rsd ביטוח לאומי

rsd ביטוח לאומי
1. זהו ערעור לפי סעיף 210 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 על החלטת וועדת העררים לניידות מיום 7.11.10 (להלן: הוועדה), אשר קבעה כי הממצאים אינם ניתנים ליישום במסגרת רשימת הליקויים הקיימת בתוספת א' להסכם בדבר גמלת ניידות (להלן: "ההחלטה").

2. טענות המערער:

2.1 המערער נפגע בתאונת דרכים בחודש 1.08 ואובחן כמי שסובל ב- RSD ברגלו. וועדה בדרג ראשון קבעה כי הבעיה ממנה סובל המערער איננה נמצאת ברשימת הליקויים שבגינה ניתן לקבוע נכות בתחום הניידות. על החלטה זו הוגש ערר וכן צורף חומר רפואי נוסף שכלל מכתב פרופ' איזנברג שקבע כי הבעיה ממנה סובל המערער מקבילה לבעיית CRPS המהווה קטיעה וזאת מן הטעם כי בעניינו של המערער מדובר בקטיעה תפקודית של הרגל.

2.2 כמו כן, צורפה חוות דעת מומחה שמונה על ידי בית משפט פרופ' ירניצקי שקבע למערער 40% נכות בגין בעיית ה- RSD וציין כי יש להביא בחשבון את חוסר היכולת לסבול גירוי חיצוני, שינויים טרופיים שמביאים את הגף הפגועה למצב שאינו תפקודי. הוועדה לא התייחסה לכלל החומר הרפואי שהונח בפניה ולא קבעה מהן הקביעות בחומר שהונח בפניה עליהם חלקה. הוועדה לא ציינה כיצד משפיעה האבחנה על תפקוד הרגל (אותה יש להשוות לרגל משותקת לאור הכאבים העזים ומכאן המקור להשוואה לרגל קטועה) כאמור בחומר הרפואי שהונח בפניה.

2.3 היה על הוועדה להתאים סעיף מותאם.

3. טענות המשיב:

3.1 סעיף הקרסול, סעיף ג' (7) הוא הסעיף היחידי הרלוונטי לקרסול בהסכם הניידות המדבר על 40% ניידות בקשיון פרקי הקרסול בשתי הגפיים.
עיון בסעיף ג' לבדיקה מעלה כי בדיקת קרסול ימין תקינה לחלוטין ובדיקת קרסול שמאל אינה תקינה.

3.2 הוועדה התייחסה לטענת המערער לפיה יש לראות בו כמקרה המקביל ל- CRPS וקבעה כי לדעתה לא ניתן להתייחס למערער כמי שסובל ממקרה של CRPS שכן הנבדק משתמש בכף רגלו, נושא עליה משקל, מאפשר לבדוק קרסול וכף רגל תוך לחיצה והפעלת לחץ בכל המישורים.
כמו כן, ציינה הוועדה כי אין נפיחות בכל הרקמות הרכות, כי הטמפרטורה דומה בשתי כפות הרגליים וכי מדידת היקפים של השוק מצביעה על הפרש של 2 ס"מ בלבד בין שתי הרגלים, דבר המבטא אטרופיה בשל שימוש מופחת.
בשים לב לאמור קובעת הוועדה כי לא ניתן להקביל את מצבו של המערער לקטיעה (CRPS) וכי לכל היותר מדובר בירידה בטווח התנועה של קרסול שמאל המלווה בכאב ואינה ניתנת ליישום במסגרת הסכם הניידות.

דיון והכרעה:

4. הסמכות לקבוע דרגת מוגבלותו בניידות של מבוטח על פי החוק היא לוועדה לעררים לניידות, אין לבית הדין סמכות להתערב בשיקוליה הרפואיים של הוועדה, אלא לבחון באם נפל פגם משפטי בהחלטתה.
על פי עקרון זה תיבחן טענות הצדדים בערעור זה.

5. לאחר שעיינתי בכתב הערעור ונימוקיו, בפרוטוקול הוועדה ובטיעוני ב"כ בעלי הדין, שוכנעתי כי יש לדחות את הערעור.

6. לא מצאתי בנימוקי הערעור כל נימוק משפטי שיצדיק התערבותו של בית הדין בקביעות הוועדה לעררים לניידות, קביעות אשר הינן קביעות רפואיות מקצועיות שהסתמכו על חומר רפואי שהיה בפני הוועדה ולאחר שעיינה בחוות דעת המומחה מטעם המערער ולאחר שהוועדה שמעה ורשמה תלונות המערער ורשמה ממצאיה לאחר בדיקה מקיפה שערכה לו. הוועדה התייחסה לטענות המערער לעניין התאמת סעיף מתוך הסכם הניידות בשל הקבלת מצב רגלו השמאלית של המערער למצב של קטיעה.

7. נספח א' להסכם הניידות קובע רשימת ליקויים ואת אחוזי המוגבלות לניידות לצידם (להלן: "רשימת הליקויים").
לטענת המערער היה על הוועדה להתאים בעניינו את הסעיף בהסכם הניידות העוסק במצב של קטיעה, אלא שעיון בפרוטוקול הוועדה מעלה כי בניגוד לחוות דעת המערער אשר טען האמור סברה הוועדה כי אין זה המקרה בו יש להתאים סעיף מתוך הסכם הניידות משאין מצבו של המערער תואם מצב של רגל לאחר קטיעה וזאת לאחר בדיקה מקיפה שביצעה למערער.

8. הלכה פסוקה היא כי מחלוקת בין וועדה רפואית לבין מומחה הנותן חוות דעת אין בה כשלעצמה להצדיק התערבות בית הדין (דב"ע לט/ 01-701 יעקב יודקבסקי נ' המל"ל).

9. המערער נבדק ביום ה- 7/11/10 וממצאי בדיקתו פורטו לפרוטוקול, הוועדה מפרטת המסמכים שעמדו בפניה (סעיף 3 לפרוטוקול). הוועדה מציינת כי היא עיינה בסי.טי מיום 29/9/10 וכי קיימת עדות לקיבוע מתכתי באזור ההמלאולוס הלטראלי והמלאולוס המדיאלי וכי קיימת עדות לאוסטופניציאטיס באזור הטאלוס בחלק האחורי של כף הרגל ועצמות של חלק אחורי של כף הרגל ועדות לשינויים ניווניים במפרק טיביאוטלארי. כמו כן מציינת הוועדה כי המערער נכנס לחדר כשהוא הולך עם נעל ללא גרב בצד שמאל עם דריכה מלאה וכי הוא נעזר בזוג קבי אמה והדגים יכולת הליכה גם ללא נעלים.
לטענת המערער היה על הוועדה להתאים בעניינו את הסעיף מתוך הסכם הניידות המתאים למקרה של נבדק אשר אובחן ב- CRPS לאור העובדה כי רגלו השמאלית של המערער הינה כשל רגל קטועה ומשותקת. לאור ממצאי הוועדה והבדיקות שעמדו בפניה ולאחר עריכת בדיקת קלינית. הוועדה קובעת ומפרטת כי לדידה אין המדובר במקרה הדומה ל- CRPS שכן הנבדק משתמש בכף רגלו, נושא עליה משקל, מאפשר בדיקת קרסול וכף הרגל ומוסיפה כי אין נפיחות בכל הרקמות הרכות והטמפרטורה דומה בשתי כפות הרגלים, כאשר במדידת היקפי שוקיים נמצאו הבדלים המבטאים אטרופיה בגלל שימוש מופחת (סעיף ו' 1 לפרוטוקול הוועדה).
נוכח ממצאיה אלה של הוועדה, מציינת הוועדה כי לא מדובר בהקבלה לקטיעה וכי לכל היותר במצב של ירידה בטווח התנועה בקרסול שמאל המלווה בכאב ולפיכך לא ניתן להכלילו במסגרת הסכמי הניידות ואף לא להתאים בעניינו סעיף מותאם.
הוועדה אם כן מפרטת קביעתה והנימוקים לקביעה זו.
אי קבלת חוות הדעת של ד"ר אילון אייזנברג מטעם המערער אשר קבע כי יש להתאים את עניינו של המערער סעיף מותאם מתוך רשימת הליקויים, נומקה על ידי הוועדה, והיא אינה מהווה טעות משפטית המצדיקה החזרת עניינו של המערער לוועדה שכן הוועדה נמקה החלטתה ואף פירטה מדוע אין היא מקבלת את חוות הדעת. המדובר בקביעה רפואית שבית הדין לא יתערב בה.

10. לעניין זה נקבע, כי שעה שהממצאים הרפואיים שמצאה הועדה שונים מאלה ששימשו תשתית עובדתית למומחה שהכין את חוות הדעת, "מובן מאליו שאף המסקנות הנובעות מאותם ממצאים תהיינה שונות". מכאן, כי קביעה בדבר השוני בממצאים, דיה כדי לצאת 'חובת הנמקה עניינית ומנומקת'".(דב"ע נא/ 122-99 חיים רייזלר נ' המוסד פד"ע כג 169).

כאמור, מחלוקת בין הוועדה לבין רופא המחווה דעתו לפי בקשת מערער אין בה, כשלעצמה די להצדיק התערבותו של בית הדין.

11. העולה במקובץ מהאמור לעיל הוא, שהוועדה התייחסה לממצאים והבדיקות שהיו בפניה ונימקה את החלטתה באופן ברור, המובן גם למי שאינו מומחה רפואי. מדובר, אפוא, בקביעות המתבססות על מומחיות בתחום הרפואה, תחום המצוי בתחום סמכותה הבלעדי של הוועדה. עצם ההסתמכות על הצורך בניתוח הצילומים שהיו בפני הוועדה – שעה שקיימת הנמקה מספקת של הוועדה ביחס לצילומים אלה בהשוואה אל מול צילומים עדכניים/אחרים – מצביע על כך שמדובר בטענה מתחום הרפואה.

12. לאור האמור לעיל ומשלא נמצאה טעות משפטית בפעולת הוועדה – דין הערעור להידחות.
אין צו להוצאות.


13. הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לנשיא בית הדין הארצי לעבודה או למי יתמנה לכך על ידו תוך 30 יום מהיום בו יומצא פסק הדין לצדדים.ניתן היום, ט' באלול תשע"א, 8 בספטמבר 2011, בהעדר הצדדים.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון