עורך דין נזיקין רכוש

 1. הוכחת תביעת נזיקין

 2. תיקון כתב תביעה בנזיקין

 3. ריסוס פירות - תביעת נזיקין

 4. סעיף 29 לפקודת הנזיקין - הסגת גבול

 5. פטור המזיק מאחריות בנזיקין בשל מעשה אדם אחר


לפנינו בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בבאר - שבע מיום 1.5.12 (השופטת יהודית גלטנר הופמן; ס"ע 32539-06-10 וס"ע 32604-06-10).

רקע וכללי


בבית הדין האזורי התבררה תביעתם של המבקשים, אשר עבדו כמתכנתים אצל המשיבים, לתשלום שכר עבודה, פיצויי פיטורין ופיצויי הלנה, דמי הודעה מוקדמת, פדיון חופשה שנתית, פדיון דמי הבראה, תמורה בגין מכירת מניות המשיבה 2 ופיצוי בגין עגמת נפש ואי אכיפת הסכם. בית הדין דחה את התביעה להרמת מסך ההתאגדות, כנגד המשיב 1 וקיבל התביעה כנגד המשיבה 2 בחלקה.
ביום 12.6.12 הגישו המבקשים הבקשה דנא להארכת המועד להגשת הערעור בה טענו כי בשל חילופי כח אדם במשרדי בא כוחם, כמו גם חוסר הוודאות בדבר רצונם של המבקשים בהגשת הערעור – התעכבה הכנתו עד ליום 11.6.12 – הוא היום האחרון להגשת הערעור. אולם חרף הכנתו במועד – איחר שליח משרד באי כוחם בהגשת הערעור לבית הדין. לבקשתם, צירפו המבקשים תצהירו של השליח בו פירט הסיבות לאיחור בהגשת הערעור ובהן סידור העבודה לאותו היום כפי שנקבע על ידי מעסיקתו.

המשיבים טענו בתשובתם כי המועד האחרון להגשת הערעור חלף ביום 10.5.12 ועל כן, משנשלח הערעור ביום 11.6.12 – נשלח באיחור ואף אם היה עולה בידי שליח באי כוחם להגיע בו ביום למזכירות בית הדין – היה הערעור מוגש באיחור. כן ציינו המשיבים כי הבקשה אינה מגלה כל "טעם מיוחד" להארכת המועד וכי אין באפשרותם להתייחס לסיכויי הערעור מאחר שהודעת הערעור לא הומצאה להם.
דיון והכרעה


המועד להגשת ערעור על פסק דין של בית דין אזורי נקבע בתקנה 73 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב–1991 (להלן: "התקנות") אשר קובעת:

"המועד להגשת ערעור על פסק דין של בית דין אזורי הוא שלושים ימים מיום השימוע, או מהיום שהומצא למערער פסק הדין אם ניתן בהעדר הצדדים, והוא כשאין הוראת חיקוק אחרת הקובעת מועד שונה להגשת ערעור.
משהומצא פסק הדין למבקשים, לטענתם, ביום 10.5.12, הרי שהערעור היה צריך להיות מוגש לכל המאוחר ביום 9.6.12 ומכיוון שיום זה חל בשבת – ביום 10.6.12 ומשהוגש ביום 12.6.12 – הוגש באיחור.
בהתאם לתקנה 125 לתקנות, לבית הדין סמכות להאריך מועדים, בהתקיים "טעם מיוחד":
 "מועד או זמן שקבע בית הדין או הרשם לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג, רשאי הוא, לפי שיקול דעתו ובאין הוראה אחרת בתקנות אלה, להאריכו מזמן לזמן, אף שנסתיים המועד או הזמן שנקבע מלכתחילה; נקבע המועד או הזמן בחיקוק, לרבות בתקנות אלה, רשאי הוא להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו".
מהם אותם טעמים מיוחדים אשר בגינם ניתן להאריך מועד הקבוע בחוק או בתקנות? לעניין זה, נקבע:
"אין בנמצא, בחוק או בפסיקה, רשימה סגורה של טעמים העולים כדי "טעם מיוחד". ספק אף אם ניתן לגבש נוסחה נוקשה אשר כוחה יפה לכל המקרים. אשר על כן, יש לבחון כל מקרה על נסיבותיו הוא".
לעניין זה נקבעו על ידי בית המשפט העליון עקרונות מנחים להגדרת "טעמים מיוחדים" שהינם:
"...במקרה שבו סוכלה הכוונה להגיש ערעור, עקב אירועים שהנם מחוץ לשליטה הרגילה של בעל הדין (מוות, מחלה). טעם מיוחד קיים אף במקרה בו התחולל אירוע שאינו צפוי מראש, ולא ניתן להיערך אליו מראש. גם מצב דברים שבו טעה בעל הדין ביחס למצב המשפטי או העובדתי, כלול בקטגוריה זו, ובלבד שהטעות אינה טעות מובנת מאליה, טעות הניתנת לגילוי על ידי בדיקה שגרתית, שהגשת כל כתב טענות מחויבת בה".


מהותו של הטעם המיוחד הינו באי צפיותו ובחוסר שליטת בעלי הדין בהתרחשותו. במקרה דנן, ציינו המבקשים כ"טעם מיוחד" את לידת אחת מעורכות הדין במשרדי בא כוחם וכן חילופי כוח אדם. כאן המקום לומר כי טענתם בדבר איחורו של שליח משרדם אינה מעלה ואינה מורידה מבקשתם שכן, אף אם השליח לא היה מאחר להגיע לבית הדין – מוגש היה הערעור באיחור.

על טענות המבקשים בדבר השינויים במשרדי באי כוחה, נאמר כי הינן במישור מערכת היחסים שבין לקוח ועורך דינו, כאשר הלכה פסוקה היא כי תקלה במערכת יחסים זו אינה מהווה טעם מיוחד או נסיבה שלא ניתן לצפותה ואינה מהווה "טעם מיוחד" להארכת מועד.


יחד עם זאת, לא נצא ידי חובתנו מבלי לבדוק את סיכויי הערעור; במקרה דנן, טוענים המבקשים כי מאחר שבית הדין קמא פסק כי מגיעים להם דמי הבראה בגין השנתיים האחרונות להעסקתם, הרי שחישוב דמי ההבראה היה צריך להיות 331 ₪ (שווי של יום הבראה) כפול שבעה ימים (מספר הימים המגיעים להם נוכח וויתקם) כפול שנתיים (משך הזכאות) ולא כפי שנפסק. כן טוענים המבקשים כנגד קבלת טענת המשיבים לעניין ניצול ימי החופשה וזאת, חרף העובדה כי לא נוהל אצל המשיבה 2 פנקס ימי חופשה. עיון בטענות אלו, כמו גם בהודעת הערעור, אשר צורפה לבקשה דנן ובפסק הדין מביאנו לכלל מסקנה כי יש בסיכויי הערעור כדי להוות "טעם מיוחד" להארכת המועד להגשתו וכי ראוי כי טענות המבקשים תעלנה על שולחנה של ערכאת הערעור. זאת, כמובן, מבלי לקבוע מסמרות באשר לסיכויי הערעור.

ומכאן שיש בסיכויי הערעור כדי להוות "טעם מיוחד" להגשתו.
סוף דבר


הבקשה מתקבלת.


בנסיבות הענין, אין צו להוצאות.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרת חובה חקוקה

 2. פיצויים על תקיפה

 3. הוכחת הנזק בדיני נזיקין

 4. מהי רשלנות בדיני נזיקין ?

 5. הוכחת תביעת נזיקין

 6. אחריות בנזיקין לחולי נפש

 7. עורך דין נזיקין רכוש

 8. חובת הקטנת הנזק נזיקין

 9. אפידמיולוגיה בתביעות נזיקין

 10. "גורם זר מתערב" בנזיקין

 11. גב תפוס - תביעת נזיקין

 12. עורך דין לענייני נזיקין

 13. אחריות בעל מקצוע בנזיקין

 14. מבחן "התנהגות בלתי סבירה" בנזיקין

 15. סעיף אחריות בנזיקין בחוזה

 16. סעיף 89(2) לפקודת הנזיקין

 17. עוולת הרשלנות דיני נזיקין

 18. ריסוס פירות - תביעת נזיקין

 19. חסינות שיפוטית תביעת נזיקין

 20. תביעת נזיקין על ירי של שוטר

 21. דיני נזיקין ביחסי בנק לקוח

 22. סעיף 52 לפקודת הנזיקין - גזל

 23. הגדרת שימוש בכוח לפי פקודת הנזיקין

 24. תביעת נזיקין בבית הדין לעבודה

 25. תביעת נזיקין נגד ביטוח לאומי

 26. אחריות בעל מקרקעין - מבחן הצפיות

 27. אחריותו של מחזיק במקרקעין בנזיקין

 28. תביעת נזיקין בגין תאונת דרכים

 29. תביעת נזיקין בגין אירוע בשטחים

 30. אחריות שילוחית סעיף 16 הנזיקין

 31. הגשת תביעת נזיקין אחרי 10 שנים

 32. אחריות מפעיל בריכת שחיה בנזיקין

 33. תביעות הנזיקין בעקבות האינתיפאדה

 34. פסיקת פיצויים לעתיד בדיני נזיקין

 35. חובת הראיה בחוק ברשלנות לגבי דברים מסוכנים

 36. תאונת דרכים חזיתית - תביעת נזיקין

 37. אחריות מוגברת כלפי ילדים בדיני נזיקין

 38. תביעת נזיקין בגין תקיפה - פריקת כתף

 39. אחריות שולח - סעיף 14 לפקודת הנזיקין

 40. תביעה לפי פקודת הנזיקין בתאונת דרכים

 41. חיוב צד לקבל הצעת פשרה בתביעת נזיקין

 42. ערעור על חלוקת האחריות בתביעת נזיקין

 43. אחריות בנזיקין בגין אי מניעת פיגוע טרור

 44. חישוב הפסדי השתכרות אדם שנפטר בתביעת נזיקין

 45. פסק דין בהעדר הגנה בתביעת נזיקין נגד המעביד

 46. סעיף 41 לפקודת הנזיקין – "הדבר מדבר בעד עצמו"

 47. אחריות בנזיקין של הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון