פרסום שם קטין באינטרנט

בפסק הדין ניתנה הוראה לפיה לא יפורסמו שמות הצדדים. התובעת טענה, כי ביום 21.03.05 ו/או בסמוך לכך נמצא פס"ד באתר "וואלה"- קהילות- משפחה הורות שווה. פס"ד פורסם כאשר מס' ת.ז של הקטין מופיע בגלוי באתר וכן שמו הפרטי, וזאת בניגוד לסיפא של פסה"ד בו נכתב, כי פרטי הקטין לא יפורסמו.
בית המשפט פסק כי דין התביעה אשר הוגשה על ידי התובעת נגד הנתבעת – להידחות.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פרסום שם קטין באינטרנט:בפני בקשה מטעם הנתבעת (להלן: "המבקשת") לסילוק התובענה על הסף בהתאם לתקנות 100 ו- 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקסד"א"), וזאת בשל התיישנות התביעה לפי סעיף 10 לחוק ההתיישנות תשי"ח- 1958, ולפי סעיף 26 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן: " חוק הגנת הפרטיות"). ובשל חסינות שיפוטית לאור הוראות סעיף 8 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) (להלן: " פקודת הנזיקין").
המבקשת הינה הנהלת בתי המשפט- משרד המשפטים.
המשיבה – התובעת היתה בעת הגשת התביעה, תושבת ישראל ובעלת אזרחות הולנדית אשר שבה לארץ לאחר היעדרות של כ- 23 שנה. בנה נולד בשנת 1993 בהולנד, ובהיותו כבן 8 שב לארץ עם אימו. ביום 16.03.05 ניתן על- ידי ביהמ"ש לענייני משפחה במסגרת תמ"ש 55402/01 פסק דין (להלן: "פסה"ד"). בפסק הדין ניתנה הוראה לפיה לא יפורסמו שמות הצדדים. התובעת טענה, כי ביום 21.03.05 ו/או בסמוך לכך נמצא פס"ד באתר "וואלה"- קהילות- משפחה הורות שווה. פס"ד פורסם כאשר מס' ת.ז של הקטין מופיע בגלוי באתר וכן שמו הפרטי, וזאת בניגוד לסיפא של פסה"ד בו נכתב, כי פרטי הקטין לא יפורסמו.
התובעת הגישה תביעה זו על סך 500,000 ₪ נגד הנתבעת בטענה ולפיה הנתבעת לא פעלה על פי הנדרש כאמור בחוק להגנת הפרטיות.
תמצית טענות המבקשת:
א) לעניין ההתיישנות:
ע"פ כתב התביעה, עילת התביעה בענייננו הינה מיום 21.3.05 .
סעיף 26 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 קובע, כי תקופת התיישנות בת שנתיים ועל כן התביעה התיישנה ודינה להידחות.


ב) לעניין חסינות שיפוטית:
ע"פ פסה"ד שניתן בביהמ"ש למשפחה, ניתן לפרסם את פס"ד "ללא שמות הצדדים".
מהנטען בכתב התביעה עולה, כי שמות הצדדים הוסרו למעט שמו הפרטי של הקטין כפי שפורסם.
פרסום ת.ז. לא נאסר לפרסום ע"פ החלטת ביהמ"ש לענייני משפחה.
לפיכך, ככל שעומדת הטענה בדבר עוולה בגין פרסום ת.ז של הקטין, הרי מדובר בחסינות שיפוטית, שהרי החלטת כבוד השופטת במסגרתה נאסרו לפרסום שמות הצדדים ניתנה במסגרת תפקידה השיפוטי.
פקודת הנזיקין מעניקה חסינות לבעל תפקיד שיפוטי הנתבע בגין פעולות שביצע במהלך ובמסגרת תפקידו השיפוטי. לפיכך, לאור הוראת סעיף 8 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) התובעת מנועה מלהגיש תביעה זו.

ג) לעניין העדר עילה:
לנתבעת אין כל קשר ואין כל אחריות בכל הנוגע לדרכי ואמצעי הפרסום באתר "וואלה".
אין כל קשר סיבתי, עובדתי ו/או משפטי בין פרסום באתר "וואלה", שיכול היה להעשות בדרכים רבות, שלנתבעת אין כל שליטה או קשר אליהן, לבין פעולת הנתבעת.

6. תמצית טענות המשיבה:
א) התביעה הוגשה ע"י אם הקטין בגין נזקים שנגרמו עקב פרסום פרטים מזהים אשר פגעו בפרטיותו של הקטין וזאת למרות שביהמ"ש לענייני משפחה קבע מפורשות בפסק הדין כי ניתן לפרסם את פס"ד ללא שמות הצדדים.

ב) לעניין ההתיישנות:
סעיף 10 לחוק ההתיישנות קובע כי לא תבוא בחשבון תקופת הזמן שהתובע – קטין. בנסיבות אילו, מדובר בתובע שהינו כבן 16. משכך בכל מקרה תקופת ההתיישנות תחול כאשר ימלאו לקטין 20 שנה, משכך אין מדובר בתביעה שהתיישנה.

ג) לעניין החסינות השיפוטית:
התובעת טוענת כי אין מדובר בחסינות שיפוטית ואין מדובר בתביעה אישית כנגד שופט אלא כנגד הנהלת ביהמ"ש אשר פרסמה את פס"ד במתכונתו מבלי להישמע להוראות כבוד ביהמ"ש אשר קבע מפורשות כי אין לפרסם את שמות הצדדים.
המשיבה טוענת כי השאלה אם הנהלת ביהמ"ש פרסמה את פס"ד בניגוד לדין הינה גוף השאלה אשר תעמוד בפני ביהמ"ש, שכן אם יקבע ביהמ"ש כי הפרסום נעשה בניגוד להחלטה הרי אין מחלוקת כי הינה זכאית לפיצוי כספי עקב מחדלי הנתבעת.
המשיבה טוענת כי סילוק התביעה על הסף יגרום לכך כי ביהמ"ש לא יבחן את עילת התביעה שנסיבות אלו קיימות לכאורה.

7. בתשובה לתגובה מוסיפה המבקשת וטוענת כי:
א) התביעה הוגשה ע"י התובעת שהיא אם הקטין. התובע אינו הקטין. בקשה לצירופו כתובע נוסף. (בש"א 168627/08) לא הוכרעה ונכון להיום, הקטין אינו תובע בתיק.
ב) סעיף 10 לחוק ההתיישנות בא לשמור על זכויות הקטין אלא שזכות זו שניתנה לקטין איננה נתונה גם לאפוטרופוס.

ג) התובעת לא יכולה ליהנות מהוראות ההתיישנות המיוחדים בסעיף 10 וראה בעניין זה פסק הדין אשר ניתן בת.א 2036/98 מרים אפזנר ואח' נ' גורי יבוא והפצה בע"מ ואח'.

8. הצדדים ניהלו משא ומתן ממושך, ובישיבת קדם משפט שהתקיימה ביום 10/2/10 קבעתי, כי אם לא תהיה הסכמה מצד התובעת לחתום על הסכם הפשרה, אזי אתן החלטה בבקשה לסילוק על הסף.
משלא הוגש הסכם פשרה, ניתנה בזה החלטתי.


9. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, מצאתי כי דין הבקשה להתקבל ועל כן יש לדחות את תביעת התובעת נגד הנתבעת מהנימוקים כדלקמן:
א) באשר לטענת ההתיישנות:
סעיף 6 לחוק ההתיישנות קובע:
" תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה".

ס' 26 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי:
"תקופת ההתיישנות של תביעה אזרחית לפי חוק זה היא שנתיים".

התובעת – המשיבה היא התובעת היחידה בתיק. שום גורם שיפוטי לא נתן החלטה ולפיה יצורף הקטין כתובע נוסף לתביעה (ראה החלטות כב' הרשם נמרודי בבש"א168627/08),למרות שב"כ התובעת בתגובה לבקשה ציין, כי גם הקטין הוא תובע בתיק.
לפיכך, יש לבדוק – אם עילת התביעה של התובעת התיישנה, אם לאו.

על פי כתב התביעה, עילת התביעה נולדה מיד עם גילוי פרסום פסק הדין באתר "וואלה" ביום 21/3/05.
התביעה הוגשה בחודש דצמבר 2007 כאשר חלף המועד להגשת תביעה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.

ס' 10 לחוק ההתיישנות קובע כי:
"בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במניין הזמן שבו עדיין לא מלאו לתובע שמונה עשרה שנה".
אך התובעת דנן, היא בגירה והגישה את התביעה בשמה ולא בשם ילדה הקטין כעולה מכתב התביעה בנוסחו הנוכחי, ולפיכך סעיף 10 לחוק ההתיישנות לא חל בעניינה.
אם ירצה הקטין כאשר יהיה בגיר להגיש תביעה, ממילא הוא יהיה רשאי להגיש את התביעה בשמו ובגין עילות המתייחסות אליו.
לעניין זה יפים דברי כב' השופט שפירא בת.א. (טבריה) 2036/98 מרים אפנזר ואח' נ' גורי יבוא והפצה בע"מ ואח' תק-של 99 (2) 103 (סעיף 4 לפסה"ד) וכן ההחלטה אשר ניתנה על ידי כב' השופט בן חמו בבית משפט השלום בעפולה ת.א. (עפולה) 3097/02 אחמד מחמוד נ' טרסט סוכנות לביטוח (1998) בע"מ, .ב"כ התובעת בתגובתו לא טען בנוגע לטענת ההתיישנות, כי נכון למועד הגשת התביעה לא חלף המועד להגשת תביעה שכזו אלא טען, כי לאור סעיף 10 לחוק ההתיישנות, אין להביא בחשבון את תקופת הזמן שהתובע הוא קטין.
כיוון שהקטין הוא אינו תובע בתביעה דנן, למעשה, אין כל הכחשה או טענה לגופו של עניין ממנה עולה, כי אין צורך לקבל את טענת ההתיישנות ולפיכך דין תביעתה של התובעת – להידחות.

ב) באשר לחסינות השיפוטית:
התביעה דנן לא הוגשה נגד שופט אשר נתן החלטה שיפוטית אלא נגד הנהלת בתי המשפט.
בשים לב לכך שדין תביעתה של התובעת להידחות בטענת התיישנות, אין צורך להדרש לגופו של עניין לטענת הנתבעת באשר לנושא החסינות השיפוטית וכן אין גם מקום להידרש לגופו של עניין לטענת היעדר העילה.

10. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, דין התביעה אשר הוגשה על ידי התובעת נגד הנתבעת – להידחות.

ב) מובן שאם יהיה מעוניין הקטין להגיש בבוא היום תביעה בגין עילות התייחסות אליו, אזי הוא יהיה רשאי לעשות כן כפוף להוראות כל דין.

ג) התובעת תשא בהוצאות הנתבעת ושכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪ + מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הטרדות באינטרנט

 2. חשיפת זהות אימייל

 3. חשיפת זהות שולח מייל

 4. מצג כוזב באתר אינטרנט

 5. הגשת ראיה מאתר אינטרנט

 6. פוליסת ביטוח באינטרנט

 7. פרסום שם קטין באינטרנט

 8. הונאת אינטרנט איפוס חוב

 9. פרסום כתב תביעה באינטרנט

 10. העתקת תוכן מאתר אינטרנט

 11. תביעה על השמצות באינטרנט

 12. אספקת תכנים לאתר אינטרנט

 13. אחריות על מכירות באינטרנט

 14. חשיפת פרטי גולש באינטרנט

 15. חשיפת פרטים אישיים של גולש באינטרנט

 16. העתקת מאמרים לאתר אינטרנט

 17. איתור בעלים של אתר אינטרנט

 18. העתקת מודעות מאתרי אינטרנט

 19. סמכות שיפוט מקומית אינטרנט

 20. זנות באינטרנט - עבירה פלילית

 21. פיצוי על תקלה זמנית באינטרנט

 22. פרסום תמונה ללא רשות באינטרנט

 23. תביעה בגין אחסון אתר אינטרנט

 24. תביעה להסרת אתר מרשת האינטרנט

 25. חובת עירייה להקים אתר אינטרנט

 26. תביעת לשון הרע בפורום באינטרנט

 27. העלאת תמונות לאינטרנט ללא רשות

 28. תביעה נגד גולש אינטרנט אנונימי

 29. לשון הרע באינטרנט נגד עובד ציבור

 30. העלאת צילומים לאינטרנט ללא אישור

 31. סגירת אינטרנט לעובדים במקום העבודה

 32. הפרת זכויות יוצרים תמונות באינטרנט

 33. העלאת תמונה לאתר אינטרנט ללא אישור

 34. זכויות יוצרים על תמונה באתר אינטרנט

 35. איסור הורדת תמונות פדופיליה באינטרנט

 36. פיטורים בגלל שיתוף דף אינטרנט בפייסבוק

 37. העברה בנקאית באינטרנט - תביעה נגד בנק

 38. פריצה לאתר אינטרנט - גניבת רשימת לקוחות

 39. אי אספקת מוצרים שנרכשו דרך אתר אינטרנט

 40. אחריות מפעיל אתר אינטרנט לפרסום לשון הרע

 41. תביעת פיצויים על העתקת תוכן לאתר אינטרנט

 42. חשיפת זהות גולש באינטרנט עקב חשיפת שחיתות

 43. חוסר יכולת טכנית לחשוף פרטי גולש אינטרנט

 44. חשיפת זהותם של משתמשים אנונימיים באינטרנט

 45. הפצת תמונות עירום באינטרנט ע''י החבר לשעבר

 46. תביעה בגין שימוש במילות חיפוש בגוגל אדוורדס

 47. לכידת פדופילים ע''י התחזות לקטינים באינטרנט

 48. תביעה בגין פרסום באמצעות "דפי נחיתה" באינטרנט

 49. האם מותר לפרסם שמות חשודים בפלילים באינטרנט ?

 50. תביעה נגד חברה שמספקת לידים לעסקים דרך האינטרנט

 51. פיצויים על השמצת עורך דין באינטרנט - 30,000 ש''ח

 52. גילה אחרי 3 שנים שהוא משלם על שירותי אינטרנט ללא ידיעתו

 53. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא פרסום ''מטעה'' באינטרנט

 54. פשרה בתביעה ייצוגית נגד סלקום בנושא תעריף גלישה באינטרנט

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון