חוזה בנקאי

חוזה בנקאי הוא חוזה מסחרי מיוחד ומורכב בין תאגיד בנקאי, כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א - 1981, לבין לקוח - אדם שמקבל שירות מתאגיד בנקאי. קיימים פערי כוחות בין הצדדים לחוזה הבנקאי, לאור אופיו, מעמדו המעין ציבורי ועוצמתו הכלכלית הרבה של התאגיד הבנקאי בחברה הדמוקרטית המודרנית. נקבע בדין , החרות וההלכתי, כי תאגיד בנקאי נושא גם בחובות גילוי ונאמנות, כלפי הציבור בכלל וכלפי לקוחותיו ומקבלי השירותים הבנקאיים בפרט ,והכל במטרה להבטחת מתן שירותים בנקאיים ראויים ללקוחות.

פסיקה רלוונטית בנושא


דנ"א 1740/91 בנק ברקליס דיסקונט בע"מ נ' קוסטמן, פ"ד מז (5), 31, 46 (1993);
ע"א 7825/01 דאטא סימנס אנד סופטוור אינק נ' בנק דיסקונט בע"מ, פ"ד נח (5), 384, 356 (2004);
ע"א 5893/91 טפחות בנק משכנאות לישראל בע"מ נ' צבאח, פ"ד מח (2), 573 (1995);
ע"א 1304/92 טפחות בנק משכנאות לישראל בע"מ נ' לפירט, פ"ד מז (3) 309, 323 (1993);
ע"א 11120/07 שמחוני נ' בנק הפועלים בע"מ , 28.12.09;
ע"א 3352/07 בנק הפועלים בע"מ נ' הירש , 7.12.09;


ספרות משפטית רלוונטית לנושא:


מ.רובינשטיין וב.אוקון, "הבנק כסוכנות חברית", ספר שמגר מאמרים (חלק ג', 2003), 819;
ג. נרקיס ומ.מור, חובות החלות על הבנקים (כרך א', 2002), 227; 234-230;
פלאטו-שנער, "חובת הגילוי הבנקאית כלפי הממשכן נכס להבטחת חיובו של אחר ת"א (ת"א) 621/97 פרי עץ חיים בע"מ נ' בנק הפועלים", הפרקליט מ"ט (תשס"ח), 385, 397-396. א. הראל גופים דו-מהותיים, גופים פרטיים במשפט המנהלי, (2008), 91).


מספר מערכות דינים חולשות על חוזה בנקאי ובכללם:


דיני החוזים הכלליים;
דיני חוזים האחידים - אם הוא מוכר כחוזה אחיד;
דיני הנזיקין;
דיני הבנקאות;
דיני הערבות והמשכון;
דיני הגנת הצרכן, חוק הריבית תשס"ז - 1957


חוזה בנקאי הוא חוזה מסחרי, מיוחד ומורכב במהותו. מהותו משליכה על פרשנותו. נקודת המוצא היא, כי חוזה בנקאי ככל חוזה אחר, יש לפרשו "לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהיא משתמעת מתוך החוזה, ובמידה שאינה משתמעת - מתוך הנסיבות" (סעיף 25 (א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973). הוא מתפרש על-פי תכליתו, הסובייקטיבית והאובייקטיבית, הנלמדת מלשון החוזה, מהנסיבות החיצוניות האופפות אותו ומחזקות התכלית. שלושה המה מרכיביה של דוקטרינת הפרשנות התכליתית לכל טקסט משפטי, ובכלל זה החוזה: הלשון, התכלית ושיקול דעת שיפוטי (א. ברק פרשנות תכליתית במשפט (2003) 133; ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויצור (1991) בע"מ, פ"ד מט (2) 265, 313-311 (1995); ע"א 779/89 שלו נ' סלע חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מח (1) 221, 230-227 (1994).

מתוך מתחם האפשרויות הלשוניות המפורשות או המשתמעות של החוזה, על השופט הפרשן לשלוף את המשמעות המשפטית של הטקסט המגשימה ,בצורה האופטימלית ,את התכלית החוזית. (ע"א 703/88 מורגן תעשויות בע"מ נ' בתי גן להשכרה בע"מ, פ"ד מד (1) 288, 294 (1990); א. ברק פרשנות במשפט (כרך ד', פרשנות החוזה תשס"א), 75).

חוזה בנקאי הוא, ככלל, חוזה אחיד מסחרי, מיוחד ומורכב באופיו, במהותו ובתכליתו, שמעבר לכללי פרשנות החוזה הכלליים, חלים עליו גם כללי פרשנות ייחודיים, מקום שלשון החוזה והנסיבות האופפות אותו אינם מצביעים בבירור על אומד דעתם של הצדדים. ככל שהחוזה הבנקאי הוא חוזה אחיד, אזי תכליתו, בעיקרה, אובייקטיבית היא (רע"א 1185/97 יורשי ומנהלי עיזבון המנוחה מילגרום ז"ל נ' מרכז משען, פ"א נב (4) 145, 158 (1998). וכן, כאשר הטקסט עמום ותכלית החוזה הבנקאי אינה חד משמעית, יש לבחור, כעניין של צדק ובמקרים המתאימים ,בתכלית המטיבה עם הלקוח - הצד החלש והנשלט על-ידי הבנק. (ע"א 3352/07 בנק הפועלים, דלעיל). זאת ועוד, כלל פרשני משני מקובל בדיני הבנקאות, הוא פירושו של חוזה בנקאי כנגד המנסח במקרים של אי-בהירות לשונית. (ע"א 898/03 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' חזן, פ"ד נט (3) 266, 278 (2004). ויודגש: הכלל המשפטי לפיו מי שחותם על מסמך משפטי מוחזק כמי שקרא, הבין והסכים לתוכנו, חל גם על חוזה בנקאי. (ע"א 6055/04 לנדאו נ' בנק לאומי לישראל בע"מ [טרם פורסם, 12.7.06]; ע"א 2119/94 לנדאו נ' ויין, פ"ד מט (2) 77, 84 (1995).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה בנקאי

 2. חוזה עם הבנק

 3. משכון בנקאי

 4. ארנונה - בנקים

 5. ארנונה על בנק

 6. חוב לבנק לאומי

 7. עורך דין בנקאות

 8. תרגיל עוקץ בבנק

 9. עורך דין בנקים

 10. התחזות לפקיד בנק

 11. אחריות בנק מלווה

 12. חשבון משותף בבנק

 13. הפרת הסדר עם הבנק

 14. התיישנות חוב לבנק

 15. ציפיות הלקוח בבנק

 16. חובת האמון הבנקאית

 17. עורך דין חשבון בנק

 18. התיישנות תביעת בנק

 19. חובת האמון של הבנק

 20. מניעת פעולות בנקאיות

 21. הפרת החוק מצד הבנק

 22. חוזה בין הבנק ללקוח

 23. עורך דין דיני בנקאות

 24. בונוסים למנהלי בנקים

 25. גביית יתר עמלות בנק

 26. יציבות כלכלית של בנק

 27. תביעה נגד בנק החקלאות

 28. ביטול סגירת חשבון בנק

 29. עמלת שורה בנק הפועלים

 30. תביעה של בנק נגד ערב

 31. ערעור על תביעה של בנק

 32. מענק יובל לעובדי בנק

 33. טעות בהסדר חוב עם הבנק

 34. תביעה נגד בנק דיסקונט

 35. גביית תוספת סיכון בבנק

 36. בקשה לביטול הגבלה בבנק

 37. תעריף הארנונה של בנקים

 38. קניית רכב משועבד לבנק

 39. מימוש שעבוד לבנק מלווה

 40. תביעת בנק להחזרת כספים

 41. עמלות אופציות מעוף בבנק

 42. חתימה על טופס ריק בבנק

 43. "מכתב העברה" לעובד בנק

 44. שביתת עובדי בנק דיסקונט

 45. תביעה נגד לקוח בנק לאומי

 46. פיצוי על סגירת חשבון בנק

 47. אחריות הבנק כיועץ השקעות

 48. חובת הבנק לעדכן את הערב

 49. תביעה נגד הבנק הבינלאומי

 50. אי עמידה בהסדר חוב עם הבנק

 51. גביה בלתי חוקית בחשבון בנק

 52. עורך דין תביעות נגד בנקים

 53. תביעת בנק נגד לקוח על חוב

 54. עמלת פירעון מוקדם בנק לאומי

 55. תביעה נגד בנק על הפסד במכרז

 56. תביעה נגד בנק לאומי לישראל

 57. תיאום גובה עמלות בין הבנקים

 58. רישום הסדר מחיקת חובות בבנק

 59. פעולות בחשבון בנק ללא הרשאה

 60. חובת הקטנת הנזק של לקוח בנק

 61. עבירות כלכליות מנהל סניף בנק

 62. זכות עכבון רכב מול שעבוד לבנק

 63. תביעה של בנק המזרחי נגד לקוח

 64. תביעה של בנק דיסקונט נגד ערב

 65. תביעה נגד בנק בגין הגבלת חשבון

 66. ייצוג עובדי בנק ע''י ההסתדרות

 67. חיוב לפתוח תוכניות חיסכון בבנק

 68. התנהגות בנק ברגעי משבר חריגים

 69. תביעה בגין הפרת יחסי בנק לקוח

 70. צ'קים חוזרים של לקוח בבנק לאומי

 71. תביעה על זכויות בכסף בחשבון בנק

 72. בעלות על רכב מעוקל על ידי הבנק

 73. הגבלת חשבון בנק בגלל סירוב צ'קים

 74. תביעת בנק נגד מורשה חתימה בחשבון

 75. תביעה נגד הבנק הבינלאומי הראשון

 76. אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות

 77. תביעה של בנק המזרחי על חוב בחשבון

 78. מעבר בנקים לשבוע עבודה של 5 ימים

 79. תביעה של בנק הפועלים נגד לקוחותיו

 80. סגירת חשבון בנק עקב חשד להלבנת הון

 81. תביעה להחזר כסף שהופקד בבנק הדואר

 82. משיכת כסף מכספומט - תביעה נגד הבנק

 83. אי ביצוע הוראת תשלום של הלקוח בבנק

 84. אישור הסדר נושים למרות התנגדות הבנק

 85. תביעה נגד בנק המזרחי לחייב כיבוד צ'קים

 86. אחריות בנק מלווה על איחור במסירת דירות

 87. חובת הבנק למסור מידע לערבים על הסדר חוב

 88. אחריות הבנק כלפי לקוח שאינו דובר עברית

 89. הסרת הגבלה על חשבון בנק דיסקונט בירושלים

 90. פתיחת חשבון חיסכון בבנק כתנאי להגדלת מסגרת

 91. תביעה נגד בנק לאומי בגין ניהול חשבונות לקוי

 92. מששילם הבנק לעובדו הוא זכאי כמיטיב להטבת נזקיו

 93. ויתור על דיור חלופי - חובת הסבר ע''י פקיד הבנק

 94. הגבלת אחריות בגין שירותים בנקאיים של דואר ישראל

 95. החתמת עולים חדשים שלא יודעים עברית על הסכם בבנק

 96. תביעה נגד בנק מזרחי טפחות – טעות בהוראה טלפונית

 97. נטען כי הבנק ידע אשת הנתבע "אשת קש" בלבד ללא שליטה אמיתית בחברה

 98. האם הבנק חייב כספים וזאת מכוח יישומו של "היתר עסקה" שנכרת בין הצדדים ?

 99. תביעה בשל נזקים כספיים שנגרמו (כביכול) עקב התנהלות רשלנית של הבנק ופקידיו

 100. משנקלעה החברה לחדלות פירעון הגיש הבנק את התביעה בטענה לחתימה על כתב ערבות

 101. בעסקאות ניכיון נוהג הבנק לעיתים ליצור קשר עם הסניף הנמשך על מנת לקבל אינפורמציה בדבר יכולת כלכלית

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון