תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי
1. התובע לא שילם דמי ביטוח מן המועד שבו היה חייב לעשות כן. כמו כן לא המציא התובע מספר חשבון בנק לנתבע, ובשל כך לא שולמה לו קצבת ילדים. התובע טוען כי יש לקזז את חובו בגין דמי ביטוח מן הקצבה שלא קיבל בשל אי המצאת מספר חשבון בנק כאמור. לחלופין טוען כי חלק מחובו בגין דמי ביטוח התיישן, שכן חלפו למעלה מ-7 שנים ממועד היווצרו.

2. ואלו העובדות המוסכמות בתיק זה:
לתובע חמישה ילדים שנולדו בין השנים 2003 ועד 2009. לאחר לידת כל אחד מן הילדים, נשלחו לתובע הודעות כי עליו להמציא פרטי חשבון בנק בכדי שישולמו לו קצבאות הילדים. התובע לא עשה כן. רק ביום 15.2.11, כ-8 שנים לאחר לידת ילדו הראשון, המציא התובע פרטי חשבון בנק לנתבע, וקצבת הילדים שולמה לו רטרואקטיבית מיום 1.2.10, על פי הוראות סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה- 1995 (להלן - חוק הביטוח הלאומי).
התובע חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי מיום שמלאו לו לגיל 18, בשנת 2001. התובע לא שילם דמי ביטוח. לפיכך קוזז חוב דמי הביטוח, לרבות הפרשי ריבית והצמדה, מקצבת הילדים שלה היה זכאי התובע רטרואקטיבית מיום 1.2.10 כאמור. הנתבע לא הודיע לתובע לפני 14.3.11 כי הוא חייב בתשלום דמי ביטוח.
3. טענות הצדדים:
טוען התובע כי במשך 10 שנים לא שולמה לו קצבת הילדים לה היה זכאי, בשל היעדר חשבון בנק. משכך, היה על הנתבע לקזז את חובו בגין אי תשלום דמי ביטוח מקצבת הילדים שלה היה זכאי בשנים אלה. לו היה נוהג כך, לא היה נוצר לתובע חוב.
לחלופין טוען התובע, חובו, המתייחס לתקופה שמעבר ל-7 שנים (נכון ליום ההודעה על החוב, 14.3.11) התיישן, ומשכך לא ניתן לגבותו. התובע מסתמך על פסק הדין רע"א 187/05 נעמה נסייר נ' עיריית נצרת עילית (ניתן ביום 20.6.10, להלן - עניין נסייר) ועל בל 3142/09 לבנה חג'ג' נ' המוסד לביטוח לאומי (ניתן ביום 8.7.10, להל ן- עניין חג'ג'), שם נפסק כי חובות של רשויות, הנגבים בהליכי גביה מנהליים, מתיישנים 7 שנים לאחר שנוצרו.

4. מנגד טוען הנתבע כי על מבוטח לשלם דמי ביטוח בין אם הודיע לו הנתבע על חובו ובין אם לאו. משכך, השאלה האם ידע התובע על חובו או שמא נודע לו הדבר רק ביום 14.3.11, אינה רלבנטית. הלכה פסוקה היא כי חוב של מבוטח כלפי הביטוח הלאומי אינו מתיישן, ופסק הדין בעניין נסייר מתייחס לחוב ארנונה, השונה בתכלית מחוב כלפי הנתבע, שכן דמי ביטוח אינם מס, וכנגד החבות לתשלום דמי ביטוח עומדות זכויות ביטוחיות שונות. על פסק הדין בעניין חג'ג' הוגש ערעור, והוא תלוי ועומד בבית הדין הארצי לעבודה.
באשר לטענת הקיזוז טוען הנתבע כי משמעות הטענה, בפועל, היא כי התובע מבקש ארכה רטרואקטיבית הן לתשלום החוב והן לקבלת קצבת ילדים, בניגוד להוראות סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי. כלומר, בדרך זו, מבקש התובע השבה רטרואקטיבית של קצבאות הילדים אשר לא שולמו לו במשך 7 שנים בגין היעדר הודעה על חשבון בנק.

מאחר שהמחלוקת הינה משפטית בעיקרה, נדון התיק על פי סיכומים בכתב.

5. דיון והכרעה:
בראשית דברינו נאמר כי אכן, לא ניתנה לתובע כל הודעת על כי נצבר לו חוב בגין אי תשלום דמי ביטוח, ועל כך יש להצר. אולם הכלל הוא כי אי ידיעת הדין אינה פוטרת את המבוטח מתשלום חובו לנתבע, ובוודאי שאינה מצדיקה את ביטול החוב, מה גם שהתובע לא הגיב על הודעות רבות שנשלחו אליו לגבי זכאותו לקצבת ילדים (ראו מכתבי הדרישה שצורפו לכתב ההגנה). יפים הדברים שנאמרו בעניין מוסקוביץ לענייננו:
"אשר לטענות המערערת על שלא נמסרה לה הודעת המוסד אודות קיום החוב והצטברותו ייאמר, כי הכלל הוא שאי ידיעת הדין אינה פוטרת את המבוטח ממילוי חובותיו במערכת היחסים הסטטוטורית שבינו לבין המוסד... בתוך כך ובמקרה דומה לענייננו, הטעים חברי השופט רבינוביץ בפרשת מיכלסון, כי הבאת המידע למבוטחים מבעוד מועד יהא בה "כדי להטמיע את החובה לתשלום דמי ביטוח גם למי שאינו נמצא במעגל העבודה ולמנוע מצבים בהם נשללת גמלה עקב אי תשלום דמי ביטוח". בדרך זו אף ניתן יהיה למנוע דרישה לתשלום "סכומי עתק" ממבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי ובדיעבד מתגלה כי שנים לא שילם דמי ביטוח. עם זאת, הוספנו והטעמנו בפסיקתנו, כי בדברים אלה כשלעצמם אין "כדי להכשיר את האסור" ואין בהם כדי להקנות זכויות למבוטח, במקרה בו לא מילא אחר הנדרש ממנו בדין ועל פי דין [ראו והשוו: עבל 1421/04 איתן מיכלסון - המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם) 23.3.06 והאסמכתאות שם)]". עב"ל (ארצי) 90/09 שלומית מוסקוביץ נגד המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 17/01/2010, להלן - עניין מוסקוביץ ההדגשה הוספה- ד.פ.)

מכאן, שהחוב שריר וקיים הגם שנודע לתובע עליו רק בשנת 2011.

6. התיישנות:
ההלכה היא כי חוב של מבוטח כלפי הנתבע, אינו מתיישן. בשורה של פסקי דין חזר בית הדין הארצי לעבודה והדגיש "כי הוראות חוק ההתיישנות אינן רלבנטיות לחובות בדמי ביטוח משאין מדובר ביחסים חוזיים אלא בחיובים שמקורם בהוראות חוק הביטוח הלאומי, הנמנה עם מערך דיני הביטחון הסוציאלי בישראל" (עניין מוסקוביץ).
בשנת 2010, ניתן פסק הדין בעניין נסייר, שבו נדון עניינו של תושב נצרת, אשר הרחיב את דירתו (בהיתר). אף על פי כן, העירייה הוסיפה לגבות ממנו את תשלום הארנונה על פי גודל דירתו לפני ההרחבה. משעמדה העירייה על טעותה, ביקשה לגבות באופן רטרואקטיבי את החוב בגין שנות העבר. המבקש העלה טענת התיישנות, ובית המשפט העליון פסק כי לא תעמוד לרשות חסינות מפני טענת התיישנות, וכי לא ניתן לגבות את חוב הארנונה של הנישום עבור התקופה העולה על 7 שנים.
בעקבות פסק הדין בעניין נסייר ניתן פסק הדין בעניין חג'ג' אשר קבע, לאחר ניתוח מעמיק של עניין נסייר, כי המוסד לביטוח לאומי כמוהו כרשות, וטענת ההתיישנות חלה אף עליו. משכך, אף הנתבע אינו יכול לגבות ממבוטח חוב בגין תקופה העולה על 7 שנים. על פסק דין זה תלוי ועומד ערעור של הנתבע בבית הדין הארצי לעבודה (עב"ל 1844-09-10).

7. אנו סבורים כי אין דומה העניין שנדון בפסק דין נסייר לענייננו. נעמוד, בקצרה, על השוני בין שני העניינים:
א. תשלום ארנונה הינו מס המוטל על המחזיק בנכסי מקרקעין מסויימים, והוא משולם לרשות המוניציפאלית (ראו בסעיף 8(א) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג -1992, אשר בו נאמר כי "הארנונה תחושב לפי יחידת שטח בהתאם לסוג הנכס, לשימושו ולמקומו, ותשולם בידי המחזיק בנכס", ההדגשה הוספה - ד.פ.). לעומת זאת, חובת תשלום דמי ביטוח הינה חובה גורפת החלה באופן אישי על כל אזרחי מדינת ישראל עם הגיעם לגיל 18 (סעיף 342 לחוק הביטוח הלאומי).
ב. אף כי אין מדובר בביטוח כפשוטו, אלא בביטוח הדדי, מוענקים למבוטחים על פי חוק הביטוח הלאומי זכויות שונות מתחום הביטחון הסוציאלי, לרבות ביטוח רפואי. חלק מזכויותיו אלה של המבוטח מוענקות לו גם בהיעדר תשלום ביטוח. והראיה - זכאות התובע לתשלום קצבת ילדים ולביטוח רפואי לא נשללה עקב אי תשלום דמי ביטוח, גם מעבר לתקופת ההתיישנות.
מכאן שמדובר בחוב מסוג אחר, ואין ללמוד מן האמור בעניין נסייר לגביו. כך נפסק גם בפסקי דין נוספים שניתנו בבית דין זה (בל (אזורי י-ם) 2370/03/11 נעמי קסירר נגד המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 08/12/2011, בל (אזורי י-ם) 10403/09 שוקרי עבד אלכאמל ואח' נגד המוסד בטוח לאומי, ניתן ביום 20/12/2010).
על כן, טענת ההתיישנות נדחית.

8. קיזוז חוב התובע מקצבת הילדים:
התובע טוען כי היה על הנתבע לקזז את חובו בגין אי תשלום דמי ביטוח מקצבת הילדים שלא שולמה לו. הזכאות לקצבת ילדים נקבעה בסעיף 66 לחוק הביטוח הלאומי:
"הורה מבוטח זכאי לקצבת ילדים חודשית לפי פרק זה בעד כל ילד".
זכאות זו אינה הצהרתית בלבד, ועל המבוטח לפעול כדי לממשה. דהיינו, בכדי להוציא את הזכאות מן הכוח אל הפועל על המבוטח לפעול בעניין, שכן קיים הבדל בין זכאות לגמלה (זכאות בכוח) לבין זכאות לתשלום גמלה (זכאות בפועל). כך נפסק בעניין זה:
"על פי חוק הביטוח הלאומי יש לאבחן בין זכאות לגמלה לבין זכאות לתשלום גמלה. הזכאות לגמלה משמעה - שהתובע עונה על תנאי הדין המזכים בגמלה. הזכאות לתשלום גמלה נבחנת לאחר שקמה הזכאות לגמלה והיא מותנית בתנאים נוספים, כגון: זכאות לכפל קצבה על פי סעיף 320(ג) לחוק; תשלום דמי ביטוח על פי סעיף 366 לחוק; מועד הגשת התביעה למוסד על פי סעיף 296 לחוק וכו'".
מכאן כי קיימת אבחנה בין הזכאות לגמלה לבין הזכאות לתשלום הגימלה. והזכאות לגימלה משמעה שהמבוטח עונה על תנאי הדין המזכים בגמלה" (עבל (ארצי) 28353/04/11 מישל חדאד נגד המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום15/05/2012, ההדגשה הוספה - ד.פ.)

אין חולק כי התובע היה זכאי לקצבת ילדים ועל כן נשלחו לו 15 הודעות על זכאותו זו. ואולם הודעה על הזכאות, וזו אינה מקנה למבוטח זכות גורפת לנהוג בחוסר מעש, ולצפות שהנתבע יפעל לטובתו הן בתשלום הגמלה, והן בקיזוזה מחובות שצבר. על פי תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגימלה ואופן תשלומה), התשנ"ח- 1998, על המבוטח ליידע את הנתבע על פרטי חשבון הבנק שלו. זאת, בכדי להבטיח כי הקצבה תשולם. התובע לא עשה כן, ומשכך, על אף שקמה זכאותו לגמלה בכוח (בגין לידת ילדיו), לא קמה זכאותו לתשלום הגמלה. נדגיש כי התובע לא עשה כל פעולה אחרת בעניין זה, ולא טרח להגיב על פניות הנתבע אליו. בשל התנהלותו זו של התובע לא יצאה זכאותו לגמלה מן הכוח אל הפועל. משלא קמה זכאות לתשלום הגמלה לא ניתן היה אף לקזז את חובו של התובע בשל אי תשלום דמי ביטוח לנתבע מקצבת הילדים. יתר על כן, החלטה כי יש לקזז את חובו של התובע מן הגמלה שלא שולמה לו, נוגדת למעשה את הוראותיו של סעיף 296 לחוק, שכן קיזוז חובו של התובע מגמלה מקצבת ילדים לתקופה העולה על 12 חודשים (על פי הוראות הסעיף בתקופה הרלבנטית לענייננו) עוקפת למעשה את הוראותיו של סעיף זה, ומאיינת אותן.

לפיכך נדחית התביעה.

מאחר שמדובר בתביעה מתחום הביטחון הסוציאלי, אין אנו עושים צו להוצאות.

ערעור על פסק-דין זה, ניתן להגיש תוך 30 יום מיום שיומצא לצדדים, לבית-הדין הארצי לעבודה.


ניתן היום, ט' אב תשע"ב, 29 ביולי 2012, בהעדר הצדדים.


                             
נציג עובדיםמיכאל בר און            נציג מעבידיםמאיר ברלך            ד. פרוז'ינין - שופטתאב"ד      לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון