סכסוך מקרקעין חניון

סכסוך מקרקעין חניון
1. בקשה למתן צווי ביניים האוסרים על המשיבה 1 להתקשר עם המשיבה 3 בהסכם להפעלת חניון המצוי במקרקעין השייכים למשיבה 1.

הבקשה הוגשה במסגרת עתירה שבה עותרת המבקשת לבטל את החלטת ועדת המכרזים של המשיבה 1 לאשר התקשרות ללא מכרז להפעלת חניון במקרקעין, לבטל כל התקשרות שנעשתה ולחייב את המשיבה 1 להתקשר, או לכל הפחות לנהל משא ומתן עם המבקשת.

2. הסכסוך עניינו חלקת מקרקעין המשמשת לחניון ציבורי והמצוי על חוף הים בצידו הצפוני של בית החולים רמב"ם בחיפה (להלן "החניון"). מקרקעי החניון הינם בבעלות המשיבה 1 (להלן "חנ"י").

אין חולק כי המבקשת התקשרה בעבר בהסכמים עם חנ"י וניתנה לה זכות הפעלה של החניון. בין המבקשת לחנ"י נתגלעו סכסוכים שהגיעו לפתחו של בית המשפט. בין היתר נאלצה חנ"י להגיש תביעה לסילוק ידה של המבקשת מהחניון (ת.א. (שלום חיפה) 42426-03-10). ביום 10/1/10 ניתן פסק דין שאישר הסדר פשרה שהושג בין הצדדים, בגדרו התחייבה המבקשת לפנות את החניון במועדים שנקבעו על פי תנאי ההסכם ובכל מקרה לא יאוחר מיום 30/5/12.

3. בתום התקופה האמורה לא פונה החניון וחנ"י החלה לנקוט בהליכי פינוי. בקשתה של המבקשת למנוע את הפינוי ולעכב את ההליכים נדחתה בהחלטת בית משפט השלום, כב' השופט א' שדה מיום 7/7/12 (תיק 26749-06-12). לאחר קבלת החלטת בית משפט השלום פונה החניון.

4. ביום 18/6/12, ובטרם פונה החניון, התכנסה ועדת המכרזים של חנ"י והחליטה לאשר התקשרות בהסכם להפעלת החניון עם המשיבה 4 (להלן "מפעלי ים") ללא מכרז.

מפרוטוקול הדיון וההחלטה (שצורפו להודעה מאתמול), עולה כי לוועדה נמסר שבכוונת עיריית חיפה לבצע עבודות תשתית במהלך קיץ 2012 שבעקבותיהם ייסגר כביש הגישה לחניון ועל לא ניתן יהיה להפעיל את החניון. כמו כן נטען כי בכוונת העירייה לתפוס חלק משטח החניון.עוד הוברר כי עם פתיחת חניון רמב"ם לא יינתנו היתרים להפעלת חניון נוסף באזור. חניון רמב"ם צפוי להיפתח בעוד מספר חודשים.

5. בנסיבות אלו הניחה ועדת המכרזים כי מדובר בהפעלה לתקופה קצרה של מספר חודשים ועל כן סברה כי ניתן לאשר פטור ממכרז על פי הוראת תקנה 34(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993. בשים לב להחלטה זו אושרה התקשרות בין חנ"י למפעלי ים. ההתקשרות שאושרה הינה לתקופה זמנית שלא תעלה על שנה.

6. ביום 18/7/12 הגישה המבקשת את עתירתה ועמה בקשה למתן צווי ביניים. בו ביום ניתנה החלטה על ידי כב' השופט א' קיסרי המורה לחנ"י להימנע מלהקצות את שטח החניון ללא מכרז למפעלי ים או לכל אדם אחר.

7. לאחר שהוגשו תשובות הצדדים התברר כי המבקשת פינתה את החניון וכי מפעלי ים כבר קיבלה חזקה בו והחלה להפעיל את החניון. עם זאת בשל החלטת השופט א' קיסרי לא נחתם בין הצדדים הסכם וההתקשרות מבוססת על הסכמות קודמות שמצאו ביטוין בתכתובת בדוא"ל. תכתובות אלו לא הובאו לעיוני.

8. מבלי להלאות בכל הטענות שנטענו בפני אציין כי במהלך הדיון הסכימה חנ"י כי אם החניון לא ייסגר בשל עבודות התשתית של העירייה, היא תפרסם מכרז. בא כוחה של חנ"י ציין כי משיחה עם היועץ המשפטי של העירייה למד כי העירייה צפויה להתחיל בעבודות במהלך חודש 10/12 ועל כן הסכים כי אם עד סוף חודש 10/12 לא יחלו העבודות יפורסם המכרז עד 1/12/12.

המבקשת מצידה עומדת על טענתה כי יש לפרסם מכרז לאלתר לרבות מכרז ממוכן. המבקשת סבורה כי אין כל מקום להמתין שהעירייה תחליט בדבר ביצוע עבודות התשתית. כן ציינה כי אין כל מניעה להתקשרות לתקופה קצרה. המבקשת גם סבורה כי לא התקיימו התנאים, הקבועים בתקנות חובת המכרזים, למתן פטור מהתקשרות במכרז.

9. חשוב לציין כי למבקשת גם טענות לגבי זכותה החוזית להפעיל את החניון, טענות שאותן פירטה בבית משפט השלום. עם זאת בא כוחה הדגיש כי לצורך הדיון הנוכחי המבקשת אינה עומדת על הטענות החוזיות וכל טענותיה הינן במישור המינהלי, דהיינו המבקשת מבססת את טענותיה רק על חובתה של המשיבה להתקשר במכרז.

דיון והכרעה
10. מצויים אנו בשלב מקדמי של ההליך ועל כן מטבע הדברים אין מקום לדיון מפורט בכל טענות הצדדים. על כן אתייחס רק לשאלות הדרושות להכרעה בהליך זה.

ועדת המכרזים של חנ"י ביססה את החלטתה על פטור מחובת המכרזים על הוראת סעיף 34(1) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג-1993 לפיו חברה ממשלתית תופטר מחובת פרסום מכרז בנסיבות כדלקמן:

התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה, או לגבי התקשרויות מסוגה, עלולה לפגוע ברווחיות החברה, ביכולתה להתחרות באחרים, בהזדמנות עסקית שלה, ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור;

לגישתה של חנ"י, בנסיבות שנוצרו, הצורך בפינוייה של המבקשת, תקופת הזמן המוגבלת והרצון שלא לאבד את ההכנסות הצפויות מהפעלת החניון אפילו לתקופה קצרה, לא היה מנוס מהתקשרות בפטור ממכרז. חנ"י מדגישה כי מפעלי ים הפעילה חניון במגרש סמוך ועל כן ההתקשרות עמה הייתה בבחינת "הזדמנות עסקית" שעלולה לרדת לטימיון אם יפורסם מכרז פומבי.

11. איני צריך להכריע כעת כי אכן התקיימו כל התנאים לפטור ממכרז והאם אכן עסקינן ב"הזדמנות עסקית" כזו שמצדיקה פטור ממכרז שכן חנ"י הסכימה שאם ישתנו הנסיבות תשונה ההחלטה ויפורסם מכרז חדש. חנ"י הסכימה כי אם החניון לא ייסגר בשל עבודות תשתית עד סוף חודש 10/12 יפורסם מכרז, דהיינו חנ"י מסכימה כי אם יתברר שההתקשרות אינה מוגבלת לחודשים ספורים יש לפרסם מכרז. יתכן שניתן היה לעשות זאת כבר בתחילת תקופת ההתקשרות עם מפעלי ים, אולם בכך איני צריך לדון כעת שכן החזקה כבר נמסרה למפעלי ים.

12. למעשה המחלוקת היחידה בפני הינה האם לכוף על חנ"י לפרסם מכרז בתוך זמן קצר או שמא לאפשר המתנה עד סוף 10/12. צריך לזכור כי כעת, בשים לב להודעת העירייה, הרי שעל חנ"י יהיה להודיע לכל המציעים כי יתכן והחניון ייסגר בתוך זמן קצר. הודעה כזו עלולה להקשות על ניהול המכרז ולפגוע בסיכויי הצלחתו.

מאידך, ההמתנה הצפויה אינה ארוכה. במיוחד נזכור כי אפילו יפורסם מכרז לאלתר יש לתת למציעים פוטנציאלים שהות להכין את הצעותיהם, לערוך ביקור במקום, לברר בעירייה את התכניות הצפויות וכדומה.

13. על כן ובשים לב להסכמת חנ"י הנני מורה כי אם החניון לא ייסגר עד 30/10/12, בשל עבודות תשתית של העירייה, יפורסם מכרז לא יאוחר מיום 15/11/12, להקצאת החניון החל מחודש 12/12. עוד מובהר כי אם תתקבל הודעה מעיריית חיפה, לפני יום 30/10/12, שלפיה לא יבוצעו עבודות, יידחו העבודות ו/או שהחניון לא ייסגר, יפורסם המכרז תוך 15 יום מקבלת הודעה כאמור.

כל אחד מהצדדים יוכל לפנות לעירייה לקבלת מידע מאושר לגבי מועד ביצוע עבודות התשתית אם בכלל.

מובהר בזה כי אם יפורסם מכרז כאמור תהיה ועדת המכרזים של חנ"י חופשייה לקבל כל החלטה ואין בהחלטתי זו כדי לכוף עליה לקבל הצעה של מי מהצדדים.

14. בא כוח המבקשת יודיע עד 10/11/12 האם ברצונו להמשיך בהליכי העתירה אם לאו. לאחר קבלת ההודעה יינתנו הוראות להמשך הליכים.בנסיבות העניין אין צו להוצאות.


ניתנה היום, י"ט אב תשע"ב, 07 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ריב על חלוקת חצר

 2. סכסוך על קו חלוקה

 3. הגדרת סכסוך עבודה

 4. סכסוך עבודה מצילים

 5. סכסוך בין בעלי מגרש

 6. סכסוך שכנים על חניה

 7. סכסוך מקרקעין חניון

 8. סכסוך גבולות בבני ברק

 9. עורך דין סכסוכי שכנים

 10. סכסוך בין שוכרים במשותף

 11. סכסוך בין מנהלים בחברה

 12. הגדרת סכסוך בתוך המשפחה

 13. סכסוך עסקי בין בני משפחה

 14. סכסוך בין בעלי בתים שכנים

 15. סכסוך על חשמל בדירה שכורה

 16. שיפוץ בית - סכסוך על המחיר

 17. אישור פסק בורר סכסוך במשפחה

 18. בקשה לבניית בית במסגרת סכסוך בעלות

 19. בקשה לביטול הכרזה על סכסוך עבודה

 20. עקרון רציפות הדיון בסכסוכי עבודה

 21. הגנת ''אמת דיברתי'' בסכסוך משפחתי

 22. פיטורים בגלל סכסוך עם אשתו של הבוס

 23. סכסוך בין שכנים בגין בניה לא חוקית

 24. גרירת בג"ץ לסכסוכים כספיים עם המדינה

 25. טענה להוצאת דברי לשון הרע במהלך מריבה

 26. טען כי פוטר בשל סכסוך בינו לבין עובד אחר

 27. סכסוך מתמשך בין בעלי הזכויות בחלקות צמודות

 28. סכסוך עקב כשלון במשא ומתן בנוגע לקניית דירה

 29. פיצוי בגין נזקי גוף בעקבות תקיפה בעקבות סכסוך שכנים

 30. סכסוך בין בעלי חנויות במרכז מסחרי לגבי הרכוש המשותף

 31. נטען כי הסכסוך אינו בר בוררות לפי סעיף 3 לחוק הבוררות

 32. פסק הדין לא שם קץ לסכסוך והצדדים המשיכו לנהל משא ומתן

 33. האם אפשר לקבל צו הגנה עקב סכסוך הנובע מעבירה פלילית ?

 34. פשיטת רגל עקב יבוא כושל של בקר מאוסטרליה וסכסוך בין השותפים

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון