הקטנת חוב עפ"י החלטת הוועדה לביטול חובות

הקטנת חוב עפ"י החלטת הוועדה לביטול חובות
1. הוגשה תביעה בעקבות חוב שנוצר לתובע בקצבת נכות, עקב הכנסות של בת זוגו.

2. הנתבע הגיש תעודת עובד ציבור בה נכתב:
"בעקבות שני עדכוני הכנסות אוטומטים ע"י המשרד הראשי נוצר חוב בתיקו של הנ"ל.
עודכנו הכנסות אשתו החל מ- 1.08 ועד היום ונשללה כל התוספת עבורה.
ההכנסה המאפשרת קבלת תוספת עבור בת זוג הינה 4,368 ₪ ל- 1.08, 4,519 ₪ ל- 1.09, 4,569 ₪ ל- 1.10 ו- 4,735 ₪ ל- 1.11.
הכנסות הגב' עברו את הסכומים הנ"ל ע"כ נוצר חוב לתקופות הנ"ל.
הנכה הגיש בקשה לביטול חוב ב- 7.9.10.
ב- 5.5.11 הוחלט בוועדה לביטול חוב לאשר ביטול של 30% מגובה החוב סך של 8,058 ₪.
גובה החוב המקורי 33,060 ₪ לתקופה מ- 7.10 – 1.08.
הקטנת חוב עפ"י החלטת הוועדה לביטול חובות 8,058 ₪.
עדכון הכנסות נוסף ע"י המשרד הראשי לתקופה מ- 31.7.11 – 9.10 הגדלה נוספת של 12,055 ₪.

גובה החוב נכון להיום 30,860 ₪.
החוב ינוכה ב- 10% מהקצבה.
מצורפת החלטהת הועדה לביטול חובות".


3. בדיון מיום 9.01.12 פרטו התובע ורעייתו את המצוקה אליה נקלעו, עקב כך שלא ידעו על הוראות החוק שלפיה עליהם לדווח על הכנסות בת הזוג וכן על קיומה של הגבלה בשיעור ההכנסה.
לטענתם, אשת התובע מקבלת תלוש משכורת מדי חודש ושכרה מדווח למוסד לביטוח לאומי ולא היתה כל הצדקה לכך שלא היה ידוע במוסד לביטוח לאומי על כך שהיא עובדת, עד לבדיקה שנעשתה.
התובע ביקש שחובו יבוטל כליל. לטענתו, עקב מצוקה כלכלית קשה שלו ושל משפחתו, אינו מסתפק בביטול של 30% מהחוב כפי שנקבע במוסד לביטוח לאומי.

4. בטרם מתן פסק הדין, ביקשנו שתוגש לתיק החלטת הועדה לביטול חובות בעניינו של התובע.
להלן נוסח ההחלטה מיום 15/8/11:
"במענה לפנייתך לפניות הציבור הריני להשיבך:
ב- 11 לינואר 2011 פנית למחלקתנו וביקשת למחוק את החוב.
בשל כך, העברנו את בקשתך לוועדה לביטול חובות שדנה בעניינך ואישרה ביטול של 30% מהחוב ואכן החוב קטן.
בעקבות כך, אנו ננכה את חובך בשיעור 10% (הניכוי המינימלי האפשרי).
נכון להיום, גובה החוב הינו בסך 20,860 ₪".

5. לאחר ששמענו את טענות הצדדים ועיינו בחומר שבתיק, להלן פסק הדין.

6. סעיף 200 (ג) לחוק הביטוח הלאומי קובע:
"היו לנכה תלויים שהם תושבי ישראל, תשולם לו בעדם, בנוסף לקצבה החודשית המלאה, תוספת תלויים כדלקמן:
ג. בעד בן זוג שהכנסתו אינה עולה על סכום הנקוב בפרט 1 שבלוח ט' – 12.5% מהסכום הבסיסי...".7. התובע קיבל תוספת תלויים לקצבתו, במשך מספר השנים.

8. במסגרת עדכוני הכנסות שמתבצעים במל"ל בתקופות שונות, התברר שאשת התובע עבדה בחלק מהתקופה וכי שכרה עלה על הסכום שנקוב בסעיף 200 (ג) הנ"ל.
9. בנסיבות אלו, נדרש התובע להשיב סכומים שקיבל בגין תוספת תלויים, כמפורט בתעודת עובד ציבור.

10. במסגרת בקשה לביטול חוב שהגיש התובע, הוחלט בוועדה לביטול חובות לבטל 30% מהחוב, סה"כ 8,058 ₪.

11. החלטת המוסד לביטוח לאומי לחייב את התובע להשיב את הסכומים שקיבל בגין תוספת תלויים, ניתנה כדין ובהתאם להוראות החוק.

12. על פי הוראות החוק, חובה על התובע לדווח על כל שינוי במצבו או במצב בני משפחתו, שיש לו השלכה על שיעורי הזכאות לקצבה.
שעה שאשת התובע החלה לעבוד, היה על התובע לדווח על כך על מנת לאפשר בדיקת השאלה האם הוא זכאי עדיין לקצבת תלויים לאור גובה הכנסות האשה.
משלא עשה כן ומשהדבר התגלה על ידי המוסד לביטוח לאומי במסגרת בדיקה שגרתית, המל"ל פעל כדין כאשר חייב את התובע להשיב סכומים ששולמו לו שעה שלא היה זכאי להם.
טענת התובע כי העסקת אשתו דווחה לביטוח לאומי, אין בה די. החובה לדווח על כל שינוי במצב התעסוקתי, מוטלת על התובע. משלא דיווח, עליו להשיב את הסכומים שקיבל.

13. התובע מלין בין השאר על כך שהועדה לביטול חובות החליטה להפחית 30% מהחוב בלבד.
החלטה זו נתונה לשיקול דעת המוסד לביטוח לאומי.
לאור העובדות שהתבררו הפנינו, לא מצאנו לנכון להתערב בהחלטת הועדה.

לצדדים זכות ערעור על פסק דין זה לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין.

ניתן היום, ד' תשרי תשע"ג, 20 ספטמבר 2012, בהעדר הצדדים.

                             
נציג מעסיקים – מר מג'אדלה            הדס יהלום,שופטת            נציג עובדים – מר אברהם      לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ועדת צר''מ

 2. ועדת מינהל השירות

 3. ועדת המאוימים

 4. החלטת ועדת המעקב

 5. ערעור על ועדת שליש

 6. ועדת שחרורים מיוחדת

 7. בקשת הקלה מועדה מקומית

 8. שימוע בפני ועדה בעירייה

 9. ביטול החלטת ועדת חריגים

 10. משוא פנים בוועדת המכרזים

 11. הקלטת ישיבות ועדת מכרזים

 12. ביטול החלטת ועדת מכרזים

 13. ביטול החלטת ועדה פריטטית

 14. ועדת חריגים לדיור ציבורי

 15. הקלטת דיון בועדת המכרזים

 16. ערעור על החלטת ועדת האכלוס

 17. שינוי עמדה של הוועדה המקומית

 18. בחירות לועדה לתכנון ובניה

 19. כינוס ועדת מעקב תוך זמן סביר

 20. טעויות בהחלטת ועדת המכרזים

 21. זכות הקיזוז של ועדה מקומית

 22. אכיפת החלטה של ועדה פריטטית

 23. אי יישום המלצות ועדת חקירה

 24. הועדה שגתה לא ביצעה בדיקות

 25. זיכוי מעבירות עקב עדות יחידה

 26. טוענת כי פוטרה בשל עדותה בהליך

 27. הועדה המקומית אישיות משפטית

 28. דרישה לקיים דיון בועדה המחוזית

 29. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 30. פגם מנהלי בהחלטת הועדה המקומית

 31. בקשה לביטול החלטת ועדת הבוחנים

 32. החלטת ועדה מחוזית על סגירת תיק

 33. לטענת הועד המקומי לא שולמו כספים

 34. בקשה לתשלום מיוחד ועדת ההתנתקות

 35. ביטול החלטת ועדת המכרזים עקב פגמים

 36. זכות טיעון חלקית בפני הועדה המחוזית

 37. הקלה לא בהתאם למדיניות הועדה המקומית

 38. בדיקת חוסן פיננסי ע''י ועדת המכרזים

 39. התערבות שיפוטית בהחלטות ועדת המכרזים

 40. שינוי החלטת ועדת קידום הפקולטה לרפואה

 41. קבילות דו''ח ועדת חקירה פנימית כראיה

 42. החלטת מכרז ועדת המכרזים פסולה מעיקרה

 43. חיוב הועדה לתכנון ובניה לעמוד במועדים

 44. ביטול תוצאות ועדת הבוחנים במכרז פנימי

 45. ערעור על החלטות הועדה להטלת עיצום כספי

 46. מינוי נציג בועדה המקומית לתכנון ולבניה

 47. ערעור על החלטת ועדת הביקורת של ההסתדרות

 48. ביטול החלטת הוועדה לעניינים הומניטאריים

 49. טענת פגמים מנהליים בהחלטת הועדה המחוזית

 50. ביטול החלטת ועדת המכרזים על חלוקת עבודה

 51. תביעה לחייב לקיים את החלטה הועדה הפריטטית

 52. ביטול המלצה לאחר הגשת תכנית לועדה המקומית

 53. הקטנת חוב עפ"י החלטת הוועדה לביטול חובות

 54. תביעה נגד ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות

 55. ערעור על ועדת הערעורים לפי חוק משפחות חולים

 56. ערר על החלטת הועדה לאשר שני אלמנטים מתוך בקשה

 57. נוהל בקשות בפני הוועדות לעניינים הומניטאריים

 58. איטום / מילוי חללים במרתף בהוראת ועדה מקומית

 59. ערעור על החלטת ועדת הערר של הרשות לאסירי ציון

 60. הגשת תביעה בטעות לועדת הערר ולא לוועדה המקומית

 61. החלטת ועדה מחוזית ''למשוך'' תוכנית לפני הדיון

 62. הארכת תוקף החלטת ועדה לתכנון ובניה למתן היתר

 63. ביטול החלטת הועדה לערעורים לענייני קרן מבטחים

 64. בקשה לשינוי החלטת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 65. נטען כי הוועדה לא קיימה את האמור בפסק הדין המחזיר

 66. דחיית ערעור על החלטת ועדת הערעורים לפי חוק הנכים

 67. ערעור על החלטת ועדת הערעור לפי סעיף 33 לחוק הנכים

 68. המלצת ועדת האיתור לעניין בחירת היועץ המשפטי לממשלה

 69. הוועדה שינתה את הממצאים שלה בין התכנסותה הראשונה לשנייה

 70. ממצאים בפסק דין קודם הם בבחינת עדות מפי השמועה בהליך המאוחר

 71. האם 2 עדויות בביהמ"ש: בעל ואשתו נחשבות לשתי עדויות נפרדות ?

 72. שאלת הרגישות הנופית - האם החלטת הוועדה בנושא זה חרגה ממתחם הסבירות

 73. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון לאשר תוספת חדרים על הגג במקרקעין

 74. בקשה לועדה הציבורית להחלפת דירה בדירה גדולה יותר בשל צפיפות המגורים

 75. הועדה המקומית החליטה לתקן את מידות הבריכה הן לגבי עומקה והן לגבי רוחבה ואורכה

 76. בקשה מוועדת האכלוס העליונה מטעם משרד הבינוי והשיכון להקנות זכויות חוזיות כדייר

 77. ערעור מינהלי על החלטת ועדת ערר לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון