נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

נכות לפי סעיף 37(7)(ב)
1. הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) בהחלטתה מיום 31.7.11 קבעה למערער דרגת נכות בשיעור של 20% לפי סעיף 37(7)(ב) והפעילה את תקנה 15 במלואה והעמידה את נכותו המשוקללת של המערער, בשיעור של 30%, בגין פגיעה בעבודה מיום 17.3.03.

2. הוועדה התכנסה מכח פסק דין בתיק ב"ל (ת"א) 5001/09 מיום 8.2.11 בו נקבע כי הוועדה תתכנס בהרכב חדש לדון בערר נשוא ההחלטה מיום 6.3.08.

3. המערער טוען כי הוועדה התעלמה מנכות נוירולוגית למרות ממצאיה, התעלמה מקביעה קודמת בשיעור 30% נכות אורטופדית והתעלמה מהגבלות קשות אותן מצאה.

4. המשיב טוען כי על הוועדה לפעול אך ורק על פי פסק הדין מכוחו התכנסה ולכן אין מקום לדון בנכות הנוירולוגית, זאת גם לאור קביעת הוועדה מדרג ראשון מיום 6.3.08.

5. הוועדה שמעה את המערער ואת באת כוחו וכתבה בפרק הממצאים הרפואיים: -
"ב-C.T ע"ש מותני מ- 20.6.11 ב- 11D-12D בקע דיסק עם לחץ השורש ושמאל, 3L-4L בקע דיסק נטרלי משמאל עם לחץ על השורש, 4L-5L בלט דיסק עם לחץ מתון על ... השק הטרקלי 5L-5C בקע דיסק פורמינאלי שמאל עם לחץ על השורש.
בבדיקה: הליכה עם צליעה קשה וחוזרת קב, הליכה לא יציבה, ע"ש מותני לא מבצע תנועות ... על כאבים, SLR גם ... 10 מעלות לכל רגל, מסוגל לשבת עם פרקי ירכיים מכופפות ורגליים פשוטות עם ברכיים ישרות, בזמן שינוי תנוחה מעמידה לשכיבה והחוצה טווח תנועות עם הגבלה בינונית בלבד בגב התחתון. החזרים ירודים בשתי הרגליים ירידה סימטרית בכח גס ירידה בתחושה בצורה גרביים בשתי הרגליים.

בפרק הסיכום והמסקנות:-

"הוועדה דוחה את ערר המל"ל וקובעת כי ישנו קשר סיבתי בין ההפרעות בגב התחתון לתאונה הנידונה הנ"ל, הניתוח ==== שעבר בתאריך 29.10.05 וכן הוועדה דוחה את ערר התובע וקובעת כי לפי בדיקתו הגופנית מצבו מתאים לנכות בשיעור 20% לפי סעיף 37(7)ב."

6. הוועדה נשוא הערעור התכנסה כאמור מכח פסק דין בתיק ב"ל (ת"א) 5001/09 ולפיו על הוועדה להתכנס ולדון בעררי הצדדים על החלטת הוועדה מדרג ראשון מיום 6.3.08.

להלן עררי הצדדים על החלטת הוועדה מדרג ראשון:-

ערר המל"ל:-

"הנדון: ערר על החלטת ועדה רפואית.
שם הנפגע: ישראל ,

מוגש בזה ערר על החלטת הועדה הרפואית מיום 06.03.2008 לפיה נקבעה לנ"ל, בעקבות פגיעה מיום 17.03.2003 דרגת נכות של:
30% מיום 15.08.2007 לצמיתות.
טעתה הוועדה הרפואית בהחלטתה הנ"ל
לדעת המוסד לא ברור קשר סיבתי בין מצבו לבין ניתוח שעבר, לא ברור הפעלת תקנה 15.
הוועדה לעררים מתבקשת לדון שנית.

סופיה מריאנובסקי
פקיד תביעות
נפגעי עבודה
העתק: ישראל X, מוהליבר 29 ראשון לציון מיקוד 75291.

הודעה על מועד ישיבת הוועדה הרפואית לעררים תישלח לך במועד מאוחר יותר. "
להלן ערר המערער:-
"..
הנדון: ערעור על החלטת הוועדה הרפואית
ישראל X ת.ז – X
תאונה מיום 17.03.03.

 1. מוגש בזאת ערעור על החלטת הוועדה לקביעת הנכות מיום 06.03.08.
 2. ביום 15.10.07 נקבעה למערער נכות אורטופדית צמיתה בשיעור 30%.
 3. המערער התלונן גם על בעיות אורולוגיות, ולכן נשלח לייעוץ אורולוגי אך בעניין הנכות האורטופדית התקבלה החלטה סופית.
 4. משחזר המערער לוועדה, התכנסה זו בהרכב אחר ובמקום לסכם בעניין האורולוגי בחרה לשנות את הקביעה לעניין הנכות האורטופדית.
 5. המערער התייצב כשהוא לא מיוצג בין היתר מהטעם שהפלוגתא האורטופדית הסתיימה, האורולוג לא מצא שקיימת נכות והוועדה הייתה צריכה להתכנס למעשה בעניין טכני בלבד ובאותו הרכב.
 6. במקום לשקלל את הנכות האורולוגית וליתן החלטה כדין, בחרה הוועדה לשבת כערכאת ערעור על עצמה ומבלי ששמעה טיעונים – תיקנה את הנכות ל-20% בלבד.
 7. הוועדה פעלה בחוסר סמכות והחלטתה בטלה.
 8. המערער מקבל את ההחלטה על הפעלת תקנה 15%, מקבל את ההחלטה לעניין הלקות האורולוגית ומקבל את ההחלטה לעניין הנכות האורטופדית מיום 15.10.07.
 9. המערער עותר לקביעת נכותו על פי החלטת הוועדה מיום 15.10.07.


בכבוד רב
בנימין פילובסקי, עו"ד."

7. כאמור הוועדה נדרשה לדון בהפעלת תקנה 15 לפי ערר המוסד ולדון בערר המערער בשאלה האורטופדית דהיינו להעניק דרגת נכות בשיעור של 30% בגין הנכות האורטופדית ולא רק 20%.

בהחלטה מיום 15.10.07 קבעה הוועדה בפרק הסיכום המסקנות:-
"מצב סופי עמ"ש החמרה במצבו
מבחינת . . . ע"ש נכותו לפי סעיף 37 (7)(ג) 30% . . . מבחינה נוירולוגית יש לקשור את הסימנים הנוירולוגי ם לנורופטיה סוכרתית) לפי כך ובהתאם לאמור בסעיף 37(10)(ב) תיקבע נכותו לפי מגבלות התנועה.. מאחר ומוסר על בעיות בשליטה על מתן שתן יש להפנותו לבדיקה אורולוגית לבירור האבחנה עם קביעת קשר סיבתי ל – . . . ע"ש בעיה אורולוגית ( . . . או קשר לסכרת) הוועדה תסכם לאחר קבלת חוו"ד של אורולוג."

8. כאמור הוועדה נשוא הערעור דחתה את ערר המוסד והפעילה את תקנה 15 במלואה וכן דחתה את ערר המערער כאשר קבעה כי לפי הבדיקה הגופנית שערכה למערער מצבו מתאים לנכות בשיעור של 20% לפי סעיף 37(7)(ב).

9. בערר שהגיש המערער על החלטת הוועדה מדרג ראשון לא נטען מאומה באשר לנכות נוירולוגית אלא נטענו טענות בתחום האורטופדי והמערער ביקש להותיר את קביעת הוועדה מיום 15.10.07 אשר העניקה לו דרגת נכות של 30% בתחום האורטופדי.
ועדה המתכנסת מכח פסק דין אמורה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין ולא לנושאים שלא פורטו באותה החלטה ( דב"ע נא 29-0 פרנקל נ' המל"ל פד"ע כד 160). מאחר והוועדה לא נדרשה לדון בנכות נוירולוגית לא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה כאשר הוועדה לא דנה בנכות זו. בכל הנוגע לנכות האורטופדית הוועדה נימקה החלטתה וקבעה את דרגת הנכות בהתאם לבדיקה הקלינית שערכה למערער ולכן לא נפל פגם משפטי בהחלטה זו.

10. בדיון המקדמי העלה המערער את הטענה כי לאור פסיקת בג"ץ ולפיה ניתן להעניק גם נכות אורטופדית וגם נכות נוירולוגית בגין אותה פגיעה יש להשיב את עניינו לוועדה על מנת שתתייחס לנכות הנוירולוגית. כאמור הוועדה לא נדרשה לעשות כן, אולם אין מניעה כי המערער יגיש תביעה להחמרה על פי המועדים הקבועים בדין ובכלל זה יטען גם לגבי פגיעה נוירולוגית והוועדה תצטרך לפעול על פי פסק הדין שנקבע בבג"ץ 1634/09 בן ציון פנקס נ' בית הדין הארצי לעבודה.

11. סופו של דבר, לא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה המצדיק את התערבות בית הדין, הוועדה פעלה על פי פסק הדין מכוחו התכנסה.12. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון