סעיף 40 לחוק המקרקעין

סעיף 40 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 קובע:

"א) החליט בית המשפט לפי סעיף 40, על פירוק השיתוף במקרקעין משותפים שהם דירה של בני זוג המשמשת להם למגורים, בדרך של מכירה, לא יורה על ביצועה והמכירה תעוכב, כל עוד לא נוכח בית המשפט כי לילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג המחזיק בהם, יחדיו, נמצא הסדר מגורים אחר המתאים לצרכיהם, לרבות הסדר ביניים למגורים זמניים המתאים לצרכיהם, לתקופה שיקבע.
(ב) הוראות סעיף 33 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, לא יחולו לגבי מי שהיה שותף בדירה שבית המשפט החליט על פירוק השיתוף בה, כאמור בסעיף קטן (א)."


פס"ד המנחה בסוגייה, בעניין 2388/05, 2605/05 חכמון אינס נגד עו"ד סלפוי שמואל, ובר און אריה נגד בר און סמדר, ניתן מפי שופטי ביהמ"ש המחוזי, ת"א, כב' השופטים קובו, רובינשטיין, ודותן, שם נקבעה ההלכה המנחה, על פיה, יש להחיל את הוראות סעיף 40 לחוק המקרקעין, הנ"ל, גם במקרים שבהם הבקשה לפירוק שיתוף מקורה בדרישת חוב של אחד מבני הזוג, וכך קובע ביהמ"ש:
"נראה, כי התכלית שהנחתה את המחוקק הייתה דאגה לשלומם של הקטינים, ואולי אף לשלומו של בן הזוג שלא ביקש את פירוק השיתוף, שכן הם עלולים להיפגע בסיטואציה בה נמכרת דירת המגורים של המשפחה. תכלית זו אינה מובילה, מניה וביה, למסקנה לפיה כונס הנכסים לא יהא רשאי לעשות שימוש בהוראת סעיף 40א לחוק המקרקעין. נמצא אם כן, כי בהתאם לתכליתו הסובייקטיבית של סעיף 40א לחוק המקרקעין, יכול כונס הנכסים לעשות בו שימוש, ובלבד שזה יתבצע בהתאם למגבלות המצוינות בו, קרי- הבטחת קורת גג לילדיהם הקטינים של בני הזוג ולהורה המשמורן. כמו כן, אפשר שניתן יהיה לקבל פרשנות לפיה תינתן הגנה גם לזכויות בן הזוג שלא ביקש את פירוק השיתוף, וזאת אף אם אינו הורה לילדים קטינים, אולם אין יסוד להניח כי יזכה להגנה רחבה יותר.

מסקנה זו עולה בקנה אחד עם התכלית האובייקטיבית המונחת ביסודו של סעיף40א לחוק המקרקעין. "התכלית האובייקטיבית צריכה לשקף את המחוקק הסביר, את מהותו של המוסד המשפטי המוסדר ואת ערכי היסוד של השיטה- כל אלה כפי מצבם בעת הפירוש" (שם, בעמ' 412). אכן, המחוקק הסביר והמערכת המשפטית ממנה אנו יונקים מבקשים להגן על "החוליה החלשה", שמעצם טיבה וטבעה חשופה לפגיעה; אולם מאחר שיש ליתן משקל לזכויותיהם של צדדים אחרים במשוואה, היקפה של ההגנה הניתנת אינו מוחלט. כך, באמצעות סעיף 40א לחוק המקרקעין יצר המחוקק איזון הולם בין האינטרסים השונים המונחים על הכף: מחד גיסא- הבטיח כי לא ייעשה שימוש לרעה בהוראות סעיף 33 לחוק הגנת הדייר, באופן המונע את פירוק השיתוף תוך נישול אחד מבני הזוג מזכויותיו; מאידך גיסא- הבטיח מתן קורת גג הולמת.

ראוי להבהיר כי העובדה שכונס הנכסים נכנס בנעלי החייב לצורך מימוש זכויותיו אינה פוגעת בתוקפו של הרציונל האמור לעיל. כונס הנכסים פועל מכוח הסמכה שניתנה לו כדין, בסעיף 54 לחוק ההוצאה לפועל. משעה שכונס הנכסים החל לפעול למימוש נכסי החייב, ובהנחה שהוא פועל בתום לב ולא בשרירות, אין ליתן משקל מכריע לרצון החייב. מטבע הדברים, יעדיף החייב להמשיך לעשות שימוש בנכסיו, ולא לממשם לצורך פירעון חובותיו; והוא הדין בדירת המגורים, המהווה, במרבית המקרים, את הנכס העיקרי. מכאן, שאין לצפות מחייב כי יעמוד על זכותו, וידרוש את פירוק השיתוף בדירת המגורים. מסקנה זו מתבקשת מעצם התנהלותו של החייב. לו היה טורח החייב לממש את נכסיו ואת דירת המגורים ביוזמתו, לא היה כל צורך במינויו של כונס נכסים. לפיכך, עצם העובדה שכונס הנכסים יבחר לפעול בדרך שונה מהחייב, אינה מונעת ממנו לעשות שימוש בהוראות סעיף 40א לחוק המקרקעין. עם זאת, בית המשפט הדן בתביעה לפירוק השיתוף נדרש לוודא את קיומו של הסדר מגורים אחר למי שעלולים להיפגע מהליך זה. "לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות במקרקעין

 2. רישיון במקרקעין

 3. רשות חינם מקרקעין

 4. זכות חזקה במקרקעין

 5. מתחזק חוק המקרקעין

 6. חלוקת מקרקעין בעין

 7. מהי תביעה במקרקעין

 8. עסקה בחלק ממקרקעין

 9. סיום רישיון במקרקעין

 10. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 11. התחזות בעסקת מקרקעין

 12. ביטול ייעוד מקרקעין

 13. דרישת הכתב במקרקעין

 14. סעיף 49 לחוק המקרקעין

 15. סעיף 71 לחוק המקרקעין

 16. פיצול תביעה במקרקעין

 17. סעיף 9 לחוק המקרקעין

 18. סעיף 40 לחוק המקרקעין

 19. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 20. זכויות שביושר במקרקעין

 21. רישיון מכללא במקרקעין

 22. ביטול רישיון במקרקעין

 23. צו הפסקת שימוש במקרקעין

 24. עסקאות סותרות במקרקעין

 25. סעיף 18 ב לחוק המקרקעין

 26. תנאי מתלה בעסקת מקרקעין

 27. סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין

 28. עשיית דין עצמי במקרקעין

 29. עסקת מקרקעין באזור שיקום

 30. רישיון בלתי הדיר במקרקעין

 31. ביטול החלטת רשם המקרקעין

 32. זכויות העירייה על מקרקעין

 33. תביעת השבה של חוכר מקרקעין

 34. זיהוי צדדים לעסקת מקרקעין

 35. רישום הערה במרשם המקרקעין

 36. ניצול זכויות בניה במקרקעין

 37. תביעה לפקיד ההסדר במקרקעין

 38. התחייבויות נוגדות במקרקעין

 39. בקשה לפדיון מקרקעין מעוקלים

 40. מכירת זכויות בחלק ממקרקעין

 41. שימוש מפריע במקרקעין פרטיים

 42. רשות מכללא לשימוש במקרקעין

 43. בקשה לעריכת מדידה של מקרקעין

 44. דיווח על עסקת מקרקעין בדיעבד

 45. הערה על יעוד מקרקעין תקנה 27

 46. בנייה ונטיעה במקרקעין משותפים

 47. רכישת מקרקעין בפרוייקט הרחבה

 48. התחייבות לעשות עסקה במקרקעין

 49. בדיקה במינהל לפני עסקת מקרקעין

 50. שימוש במקרקעין לגידול מרעה בקר

 51. מחלוקת לגבי תאריך רכישת מקרקעין

 52. עיכוב ברישום זכויות בעל מקרקעין

 53. תביעה על בניה על מקרקעין מוסדרים

 54. רשות שימוש במקרקעין לפי חוק הנפט

 55. סעיף 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 56. תביעה של פסול דין - זכויות במקרקעין

 57. החובה להציע למוכר מקרקעין לקנות בחזרה

 58. עסקת מקרקעין לפני חקיקת חוק המקרקעין

 59. תחרות בין זכויות נוגדות במקרקעי המינהל

 60. ביטול זכות הסותרת רישום בפנקס המקרקעין

 61. ביטול רישיון ללא תמורה ע''י בעל המקרקעין

 62. תביעה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו למקרקעין

 63. בקשה להתקנת אנטנת שידור לחובבי רדיו במקרקעין

 64. איך מוכיחים שעסקה במקרקעין היא "פיקטיבית" ?

 65. ערר על החלטה להורות לתקן שטחים בנוגע למקרקעין

 66. סעיף 10 לחוק המקרקעין - תקנת השוק במקרקעין

 67. פגיעה עקיפה במקרקעין - פיצויים לפי סעיף 197 ?

 68. האם חלוקה בעין של המקרקעין תגרום נזק לצדדים ?

 69. ערר על החלטה לאשר תוספת לבית מגורים משותף במקרקעין

 70. ביטול מכר מקרקעין לאחר אישור סופי של ראש ההוצל''פ

 71. סעיף 5 לחוק המקרקעין - חיזוק בתים מפני רעידות אדמה

 72. תביעה שיינתן פסק דין המצהיר סכאות להירשם כבעלים במקרקעין

 73. נוהל לפיו יוכל כל שליח להגיש למשרדי רשם המקרקעין שני תיקים ביום בלבד

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון