בקשה לקבוע מועדים חדשים להגשת תצהירי עדות ראשית

בקשה לקבוע מועדים חדשים להגשת תצהירי עדות ראשית
1. התובע הגיש בקשה לבטל את פסק הדין שניתן ביום 09.10.2011, בהעדר התייצבות מטעם שני הצדדים ובאי כוחם.

2. התובע טוען בבקשה, כי נוצר מצב של "בלבול מסויים", וכי "לפי כל הבנה התיק היה צריך להיות מוחזר לכב' השופטת וולפסון".

במסגרת הבקשה לביטול פסק הדין, עותר התובע לקבוע מועדים חדשים להגשת תצהירי עדות ראשית.

3. הנתבעת מתנגדת לבקשה.

4. לאחר שעיינתי בבקשה ובכל יתר המסמכים שהוגשו במסגרתה (בקשה מס' 7), החלטתי להורות על דחיית הבקשה, וזאת לנוכח מחדלים חוזרים ונשנים מצד התובע בניהול ההליכים, ואפרט רק מקצתם.

5. ביום 27.05.2010 ניתנה לנתבעת רשות להתנגד לשטר, בסכום קרן של 7,222 ₪.

6. לנוכח סכום השטר, ומאז שניתנה רשות להגן - מתבררת התובענה בסדר דין מהיר.
7. בתקנה 214 ב' (1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), נקבע כי לאחר מתן רשות להתגונן, על הצדדים להתאים כתבי הטענות להליך זה.

לפיכך, בנסיבות העניין, ובהתאם להוראות התקנות, היה על התובע להתאים את התביעה לסדר דין מהיר, על ידי הגשת תצהיר בעל דין (לפי טופס 17), הגשת חוות דעת, רשימת מסמכים, צירוף כל המסמכים שהוא מתכוון להסתמך עליהם ואסמכתאות משפטיות, אם ישנן.

התובע שקט על שמריו ולא פעל בהתאם להוראות התקנות, עד מועד מתן החלטה זו.

8. ביום 11.09.2011 אמורה היתה להתקיים ישיבת הוכחות בפני כב' השופטת וולפסון, אך הישיבה לא התקיימה בפועל לנוכח מחדלי התובע כאמור, אשר פורטו על ידי כב' השופטת וולפסון בפרוטוקול.

בנוסף לכל מחדלי התובע, באי התאמת כתבי הטענות לסדר דין מהיר, אי הגשת תצהיר בעל דין, אי הגשת תצהירי עדים – הוברר גם כי עד לאותו מועד לא שילם התובע המחצית השניה של האגרה.

כב' השופטת וולפסון ציינה בהחלטתה כי ישיבת ההוכחות "הפכה לישיבת סרק" וחייבה את התובע לשלם לנתבעת הוצאות בסך של 2,000 ₪.

9. במסגרת בקשה מיום 20.09.2011 הלין התובע על קיומן של החלטות לא ברורות, אשר כתוצאה מהן – מתעכב הדיון, וטען, בין היתר, שהיו צריכות להינתן הוראות מלכתחילה:-
"דהיינו אם על התובע בהתנגדות לביצוע שטר... להגיש תביעה לפי סדר דין מהיר ו/או שמא על התובע את כספו מר ברנרדו ליפוביצקי, מרשו של הח"מ, להגיש תביעה כזו ו/או על הצדדים להגיש תצהיר עדות ראשית מתי ובאיזה סדר".

אין לי אלא להביע צער על עניין זה, שכן ההוראות לגבי ניהול תובענה בסדר דין מהיר ברורות, ונקבעו בתקנות, ודי לי להפנות בעניין זה להסברים הנוספים שניתנו לתובע, במסגרת החלטתי מיום 20.09.201.

10. יתר על כן, הגדיל ב"כ התובע לעשות, שכן במקום לתקן את מחדליו שנובעים מאי קיום הוראות התקנות – הטיח טענות מיותרות וללא צורך, כנגד העוזרת המשפטית של כב' השופטת וולפסון.
11. במסגרת החלטתי מיום 14.09.2011 הזמנתי את בעלי הדין לדיון בפני, כדי לבחון אם יש מקום לאחד את העניינים בתיק זה, ביחד עם תיק אחר.

כמו כן, הוריתי לבעלי הדין להגיש טיעוניהם בשאלת תחולתה של תקנה 520 לתקנות.

12. על אף שההזמנה נמסרה כדין – אף לא אחד מטעם הצדדים התייצב לדיון וגם לא הגיש את טיעוניו בשאלת איחוד העניינים.

לא ברור כיצד מסתדרים דבריו של התובע (במסגרת בקשה מיום 20.09.2011), בה ציין כי הוא רשם בפניו את המועדים שנקבעו בפניי, ויפעל על פיהם – עם אי ההתייצבות לדיון שנקבע והנימוקים שניתנו בעניין זה.

משהוזמנו הצדדים לדיון בפני – לא היה מקום לטענותיו של התובע כי הדיון היה צריך להיות מוחזר לכב' השופטת וולפסון.

13. המועדים שנקבעו להגשת התצהירים – הינם מועדים שנקבעו בחיקוק, ולא הובא בפני טעם מיוחד להארכתם.

14. אם לא די במחדלים שפורטו לעיל, הרי שהתובע טרח לצרף תצהיר לאימות העובדות הדרושות לבקשה, בשלב שאינו מתאים, ורק לאחר שהנתבעת (המשיבה בבקשה) הגישה את תגובתה לבקשה.

15. סיכומו של יום, מצב הדברים הינו כזה שבחלוף כ – 19 חודשים מהמועד שניתנה רשות להתגונן, התובע לא עשה דבר על מנת לקדם את ההליכים בתובענה, ומבחינה דיונית – התובענה נמצאת בשלב התחלתי מבלי שהוגשו תצהירים, ראיות, מסמכים, חוות דעת ואסמכתאות משפטיות.

16. לנוכח האמור לעיל – אין לתובע להלין אלא על עצמו בלבד.

17. מכל הנימוקים שפורטו לעיל ומנימוקי הנתבעת – אני מחליט להורות על דחיית הבקשה.

למותר לציין כי התביעה לא נדחתה על ידי ביהמ"ש – אלא נמחקה בלבד, ובנסיבות העניין, אין מדובר בסעד כה קיצוני, לנוכח מחדליו המתמשכים של התובע.

18. אני מחייב את התובע לשלם לנתבעת, את הוצאות הבקשה, בסך של 1,500 ₪.

19. בשולי הדברים, מצאתי לחזור על החלטתי מיום 20.09.2011, בה נקבע, בין היתר, כי סדרי הדין בהליך של "סדר דין מהיר" - נקבעו בתקנות, ועל אף שהסברתי לבעלי הדין כיצד עליהם לפעול – הרי שמצופה מבעלי הדין לקיים את הוראות התקנות ומבלי לצפות לקבל הסברים מביהמ"ש.

20. מזכירות ביהמ"ש תשגר עותק ההחלטה לב"כ בעלי הדין.ניתנה היום, י"ט כסלו תשע"ב, 15 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרחבת חזית בתצהיר

 2. בקשה להוספת תצהיר

 3. פגם באימות תצהירים

 4. חתימה על תצהיר שקר

 5. תצהיר עתירה מנהלית

 6. תצהיר של אדם שנפטר

 7. תצהיר כוזב במכרז

 8. הגשת תצהירי חוקרים

 9. עד שלא נחקר על תצהירו

 10. עד שנפטר שחתם על תצהיר

 11. תיקון כתב תביעה תצהיר

 12. זימון עד שלא הגיש תצהיר

 13. בקשה להגשת תצהיר משלים

 14. תצהיר בקשת רשות להתגונן

 15. תצהיר גילוי מסמכים משלים

 16. בקשה לצירוף תצהיר משלים

 17. לא הוגש תצהיר חוקר במועד

 18. תצהיר הפקדת רישיון נהיגה

 19. תצהיר בקשה לאכיפת פסק חוץ

 20. בקשה להורות על מחיקת תצהיר

 21. טענות בתצהיר התומך בהתנגדות

 22. אי הגשת תצהיר גילוי מסמכים

 23. דחיית בקשה ללא תצהיר תמיכה

 24. הגשת מסמכים סודיים ללא תצהיר

 25. הגשת תצהירי עדות ראשית באיחור

 26. הוצאת תצהירים מתיק בית המשפט

 27. תצהיר תמיכה בבקשה להיתר המצאה

 28. בקשה להבאת ראיה נוספת (תצהיר)

 29. תצהיר שונה מהטענות בכתב התביעה

 30. תצהיר בכתב כראיה / חקירה בעל פה

 31. תובע שלא הגיש תצהיר עדות ראשית

 32. תצהיר התנגדות בבקשת רשות להתגונן

 33. תצהיר תמיכה לבקשה לגילוי מסמכים

 34. תצהיר תמיכה להתנגדות לביצוע השיק

 35. מחיקת סעיפים מתצהיר גילוי מסמכים

 36. תצהיר גילוי מסמכים כללי וספציפי

 37. ראיה לא קבילה בתצהיר עדות ראשית

 38. אי התייצבות מצהיר - מחיקת התצהיר

 39. האם אפשר להגיש תצהיר של עד שנפטר ?

 40. חובת ציון מקום אימות חתימה על תצהיר

 41. טענת הגנה בתצהיר בקשת רשות להתגונן

 42. אי הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם התובע

 43. טענת קיזוז בתצהיר / פירוט טענת קיזוז

 44. צירוף מסמכים חדשים בתצהיר עדות ראשית

 45. תצהיר גילוי מסמכים בבית הדין לעבודה

 46. ביטול תוקף תצהיר ויתור על זכויות בבנק

 47. בקשה להגשת תצהיר תמיכה בעתירה מנהלית

 48. מחיקת בקשת ביניים עקב אי צירוף תצהיר

 49. האם צריך לצרף תצהיר לבקשת רשות ערעור ?

 50. חתימה על הדף האחרון של תצהיר ללא תוכן

 51. האם צריך לצרף תצהיר לבקשה לפטור מאגרה ?

 52. האם תצהיר של אדם שנפטר נחשב "עדות שמיעה" ?

 53. שיהוי בהגשת בקשה לצירוף נתבע נוסף ללא תצהיר

 54. תנאי פטור מהיטל השבחה כאשר לא נחתמו תצהירים

 55. טעות של מזכירה חדשה ברישום מועד להגשת תצהירים

 56. בקשה כי לא תורשה שמיעת עדות בשל אי הגשת תצהירים

 57. תצהיר ויתור על זכויות של "בן ממשיך" לפי חוק המתנה

 58. בקשה לקבוע מועדים חדשים להגשת תצהירי עדות ראשית

 59. דחיית בקשה ארכה להגשת ערעור משום שלא נתמכה בתצהיר תמיכה

 60. לאור הפסיקה יש לזקוף את אי צירוף התצהיר מטעם אשתו לחובתו של המבקש

 61. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון