שנים לאחר מסירת הדירות וחלק מהתובעים רכשו דירותיהם לאחר שהושלמה הבנייה והקונים ראו בראית קונה הדירות שרכשו על כל הפגמים שבהם. נטען כי חלק מהפגמים הנטענים במיוחד אלו הנובעים מאי התאמה לתוכניות היו בולטים ונראים לעין והחלטת הדיירים שרכשו דירותיהם, מאוחר להשלמת הבניה, כן לרכשן למרות זאת, מהווה ויתור מצידם של דיירים אלו על הזכות להגיש תביעה בגין פגמים אלו.
אשר לטענת השיהוי נטען כי במקרה דנן עיכוב בהגשת התביעה גרם נזק ממשי לשיכון עובדים משום שהקבלן חדל לעשות עסקים.
III. לתובעים אין זכות תביעה משום שפגה תקופת האחריות על פי הוראות חוק המכר.
IV. הליקויים הנטענים מקורם ב"אשמת הדיירים" או מי מהם בגין התנהגות רשלנית, תחזוקה לקויה לדירות ולרכוש המשותף או משינויים שבוצעו לאחר מסירת הדירות.
V. לחילופין נטען כי לשיכון עובדים הזכות לבצע תיקונים באם יימצא כי היא אחראית לקיומם של פגמים כלשהם מאלו הנטענים על ידי התובעים בתביעתם.

10. כאמור בנוסף הגישה שיכון עובדים הודעת צד ג' כנגד אדריכל הבניינים וספק המרצפות. התביעה כנגד האדריכל סולקה בפשרה ללא צורך בדיון בה ואילו בתביעה נגד ספק המרצפות נטען כי אם יימצא ממש בטענות הדיירים בנוגע לליקויי הבנייה שמקורם במרצפות שסופקו לדירות ולרכוש המשותף, האחריות בגין כך הינה של הצד השלישי.

11. שיכון עובדים צירפה לכתב ההגנה ולהודעת צד ג' חוות דעת מטעמה של המומחה אילן רטיג.

12. הצדדים השלישים, ספקי המרצפות, דחו בכתב הגנתן את כל טענות שיכון עובדים. הם טענו כי תביעת שיכון עובדים התיישנה או הוגשה בשיהוי בלתי סביר. עוד נטען כי לא סיפקו או התחייבו לספק המרצפות בדירות התובעים וכי לחילופין היה ויוכח אחרת, הליקויים הנטענים במרצפות מקורן בעבודת ריצוף לקויה בניגוד לתקנים.
כן נטען כי הצדדים השלישים מעולם לא קיבלו תלונה בנושא המרצפות בדירות התובעים ולא ניתנה להם הזדמנות נאותה לתקן הפגמים.

ב. ההליכים

 1. ביום 6.9.06 מונה בתיק זה מומחה מטעם בית המשפט, מר אורדן דן. המומחה הגיש חוות דעת מפורטת – ת/1 ביום 21.1.07.
 2. בת/1 קבע המומחה כי בנוגע לרכוש המשותף בשלושת הבניינים קיימים ליקוי בניה אשר עלות תיקונם הינה:

I. בניין 2 א' ליקויים שסך עלות תיקונים סך של – 13,600 ₪ בתוספת פיקוח הנדסי בצירוף מע"מ ובצירוף הצמדה למדד תשומות הבניה נכון לחודש אוקטובר 2006. נקבע שביצוע תיקונים על ידי קבלן מזדמן יחייב תוספת בשיעור 25%. עוד נקבע כי ביצוע תיקונים לא יחייב פינוי הדיירים. תוספות אלו נקבעו לגבי הרכוש המשותף בכל הבניינים.
II. בניין 8 א' ליקויים שסך עלות תיקונם סך של – 21,760 ₪ בתוספת פיקוח הנדסי בצירוף מע"מ ובצירוף הצמדה למדד תשומות הבניה מחודש אוקטובר 2006, ובצירוף האמור לעיל בסעיף 2 (I).
III. בנין 8 ב' תיקונים שסך עלות תיקונם סך של– 22,600 ₪ בתוספת פיקוח הנדסי בצירוף מע"מ ובצירוף הצמדה למדד תשומות הבניה מחודש אוקטובר 2006, ובצירוף האמור לעיל בסעיף 2 (I).

3. אשר לליקויים בדירות הפרטיות קבע המומחה הסכומים כדלקמן:
I. דירת זכאי בת שבע, ליקויים שסך עלות תיקונם בתוספת פיקוח הנדסי סך של 8,590 ₪ בצירוף מע"מ.
II. דירת טאלר יוסי, ליקויים שסך עלות תיקונם בתוספת פיקוח הנדסי סך של 7,750 ₪ בצירוף מע"מ.
III. דירת בכר שלומי, ליקויים שסך, תיקונם בצירוף פיקוח הנדסי סך של 4,650 ₪ בצירוף מע"מ.
IV. דירת בן ישי יובל, ליקויים שסך תיקונם בצירוף פיקוח הנדסי סך של 9,000 ₪ בצירוף מע"מ.
V. דירת אורן רוני, ליקויים שסך עלות תיקונם בצירוף פיקוח הנדסי סך של 19,500 ₪ בצירוף מע"מ.
VI. דירת אליהו אבי, ליקויים שסך עלות תיקונם בצירוף פיקוח הנדסי סך של 9,500 ₪ בצירוף מע"מ.
VII. דירת אמויאל רונן, ליקויים שסך עלות תיקונם בצירוף פיקוח הנדסי בסך של 7,900 ₪ בצירוף מע"מ. כן קבע המומחה כי בדירה זו לצורך ביצוע תיקונים יהיה צורך בפינוי הדיירים לשלושה ימי עבודה.
VIII. דירת בכר מוטי, ליקויים שסך עלות תיקונם בצירוף פיקוח הנדסי סך של 14,350 ₪ בצירוף מע"מ. גם כאן קבע המומחה כי ביצוע תיקונים יחייב פינוי הדיירים ל- 5 ימי עבודה.
IX. דירת אסולין משה, ליקויים שעלות תיקונם בצירוף פיקוח הנדסי סך של 10,000 ₪ בצירוף מע"מ.

4. לגבי כל קביעותיו בנוגע לדירות הפרטניות קבע המומחה כי:
I. כל המחירים שנקבעו צמודים למדד תשומות הבנייה נכון לאוקטובר 2006.
II. במידה והתיקונים בוצעו על ידי קבלן מזדמן יש להוסיף לסכומים שנקבעו 25%.

5. כאמור המומחה קבע כי יש חובת לפנות הדיירים מדירתם לצורך ביצוע תיקונים רק בדירות אמויאל רונן (פינוי ל- 3 ימים) דירת בכר מוטי (פינוי ל- 5 ימים).
עניין זה יילקח בחשבון על ידי לצורך הדיון בפיצוי הנתבע, ככל שיגיע, לעניין עוגמת נפש.

6. עוד הכיר המומחה בקיומו של ליקוי תכנוני בגין ליקויים בשלד המתבטא בבליטת כנף דלת הממ"ד כשהיא במצב פתוח לתוך המסדרון. המומחה קבע כי זהו ליקוי תכנוני שלא ניתן לתיקון אך גורם לירידת ערך ומחייב בפיצוי בסך 2,500 ₪. ליקוי זה נמצא על ידי המומחה רק בדירות בת שבע זכאי, טאלר יוסי, אורן רוני, אליהו אבי, בכר מוטי ואסולין משה.
יצוין כי לגבי משפחות בכר ואורן טענו הנתבעים כי הדירות נרכשו לאחר השלמת בניית הבניינים ובניית הדירות כאשר הליקוי התכנוני המדובר בשלד גלוי לעין ותובעים אלו היו מודעים לו.

7. בחלק הכללי של חוות דעתו ציין המומחה כי:
I. בניית הבניינים הסתיימה בשנת 98'.
II. בוצעו בדירות התובעים תיקונים על ידי שיכון עובדים אחרי המצאת חוות דעת
המומחה מטעם התובעים.

8. הן ב"כ התובעים והן ב"כ שיכון עובדים שלחו למומחה שאלות הבהרה עליהם ענה המומחה. השאלות והתשובות הוגשו לי כמוצגים וסומנו ת/2 ות/3.
בת/2 עמד המומחה על דעתו כי הפיצוי שקבע בגין הליקוי התכנוני הנובע מבליטת דלת הממ"ד הינו סביר ונכון והפיצוי שנקבע בחוות דעת מומחה התובעים גבוה מדי.
המומחה קבע עוד בתשובותיו לשאלות הבהרה מהי עלות צביעת כל דירה ודירה לאחר ביצוע התיקונים ואולם עמד על דעתו כי עניין זה אינו דרוש. המומחה אף לא קיבל טענות ב"כ התובעים כי אפשר ובעת תיקון הליקוי בחיפוי אריחים ישברו אריחים ויש להתחשב בסיכון זה ולהגדיל סכום הפיצוי בגין תיקון ולאשר החלפת כל החיפוי הקרמי. המומחה גם לא קיבל טענות ב"כ התובעים לעניין הצורך להחליף כל הריצוף על מנת להימנע ממצב בו לאחר התיקון בריצוף יווצרו טלאים בריצוף בדירות חדשות.
המומחה כן קיבל בחוות הדעת הטענה כי לצורך התקנת גגון ברכוש המשותף בבנין ברחוב בן צבי 2 א' יהיה צורך בהוצאה נוספת בסך 2,000 ₪ לצורך הוצאת היתר לבניית גגון. המומחה לא קיבל הטענות לעניין סתימת מרזבים והדרישה לפיצוי נוסף בגלל גובה מזקף ראש בחדרי המדרגות בבניינים ברחוב בן צבי 8 א' ו- ב'. בהתאמה בעקבות תשובת המומחה לשאלות ההבהרה יש להוסיף רק סך של 2,000 ₪ פיצוי לנזק לרכוש המשותף בבנין ברחוב בן צבי 2 א' כאשר סך של 2,000 ₪ הינו צופה פני עתיד.

9. המומחה אף השיב לשאלות הבהרה מטעם ב"כ שיכון עובדים השאלות והתשובות הוצגו לי וסומנו ת/3 (3 -1).
על פי תשובות אלו ניתן להבין כי לדעת המומחה אחריות הצד השלישי – ספק המרצפות אם אכן ספק המרצפות הינה בשיעור כדלקמן:
I. דירת זכאי בת שבע אחריות לפיצוי בסך של 900 ₪.
II. דירת טאלר יוסי אין אחריות לצד ג'.
III. דירת בכר אחריות לפיצוי בסך 1,000 ₪ ולגבי סך נוסף של 300 ₪ קיימת למומחה
התלבטות בין אחריות מי מן הגורמים לפיצוי. ההתלבטות הינה בין שיכון עובדים לבין יצרן המרצפות.
IV. דירת בן ישי: המומחה אישר אחריות לפיצוי לליקויים בסך 1,100 ₪ ואולם קיימת למומחה התלבטות לגבי אחריות לפיצוי בין שיכון עובדים בין יצרן המרצפות לליקויים בסך 1,100 ₪.
V. דירת אורן רוני קיימת אחריות לספק לפיצוי ליקויים בסך 100 ₪.
VI. דירת אליהו אבי קיימת אחריות לספק בגין ליקויים בסך 800 ₪ ואולם כאן מביע
המומחה ספק האם זו אחריות יצרן או שיכון עובדים.
VII. דירת אמויאל רונן בנוגע לפיצוי בגין ליקויים בסך 700 ₪ קיים למומחה ספק האם מוטלת האחריות על היצרן או על הקבלן.
VIII. דירת בכר מוטי לגבי ליקויים בסך 750 ₪ קיים למומחה ספק האם זו אחריות
קבלן או יצרן.
IX. דירת אסולין לגבי ליקויים בסך 2,140 ₪ קיים למומחה ספק האם מדובר באחריות הספק או שיכון עובדים לגבי ליקויים בסך 630 ₪ קבע המומחה כי הפיצוי בגינם באחריות היצרן.
לגבי ליקויים ברכוש משותף קבע המומחה כי לגבי ליקויים בסך 640 ₪ קיים בליבו ספק האם האחריות להיווצרות הפגמים היא אחריות היצרן או אחריות הקבלן.
מסיכום קביעות המומחה עולה כי לדעתו אין ספק כי הצד השלישי אחראי לפיצוי בגין ליקויים בשווי 2,630 ₪. לגבי ליקויים נוספים בסך 6,430 ₪ קיים ספק אצל המומחה האם האחריות לפיצוי בגינה הוא של הקבלן או של יצרן המרצפות. גם המחירים כאן, אותם קבע המומחה, צמודים למדד תשומות הבנייה נכון לאוקטובר 2006. כמו כן גם לגבי ליקויים אלו יש להוסיף 25% בגין ביצוע על ידי קבלן מזדמן ו- 10% בגין הצורך בפיקוח.
אין ספק כי צודק ב"כ הצד השלישי כי מדובר בנזק של מה בכך בהתחשב בשווי התביעה ובשווי קביעת המומחה.

10. אשר לתשובות לשאלות הבהרה שנשלחו על ידי ב"כ הנתבעים שאינם קשורות לריצוף אציין כי המומחה הסכים לטענות ב"כ הנתבעים כי חלק מהליקויים שנמצאו על ידו הם
"אי התאמה אחרת" כאמור בחוק המכר לצורך קביעת מועד האחריות על פי הוראות חוק זה.
אשר לאחריות בעניין רטיבות קבע המומחה בתשובותיו כי יש להעניק לדיירים הרלוונטים אחריות כנגד רטיבות ל- 6 שנים.
המומחה טען עוד בתשובותיו לשאלות הבהרה כי אינו יכול להכריע בשאלה האם אחראי הקבלן לפיצוץ בצנרת ריצפת דירת בת שבע זכאי ואולם טען כי במקרה וימצאו אריחים זהים לתיקון (אריחי רוזינה) עלות התיקון, אם ייקבע ששיכון עובדים אחראית לנזקים, תעמוד על 300 ₪ ולא 1,800 ₪.
עוד צמצם המומחה בתשובותיו לשאלות הבהרה הפיצוי המגיע בגין ליקוי ריצוף בדירת טאלר (ס' 7.4.2) לסך של 100 ₪ במקום 300 ₪.

11. עוד קבע המומחה בתשובותיו לשאלה 9 (דירת מוטי בכר) כי בעניין רטיבות בחדר אמבטיה מדובר בליקוי דינמי שיש לכללו בחוות הדעת וכי אינו מקבל ממצאי מומחה הנתבעים לעניין ליקוי זה. עוד קבע המומחה כי נחיצות החלפת האמבטיה נובעת גם מהיותה עקומה ולא רק בגלל ליקוי רטיבות.

12. המומחה קיבל דעת ב"כ הנתבעים לעניין הפיצוי המגיע בדירת אסולין משה בגין סעיף 14.3.1 ובהתאמה קבע שיש להקטינו ב- 200 ₪.
המומחה לא קיבל קביעות ב"כ הנתבעים כי ליקויים קילוף בדלתות אמבטיה נובעים מתחזוקה לקויה של הדלתות.

13. לאחר המצאת תשובות המומחה לשאלות הבהרה הוסכם בין הצדדים כי המומחה יזומן לחקירה בישיבת קדם משפט ולאחריה תינתן הכרעה בתיק זה בפסק דין מנומק אשר יינתן ללא צורך בשמיעת ראיות על פי כל החומר המצוי בתיק וסיכום טענות הצדדים.

14. ביום 22.9.2009 נחקר המומחה על חוות דעתו.
מחקירתו על ידי ב"כ התובעים ניתן ללמוד כי:
I. המומחה נכון לסוג מקביעתו לעניין אי נחיצות התקנת מרזבים באזור האדניות
בדירות איזור המכונה על ידי הדיירים מרפסת. לצורך כך קבע כי המומחה עלות ההתקנה הינה 90 ₪ למטר, תלוי באיזה קומה הדירה.
II. כן הסכים המומחה לכך כי לפיצוי בגין ליקויים שנמצאו בדירת טאלר יוסף יש
להוסיף סך של 150 ש"ח ולפיכך סך הפיצויים המגיע בגין דירה זו צריך להיות
7,900 ₪.

15. מאידך קובע המומחה בחקירתו כי צביעת דירות צריך שתעשה ממילא במסגרת תחזוקה שוטפת כל מספר שנים גם ללא קשר לפגמים שיימצאו בדירה (עמ' 6 לפרוטוקול ישיבת יום 22.6.2009) כן קבע המומחה בעמוד 8 לפרוטוקול הנ"ל כי איטום הגגות במבנים נעשה ברמה גבוהה ביותר וכי הוא לא מצא נזילות או רטיבות בגגות ולפיכך דחה טענת התובעים לעניין קיומה של הצעה לבצע עבודות תיקון איטום בגגות בהוצאה של 25,000 ₪.
עוד קבע המומחה בתשובה לשאלת ב"כ שיכון עובדים בחקירתו כי הבניינים נשוא התביעה הינם במצב טוב, נבנו ברמה טובה, יחסית לתקופה בה נבנו, ולא נמצאו בהם כשלים מהותיים.
עוד העיד המומחה כי אין זה סביר להתיר לדייר לדרוש מקבלן ביצוע תיקונים לאחר 5 שנים ממועד מסירת הדירה ואולם המומחה הוסיף והבהיר כי הדבר אינו נכון בכל מקרה ויש לבדוק באילו ליקויים מדובר. המומחה אישר כי יש ליקויים שתקופת האחריות לגביהם ארוכה יותר.
עוד קבע המומחה כי ליקוי תכנוני שנוצר בגין בליטת כנף הממ"ד הינו ליקוי שניתן לראות בעין. המומחה לא קיבל טענת ב"כ שיכון עובדים כי יש אפשרות לניצול איזור הבליטה שנוצרה בדירה ועל הדיירים לעשות כן במסגרת חובת הקטנת הנזק.

16. עוד הסכים המומחה עם ב"כ הנתבעים כי אפשר והסיבה להתקלפות דלתות חדרי רחצה, בדירות הינה גם רטיבות שמקורה בשימוש בחדרים אלו והרטיבות לא נגרמה רק בשל סיבה הנעוצה ליקוי בניה מלכתחילה.

17. המומחה אשר עוד בחקירתו גם כי ליקוי רטיבות עליהם דובר בדירת משפחת בן ישי הינם ליקוים אשר לא נראו על ידי המומחה וקיומם רק נמסר לו על ידי הדיירים ורק בגין כך הוספה בעמוד 29 לת/1 דרישה ליתן לדייר אחריות נוספת ל- 5 שנים למניעת רטיבות.

18. המומחה לא קיבל טענות ב"כ שיכון עובדים בחקירתו כי רוכשים שרכשו דירתם כשהיא מוכנה, ויכלו לראות בעין ליקוי תכנוני שהתבטא בבליטת כנף דלת בממ"ד או צורת חדר השינה, אינם זכאים לפיצוי בגין ליקויים אלו.
המומחה בעמוד 13 לפרוטוקול עדותו כן קיבל טענת ב"כ שיכון עובדים שיש להקטין הפיצוי שנפסק לדירת בכר מוטי בסך של כ- 1,800 ₪ קרי הפיצוי בגין תיקון האמבט יעמוד על סך של 2,700 ₪.

19. עוד מסכים המומחה כעולה מעדותו בעמוד 13 לפרוטוקול הדיון מיום 22.6.2009 כי ליקויים בסך 4,500 ₪ שנמצאו ברכוש המשותף בבניינים ברחוב בן צבי (סעיף 15.2.11) נובעים מתחזוקה לקויה ובהתאמה יש להפחית סך של 4,500 ₪ מהפיצוי שנקבע על ידי המומחה בגין נזקים לרכוש המשותף בכל אחד מהבניינים הנ"ל.

16. בסיום שמיעת עדות המומחה במסגרת ישיבת קדם משפט ולבקשת הצדדים נתתי צו להגשת סיכומים.

ג. המסקנה

I. לאחר שעיינתי בכול החומר הרלוונטי נחה דעתי כי דין התביעה להתקבל בחלקה. מצאתי כי אכן צודק ב"כ התובעים בטיעוניו כי עילת התביעה מתבססת גם על הוראות פק' הנזיקין ולא רק על הוראות חוק המכר. לפיכך גם לו היה ממש בטענת ב"כ הנתבעים לעניין חלוף המועדים על פי חוק המכר, עדיין קימת לתובעים עילת תביעה כנגד הנתבעים בהתחשב בעובדה כי נמצאו ליקוי בניה בדירות וברכוש המשותף על ידי מומחה בית המשפט מכוח דיני הנזיקין.
תימוכין לדעתי זו אני מוצאת בהתנהגות הנתבעים עצמם אשר כן ביצעו תיקוני ליקוים למרות טענותיהם להעדר אחריות הקבלן לליקויים על פי חוות דעת מומחה התובעים בגלל חלוף תקופת הבדק על פי חוק המכר.

II. לא מצאתי ממש בטענת ההתיישנות והשיהוי. בהתחשב בקביעות המומחה, בעובדה כי ליקויים שמצא הינם דינמים, וכי רוכש סביר שאינו מומחה בתחום הבניין לא אמור לגלות ליקוים כאלה במלוא היקפם בראית קונה במועד קבלת הדירה, במועד ביצוע תיקוני שנת הבדק או לאחריהם. יש ממש בטענה כי סביר הוא שהליקויים נשוא התביעה נתגלו במלוא היקפם רק לאחר קבלת חוות דעת מומחה התובעים.
תימוכין לדעתי זו אני מוצאת גם בעובדה כי הנתבעים למרות טענותיהם הוסיפו וביצעו תיקוני ליקויים לפני ואחרי קבלת חוות דעת מומחה התובעים דבר המלמד כי גם הם סברו שנתגלו ליקויים שלא ניתן היה לאתרם קודם לכן.
מצאתי ממש מאידך בטענות הנתבעים להעדר זכאות הדיירים אשר רכשו דירותיהם לאחר השלמת הבניה לפיצוי בגין ליקוי תכנוני בשלד ליקויי תכנון אותם ניתן היה לראות במועד רכישת הדיירים (הכוונה לדירות משפחות בכר ואורן).

III. לא מצאתי מקום שלא לקבל ממצאי וקביעות מומחה בית המשפט במלואן. המומחה נתן חוות דעת מקיפה סבירה וברורה שהסתמכה על בדיקות מדוקדקות של הדירות והרכוש המשותף, עיון בכל החומר הרלוונטי ושמיעת טענות הצדדים (בעל פה וכאמור בחוות דעת מומחים מטעמם).
הסברי המומחה סבירים בעיני הן בתשובותיו המפורטות לשאלות הבהרה שנשלחו אליו והן בחקירתו בפני. המומחה לא היסס לתקן קביעותיו (בעיקר הכספיות) מקום שמצא הצדק סביר לכך (דבר שארע במעט מקרים שתוארו לעיל) והסביר מדוע לא מצא מקום לקבל עמדת ב"כ הצדדים ומומחיהם במקומות אחרים. הסברים אלו עליהם חזר בחקירתו בפני סבירים בעיני ונכונים.
המומחה גם לא התיימר לקבוע קביעות בשאלות משפטיות שאת ההכרעה בהן ביקשו הצדדים לגלגל לפתחו (לעניין תקופת הבדק למשל), ומקום בו לא ידע להכריע באם ליקוי ריצוף הינו ליקוי בגין עבודות ריצוף או פגם בייצור הרצפות קבע זאת במפורש.
לא הובאה בפני כל ראיה של ממש מדוע אין מקום לקבל חוות דעת המומחה בצירוף תשובותיו לשאלת הבהרה וקביעותיו בחקירתו ולא מצאתי כי במקרה דנן מתקיימות נסיבות מיוחדות המחייבות אי קבלת קביעת מומחה אשר מונה על ידי בית המשפט.
חוות דעת המומחה מתיישבת גם עם הגיון הדברים וראיות אחרות ומסקנות משפטיות אותן יש להסיק.

IV. לא מצאתי ממש בטענות ב"כ הנתבעים לעניין זכאות לביצוע תיקונים. במצב העניינים שהובא בפני בהתחשב בעובדה כי חלף זמן רב מאז מועד מסירת הדירות, בהתחשב בעובדה כי ניתנו הזדמנויות לקבלן לתקן, בוצעו תיקונים, ועדיין נותרו ליקויים ובהתחשב בהיקף הכספי המצומצם של התיקונים איני מוצאת מקום לחייב ביצוע תיקונים על ידי הקבלן. ביצוע כזה יחייב הצדדים, ביניהם קיים משבר אמון, להמשיך יחסים בלתי רצוים ויחייב פיקוח שיפוטי בלתי סביר ובלתי הכרחי.
כן יש מקום לקבל הטענה לעניין המצאת אחריות לתיקון פגמי רטיבות לתקופה נוספת בת שש שנים. עניין זה יכול שינתן על ידי שיכון עובדים ואין לחייב שיכון עובדים במתן פיצוי כלשהו בגין כך. היה ולא ייעשה כן על ידי שיכון עובדים או לא יתאפשר הדבר בתום 60 יום ממועד פסק הדין ישולם פיצוי על פי קבלות שיספקו הדיירים להוצאות שהוציאו בין השגת ביטוח שכזה.

V. איני מקבלת טענת ב"כ התובעים לעניין אחריות הקבלן לאירוע פיצוץ הצנרת בדירת זכאי בת שבע ולאחריותו לפצות הדיירים בגין הוצאות נדרשות לצורך ביצוע תיקונים לאחר תיקון הפיצוץ שבוצע על ידי חברת הביטוח.
בהתחשב בחלוף הזמן בין אירוע הפיצוץ ומועד מסירת הדירה והאפשרות שלא נסתרה כי הפיצוץ אירע מסיבות אחרות שאינם ליקוי בניה אלא סיבות הנובעות מתחזוקה שוטפת, אין לקבוע כי הוכח בפני במידה הנדרשת מתובע במשפט אזרחי הקשר בין הפיצוץ הנ"ל בצנרת וליקוי בניה. זאת גם בהעדר קביעה פוזיטיבית לעניין זה מטעם מומחה בית המשפט.

VI. לא מצאתי ממש, לאור קביעות המומחה, גם בחקירתו בפניי, לחייב הקבלן לצבוע כל דירות התובעים לאחר ביצוע תיקונים כדי למנוע היווצרות שינוי גוון. זאת בהתחשב בעיקר בקביעת המומחה כי ממילא לאור הזמן שחלף היו צריכים התובעים במסגרת תחזוקה שוטפת לדאוג לצביעה כזו.
מאידך לא מצאתי ממש בטענות ב"כ הנתבעים לעניין העדר זכאות לפיצוי כלשהו בנוגע לתיקון טיח וצביעה לאחר ביצוע תיקונים, המומחה נשאל לעניין זה, דחה טענות ב"כ הנתבעים ולא מצאתי מקום שלא לקבל דעתו לעניין זה.
בהתאמה גם לא מצאתי ממש בטענות ב"כ התובעים לעניין החובה להחליף אריחי חיפוי וריצפה במלואם כדי להימנע מהיווצרות טלאים היה וישברו אריחים במהלך ביצוע עבודות תיקון. קיבלתי טענות המומחה מטעם בית המשפט בפני כסבירות כי ביצוע נכון ומוקפד של עבודות תיקון אלו ייתר הסיכון מפני שבירת אריחים.
משהתרתי לכל דייר לבצע בעצמו עבודות אלו יכול הוא לנקוט כל הדרוש כדי לשמור על תקינות האריחים ולהתקשר עם קבלנים באופן שיאפשר תביעת פיצוי נאות מקבלן כזה היה וישברו אריחים במהלך ביצוע עבודות אלו.

VII. לא מצאתי ממש בטענות הצד השלישי לעניין העדר קשר בינו ובין אספקת האריחים בהתחשב במסמכים שצורפו לסיכומי הנתבעים אשר לא נסתרו. לטעמי משהוגדרו הבניינים והדירות בהם מדובר, בכתבי הטענות ובמסמכי ההתקשרות משנתנה הזדמנות לצדדים השלישים או למומחים מטעמם לבקר במקום ומשניתנה להם ההזדמנות לחקור המומחה ומשהוכח כי הצדדים השלישים כן סיפקו האריחים לפרויקט הקמת בניינים אלו בכללותו אין מקום לדרישת פירוט היתר מטעם הצד השלישי, בסיכומיו.
אשר לחלוקת האחריות בהתאם לקביעת המומחה ובהתחשב בעובדה כי שתי סיבות אפשר וגרמו לליקוי באותה מידה של סבירות באריחים אני מחלקת במידה שווה האחריות לפיצוי בגין ריצוף בין הנתבעים והצדדים השלישים, באותם מקרים בהם לא קבע המומחה מטעם בית המשפט על מי מוטלת האחריות בגין הליקויים.

VIII. אשר לטענות התובעים לעניין זכאות לריבית טענות אלו אין להם כל רלוונטיות בנוגע לתביעת הפיצוי בגין עוגמת נפש או לפיצוי בגין הצורך להבטיח אחריות מפני רטיבות לשש שנים ממועד ביקור המומחה בדירות התובעים וברכוש המשותף.
אשר לסכומי הפיצוי הנתבעים בגין ליקויי בניה שנדרש לתקנם, גם כאן לא מצאתי מקום לקבל הטענה. עניינן זה נדון בחוות דעת המומחה אשר קבע המחירים בחוות דעתו ליום מתן חוות הדעת וקבע מנגנון הצמדה בגין סכומים אלו שנועד לשמר ערך הכסף.
אין מקום בנסיבות אלו להוסיף לסכומים הנתבעים ריבית.
בוודאי אין מקום לכך כאשר התרתי לתובעים לבצע התיקונים בעצמם ובשל כך ועל פי הערכת המומחה קבעתי כי הסכומים שנקבעו על ידי המומחה בחוות דעתו יגדלו ב- 25%. מדובר בתביעת פיצוי בגין תיקונים שיבוצעו. שהרי טרם נקבע הקבלן אשר יבצע עבור התובעים התיקונים.
לעניין העדר מקום לפסיקת ריבית ראה גם:
ת"א 6720/02 טוביה בלה ומוטי ואח' נ' שיכון עובדים בע"מ ואח'
פס"ד כב' השופטת לפין מיום 30.1.08.


IX. כן מצאתי ממש בטענת ב"כ הנתבעים באשר לזכאות התובעים לפיצוי בגין ליקוים שנמצאו ברכוש המשותף רק על פי חלקם ברכוש המשותף, מתן פיצוי מלא לתובעים שבפני יביא להתעשרותם שלא כדין ויעניק להם פיצוי על זכויות שאין להם ברכוש המשותף.
הדבר נכון גם משום שלא התרתי לקבלן ולשיכון עובדים לבצע תיקונים בעצמם בדירות וברכוש המשותף.
ראה לעניין זה הכרעת כב' השופטת לפין בפסק הדין הנ"ל בת"א 6720/02.

ד. דיון פרטני

כזכור בפני תשע תביעות דיירים בגין ליקוי בניה פרטניים שנמצאו בדירת כל אחד מהם ושלוש תביעות בגין ליקויים ברכוש המשותף.

I. דירת בת שבע זכאי
לטעמי ולאור הערותיי עד כה מגיע פיצוי בגין ליקויי בניה שהתגלו בדירת בת שבע זכאי כדלקמן:
פיצוי על פי חוות דעת מומחה בית המשפט – 7,810 ₪ (לפני פיקוח הנדסי)
פיצוי בגין התקנות צינורות ניקוז באדנית – 360 ₪
פיצוי בגין ליקוים בחיפוי קרמי – 500 ₪
סך הכול – 8,670 ₪
מכיוון שהפיצוי כולל סך של 2,500 ₪ שהינו פיצוי בגין ירידת ערך ולא פיצוי בגין ליקוי שיתוקן יש צורך להוסיף 10% בגין פיקוח הנדרש ו- 25% בגין קבלן מזדמן רק על סך של 6,170 ₪ ובהתאמה יש להוסיף לסך הנ"ל סך של 617 ₪ (10% פיקוח הנדסי) ובסך הכול 9,287 ₪ ובצירוף 25% תוספת קבלן מזדמן ובסך הכול 11,608.75₪.
לא הופחת מסכום הפיצוי דבר בגין האמור בסעיף 6.6.3 לתשובות ההבהרה של המומחה (אריחי רוזינה) בשל קביעת המומחה כי לדעתו לא ניתן יהיה למצוא אריחים זהים.
לסכומים אלו יש להוסיף הפרשי הצמדה כאמור בחוות דעת המומחה עד תאריך חוות הדעת וממועד זה הפרשי הצמדה וריבית עד התשלום בפועל.
לסכום זה יש להוסיף פיצוי על פי חלקה היחסי של הדירה ברכוש המשותף בבניין בו נמצאת הדירה הנגזר מהפיצוי הכולל שייקבע להלן, בגין ליקויים ברכוש המשותף, בבניין בו נמצאת הדירה.
לאור הפרשי הסכומים בין האמור בחוות דעת מומחה התובעים ומומחה בית המשפט איני רואה מקום להורות על השבת הסכומים שהוצאו על ידי הדיירים לצורך קבלת חוות דעת מטעם התביעה. כן יש להשיב הכספים ששולמו עבור אגרת בית משפט ואשר לא יושבו וכן עבור תשלום הוצאות המומחה מטעם בית המשפט (שכ"ט בגין מתן חוות דעת תשובות לשאלות הבהרה והופעה בבית המשפט).
אשר לפיצוי בגין עוגמת נפש לאחר ששקלתי בעניין בהתחשב בכל החומר שהוגש לי בהתחשב במועד הגשת התביעה אני פוסקת פיצוי נוסף בסך 6,000 ₪.
אשר לפיצוי בגין השגת אחריות לליקוי רטיבות כבר קבעתי עניין זה ראוי שייעשה על ידי שיכון עובדים במסגרת "תיקונים עצמיים". נכון הדבר במיוחד שהסכום המבוקש על ידי ב"כ התובעים בפיצוי בגין סעיף זה לא נקבע על ידי המומחה והוא לא נשאל דבר לעניין זה.
לסכומים הנ"ל יש לצרף שכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪ ובצירוף מע"מ.

II. דירת יוסף טאלר
מהסכומים שנפסקו על ידי המומחה בחוות דעתו יש להפחית סך של 200 ₪ כעולה מתשובתו לשאלת ההבהרה מטעם ב"כ הנתבעים וכן להגדיל הפיצוי בסך של 150 ש"ח בגין ליקויים באיטום לאור תשובות המומחה לשאלות הבהרה.
בהתאמה סך הפיצוי צריך להיות 7,000 ₪ (קרן) ללא תוספת בגין פיקוח הנדסי
בהתאמה הפיצוי המגיע הוא כדלקמן:
פיצוי על פי חוות דעת מומחה בית המשפט – 7,000 ₪
פיצוי בגין התקנת צינור ניקוז במרפסת – 360 ₪
סך הכול – 7,360 ₪
10% פיקוח הנדסי (על הסך הכולל בניכוי
2500 ₪ כמוסבר בפסק הדין המתייחס
לדירת בת שבע זכאי) – 486 ₪ ובסך הכול 7,846 ₪
בצירוף 25%, בגין מחירי קבלן מזדמן – 1,215 ₪
סך הכול – 9,061 ₪

אשר לפיצוי בגין עוגמת נפש גם כאן לאחר ששקלתי בעניי לאור תאריך רכישת הדירה, קבלת החזקה, טיב הליקויים וכד' אני פוסקת פיצוי בסך 5,000 ₪ זאת בהתחשב גם בהעדר צורך לפיצוי בגין מתן אחריות נגד ליקוי רטיבות.
לסכום זה יש להוסיף פיצוי בגין החלק היחסי של דירה זו ברכוש המשותף על פי הפיצוי שיפסק בגין, נזקים לרכוש המשותף בבנין בו נמצאת הדירה.
כל האמור לעניין הפרשי הצמדה וריבית, אגרות והוצאות שכר מומחה בית המשפט ושכ"ט ועו"ד בפסק הדין דנן הדן בפיצוי המגיע בגין ליקויים דירת בת שבע זכאי יחול גם במקרה זה.

III. דירת בכר שלמה
כאן מדובר בתובעים אשר רכשו דירתם לאחר השלמת בניית הבניין ואולם לגבי דירה זו לא נטען לקיומו של כשל בתכנון שלד.
יש לקבל מלוא חוות דעת המומחה.
בהתאמה הפיצוי בגין דירה זו יהיה כדלקמן:
פיצוי על פי חוות הדעת – 4,650 ₪ (קרן) ללא פיקוח הנדסי
בצירוף סך של 360 ₪ בגין צינורות ניקוז לאדנית
סך הכול – 5,010 ₪
בצירוף 10% פיקוח – 501 ₪
סך הכול - 5,511 ₪
ובצירוף 25%, תוספת קבלן מזדמן - 6,888.75 ₪

כל האמור לעניין הפרשי הצמדה וריבית ותשלומים בגין אגרות והוצאות שכ"ט מומחה ושכ"ט עו"ד ופיצוי בגין חלקה היחסי של הדירה ברכוש המשותף בבנין בו היא נמצאת בפסק הדין המתייחס לדירת בת שבע זכאי יחול גם בעניין דירת בכר שלמה. אין רלוונטיות לאחריות מפני ליקוי רטיבות שלא נתבעו בדירה זו.
אשר לפיצוי בגין עוגמת נפש בהתחשב במועד רכישת הדירה בהעדר ליקוי תכנוני בשלב ובהעדר צורך בפיצוי בגין מתן אחריות כנגד ליקויי רטיבות ומנגד בהתחשב בטענות ב"כ התובעים לעניין פיצויי נדרש בגין ליקוי באינסטלציה שתוקן על ידם אני פוסקת גם כאן פיצוי גלובלי בסך 4,000 ₪.

IV. דירת בן ישי
בדירה זו לא נטענו טענות לעניין ליקוי תכנוני בשלד. כן יש טענה לעניין ליקוי רטיבות, ואולם זו מסתמכת רק על טענת הדיירים ועניין זה לא נצפה על ידי המומחה.
בהתאמה הפיצוי המגיע הינו:
פיצוי על פי חוות דעת מומחה – 8,200 ₪ (קרן) ללא פיקוח הנדסי
פיצוי בגין התקנת צינורות ניקוז – 360 ₪
סך הכול – 8,560 ₪
10% פיקוח הנדסי – 856 ₪
סך הכול - 9,416 ₪
ובצירוף 25%, בגין מחירי קבלן מזדמן - 11,770 ₪

לסכומים הנ"ל יש להוסיף פיצוי המגיע לדירה על פי חלקה היחסי ברכוש המשותף בבנין בו הדירה נמצאת בגין ליקויים שנמצאו ברכוש המשותף. כל האמור לעניין תשלום הפרשי הצמדה וריבית, וכן תשלומים בגין השבת אגרות ושכ"ט מומחה וכן תשלום שכ"ט עו"ד בפסק הדין המתייחס לדירת בת שבע זכאי יחול גם לעניין דירה זו. אין מקום לחייב הנתבעים/הצדדים השלישים בהשגת אחריות מפני ליקויי רטיבות משום הצורך בכך לא הוכח לגבי דירה זו בה לא מצא המומחה ליקויי רטיבות ונסמך רק על דברי התובעים בטענה זו.
אשר לפיצוי בגין עוגמת נפש ובהתחשב מחד בתאריך רכישת הדירה וביכולת הדיירים להבחין בליקויים אני מעמידה הפיצויים על סך של 5,000 ₪.

V. דירת אורן רוני
תובעים אלו רכשו דירתם ביום 27.2.00 כשהיא מוכנה והתובעים ראו הדירה ראית קונה.
עוד יש מקום לזכור כי אין מקום על פי פסיקתי להוסיף לפיצוי בסך 7,000 ₪ שנקבע לתובעים אלו כפיצוי בגין ירידת ערך דירתם בגין כשל תכנוני שלא יתוקן בגין חדר מס' 3 כאמור בסעיף 10.1.1 על פי חוות דעת מומחה בית המשפט. סכומים נוספים בגין פיקוח הנדסי נוסף בשיעור 10% או פיצוי נוסף בגין עלות לביצוע על ידי קבלן מזדמן בסך 25%.
בהתאמה אני קובעת פיצוי על פי חוות הדעת כדלקמן:
פיצוי על פי חוות דעת מומחה בית המשפט – 18,750 ₪ (קרן) ללא פיקוח הנדסי
פיצוי בגין התקנת צינורות ניקוז – 360 ₪
19,110 ₪
בצירוף 10% פיקוח הנדסי על הסכום הנ"ל
בניכוי סך של 7,000 ₪
1,211 ₪
ובצירוף 25%, בגין מחירי קבלן מזדמן 3,027.5 ₪
סך הכול - 23,348.5 ₪

כל האמור בפסק הדין המתייחס לדירת בת שבע זכאי לעניין תשלום הפרשי הצמדה וריבית, השבת אגרה, הוצאות שכ"ט מומחה בית המשפט ושכ"ט עו"ד.
ופיצוי המגיע על פי חלקה היחסי של דירה זו ברכוש המשותף בבנין בו היא נמצאת יחולק גם לגבי דירה זו.
אשר לפיצוי בגין עוגמת נפש בהתייחס מחד בהיקף הליקוי ומנגד במועד רכישת הדירה וביכולת לראות חלק מהליקויים ובעובדה כי גם בדירה זו מדובר בליקוי רטיבות אני מעמידה הפיצוי ע"ס 6,000 ₪.

VI. דירת אליהו אברהם
כאן מדובר ברוכשים אשר רכשו הדירה לפני מועד סיום הבנייה. לגבי רוכשים אלו לא נטענה טענה לפיצוי בגין ליקויי רטיבות. כן נטענת לגבי תובעים אלו זכאות לפיצוי בגין ליקוי תכנוני בשלד.
בהתאמה אני פוסקת הפיצוי כדלקמן:
פיצוי על פי חוות דעת מומחה בית המשפט – 8,540 ₪ (קרן) ללא פיקוח הנדסי
ובניכוי פיצוי בסך 300 ₪ בגין סעיף 11.7.1 בחוות הדעת אשר ובוטל בתשובות המומחה לשאלות הבהרה מטעם ב"כ הנתבעים (שאלה 7)
פיצוי בגין התקנת צינורות ניקוז באדנית 360 ₪
סך הכול 8,900 ₪
ובצירוף 10% פיקוח - 640 ₪
ובתוספת 25%, מחירי קבלן מזדמן 1,600₪
סך הכול – 11,140 ₪


כל האמור בפסק הדין המתייחס לדירת בת שבע זכאי לעניין תשלום הפרשי הצמדה וריבית, הוצאות ושכ"ט עו"ד, אגרות וסכומים ששולמו למומחה בית המשפט הכול כאמור יחול גם במקרה דנן. כן יש להוסיף פיצוי בגין ליקויים ברכוש המשותף על פי חלקה היחסי של דירה זו ברכוש המשותף, בבניין בו היא נמצאת.
אין רלוונטיות בדירה זו לטענה לעניין ליקוי רטיבות, ולצורך במתן אחריות.
אשר לפיצוי בגין עוגמת נפש בהתחשב בכל החומר הרלוונטי במועד הרכישה, בשווי התיקונים, בהעדר טענה לליקוי רטיבות אני מעמידה הפיצוי על סך 6,000 ₪.

VII. דירת אמויאל
מדובר בדיירים שרכשו את דירתם לפני השלמת בניית הבניינים. לא נטענת על ידם טענה לליקוי תכנוני בשלד. לא נטענה גם טענה לעניין צורך במתן אחריות בגין תיקון ליקויי רטיבות.
לא מצאתי ממש בטענות ב"כ הנתבעים כי יש לבצע הפחתות מהסכומים שנקבעו על ידי מומחה בית המשפט באופן ספציפי לדירה זו .
בהתאמה אני פוסקת פיצוי כדלקמן:
פיצוי על פי חוות דעת מומחה – 7,190 ₪ (קרן) ללא פיקוח הנדסי
פיצוי בגין התקנת צינורות
ניקוז במרפסת - 360 ₪
סך הכול - 7,550 ₪
פיקוח הנדסי 10% - 755 ₪
8,305 ₪
ובתוספת 25% קבלן מזדמן - 10,395 ₪


גם כאן יש להוסיף תשלום כל התוספות האמורות בפסק הדין המתייחס לדירת בת שבע זכאי לעניין הפרשי הצמדה וריבית, אגרות, הוצאות שכ"ט מומחה, הוצאות שכ"ט עו"ד וזכאות לפיצוי בגין ליקויים ברכוש המשותף על פי חלקה היחסי של דירה זו ברכוש המשותף, בבניין בו היא נמצאת.
אשר לפיצוי בגין עוגמת נפש בהתאם לכל הנתונים הרלוונטיים למועד הרכישה שוו התיקונים והעובדה כי היה צורך בפינוי דיירים לצורך ביצוע תיקון ליקויי בניה זה אני מעמידה הפיצוי על סך 6,000 ₪.

VIII. דירת בכר מוטי
מדובר בדיירים שרכשו דירתם לפני השלמת בנית הבניינים. קיימת טענה לליקוי רטיבות ולליקויים תכנונים בשלד. כמו כן גם בדירה זו יש להפחית מסכום הפיצוי המוצע על ידי המומחה סך של 1,800 ₪ כאמור בעדותו בעמוד 13 לפרוטוקול ישיבת יום 22.6.2009.
אשר על כן הפיצוי המגיע הינו:
פיצוי על פי חוות הדעת בניכוי האמור לעיל – 11,550 ₪ (קרן) ללא פיקוח הנדסי
בצירוף פיצוי בגין התקנת צינורות ניקוז - 360 ₪
סך הכול - 11,910 ₪
בצירוף 10% פיקוח הנדסי על תיקון
ליקויים שאינם כשל תכנוני כמוסבר
בפסק הדין המתייחס לדירת בת שבע
זכאי 865 ₪
ובצירוף 25%, בגין מחירי קבלן מזדמן - 2,162.5 ₪
סך הכול - 14,937.5 ₪

גם כאן יש לצרף לסכומים הנ"ל תשלום כל הסכומים האמורים בפסק הדין המתייחס לדירת בת שבע זכאי לעניין אגרות, הוצאות, הפרשי הצמדה וריבית, שכ"ט מומחה, שכ"ט עו"ד ומע"מ וכן מתן אחריות כנגד ליקוי רטיבות. כן יש להוסיף הפיצוי המגיע על פי חלקה היחסי של דירה זו ברכוש המשותף בבנין בו היא נמצאת.
אשר לפיצוי בגין עוגמת נפש בהתחשב במועד רכישת הדירה, טיב הליקוי הקבוע, העובדה כי יש לפנות הדירה לצורך ביצוע תיקוני ליקויי הבניה אני מעמידה הפיצוי המגיע ע"ס 7,000 ₪.IX. דירת אסולין
מדובר בדיירים שרכשו דירתם לפני השלמת בניית הבניינים. קיימת טענה הן לעניין ליקויים תכנונים בשלד והן טענה לליקויים באיטום ואולם אין דרישה למתן אחריות נוספת לליקוי רטיבות.
בהתאמה אני מורה על פיצוי כדלקמן:
פיצוי על פי קביעת מומחה בית המשפט זאת בניכוי 200 ₪ כאמור בתשובת המומחה לשאלת הבהרה סעיף 10 ג' ובניכויי סך של 500 ₪ בגין סעיף 14.5.1 שביצע הדייר בעצמו (נספח יא' 6 לסיכומי נתבעים)- 8,500 ₪
לא קיבלתי טענות ב"כ הנתבעים לעניין הפחתה בגין ליקוי איטום באמבטיה בשל העדר הוכחה.
בצירוף פיצוי בגין התקנת צינורות ניקוז באדנית - 360 ₪
סך הכול - 8,860₪

בסך האמור נכלל פיצוי בסך 2,500 ₪ שהינו פיצוי בגין ליקוי תכנוני שלא יתוקן כמוסבר בפסק הדין לגבי דירת בת שבע זכאי. לגבי סכום זה אין מקום להוספת 10% פיקוח הנדסי ו- 25% בגין ביצוע על ידי קבלן מזדמן.
לפיכך לסכומים הנ"ל יש להוסיף תוספת כדלקמן:
10% בגין סך של 6,360 ₪ קרי 636 ₪, בשל פיקוח הנדסי
25% על סך הנ"ל של 1,590 ₪
סך כל הפיצוי יעמוד אפוא על סך של – 11,086 ₪

לסכומים הנ"ל יש להוסיף כל הסכומים האמורים בפסק הדין המתייחס לדירת בת שבע זכאי לעניין הפרשי הצמדה וריבית, אגרות, שכ"ט עו"ד ומע"מ, השבת הוצאות מומחה בית המשפט. כן להוסיף הפיצוי המגיע בגין ליקויים ברכוש המשותף על פי חלקה של דירה זו ברכוש המשותף.
אשר לפיצוי בגין עוגמת נפש בהתחשב במועד רכישת הדירה, היקף הליקויים, העובדה כי אין צורך במתן אחריות לליקוי רטיבות ואין צורך בפינוי דיירים לצורך ביצוע תיקונים אני מעמידה הפיצוי ע"ס 5,000 ₪.X. רכוש משותף בבניין ברחוב בן צבי 2 א'
1. כאן מצאתי ממש בטענות ב"כ הנתבעים. מהסכום האמור בחוות דעת מומחה בית המשפט יש להפחית סך של 4,500 ₪ בגין האמור בסעיף 15.2.11 לחוות דעת המומחה כאמור בתשובות המומחה לשאלת ב"כ הנתבעים בעמוד 13 לפרוטוקול הדיון מיום 22.6.09. מדובר בליקוי אשר המומחה קובע שהיה נמנע אם הייתה תחזוקה נאותה לבניין. מדובר אפוא בליקוי שמקורו בתחזוקה קלוקלת. המומחה קבע כי הנזקים יכלו להימנע לו בוצעו עבודות תחזוקה במועד והחוסר בדיאפרגמות בין הברזל לנחושת היה מתגלה במועד על ידי הדיירים ומתוקן.

2. איני מקבלת טענות ב"כ התובעים לעניין מקור הפגמים בגין כתמים בלתי ניתנים להסרה כאמור בסעיף 15.2.6 לחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט. מדובר בכתמים שנמצאו בחדר המדרגות ברכוש המשותף המשמש מעבר לאנשים ואך סביר הוא כי כתמים מסוג זה יווצרו במספר מקומות.
מדובר ברכוש משותף לגביו קבע המומחה כי לא תוחזק כראוי כאמור בסעיף 15.2.11 לעדות המומחה בעמוד 13 לפרוטוקול הדיון. לפיכך אין מן הנמנע כי מקום הכתמים הנ"ל המופיעים במספר מקומות הוא בהעדר תחזוקה.
בעניין כגון דא נטל ההוכחה על התובעים. במצב העניינים שהוכח בפני לא ניתן לקבוע כי הוכח הקשר בין ליקוי קיים בגין כתמים במדרגות ואופן בנית הבניין, גם אזכור הצורך לנקות המדרגות מכתמי דבק וצבע, כאמור בפרוטוקול שנת הבדק כאמור בסעיף 36 לסיכומי ב"כ התובעים, אין בו כדי להוכיח הקשר הסיבתי הנדרש בין קיומם של כתמים במדרגות כתוצאה מחומצה או שפיכת נוזל כמו קוקה קולה ואופן ביצוע עבודות הבנייה על ידי שיכון עובדים. גם המומחה מטעם בית המשפט בתשובה מס' 11 בעמוד 16 לת/3 (1-2) מוסיף וטוען כי אין ביכולתו לקבוע מקור הכתמים במדרגות.

3. כן יש להוסיף לפיצוי המגיע בגין הליקויים ברכוש המשותף בבניין זה פיצוי בגין הצורך להכין תוכנית להשגת היתר עבור גגון כאמור בתשובת המומחה בסעיף 11 לת/3.

4. בהתאמה אני מורה על פיצוי כדלקמן:
פיצוי על פי חוות דעת המומחה בשינויים המחויבים – 9,850 ₪
פיקוח הנדסי 10% - 985 ₪

בצירוף 25%, מחירי קבלן מזדמן – 2,462.5 ₪
סך הכול - 13,297.5 ₪

לסכום הנ"ל יש להוסיף הפרשי הצמדה כאמור בחוות דעת המומחה עד מועד חוות הדעת ולאחריו הפרשי הצמדה וריבית עד מועד התשלום, כן יש להוסיף אגרות והוצאות ששולמו על ידי התובעים רק לצורך השגת חוות דעת מומחה בית המשפט ואגרת בית משפט וכן להוסיף שכ"ט עו"ד ומע"מ הכול כאמור בפסק הדין המתייחס לדירת בת שבע זכאי.
לאור התנהלות הצדדים, העדר ביצוע עבודות תחזוקה, המועד בו הוגשה התביעה והעובדה כי כן בוצעו על ידי שיכון עובדים עבודות תיקון ליקויים אני מורה על הענקת פיצוי נוסף בגין עוגמת הנפש בסך מדוד של 3,000 ₪ בהתחשב גם בעובדה כי לא הותקנו הדיאפרגמות הנדרשות בקונסטרוקציות המתכת לקולטי שמש.
סכום הפיצוי בגין רכוש משותף זה יחולק בין התובעים הגרים בבניין ברחוב בן צבי 2 א' על פי חלקם היחסי ברכוש המשותף.

XI. רכוש משותף בבניין ברחוב בן צבי 8 א'
1. האמור לעיל בנוגע לפיצוי הנדרש לרכוש המשותף בבניין המצוי ברחוב בן צבי 2 א' יחול גם כאן. כך יש להפחית מהסכום שנקבע על ידי המומחה סך של 4,500 ₪ בגין ליקוי אשר המומחה בעדותו, מצא ברכוש המשותף אך קבע כי מדובר בליקוי אשר יכול היה להתגלות ולהימנע בתחזוקה נכונה.

2. לא מצאתי ממש גם בטענת ב"כ התובעים לעניין שקיעת אבנים משתלבות, המומחה מטעם בית המשפט דחה בעדותו (עמוד 7 לפרוטוקול) טענות ב"כ התובעים לעניין זה ולא מצאתי כל סיבה שלא לקבל דעתו לעניין זה.

3. מצאתי ממש גם בטענות ב"כ הנתבעים להעדר זכאות לפיצוי בגין ליקויי רטיבות ואיטום. פיצוי זה נקבע על ידי מומחה בית המשפט אשר קבע חובת ביצוע תיקוני איטום ברכוש המשותף וחייב המצאת אחריות לתיקון ליקוי רטיבות ואיטום נוספים שיתגלו בתוך 5 שנים ממועד ביצוע תיקונים אחרונים רק על סמך טענות הדיירים בלבד. המומחה אישר בעדותו כי מדובר בפגמים אותם לא ראה במו עיניו ולגביהם הסתמך רק על טענות הדיירים בלבד. הסתמכות זו לא הייתה במקומה לאור התשבוחות שהרעיף המומחה בעדותו בפני לגבי רמת ביצוע איטום הגגות על ידי שיכון עובדים או הקבלן בעמוד 8 לפרוטוקול ישיבת יום 22.6.09.

4. לא מצאתי ממש בשאר טענת ב"כ הנתבעים לעניין הפחתות נוספות, קלות ערך כהגדרת ב"כ הנתבעים בסכומים. פיצוי בגין ליקוים אלו אושר על ידי המומחה מטעם בית המשפט ובתשובותיו לשאלות ההבהרה ובעדותו לא חזר בו המומחה מעמדתו זו. לא מצאתי סיבה שלא לקבל עמדה זו של המומחה.
בהתאמה אני מחייבת הנתבעים לשלם לתובעים פיצוי בגין ליקויים ברכוש המשותף בניין ברחוב בן צבי 8 א' בסך:
פיצוי על פי חוות דעת המומחה בהתאמה הנדרשת – 15,260 ₪ (קרן) ללא פיקוח
10% בגין פיקוח הנדסי – 1,526 ₪
סך הכול – 3,815 ₪
סך הכול - 20,601 ₪

לסכום הנ"ל יש להוסיף התוספות האמורות בפסק הדין המתייחס לרכוש המשותף בבניין ברחוב בן צבי 2 א' ולאמור בפסד הדין המתייחס לדירת בת שבע זכאי בהתאמה לעניין הפרשי הצמדה, ריבית, אגרות, הוצאות שכ"ט מומחה, שכ"ט עו"ד ומע"מ.
לעניין פיצוי בגין עוגמת נפש אני מעריכה כאן פיצוי בסך 4,000 ₪ ואיני פוסקת פיצוי נוסף בגין ליקוי רטיבות משלא הוכח בפני כנדרש קיומו של ליקוי רטיבות כזה ברכוש המשותף.
הפיצוי יחולק בין הדיירים שתבעו והגרים בבית ברחוב בן צבי 8 א' על פי חלקם ברכוש המשותף.

XII. רכוש משותף בבניין ברחוב בן צבי 8 ב'
1. לא מצאתי מקום לקבל טענת ב"כ התובעים לעניין ליקוי רטיבות, עניין זה נבדק על ידי מומחה בית המשפט ונדחה ולא מצאתי מקום שלא לאמץ דעתו שהוסברה בצורה סבירה בפניי. גם בחקירתו הנגדית דחה המומחה טענות אלו גם לאחר שעומת עם ממצאים נוספים נטענים על ידי התובעים ביחס לליקוי רטיבות שאירעו לאחר מתן חוות דעתו.
המומחה בעדותו בעמוד 8 קבע מפורש שאין מקום לפירוק כל עבודות האיטום שבוצעו ודחה הנתון שהוצע על ידי ב"כ התובעים לעניין עלות ביצוע עבודות איטום ברכוש המשותף בשיעור 25,000 ₪.

2. מאידך אני דוחה טענות ב"כ הנתבעים כי בקשר לרכוש המשותף בבנין זה לא נמצאו ליקויי רטיבות. עיון בחוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט מלמד כי דווקא כן נמצאו על ידי המומחה עצמו ברכוש המשותף בבנין זה ליקויי רטיבות.

3. יש להפחית מסכום הפיצוי שקבע המומחה הפיצוי בגין חלודה שנתגלתה במתקן קונסטרוקציה מתכת לקולטי שמש בדיוק מאותם נימוקים שהוסברו בפסק הדין בנוגע לתביעת הפיצוי בגין ליקויים ברכוש המשותף בשני הבניינים האחרים.

4. לא מצאתי ממש בטיעוני ב"כ הנתבעים בקשר לליקויים שמצא המומחה בסעיפים 17.1.7, 17.3.2, 17.4 – 17.9 לחוות דעת המומחה עצמו. חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט שונה ולא מצאתי סיבה סבירה לא לקבלה. לדעת מומחה בית המשפט לא קשורים ליקויים אלה שאוזכרו בחוות דעת מומחה הנתבעים לתחזוקה לקויה של הדיירים את הרכוש המשותף.

5. בהתאמה אני קובעת פיצוי כדלקמן:
פיצוי על פי חוות דעת מומחה בשינויים המחייבים – 16,160₪
בצירוף 10% פיקוח הנדסי – 1,616 ₪
ובצירוף 25%, מחירי קבלן מזדמן- 4,040 ₪
סך הכול - 21,816 ₪

לסכומים הנ"ל יש להוסיף כל הסכומים שהוספו כאמור לעיל בפסק הדין והתייחסו לפיצוי בגין ליקויים ברכוש המשותף בבניינים האחרים ולפיצוי שנקבע בגין ליקויים בדירת בת שבע זכאי.
אשר לפיצוי בגין עוגמת נפש גם כאן מאותם סיבות שתוארו לעיל אני קובעת פיצוי גלובלי בסך 4,000 ₪.
הפיצוי יחולק בין הדיירים שתבעו והמתגוררים בבניין ברחוב בן צבי 8 ב' על פי חלקם היחסי ברכוש המשותף.

ה. סיכום

לאור האמור בפסק הדין והדיון הפרטני להלן אני מורה לנתבעים לשלם ביחד ולחוד הסכומים שפורטו לעיל בדיון הפרטני לגבי כל דירה ולגבי התביעות ברכוש המשותף.


כל הסכומים הנ"ל ישולמו יחד ולחוד על ידי שני הנתבעים לתובעים בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין שאם לא ייעשה כן יישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

התביעה בגין ההודעה לצד ג' כנגד צדדים שלישים 2 ו -3 מתקבלת בחלקה באופן שבו ישיבו הצדדים השלישים יחד ולחוד לנתבעת 1 סך של 2,630 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה כאמור בחוות דעת מומחה בית המשפט עד מועד חוות הדעת ולאחר מכן הפרשי הצמדה וריבית עד התשלום בפועל וסך כולל של 3,215 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כאמור לעיל.
הצדדים השלישים ישלמו לנתבעת מס' 1 הוצאות ושכ"ט עו"ד ומע"מ בסך כולל של 7,500 ₪ ובצירוף מע"מ, וכן ישיבו אגרה ששולמה על ידה ולא תושב.


5. אגרות
לאור ההסדר הדיוני אשר הושג בין הצדדים אני מורה על פטור מתשלום יתרת אגרה ועל השבת אגרה במלואה בהודעה לצד שלישי לאור אופן סיום ההליכים בתיק זה ללא צורך בשמיעת ראיות וולא דיון כלשהו בהודעה לצד שלישי.
סכומים שהופקדו על ידי התובעים בקופת בית המשפט לרבות ערבות יושבו להם באמצעות באי כוחם לאחר תשלום הוצאות מומחה.
כספים שהופקדו על ידי הנתבעים והצדדים השלישים בקופת בית המשפט לרבות ערבויות יועברו לתובעים ו/או לנתבעים באמצעות באי כוחם וישמשו לסילוק חוב הנתבעים לתובעים וחוב הצדדים השלישים לנתבעים על פי פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון