בקשה למכור מסמכי מכרז

בקשה למכור מסמכי מכרז  
 
1. בגדרה של בקשה (בה"פ 2285/03 ), להורות למשיבה למכור למבקשת מסמכי מכרז, באופן שיאפשר לה להשתתף כמציעה במכרז הפומבי מס' 68/2003 אשר פרסמה המשיבה להפעלת מערך הגבייה של המשיבה בעיר ירושלים (להלן - המכרז), הוגשה בקשה למתן צו מניעה זמני (בש"א 3046/03) שיורה למשיבה לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות עד לתוצאות הדיון בבקשה העיקרית.

2. בהסכמת ב"כ הצדדים נזנח הסעד הזמני ונדונה הבקשה העיקרית.נ
 
עובדות מוסכמות
3. במהלך הימים 23-24 בספטמבר 2003, התפרסמה בעיתון "גלובס" מודעה מטעם המשיבה (נספח א), ובה הזמנה לקבלני גבייה להציע הצעות ולהשתתף במכרז (להלן - המודעה).ב
 
בסעיף 2 של המודעה נקבע:
"2. על המציעים לעמוד בכל דרישות הסף המפורטות להלן:
א. ניסיון מוכח בשירותי קריאה, החלפה והתקנת מדי
מים הפעלת מערכי גבייה ואכיפה, שירותי קבלת קהל
ושירות לקוחות מן הסוג וההיקף כמפורט במסמכי המכרז.ו

ב. ציון מינימלי בקריטריוני האיכות כמפורט במסמכי המכרז.נ
ג. היקף כ"א של לפחות 5 עובדים קבועים העוסקים בגבייה
ובאכיפה.
ד. ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ע"ס 250,000 ₪
אשר תהיה בתוקף לתקופה שלא תפחת משלושה חודשים
מהיום האחרון להגשת ההצעה.ב
ה. הצהרות בדבר העדר הרשעה פלילית כאמור במסמכי המכרז.
ו. השתתפות המציע בפגישה שתיערך במשרדי החברה, בבית
האומות, ברח' דרך חברון 101 (להלן: "משרדי החברה")
קומה 3 בחדר הישיבות ביום שלישי, ד' בתשרי תשס"ד
(30.9.03) בשעה 10:00. "
 
בסעיף 6 של המודעה נאמר:
"6. את חומר המכרז (להלן - "מסמכי המכרז") ניתן לקבל במדור
גבייה במשרדי החברה ... אצל מר יואב גולן בין התאריכים
22.9.03 עד 29.9.03 בין השעות 8:00 - 12:00 כנגד תשלום
של 3,200 ₪ (אשר לא יוחזר בכל מקרה)".ו
 
4. ביום 30.9.03 התייצב במשרדי החברה, מר אורי מור, מנהל המבקשת, מצויד בהמחאה ע"ס 3,200 ₪, לצורך רכישת מסמכי המכרז לפני הישיבה הנזכרת בס"ק ו' של ההודעה (להלן - סיור הקבלנים). מר מור נדחה על ידי מר יואב גולן, בנימוק שלא ניתן לרכוש עוד את מסמכי המכרז ומשום כך לא יוכל להשתתף בסיור הקבלנים, אשר השתתפות בו מהווה תנאי סף להגשת הצעה למכרז.
 
 
 
 
5. בעקבות התערבות ב"כ המבקשת, ושיחה טלפונית שערך עם ב"כ המשיבה עו"ד אביב ברנט, נאותה המשיבה לאפשר למר מור להשתתף בסיור הקבלנים כנציג המבקשת.נ

6. בו ביום פנה ב"כ המבקשת במכתב לב"כ המשיבה על מנת שיורה למשיבה לאפשר למבקשת לרכוש את מסמכי המכרז. במכתב מיום 2.10.03 דחה ב"כ המבקשת את הבקשה בנימוק שרכישת מסמכי המכרז היא תנאי להשתתפות במכרז ולאור זאת, משאיחרה המבקשת את המועד שנקבע לרכישתם, היא אינה רשאית להשתתף במכרז. העובדה שהותר לנציגה להשתתף בסיור הקבלנים אין בה להעניק יתרון למבקשת, ועלולה לפגוע בעקרון השוויון.ב
 
המחלוקת בין הצדדים מתמקדת למעשה בפרשנות של המודעה.ו
 
7. טענות המבקשת
המבקשת מחזיקה בדעה כי סעיף 6 הוא בגדר עניין אינפורמטיבי באשר לשעות קבלת הקהל במשרדי המשיבה, בהן ניתן לרכוש את מסמכי המכרז כנגד תשלום של 3,200 ₪ עד יום 29.9.03, ואינו בגדר תנאי סף להשתתפות במכרז, אחרת הייתה כוללת אותו בין סעיפי המשנה אשר בסעיף 2 של המודעה.
לגרסתה מדובר באיחור קל של 24 שעות, כאשר המבקשת בקשה לרכוש את מסמכי המכרז קודם לסיור הקבלנים ולמעלה משלושה שבועות קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. לכל היותר מדובר בפגם טכני חסר משמעות, שנגרם בהיסח הדעת ומתוך שגרה לרכוש מסמכי מכרז ביום שבו מתקיים סיור קבלנים כפי שנהגה פעמים רבות במכרזים אחרים.נ
מוסיפה המבקשת וטוענת כי אף אם ניתן לקבל מספר פרשנויות באשר לתנאי בדבר רכישת מסמכי המכרז, הרי שיש להעדיף את הפרשנות המאפשרת את השתתפותם של כמה שיותר מציעים.
 
זאת ועוד, מתן הסעד המבוקש לא יגרום לפגיעה בעקרון השוויון או בעקרון ההגינות שכן מדובר בשלב טרומי למכרז ובטרם חלף המועד האחרון להגשת הצעות למכרז שנקבע ליום 22.10.03.ב
בנוסף, מאחר שהמבקשת השתתפה בסיור הקבלנים אשר השתתפות בו נקבעה כתנאי סף, אין מניעה אמיתית מלאפשר לה להמשיך ולהשתתף במכרז.ו
מאזן האינטרסים נוטה לטובתה ומן הראוי כי פרשנות המקיימת ומכשירה את השתתפותה במכרז תגבר על הפרשנות אשר תביא לפסילתה, משאין לכך תימוכין בנוסח המודעה.נ
 
8. טענות המשיבה
המשיבה מחזיקה בדעה כי חרף האינטרס המובהק שיש לה בריבוי משתתפים במכרז, ראוי לדחות את הבקשה משום שפרשנות סובייקטיבית של העותרת תיצור אי שוויון וחוסר הגינות הן לגבי אלה שרכשו את מסמכי המכרז במועד שצוין במודעה והן לגבי רוכשים פוטנציאליים אשר נמנעו מלרכוש אותם משום שלא עמדו, מסיבה זו או אחרת במועד שצוין בסעיף 6 של המודעה. המועד שנקבע בסעיף 6 חד משמעי ואינו ניתן לפרשנות והוא תנאי מוקדם/סף להשתתפות במכרז, כך גם הבינה אותו המבקשת שהתייצבה במקום ובשעה שנקבעה במודעה לסיור הקבלנים ואף הכינה מראש המחאה על הסכום שצוין בה.
כוונת המשיבה הייתה לאפשר את רכישת מסמכי המכרז עד יום 29.9.03 ולא לאחר מכן. ואכן 5 קבלנים אחרים הבינו את סעיף 6 בהתאם לכוונתה עת רכשו את מסמכי המכרז לפני המועד הנקוב לעיל, ואין סיבה מדוע לא נהגה כך גם המבקשת שהתרשלה וגילתה חוסר איכפתיות.
יתרה מזאת ההזמנה להגיש הצעות כפי שפורטה בהודעה היא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. והפרשנות המתבקשת ממנה היא דחיית הבקשה כדי למנוע פגיעה בעקרונות השוויון וההגינות.
 
 
לגופו של עניין
9. אודה, כי טענות שהעלתה המבקשת שובות את הלב, ולכאורה נוסח המודעה עולה בקנה אחד עמן. אולם עיון מדוקדק ובחינת נסיבות המקרה מובילים למסקנה שיש לדחות את הבקשה מן הטעם של פגיעה בעקרון השוויון, ואבהיר:
 
10. גם אם נקבל את טענתה של המבקשת כי סעיף 6 במודעה אינו נכלל בגדר תנאי הסף של המכרז, עדיין אין לומר כי הוא אינפורמטיבי בלבד ואינו אחד מן התנאים האינהרנטיים, בהם על המציעים השונים לעמוד. לשון המודעה אינה מורכבת רק מסעיף 2 המפרט את דרישות הסף. המודעה מורכבת מסעיפים נוספים היוצרים ביחד את מסגרת הדרישות שעל מציעי ההצעות לעמוד בהן, ובכלל זה רכישת מסמכי המכרז במועד הנקוב בסעיף 6. יוצא, אפוא, כי רכישת מסמכי המכרז כמוה כרכישת כרטיס כניסה המהווה אחד התנאים להשתתפות בסיור הקבלנים וכך גם הבינה זאת המשיבה, וכי על כל משתתף, בלי יוצא מן הכלל, לעמוד באותם תנאים.
 
11. לא ברור כיצד יכולה הייתה המבקשת להבין, כי ניתן לרכוש את מסמכי המכרז בדרך אחרת מזו הקבועה בסעיף 6. אמנם במבט ראשון נראה שמדובר בפרט טכני בלבד, שאינו פוגם בתקינותו של המכרז, אולם לא כך היא -
 
12. כידוע, שניים הם היסודות המרכזיים המאפיינים מכרז ציבורי: יסוד התחרות ויסוד השוויון. יסוד התחרות משקף את המטרה הכלכלית, בהיות התחרות מנגנון המייעל את הפעילות הכלכלית, ויסוד השוויון משקף את המטרה הציבורית, בהיות השוויון ערך חוקתי ציבורי ראשון במעלה (ראה גבריאלה שלו, חוזים ומכרזים של הרשות הציבורית, תש"ס-1999, 161-162). עקרון השוויון הוגדר בפסיקה כ"נשמת אפו" של המכרז הציבורי (ראה בג"ץ 47/68 שרמן נ' שר העבודה, פ"ד כב (1) 496, 499), והוא עיקרון בסיסי בדיני המכרזים. עקרון השוויון נגזר מעצם מהותו ומעצם אופיו התחרותי של המכרז, ולפיו זכאי כל משתתף במכרז ליהנות ממעמד שווה למעמדם של מתחריו. לעניין זה יש להדגיש שעיקרון השוויון מהותי הוא, לא רק כלפי מציעים אחרים המשתתפים במכרז, אלא גם כלפי מציעים פוטנציאליים שנמנעו מלהשתתף במכרז בשל תנאיו (ראה ע"א 3744/94, אבן הבונים בע"מ נ' ארבל הנדסה וקבלנות (1984) ואח', פ"ד נ(5) 55,65).ב
 
13. אם נניח למבקשת לרכוש את מסמכי המכרז במועד שונה מהנקוב במודעה, ניתן יד להפרת עיקרון השוויון, הן כלפי המשתתפים שעמדו בתנאי סעיף 6, והן כלפי משתתפים פוטנציאליים אחרים, שיתכן שלא הגיעו לסיור הקבלנים כיוון שלא הספיקו אף הם לרכוש את מסמכי המכרז במועד.ו
ואם נחזור לדוגמת כרטיס הכניסה - ניתן לומר כי תמיד יימצא במחוזותינו מי שינסה להשיג אותו, תוך עקיפת הדרך הרגילה הידועה לכלל הציבור, וזאת מטרת המבקשת בבקשה הנוכחית, ולכך אין להסכים.נ
 
14. יתרה מזאת, השאלה איננה אם האיחור קל או ממושך. הפירוש בו מחזיקה המבקשת מוביל לתוצאה לפיה על המשיבה להתיר גם לאחרים את מה שמבקשת לעצמה המבקשת, דבר שיגרום לכך שהמשיבה תאלץ למכור את מסמכי המכרז עד סמוך לשעה שמותר להגיש הצעות דהיינו עד 22.10.03. זו תוצאה שתשבש לוח זמנים נוכח דרישת הסף להשתתף בסיור קבלנים, תחייב לקבוע מועד נוסף לסיור קבלנים, ואולי אף לפרסם מכרז חדש, שעה שחמישה מציעים כבר יצאו לדרך.
 
15. התוצאה היא שאני דוחה את הבקשה ומחייבת את המבקשת לשלם למשיבה הוצאות בסך 20,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.
 
ניתן היום י"ח בתשרי, תשס"ד (14 באוקטובר 2003) בהעדר הצדדים.ב
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים וכן בפקס.ו
 
יפה הכט, שופטת      לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון