תביעה ייצוגיות חוק חניה לנכים

תביעה ייצוגיות חוק חניה לנכים
בקשה לאישור הסכם פשרה לתובענה ייצוגית, בהתאם לסעיפים 19-18 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן – החוק).

ביום 28.12.11 הגישה התובעת תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית, אשר עניינה גביית דמי חניה בחניון ציבורי המופעל ומוחזק על ידי הנתבעת מאת נכים המוגבלים בניידותם המחזיקים ומציגים תו נכה, זאת בניגוד להוראות חוק חנייה לנכים, התשנ"ב-1993 (להלן – חוק חנייה לנכים), אחר שסעיף 4ב לחוק חנייה לנכים, כפי שתוקן בשנת 2005 במסגרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005, קובע כך:

"מקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לאדם עם מוגבלות היא דרך חנייה במקום הציבורי הכרוכה בתשלום, תחול על המפעיל או המחזיק של המקום הציבורי חובה לשלם בעד חנייה במקום האמור, בשל האדם עם המוגבלות, ככל שנדרש לאדם כאמור מקום חנייה".

על פי הנטען בתובענה ובבקשה לאשרה כייצוגית, על אף הוראת החוק האמורה, גבתה הנתבעת דמי חניה מנכים המוגבלים בניידותם, וכך גם היה לגבי התובעת כאן.

ביום 17.6.12 הודיעו הצדדים כי הגיעו להסדר פשרה.

ואלה עיקרי הסדר הפשרה: התביעה תאושר כייצוגית כאשר קבוצת המיוצגים הינם מחזיקי תו נכה בישראל, כהגדרת מונח זה בחוק חניה לנכים; יינתן צו המורה לנתבעת לחדול מגביית תשלום דמי חניה מחברי קבוצת המיוצגים בקשר עם שימושם בחניה ב"בנייני האומה" בירושלים; יוצב שילוט המודיע בכניסה לחניון וביציאה ממנו על זכותם של חברי הקבוצה לחנות ללא תשלום; הנתבעת תתרום סך 18,000 ₪ לעמותת "בזכות" וסך 18,000 ₪ לעמותת "אילן ירושלים".

אחר שעיינתי בהסדר, הוריתי על פרסום הודעה אודותיו והמצאתו למנהל בתי המשפט ולנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והוא אף הומצא לממונה על הגנת הצרכן. בחלוף המועד לכך התברר כי לא הוגשו התנגדויות. אחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה, מצאתי כי יש לאשרה בהתאם לסעיפים 19-18 לחוק.

עילות התביעה שעליהן התבססה הבקשה הן: הפרת חוק חניה לנכים והפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (להלן – חוק השוויון); הפרת חובה חקוקה; הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, על דרך הטעיה; עשיית עושר ולא במשפט.

חברי הקבוצה הם, כאמור, כל מחזיקי תו נכה, כמשמעו בחוק חניה לנכים.

קיימות שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכל חברי הקבוצה בדבר יישום הוראות חוק חניה לנכים בחניון "בנייני האומה" בירושלים.

נוכח ההסדר לפרטיו שוכנעתי, כי הסדר זה מהווה דרך יעילה והוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין:

בכל הנוגע לקיום הוראות חוק חניה לנכים מכאן ואילך, הסדר הפשרה מביא העניין לתיקונו המלא, שכן הסדר הפשרה, אשר ניתן לו תוקף של פסק דין, אוסר על הנתבעת לגבות דמי חניה מחברי קבוצת המיוצגים בגין שימוש בחניון הנדון. אף הוצב בחניון שילוט מתאים, ובאופן זה חברי קבוצת המיוצגים מיודעת בזכותם לחנות ללא תשלום.

אשר לתיקון מה שנעשה בעבר – פיצוי כספי ישיר של אלו שנגבו מהם דמי חניה בעבר, שלא כדין, מעורר, מטבע הדברים, קושי מעשי ניכר. הדעת נותנת כי תיעוד מתאים איננו קיים אצל המיוצגים ברוב רובם של המקרים, וברי כי תיעוד כזה גם איננו קיים אצל הנתבעת.

יתר על כן, כפי שמוזכר בבקשה, מדובר בחניון אשר משמש לא רק לצורך חניה בקשר עם אירוע בבניין של הנתבעת הסמוך לחניון, אלא לצורך חניה למטרות אחרות, שאיננה מזכה בפטור מתשלום.

נוכח אלו נקבע סכום הפיצוי כמכפלת הכנסות הנתבעת בגין חניות מזדמנות בשנים 2011-2005 באחוז מחזיקי תו נכה, על פי הנטען בבקשה. סכום זה עולה כדי 62,695 ₪. נוכח "השימוש המעורב" של החניון בקשר עם אירועים שבבניין הסמוך ובקשר עם עניינים אחרים, נראה סכום התרומה המוצע הולם, בשים לב לכך שמדובר בהסדר פשרה.

נסיבות העניין אינן מצריכות מינוי בודק לבחינת הפשרה, שכן יתרונותיה על דרך מתן הצו בדבר מה שייעשה מכאן ואילך גלויים על פניה ואינם מצריכים כל הערכה שבמומחיות. בכל הנוגע להיקף הכספי של התרומה – נתוני היסוד על פיהם חושבו הסכומים הרלבנטיים אומתו בתצהיר מפורט מטעם סמנכ"ל הכספים של הנתבעת, ונוכח אלו גם אינני רואה צורך או הצדקה למינוי בודק, נוכח היקף הסכומים המדוברים.

על פי האמור בהסדר הפשרה, ממליצים הצדדים כי הנתבעת תשלם גמול לתובעת המייצגת ושכ"ט לב"כ תוך 14 יום ממועד פסק הדין המאשר הסכם הפשרה כדלקמן: גמול מיוחד לתובעת המייצגת בסך 10,000 ₪; שכ"ט לב"כ התובעת המייצגת בסך 24,000 ₪ בצירוף מע"מ.

אמנם סך הסכומים המומלצים קרוב לסך שנפסק כתרומה לעמותות המדוברות, אלא שעל אף זאת סבורני כי יש מקום לאמץ את ההמלצה. ראשית, התרומה שתינתן לעמותות איננה ההטבה הבלעדית, ואולי גם לא העיקרית, בתיק זה. על פי הסכם הפשרה, ניתן צו המחייב את הנתבעת להימנע מגביית דמי חניה מקבוצת המיוצגים בגין חניון "בנייני האומה", ללא הבחנה בין מצב בו חונים הם במקום בקשר עם אירוע שמתקיים בבניין הסמוך, לבין חניה למטרות אחרות. כן מוצב שילוט מתאים ליידוע אודות הזכויות. זהו הישג של ממש לחברי הקבוצה. בנוסף, אף שיחסית לסך התרומה, מדובר בסכומים לא נמוכים, הרי שביחס לשכ"ט שמשולם בגין הגשת תביעה לבית המשפט המחוזי, ובוודאי תביעה ייצוגית על הסיכונים הגלומים בה ובסיכון האישי שנוטל עליו תובע ייצוגי, מדובר בסכומים לא גבוהים.

מורה אני אפוא כי הגמול ושכ"ט עו"ד ישולמו בסך 10,000 ₪ לתובעת, ובסך 28,080 ₪ לעורכי הדין, כולל מע"מ, כפי שהומלץ. התשלום יפרע לאלו בסמוך לאחר שיבוצעו התרומות ולאחר שהתובעת וב"כ יוודאו כי בוצעו.

אשר על כן, מאשרת אני את הסכם הפשרה ונותנת לו תוקף של פסק דין, תוך אימוץ המלצת הצדדים בדבר שכ"ט עו"ד וגמול לתובעת.

עד ליום 1.11.12 יעבירו הצדדים לאישורי נוסח מוצע בדבר הודעה לציבור, בהתאם להוראת סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, ובאשר לאופן הפרסום המוצע.

פסק הדין יכנס לתוקף לאחר אישור נוסח ההודעה ואופן הפרסום.

ב"כ התובעת ישלח למנהל בתי המשפט העתק פסק הדין, בצירוף הסדר הפשרה, לצורך רישום בפנקס.

ניתן היום, ח' במרחשוון תשע"ג, 24 באוקטובר, בהעדר הצדדים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תביעה ייצוגית ?

 2. ביטול תביעה ייצוגית

 3. תביעות סרק ייצוגיות

 4. תביעה ייצוגית בשטחים

 5. פסיקת שכר לתובע ייצוגי

 6. תביעה ייצוגית אומגה 3

 7. הסתלקות מתביעה ייצוגית

 8. התיישנות תביעה ייצוגית

 9. עורך דין תביעה ייצוגית

 10. הסתלקות מתובענה ייצוגית

 11. תביעה ייצוגית נגד תנובה

 12. מחיקת נתבע מתביעה ייצוגית

 13. תעריפי מים - תביעה ייצוגית

 14. העברת הדיון בתביעה ייצוגית

 15. תנאים לאישור תביעה ייצוגית

 16. תביעה ייצוגית נגד אולג'ובס

 17. תגובה לתשובה בתביעה ייצוגית

 18. בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 19. תביעה ייצוגית נגד נושאי משרה

 20. מי יכול להגיש תביעה ייצוגית

 21. מי רשאי להגיש תביעה ייצוגית

 22. אישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 23. החזר ארנונה - תביעה ייצוגית

 24. תביעה ייצוגית להחזר שכר לימוד

 25. פשרה לפני הגשת תביעה ייצוגית

 26. הפרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 27. בדיקת מונה גז - תביעה ייצוגית

 28. פשרה בתביעה ייצוגית נגד מנורה

 29. תביעה ייצוגיות חוק חניה לנכים

 30. תביעה ייצוגית של אגודת החרשים

 31. תשלום לעורך דין בתביעה ייצוגית

 32. פשרה בתביעה ייצוגית נגד שטראוס

 33. תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 34. שתי תביעות ייצוגיות באותו נושא

 35. אישור תביעה ייצוגית נגד שטראוס

 36. בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 37. על מה אפשר להגיש תביעה ייצוגית ?

 38. תביעה ייצוגית בנושא מגה גלופלקס

 39. חיוב על אס אמ אסים תביעה ייצוגית

 40. תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות

 41. אישור הסדר הסתלקות תביעה ייצוגית

 42. פסיקת הוצאות לתובע בתביעה ייצוגית

 43. הגשת ראיות נוספות בתביעה ייצוגית

 44. תנאים לאישור פשרה בתביעה ייצוגית

 45. פשרה בתביעה ייצוגית נגד פיצה האט

 46. בקשה לצירוף תובעים לתביעה ייצוגית

 47. דוגמא לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 48. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 49. תביעה ייצוגית בנושא העלאת הארנונה

 50. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל

 51. הסדר פשרה לפני אישור תביעה ייצוגית

 52. פשרה בתביעה ייצוגית נגד הדיוטי פרי

 53. אישור תביעה ייצוגית נגד חברת שמירה

 54. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט

 55. בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 56. שתי בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 57. הגשת תביעה של עובדים כתביעה ייצוגית

 58. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד יטבתה

 59. עיכוב תביעה ייצוגית עד להכרעה בבג''צ

 60. מינוי בודק להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 61. בקשה לדחיית מועד בירור תביעה ייצוגית

 62. פשרה בתביעה ייצוגית בנושא חניית נכים

 63. פתיחת כרטיס סים נעול - תביעה ייצוגית

 64. הסדר פשרה צופה פני עתיד בתביעה ייצוגית

 65. תנאים לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 66. סילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 67. מחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 68. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סטימצקי

 69. תביעה ייצוגית בנושא גביית יתר על גרירה

 70. העברת הדיון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 71. תביעה ייצוגית בנושא חישוב תגמולי ביטוח

 72. הפסקת גבייה על פי חוק תובענות ייצוגיות

 73. פשרה בתביעה ייצוגית לפני הגשת כתב הגנה

 74. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סופר פארם

 75. פסיקת הוצאות לאחר הסתלקות מתביעה ייצוגית

 76. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד תחנות דלק

 77. בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 78. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד לאומי קארד

 79. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד דואר ישראל

 80. חובת פרסום בקשה להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 81. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 82. הפסקת גבייה לאחר בקשת אישור תביעה ייצוגית

 83. בדיקת משכון רכב דואר ישראל: תביעה ייצוגית

 84. פליטת חומרים מזהמים - פשרה בתביעה ייצוגית

 85. תביעה ייצוגית בנושא גביית דמי חבר הסתדרות

 86. בקשה בהסכמה להסתלקות מאישור תביעה ייצוגית

 87. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הולמס פלייס

 88. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 89. אישור תביעה ייצוגית בנושא הסתרת תאריך תפוגה

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא ביטוח דירה

 91. אין צורך לאשר תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 92. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בית חולים בילינסון

 93. הפיכת תביעה בבית הדין לעבודה לתביעה ייצוגית

 94. ביטול אישור תביעה ייצוגית בבית המשפט העליון

 95. אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 96. תביעה ייצוגית: שינוי גודל האריזות של דגני הבוקר

 97. הגשת בקשה לתביעה ייצוגית ללא "פניה מוקדמת" לנתבע

 98. תביעה ייצוגית: טעות בחישוב מע"מ בתשלום צריכת מים

 99. טוען כי פוטר מהעבודה בגלל שהגיש בקשה לתביעה ייצוגית

 100. תביעה ייצוגית: חוסר אפשרות להשתחרר מחוזה במשך שנה

 101. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי למשכנתאות

 102. בקשה לאישור הסתלקות לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות

 103. זכות לגילוי ועיון במסמכים בשלב הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 104. תביעה ייצוגית: חובות הדיווח החלות על בעלי עניין בחברה ציבורית

 105. תביעה ייצוגית - אי השבת יתרות זכות שנרשמות לטובת נישומים בגין תשלומי חובה

 106. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון