ביטוח סוציאלי גרמניה

ביטוח סוציאלי גרמניה
התובעת הינה חברה פרטית הרשומה באי מאן. היא עוסקת במתן אשראי למימון השקעתם של אזרחים ותושבים ישראליים, ברכישת ביטוח סוציאלי בגרמניה.

הנתבע הינו אזרח ותושב ישראל, אשר רכש באמצעות התובעת ביטוח סוציאלי אצל מוסדות הביטוח הסוציאלי בגרמניה (להלן: B.F.A) על-פי האמנה לבטחון סוציאלי בין ישראל לגרמניה.


ביום 4.12.88 חתם הנתבע על הסכם יצוג, לפיו הוא מסמיך את התובעת לטפל בעבורו ברכישת זכויות לפנסיה מה - B.F.A.נ

הנתבע התחייב לשלם לתובעת בגין הטיפול שכר של 12 רנטות חודשיות, שסכומן הוא 15,159.60 מ"ג.
לאחר טיפול התובעת, אישר ה - B.F.A. לנתבע לרכוש זכויות על תקופת עבר תמורת תשלום בסך 62,538.- מ"ג.

הנתבע לא השקיע סכום זה מאמצעיו העצמיים, אלא התקשר בהסכם עם חברה בשם B.G.Financing (להלן: "B.G.F."), ולווה ממנה סך של 59,546.23 מ"ג. את יתרת סכום ההשקעה בסך 4,196.11 מ"ג לווה הנתבע מהתובעת.

הנתבע לא שילם מאמצעיו העצמיים את הלוואת התובעת ואת שכר הטיפול וכן הוצאות נוספות ופרמיית ביטוח, למקרה של מות הנתבע, ואת הסכומים הללו, לטענת התובעת לווה ממנה. הוא חתם ביום 4.7.90 על הסכם סיוע ואשראי משלים.ב

ביטוח החיים נועד למקרה, שבו הנתבע יסתלק מן העולם קודם פרעון ההלוואות. במקרה כזה, ייחשבו ההלוואות כמו שנפרעו, ושאיריו יהיו זכאיים לרנטת שאירים, ללא כל תשלום נוסף.

לנתבע אושרה רנטה חודשית בסך 1,263.30 מ"ג וכן סכום רטרואקטיבי בסך 26.554.80 מ"ג. מתוך הסכום הרטרואקטיבי הועבר סך של 20,558.56 מ"ג ע"ח פרעון הלוואת B.G.F.. כמו כן סוכם כי לפרעון יתרת הלוואת B.G.F. ישלם הנתבע מתוך הרנטה החודשית סך של 780.30 מ"ג. הנתבע חתם על המחאת זכות בלתי חוזרת להעברה ישירה של הסכום הזה ישירות מ - B.F.A. ל - B.G.F..ו
כדי לפרוע את הלוואות התובעת, התחייב הנתבע לפתוח חשבון בנק ב-
Frankfurtes kredit banks
וכן חשבון בבנק דיסקונט בישראל. עוד התחייב הנתבע להורות ל - B.F.A להעביר לחשבון הבנק בגרמניה את יתרת הרנטה החודשית (לאחר ניכוי סכום ההמחאה ל - B.G.F) עד לחודש אוגוסט 1992, וממועד זה לנכות מהסכום המועבר לבנק הגרמני סך של 100.- מ"ג, שיועברו לבנק דיסקונט.

החל מחודש ספטמבר 92 נכנסת כל יתרת הרנטה לחשבונו של הנתבע בישראל, ובכך הוא חדל לפרוע את הלוואת התובעת.

הנתבע העלה טענות הגנה הן לגבי התביעה לשכר טיפול, הן באשר לצורך במתן שתי הלוואות והן טענה לפיה התובעת התרשלה וגרמה לנתבע שלא יקבל קיצבה החל מגיל 65, וסכום זה עולה על תביעת התובעת.

באשר לטענת הרשלנות - הרי הנתבע חתם על תצהיר לפיו הוא יודע שיקבל את הסכום הרטרואקטיבי משנת 90 והסכים לכך. הוא ידע מתוך מכתב שנשלח לארגון למימוש האמנה, שטיפל בישראל בענייני התובעת והן מתוך תשובה שקיבל, כי לא יאושר לו בדיעבד מגיל 65.נ

גם בהסכם ייצוג 8/88 שחתם הנתבע עם התובעת ביום 4.12.88 הצהיר הלקוח:

"כי ידוע לו שזכויותיו לרכישת זכויות פנסיה על פי האמנה עתידות
להיות מושפעות משתפ"ל. ההשפעה עלולה להתבטא הן בכך שהוא
עתיד להידרש לשלם תפ"ר מוגדל במידה מסויימת, וכן בכך שהמועד
המוקדם ביותר לקבלת הרנטה (בהנחה שארוע הביטוח לגבי הלקוח ארע
כבר) ייחשב ע"י ה - B.F.A המועד בו הוא ייחשב כמשתף פעולה מחדש".ב

אשר על כן, הנתבע קיבל את העובדה שהוא לא יקבל רנטה מגיל 65.ו

לא הובאו ראיות מטעם נתבע, שעלו חובת הראייה בטענה זו, כי הוא מילא אחר ההוראות לקבלת הרנטה עוד בשנת 1984.נ

לפיכך אני דוחה טענתו באשר להתרשלות התובעת.

עפ"י ההסכם, הועמד לרשות הנתבע אשראי הן לשם תשלום יתרת סכום הרכישה של הזכויות, הן לענין תשלום שכר הטיפול, הן לענין פרמיות ביטוח והן לענין תשלומי איזון.

האם אמנם בפועל הוציאה התובעת סכומים למטרות אלה?

באשר לשכר הטיפול - מאחר והתובעת גרמה לנתבע כי באמצעות טיפולה הוא יקבל רנטה, היא זכאית לשכר טיפול, אשר עומד על סכום השווה ל - 12 רנטות חודשיות.

אין לנכות מסכום זה סכום כלשהו, שכן הנתבע לא הוכיח כי התובעת התרשלה בטיפול בו.

עפ"י המסמכים שהוגשו לתיק ביהמ"ש, התשלום בעד רכישת הזכויות הועבר ל - B.F.A עפ"י הסכם ההלוואה עם B.G.F עולה כי חברה זו העבירה את מירב הסכום אך לא את כולו. התובעת העבירה את היתרה.

לפיכך זכאית התובעת להשבת הסכום שהיא השלימה לרכישת זכויות הנתבע.

באשר לתשלומי האיזון - גם החיוב בתשוום זה מופיע בהסכם האשראי, ומתוך לוחות הסילוקין עולה כי הוא הועבר ע"י התובעת ל - B.G.F.

נותר הדיון בתשלומי הביטוח.

חברת בריטניה הוקמה לאחר המועד שבו הפסיק הנתבע לפרוע את הלוואות התובעת.

התובעת לא הוכיחה כי שילמה סכום ביטוח כלשהו לחברת שמשון, אשר מוזכרת בהסכם הסיוע לכזו שמבטחת את חייו של הנתבע. ההסכם לא שונה ע"י הודעה בכתב ולא הוספה חברת הביטוח בריטניה.

כאשר הנתבע חדל לפרוע את הלוואת התובעת, היה מקום להפסיק את תשלומי הביטוח. אלא שתשלומים אלה לא היה בהם הנתבע, מאחר ובריטניה קמה לאחר מכן.

אשר על כן, אין מקום לחייב את הנתבע בהשבת פרמיות הביטוח.

המסקנה העולה מהאמור היא כי על הנתבע לשלם לתובעת את הסכומים הבאים:

1. שכר טיפול בסך של 15,159.60 מ"ג.

2. השלמת ההשקעה בסך 4,996.11 מ"ג.

3. תשלומי איזון בסך 2,585.58 מ"ג.ו

סך כל הסכומים הללו הוא 21,931.29 מ"ג.

הנתבע פרע על חשבון חובו סך של 10,898.80 מ"ג (הן בתשלום חד פעמי והן בתשלומים חודשיים).

התוצאה הסופית היא, איפוא, כי על הנתבע לשלם לתובעת סכום בשקלים השווה ל - 11,032.49 מ"ג, כפי ערכם ביום הגשת התביעה.

סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.

כמו כן אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ שישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.

זכות ערעור תוך 45 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון