עורך דין בוררות

 1. התנגדות לבוררות

 2. ערעור על בוררות

 3. נוסח סעיף בוררות

 4. תיקון פסק בוררות

 5. צירוף צד לבוררות


 
1. לפני בקשה למינוי בורר "על פי הוראות חוק הבוררות, תשכ"ח - 1968 בכלל, וסעיף 8 בפרט". (חוק הבוררות יקרא להלן - "החוק").
 
2. טענות המבקשים


 
המבקשים טענו בבקשתם כי בין הצדדים נחתם הסכם שבו נכלל סעיף בוררות. על פי סעיף זה מינה בית המשפט את המהנדס מר אהרון רבנשטיין להכריע בסכסוך שבין הצדדים.
 
המבקשים טענו כי הבורר הכריע חלקית בסכסוך לטובת המבקשים. לדבריהם, לאחר מתן פסק הדין החלקי הגישו הצדדים בפני הבורר כתבי טענות באשר למחלוקות שביניהם. ברם, לטענתם, הבורר "ישב ויושב בחיבוק ידיים מזה למעלה משנה ומחצה, חרף כל פניות המבקשים אף מבלי להשיב כלל מטוב ועד רע (!!!)".
 
המבקשים טענו כי פנו אף לאגודת האינג'נרים והארכיטקטים אך גם פניה זו לא הניבה תוצאות.
 
לטענת המבקשים, המשיבים מתנגדים למינוי בורר חליפי וככל הנראה אינם מעוניינים בהמשך הבוררות אצל הבורר.
 
המבקשים טענו כי "לאור התנהגות הבורר אשר אינו משיב לפניות המבקשים, איבדו המבקשים כל אמון בבורר ואין הם מוכנים עוד להתדיין בפניו".
 
לטענת המבקשים "אין למבקשים כל תרופה אחרת זולת פניה לבית המשפט דנן בבקשה למינוי בורר חליפי, ובפרט מכוח סמכותו על פי הוראות סעיף 8 בחוק הבוררות, תשכ"ח - 1968 (...)".
 
במהלך הדיון בפני, היום, טען בא כוחם המלומד של המבקשים, עו"ד עידן גולדנברג, כי דומה שאין מחלוקת כי מר רבנשטיין אינו יכול להמשיך ולשמש כבורר. לדבריו, נראה כי עמדה זו מקובלת גם על המשיבים. על שום כך, טען, "פורמלית מדובר בהעברתו ובהחלפתו בבורר חליפי, אך בפועל עסקינן במינוי בורר מקום שהיום אין כל בוררות פעילה המתנהלת בין הצדדים. יש מינוי פורמלי ריק מתוכן ולמעשה אין בוררות ואין בורר. לכן המהות שעניינה מינוי בורר שידון במחלוקת צריכה לגבור על השאלה הפרוצדורלית".
  1. ביטול הסכם בוררות

 2. פסק בוררות לא חתום

 3. קיצור זמן הבוררות

 4. מכתב הסכמה לבוררות

 5. תקיפת פסק בוררות זר


3. טענות המשיבים
 
בא כוחם המלומד של המשיבים, עו"ד גדעון סלעית, הגיש תגובה קצרה בכתב.
 
עו"ד סלעית טען כי המשיבים אינם כופרים בצורך לברר את המחלוקת שבין הצדדים, זאת, במיוחד לאור העובדה שלמשיבים עצמם יש תביעה כנגד המבקשים על נזקים שאלה האחרונים גרמו להם.
 
בא כוחם המשיבים טען כי מרשיו אף לא התנגדו לכך שהליך הבוררות בפני מר רבנשטיין ימשך חרף העובדה שהחלטת הביניים שלו היתה לטובת המבקשים. לדבריו -
 
"כל התנגדותם של המשיבים היתה לכך שהמבקשים "ירקדו על שתי החתונות": מצד אחד, מבקשים הם לתת אישור להחלטת הביניים של מר רבנשטיין כבורר, שכן החלטה זו הינה לטובתם (ואמנם במסגרת תיק אזרחי 196/04 עותרים המבקשים לאשר את החלטת הביניים שניתנה על ידי הבורר ביום 3.6.02. ע.ג.); ומצד שני הם מבקשים להעביר את מר רבנשטיין מתפקידו שכן אין להם עוד אמון בבורר".
 
על שום כך טען עו"ד סלעית כי מרשיו מסכימים למינויו של בורר אשר ידון בכלל המחלוקות "לרבות המחלוקת אשר הוכרעה על ידי מר רבנשטיין בהחלטת הביניים שלו, תוך ביטול החלטת הבינים של מר רבנשטיין". לדבריו, אם יעמדו המבקשים על בקשתם לאישור החלטת הביניים של מר רבנשטיין ויוסיפו לעמוד על מינויו של בורר חדש בהמשך ההתדיינות שבין הצדדים בהסתמך על החלטת הביניים של מר רבנשטיין, כי אז המשיבים מתנגדים לכך ויטענו כי בנסיבות הענין יש להמנע מלתת אישור להחלטת הביניים, וכי המקרה אינו ראוי למינויו של בורר חליף או של בורר בכלל.
 
4. דיון
 
א. לאחר עיון בטענות באי כוח הצדדים ומכלול נסיבות הענין, הגעתי למסקנה כי מן הדין לקבל את הבקשה.
 
ב. כבר בפתח חלק זה של הכרעתי, אני רואה לציין כי הכותרת שניתנה על ידי המבקשים לבקשתם, היינו, "בקשה למינוי בורר", הינה שגויה.
 
ברור שהמבקשים אינם יכולים לעתור למינויו של בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות, מן הטעם הפשוט שסמכותו של בית המשפט למנות בורר על פי סעיף זה קמה לו רק אם "לא נתמנה בורר לפי ההסכם" [סעיף 8(א) לחוק]. בענייננו, כזכור, כבר מונה בורר אלא שלטענת המבקשים, הוא יושב בחיבוק ידיים ואינו עושה דבר.

אמור מעתה, ובמיוחד לאור האמור בסעיף 8 לבקשה על כך שלאור התנהגותו של הבורר אין עוד למבקשים אמון בו, הבקשה שלפני הינה, למעשה, בקשה להעברת בורר מתפקידו על פי הוראת סעיף 11 לחוק.
 
ג. נראה לי כי בנסיבות הענין אין כל הצדקה לקשור בין ענין העברתו של הבורר מתפקידו לבין השאלה אם החלטת הביניים שניתנה על ידי הבורר, ושאותה עותרים המבקשים לאשר במסגרת הבקשה שבתיק אזרחי 196/04, תאושר על ידי בית המשפט אם לאו.
 
בענין שלפניי עלי לבחון את השאלה אם נתקיימו במקרה זה תנאים המצדיקים את העברת הבורר מתפקידו. הא ותו לא. ענין אישורה או אי אישורה של החלטת הביניים שניתנה על ידי הבורר, כאמור לעיל, ידון ויתברר על פי הדין ועל פי החומר שבתיק אזרחי 196/04. לכל היותר יוכלו המשיבים לטעון בפני בית המשפט שידון בתיק אזרחי 196/04 ולהתייחס לעובדה שעל פי החלטתי הנוכחית מונה בורר חדש במקום הבורר מר רבנשטיין. (למותר לציין כי איני מביע דעה כלשהי לגוף העניין העומד להכרעה בתיק אזרחי 196/04).
 
ד. סבורני כי בורר שאיננו מגיב לפניותיהם של הצדדים אליו, ואינו מקדם את בירור הסכסוך שהונח על שולחנו, וזאת על פני תקופה ארוכה של יותר משנה וחצי, גורם לעינוי דינם של הצדדים וממילא שוב אין הוא ראוי לאמונם. בנסיבות אלה, צודקים המשיבים בבקשתם להעביר את הבורר מתפקידו.
 
על שום כך אני עומד להורות על העברת הבורר מתפקידו.

ה. על פי הוראת סעיף 12(ב) לחוק רשאי בית המשפט שהעביר בורר מתפקידו להחליט שהסכסוך נושא הבוררות לא ידון כלל בבוררות "אם ראה טעם מיוחד לכך" תחת למנות בורר חליף.
 
ואולם, המשיבים הגישו, כאמור לעיל, תגובה קצרה בכתב אך לא מצאו לנכון לתמוך את תגובתם בתצהיר. ממילא, לא הצביעו המשיבים על עובדות כלשהן שיהיה בהן כדי להצביע על טעם מיוחד שבגינו צריך בית המשפט להמנע מלמנות בורר חליף. כשלעצמי אני סבור שעצם העובדה שהבורר מר רבנשטיין נתן החלטת ביניים כאמור
 
 
לעיל ושהמבקשים עותרים לאשר את ההחלטה האמורה, עובדה זו כשלעצמה אין בה די כדי להצדיק הימנעות ממינויו של בורר חליף.
 
לפיכך, אני עומד למנות בורר חליף כמבוקש.
 
5. אחרית דבר
 
אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, אני מורה כדלקמן:
 
א. אני מעביר את הבורר מר אהרון רבנשטיין מתפקידו כמבוקש.
 
ב. אני ממנה את המהנדס מר דן ברלינר מנהריה כבורר חליף כדי לדון ולהכריע בסכסוך שבין הצדדים.
 
על מר ברלינר להודיע לבית המשפט, בכתב, בתוך שבעה ימים מיום שיקבל העתק מפסק דין זה, אם הוא מעוניין לשמש כבורר בסכסוך שבין הצדדים וכן אם יש לו קשרים עסקיים או אחרים עם מי מן הצדדים או אם קיימת מניעה אחרת לכך שישמש כבורר בסכסוך ביניהם.
 
ג. המשיבים ישלמו למבקשים הוצאות משפט ושכר טירחת עורך דין בסך כולל של 2,500 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בוררות רבנים

 2. אבעיה בוררות

 3. זניחת בוררות

 4. פסק בוררות חלקי

 5. פסקי דין בוררות

 6. ערעור על בוררות

 7. התנגדות לבוררות

 8. עורך דין בוררות

 9. תיקון פסק בוררות

 10. נוסח סעיף בוררות

 11. צירוף צד לבוררות

 12. בוררות דין מהותי

 13. ביטול הסכם בוררות

 14. ישיבת בוררות בהעדר

 15. בוררות ביחסי עבודה

 16. מכתב הסכמה לבוררות

 17. הפסקת הליך בוררות

 18. קיצור זמן הבוררות

 19. פסק בוררות לא חתום

 20. בוררות דיירות מוגנת

 21. דוגמא לסעיף בוררות

 22. פרשנות הסכם בוררות

 23. תקיפת פסק בוררות זר

 24. טעות משפטית בבוררות

 25. סעיף 5 לחוק הבוררות

 26. סעיף 3 לחוק הבוררות

 27. עידוד פנייה לבוררות

 28. ערעור על פסק בוררות

 29. החזרת פיקדון בוררות

 30. בוררות בין זוג נשוי

 31. פסק בוררות ללא סכומים

 32. בוררות בבית דין חרדי

 33. סעיף 38 לחוק הבוררות

 34. אמנת ניו יורק בוררות

 35. בוררות בין בעלי מסעדה

 36. הוספת צד להסכם בוררות

 37. איך מבטלים פסק בוררות

 38. התחייבות חוזית בוררות

 39. בוררות בורסת היהלומים

 40. בוררות בנושא חוקי המגן

 41. סעיף בוררות נגוע בתרמית

 42. טעות בדין בהליך בוררות

 43. האם מדובר בהסכם בוררות

 44. סעיף 5(ג) לחוק הבוררות

 45. בוררות לגבי הסכם שיתוף

 46. ביטול חלקים מפסק בוררות

 47. בקשה לביטול פסק בוררות

 48. בקשה להשלמת פסק בוררות

 49. ריבית פיגורים פסק בוררות

 50. איחור בביטול הסכם בוררות

 51. החזרת פסק הבוררות לבורר

 52. סעיף 24 (4) לחוק הבוררות

 53. סעיף 24 (8) לחוק הבוררות

 54. ביטול חלקי של פסק בוררות

 55. בקשה לביטול בוררות הנדסית

 56. תיקון סעיפים בפסק בוררות

 57. איסור בוררות על שכר עבודה

 58. סעיף 24(10) לחוק הבוררות

 59. שיקולים בביטול פסק בוררות

 60. העדר חתימה על פסק בוררות

 61. בוררות בית דין צדק ומשפט

 62. מימוש פסק בוררות של רופאים

 63. פסק בוררות בהעדר התייצבות

 64. תיקון ליקויים בפסק בוררות

 65. העברת סכסוך לבוררות אדריכל

 66. עקרון סופיות הדיון בוררות

 67. בקשה להורות על המשך בוררות

 68. בוררות בנושא מזונות ילדים

 69. פסק בוררות ללא שמיעת ראיות

 70. בוררות בין עורכי דין שותפים

 71. בוררות זבל''א במחלוקת עסקית

 72. סמכות לתת סעד זמני בבוררות

 73. ביטול פסק בוררות ע''י ערעור

 74. ערבות אישית להוצאות בוררות

 75. הסכם בוררות בין עובד למעביד

 76. בוררות בין אדריכל למעצב פנים

 77. סמכות הבורר לתקן פסק בוררות

 78. אי שיתוף פעולה בהליך בוררות

 79. פסק בוררות מנוגד לדין קוגנטי

 80. בוררות בסכסוך בין חברות בניה

 81. ביטול בוררות של איגוד הכדורסל

 82. בוררות בנושא פיטורים של עובד

 83. כללי הצדק הטבעי בהליך בוררות

 84. ביטול פסק בוררות בית דין רבני

 85. העברת תיק מבית המשפט לבוררות

 86. חישוב הצמדה למדד - פסק בוררות

 87. אישור פסק בוררות ללא הסכם בכתב

 88. חיוב בורר לנמק את פסק הבוררות

 89. ביטול פסק בוררות של טוען רבני

 90. קיפוח הזכות להבאת ראיות בבוררות

 91. ביטול פסק דין המאשר פסק בוררות

 92. בוררות בית דין צדק לדיני ממונות

 93. ערעור לבית המשפט על פסק בוררות

 94. בקשה לצו הצהרתי נגד קיום בוררות

 95. זכאות לפיצויי פיטורים - בוררות

 96. בקשה להצהיר על ביטול פסק בוררות

 97. ביטול בוררות עקב התפטרות הבורר

 98. אישור פסק בוררות בבית הדין הרבני

 99. סמכות הבורר לאחר מתן פסק בוררות

 100. בוררות העובדים של צים חברת ספנות

 101. התערבות בית המשפט בהליכי בוררות

 102. בוררות בין בני זוג בעניין מזונות

 103. הסכמה לאי קיום הוראה בחוזה בוררות

 104. ביטול פסק בוררות של בית דין חרדי

 105. המועד להגשת בקשת ביטול פסק בוררות

 106. סעד עזר להליכי בוררות - עיקול זמני

 107. אי הפקדת ערבון - ביטול פסק בוררות

 108. העלאת טענת בוררות בהזדמנות הראשונה

 109. ערעור על פסק דין שאישר פסק בוררות

 110. טענת אי חוקיות הסכם עם סעיף בוררות

 111. בית דין צדק של העדה החרדית - בוררות

 112. אי קיום הסכם בוררות עקב פיצול הדיון

 113. בקשה לביטול פסק בוררות לפי סעיף 79א

 114. המועד להגשת בקשה לביטול פסק בוררות

 115. ביטול אישור פסק בוררות במעמד צד אחד

 116. העברת סכסוך לבוררות למרות הגשת תביעה

 117. דוגמא לבקשה לביטול פסק בוררות שנדחתה

 118. עילות ביטול לפי סעיף 24(1) לחוק הבוררות

 119. סמכות מוסד הבוררות של הבורסה ליהלומים

 120. בוררות בבית הדין לדיני ממונות ירושלים

 121. אישור פסק בוררות חוץ לפי אמנת ניו יורק

 122. פסילת בורר שהושעה מכהונתו לאחר שנתן פסק בוררות

 123. ערעור על דחיית בקשה לאישור פסק בוררות

 124. ביטול פסק בוררות של רשות השיפוט הארצית

 125. הבהרת פסק בוררות קיים או פסק בורר חדש ?

 126. בוררות הממונה על יחסי עבודה עקב פיטורים

 127. האם אפשר למנוע אכיפת סעיף בוררות בהסכם ?

 128. סעיף בוררות בחוקת העבודה לעובדי ההסתדרות

 129. האם הליך בוררות מפסיק את מירוץ ההתיישנות ?

 130. בקשה לסילוק על הסף של בקשה לאישור פסק בוררות

 131. סמכות בית הדין הארצי לעבודה לבטל פסק בוררות

 132. הארכת מועד להגשת תגובה לבקשה לאישור פסק בוררות

 133. סמכות לדון בבקשה לביטול פסק בורר של המוסד לבוררות

 134. בקשה להפנות סכסוך לבוררות זמן רב לאחר הגשת התביעה

 135. טענת סתירה בין פסק הבוררות החלקי ופסק הבוררות הסופי

 136. ערעור על החלטת בית המשפט לדחות בקשה לביטול פסק בוררות

 137. האם אפשר להגיש בקשה לעיון מחדש לצירוף צד להליך בוררות ?

 138. צד להסכם בוררות המבקש לתבוע צד ג' שאינו חתום על הסכם בוררות

 139. בהיעדר תחולה לאמנת ניו יורק סעיף 6 לחוק הבוררות אינו רלבנטי

 140. בוררות בתביעת פינוי דייר מוגן: איחור בתשלום לפי פסק הבוררות

 141. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון