רישיון במקרקעין

להלן סקירה משפטית בנושא רישיון במקרקעין:

לפני שנים רבות נקלטו במשפטנו הלכות הדין האנגלי בדבר "רישיון" (license) במקרקעין. הגם שהוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, וחוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971, ביקשו לכאורה לבטל הלכות אלה, או למצער לצמצמן מאוד, המשיכה הפסיקה להכיר במוסד המשפטי של רישיון במקרקעין, אף שעיצובו מאז נעשה באופן עצמאי ובלא זיקה למשפט המקובל (ר' י' ויסמן, דיני קניין – החזקה ושימוש (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, תשס"ו-2005), בעמ' 475 ואילך; נ' זלצמן, "רישיון במקרקעין", הפרקליט מב (1995) 24).

במסגרת הלכות אלה הוכרה, בצידה של רכישת רישיון במקרקעין באמצעות הסכמות חוזיות עם הבעלים, גם יצירת רישיון מכוח השתק קנייני לפי דיני היושר (proprietary estoppel). במצבים כאלה ניתן להסיק, מתוך שתיקת הבעלים לנוכח החזקה רצופה וממושכת של המקרקעין על ידי אחר, הסכמה של הבעלים להחזקת האחר במקרקעין ("רישיון מכללא"); וזאת במיוחד בנסיבות שבהן המחזיק-האחר שינה את מצבו לרעה, או השקיע כספים בהשבחת המקרקעין, והכל תוך הסתמכות על שתיקת הבעלים.

עשויים אפוא להיות מצבים בהם המחזיק במקרקעין בכל זאת ייחשב כ"בר רשות" בהם מכוח רישיון מכללא. משמעות הדבר היא כי, בהתאם לשיקולי צדק, המחזיק-בפועל עשוי להיות חסין מפני פינוי (כאשר יש לראות את הרשות כבלתי הדירה), או עשוי להיות זכאי לפיצוי או שיפוי – בכפוף לנסיבות העניין – בגין הפינוי (כאשר יש לראות את הרשות כהדירה).

יחד עם זאת, ברי כי גבולותיו של רישיון מכללא, הנוצר מכוח השתק גרידא, צריכים להיות צרים ומתוחמים-היטב. במקרים כאלה עסקינן במצבים בהם הבעלים החוקי של המקרקעין מעולם לא הסכים – להבדיל מהשלים – עם החזקת המקרקעין על ידי המחזיק-בפועל, שמסתמא קיבל את החזקה בעוולה ותוך הסגת גבול, וברגיל אף לא קיבל תמורה כלשהי מהמחזיק-בפועל בעבור השימוש שעשה במקרקעין. ממילא ברור, אפוא, כי רק בנסיבות חריגות עשוי מאזן שיקולי הצדק לנטות לטובת המחזיק-בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות במקרקעין

 2. רישיון במקרקעין

 3. רשות חינם מקרקעין

 4. זכות חזקה במקרקעין

 5. מתחזק חוק המקרקעין

 6. חלוקת מקרקעין בעין

 7. מהי תביעה במקרקעין

 8. עסקה בחלק ממקרקעין

 9. סיום רישיון במקרקעין

 10. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 11. התחזות בעסקת מקרקעין

 12. ביטול ייעוד מקרקעין

 13. דרישת הכתב במקרקעין

 14. סעיף 49 לחוק המקרקעין

 15. סעיף 71 לחוק המקרקעין

 16. פיצול תביעה במקרקעין

 17. סעיף 9 לחוק המקרקעין

 18. סעיף 40 לחוק המקרקעין

 19. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 20. זכויות שביושר במקרקעין

 21. רישיון מכללא במקרקעין

 22. ביטול רישיון במקרקעין

 23. צו הפסקת שימוש במקרקעין

 24. עסקאות סותרות במקרקעין

 25. סעיף 18 ב לחוק המקרקעין

 26. תנאי מתלה בעסקת מקרקעין

 27. סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין

 28. עשיית דין עצמי במקרקעין

 29. עסקת מקרקעין באזור שיקום

 30. רישיון בלתי הדיר במקרקעין

 31. ביטול החלטת רשם המקרקעין

 32. זכויות העירייה על מקרקעין

 33. תביעת השבה של חוכר מקרקעין

 34. זיהוי צדדים לעסקת מקרקעין

 35. רישום הערה במרשם המקרקעין

 36. ניצול זכויות בניה במקרקעין

 37. תביעה לפקיד ההסדר במקרקעין

 38. התחייבויות נוגדות במקרקעין

 39. בקשה לפדיון מקרקעין מעוקלים

 40. מכירת זכויות בחלק ממקרקעין

 41. שימוש מפריע במקרקעין פרטיים

 42. רשות מכללא לשימוש במקרקעין

 43. בקשה לעריכת מדידה של מקרקעין

 44. דיווח על עסקת מקרקעין בדיעבד

 45. הערה על יעוד מקרקעין תקנה 27

 46. בנייה ונטיעה במקרקעין משותפים

 47. רכישת מקרקעין בפרוייקט הרחבה

 48. התחייבות לעשות עסקה במקרקעין

 49. בדיקה במינהל לפני עסקת מקרקעין

 50. שימוש במקרקעין לגידול מרעה בקר

 51. מחלוקת לגבי תאריך רכישת מקרקעין

 52. עיכוב ברישום זכויות בעל מקרקעין

 53. תביעה על בניה על מקרקעין מוסדרים

 54. רשות שימוש במקרקעין לפי חוק הנפט

 55. סעיף 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 56. תביעה של פסול דין - זכויות במקרקעין

 57. החובה להציע למוכר מקרקעין לקנות בחזרה

 58. עסקת מקרקעין לפני חקיקת חוק המקרקעין

 59. תחרות בין זכויות נוגדות במקרקעי המינהל

 60. ביטול זכות הסותרת רישום בפנקס המקרקעין

 61. ביטול רישיון ללא תמורה ע''י בעל המקרקעין

 62. תביעה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו למקרקעין

 63. בקשה להתקנת אנטנת שידור לחובבי רדיו במקרקעין

 64. איך מוכיחים שעסקה במקרקעין היא "פיקטיבית" ?

 65. ערר על החלטה להורות לתקן שטחים בנוגע למקרקעין

 66. סעיף 10 לחוק המקרקעין - תקנת השוק במקרקעין

 67. פגיעה עקיפה במקרקעין - פיצויים לפי סעיף 197 ?

 68. האם חלוקה בעין של המקרקעין תגרום נזק לצדדים ?

 69. ערר על החלטה לאשר תוספת לבית מגורים משותף במקרקעין

 70. ביטול מכר מקרקעין לאחר אישור סופי של ראש ההוצל''פ

 71. סעיף 5 לחוק המקרקעין - חיזוק בתים מפני רעידות אדמה

 72. תביעה שיינתן פסק דין המצהיר סכאות להירשם כבעלים במקרקעין

 73. נוהל לפיו יוכל כל שליח להגיש למשרדי רשם המקרקעין שני תיקים ביום בלבד

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון