ערבות בנקאית אוטונומיתמהי ערבות בנקאית אוטונומית ?
מה ההבדל בין ערבות בנקאית אוטונומית לבין ערבות רגילה ?
כיצד יודעים אם מדובר בערבות רגילה או בערבות בנקאית אוטונומית ?


ערבות בנקאית, ככל ערבות, היא חוזה שיש לפרשו על פי אומד דעת הצדדים, כדברי בית המשפט העליון בע"א 3130/99 שובל הנדסה ובנין (1988) בע"מ נ' י.ש.מ.פ. חברה קבלנית לבנין בע"מ, פ"ד נח(3) 118, בעמ' 134:
"סיווג ערבות כערבות רגילה, הטפלה לחיוב עיקרי, או כערבות בנקאית אוטונומית בבחינת התחייבות עצמאית לשיפוי, הוא עניין לפרשנות משפטית. ערבות ככזו, על כל צורותיה, ובכללה ערבות בנקאית אוטונומית, הינה בגדר חוזה שיש לפרשו על פי אומד דעתם של הצדדים לו – על פי לשונו, רוחו, הגיונו ותכליתו".


וכן נקבע בע"א 5717/91 מליבו ישראל בע"מ נ' אז-דז טרום (1973) בע"מ (בפירוק), פ"ד נו(2) 685, בעמ' 696:
"הבדיקה אם הערבות שבה מדובר היא בגדר ערבות 'רגילה' או שהיא ערבות בנקאית אוטונומית תיעשה אפוא לפי מידת התלות של הערבות בעסקת היסוד, כפי שנקבעה על ידי הצדדים".


עם זאת, נקבע בשני פסקי הדין הללו, כי הנחת היסוד היא שכוונת הצדדים המשתמשים בערבות בנקאית היא לתת ערבות אוטונומית.


למרות הנחת היסוד הנזכרת ולמרות היותה של כל ערבות נתונה לפרשנות חוזית, נמנו שני סימנים מובהקים, לקביעתה של ערבות בנקאית כאוטונומית:
א. תניית המיידיות, המופיעה לרוב בכתבי הערבות הבנקאית, לפיה המוטב זכאי לתשלום מיידי, "על פי דרישה ראשונה".
ב. תניית הפטור מהצורך לבסס ולנמק את הדרישה, המופיעה אף היא לרוב בכתבי הערבות הבנקאית.
לניתוח הסוגיה, ראו: ד"ר אברהם וינרוט, ערבות בנקאית, (להלן – וינרוט), עמ' 58-66.


יחד אם זאת בית המשפט העליון, לא ראה בקיומם או אי קיומם של שני הסימנים הללו או בקיומו או אי קיומו של אחד מהם, חזות הכל (כב' הנשיא בע"א 255/89 פדרו נ' מדינת ישראל, פ"ד מו(5) 641, 651-2).


הפסיקה קבעה גם, כי אזכור עסקת היסוד בכתב הערבות אינו סותר, בדרך כלל, את אוטונומיות הערבות.
מצד שני נקבע גם (למשל, בענין פדרו, עמ' 654), כי העדרם של הסימנים שנמנו לעיל, או אחד מהם, עשוי להחליש אוטונומיות זו.
לסקירת הפסיקה בנדון, ראו: וינרוט, עמ' 95-102.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה ערבות בנקאית ?

 2. ערבות בנקאית פגומה

 3. ערבות בנקאית במכרז

 4. טעות בערבות בנקאית

 5. החזרת ערבות בנקאית

 6. ערבות בנקאית במכרזים

 7. עורך דין ערבות בנקאית

 8. ערבות בנקאית אוטונומית

 9. פגם בערבות בנקאית במכרז

 10. ערבות בנקאית חברת ביטוח

 11. משלוח ערבות בנקאית בפקס

 12. מועד ערבות בנקאית במכרז

 13. בקשה לא לחלט ערבות בנקאית

 14. פגמים בערבות בנקאית במכרז

 15. תביעה לתשלום ערבות בנקאית

 16. סמכות בנק לגבות ערבות בנקאית

 17. מימוש ערבות בנקאית בלתי מותנית

 18. ניתוק ערבות בנקאית מעסקת היסוד

 19. טעות בכתב ערבות בנקאית מותנית

 20. דוגמא לערבות בנקאית אוטונומית

 21. הארכת מועד להגשת ערבות בנקאית

 22. ערבות בנקאית כתנאי ליציאה מהארץ

 23. עיקול ערבות בנקאית להבטחת הוצאות

 24. שלילת האוטונומיה של ערבות בנקאית

 25. בקשה לעיכוב מימוש ערבויות בנקאיות

 26. 2 תנאים לאי מימוש ערבות בנקאית אוטונומית

 27. צו מניעה זמני לעיכוב מימוש ערבויות בנקאיות

 28. פסילת הצעה במכרז עקב פגמים בערבות בנקאית

 29. פסילת הצעהבשלב הראשון עקב פגם בערבות הבנקאית

 30. מימוש ערבות בנקאית אוטונומית ללא הוכחת נזק

 31. גובה הפיצוי בגין הנפקת ערבות בנקאית פגומה

 32. אחריות הבנק בגין איחור בהוצאת ערבות בנקאית

 33. חתימה על כתב התחייבות להוצאת ערבויות בנקאיות

 34. נאסר מימוש ערבות בנקאית לקבלן שביצע עבודה בזמן כפול מכפי שנקבע

 35. פסילת ערבות בנקאית עם תוקף מיטיב ביום אחד מעבר לנדרש בתנאי המכרז

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון