פסילת מסמך שנשלח למומחה

פסילת מסמך שנשלח למומחה
לפני בקשה לפסילת חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט - מר שמואל דקר (להלן: "המומחה").

רקע

במהלך פגישה נתקיימה עם המומחה ביום 10.4.11
הפנה המומחה לצדדים שאלות, ובסיכומה של הפגישה, נקבע כי ימציא שאלותיו,בכתב, לצדדים.

המשיבה המציאה תשובותיה למומחה, ביום 20.4.11.

המומחה המציא לב"כ המבקשים שאלות הבהרה, וביקש לקבל מענה תוך 12 יום.

לטענת המבקשים, שאלות ההבהרה הועברו אליהם אך ביום 28.4.11.

לטענת המומחה, השאלות נשלחו עוד ביום 14.4.11.

ביום 4.5.11, ומבלי שנשלחו למומחה תשובות המבקשים, נתקבלה במשרדי ב"כ המבקשים חוות דעת המומחה, נושאת תאריך יום 3.5.11.

הבקשה

לטענת המבקשים, ממקרא שאלות המומחה, עולה כי הוא סימן מטרתו עוד טרם החל בבירור, שכן בחר להפנות שאלותיו בתחילה לתובעים שכנגד – המבקשים, ולא לתובעת – המשיבה.

התובעת טוענת כי שאלות ההבהרה הועברו אליה ביום 28.4.11, ולא כנטען ע"י המומחה – ביום 14.4.11.

לטענת המבקשים, מזכירת המומחה אמנם העבירה לעיונם פלט מכשיר הפקס, ממנו עולה כי הפקס נשלח למשרד בא כוחם ביום 14.4.11, אולם אישרה כי אכן לא ווידאה קבלתו של הפקס במשרדי ב"כ המבקשים.

המבקשים טוענים כי חרף פניותיהם אל המומחה, בטענה כי רק ביום 28.4.11 קיבלו את הפקס, סרב המומחה לאפשר להם להמציא את תשובותיהם לשאלות ההבהרה.

המבקשים סבורים כי אף אילו היה מתקבל הפקס במשרד באת כוחם, הרי שלאור פגרת חג הפסח, היה עליהם להמציא תשובותיהם עד ליום 3.5.11 – המועד בו נכתבה חוות דעת המומחה.

קבלת חוות דעת אשר ניתנה בהתבסס על תשובות צד אחד בלבד, גורסים המבקשים, מקימה חשש ממשי לפגיעה בכללי הצדק הטבעי, ומעלה חשד כי היא נגועה במשוא פנים.

לאור האמור, טוענים המבקשים, מכיוון וחוות דעת המומחה נכתבה מבלי שהמידע שהוא עצמו ביקש את הבהרתו, היה מצוי לפניו, יש לפסול את חוות דעתו.
התגובה

המשיבה סוברת כי המבקשים לא העלו טענות משפטיות ו/או עובדתיות, אשר יש בהן כדי להצדיק פסילת חוות דעת המומחה.

המשיבה מציינת כי המבקשים לא צרפו לבקשתם את התשובות לשאלות ההבהרה, ומכאן היא מסיקה כי אין בידיהם תשובות לשאלות, אשר היו משנות את חוות דעת המומחה.

בהמשך תגובתה, מתייחסת המשיבה לשאלות המומחה, וטוענת כי המבקשים לא התמודדו עם שאלות אלו במסגרת הבקשה שהגישו ו/או בתצהיר שנלווה לה.

המשיבה סוברת כי המבקשים הגישו תביעה שכנגד אשר אין בה ממש, וכעת מנסים הם להיתלות בטיעונים פרוצידורליים, תחת התמודדות ממשית עם הטענות שהועלו כנגדם במסגרת התביעה העיקרית.

לטענת המשיבה, היה על המבקשים לצרף לתצהירה את המסמכים שנדרשו על ידי המומחה, על מנת שיוכל בית המשפט לברר האם יש ממש בבקשה לפסול חוות דעת המומחה.

לאור כל האמור, מבקשת המשיבה לדחות הבקשה לפסילת חוות דעת המומחה.


תשובה לתגובה

בישיבת היום השיבה ב"כ המבקשים בעל פה לתגובה. היא שבה על עמדתה כי המומחה התיר שאלות השלמה, ולפיכך היה עליו להמתין לתשובות בטרם נערכה חוות דעתו.


עמדת המומחה

המומחה טוען כי מכתבו מיום 10.4.11, לא זכה לתגובה עד כה.

כן טוען המומחה כי חוות דעתו התבססה על התצהירים וחוות הדעת שהוגשו על ידי שני הצדדים, וכי השאלות נועדו אך ורק לשם הבהרת מספר נקודות אשר לא חודדו מספיק על ידי הצדדים.

המומחה טוען כי ביום 14.4.11 נשלח מכתבו ובו שאלות ההבהרה, הן לצדדים והן לבית המשפט.

המשיבה, כך לטענת המומחה, השיבה לשאלות ביום 20.4.11, וכן שלחה הסתייגויות / דרישות שונות בתאריכים 4.5.1 ו – 11.5.11. על מכתבים אלו השיב המומחה ואף שלח העתקים מתשובתו לבית המשפט ולצד שכנגד.

המומחה טוען כי מכתבו מיום 10.4.11 הועבר למשרד ב"כ המבקשים לראשונה ביום 14.4.11, ולאחר מכן – בעקבות דרישתה – ביום 28.4.11, בשנית, לאחר שמשרדו של המומחה יזם פניה אל ב"כ המבקשים בשאלה מדוע אין היא משיבה לשאלות ההבהרה.

טענת המבקשים כי הפקס הגיע אליהם אך ורק ביום 28.4.11, אינה מקובלת על המומחה, שכן עד לאותו מועד, כל הפקסים שנשלחו ממשרדו אל משרד ב"כ המבקשים, הגיעו במועד שנשלחו.
כן טוען המומחה כי בידיו מסמך המאשר קבלת הפקס ביום 14.4.11.
עוד טוען המומחה כי אף לאחר קבלת הפקס ביום 28.4.11, לא ביקשו המבקשים כי יוארך המועד להגשת תשובותיהם, ורק לאחר קבלת חוות הדעת, ביום 3.5.11, פנתה אליו ב"כ המבקשים לראשונה.

המומחה מציין את העובדה כי המבקשים לא הצביעו על פגם מהותי אחד שנפל בחוות הדעת, ואף לא הצביעו על עובדה אחת המוכיחה כי חוות הדעת אינה מבוססת דיה.

המומחה מביע נכונותו לקבל תשובות המבקשים לשאלות ההבהרה, ולבדוק את חוות דעתו בשנית, אך חושש כי אף אם תצא תחת ידיו חוות דעת מתוקנת, יסרבו המבקשים לקבלה.
דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה, בתשובה ובעמדת המומחה, לאחר ששקלתי את טיעוני בעלי הדין על רקע הנסיבות, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.

קיימת פסיקה עניפה המתייחסת לשיקולים אותם יש להביא בחשבון בבוא בית-המשפט לפסול חוות-דעת מומחה שנתמנה מטעמו ולמנות אחר תחתיו, או אחר בנוסף אליו.

פסילת חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט, תיתכן במצב של ניגוד עניינים, משוא פנים או, כדברי השופט ברק בבג"צ 202/90 י.ב.מ ישראל בע"מ נ' משרד המשפטים ואח' פ"ד מה (2) 271,265:

"כאשר מופרים כללים של נאמנות וצדק טבעי ונסתרים עקרונות של הגינות ותום לב"

כן ישקול בית המשפט פסילתה של חוות דעת המומחה מטעמו, כאשר נפלו בה פגמים מהותיים.

פסילת חוות דעתו של מומחה בית המשפט הינו צעד מרחיק לכת, אשר רק במקרים קיצוניים, בהם הונחה בפניו תשתית ראייתית מספקת, ינקוט בו בית המשפט.

כך בע"א 2160/90 רז נ. לאץ והסנה, פ"ד מז(5) 170, בעמ' 174, כותב השופט אור:

"אם אין בחוות-דעתו מסקנות אשר אינן יכולות לעמוד במבחן הביקורת של ההגיון לאחר עיון בחוות-הדעת ובראיות אחרות שלפניו, בית המשפט לא ייטה להתערב במסקנותיו של המומחה...". 

במקרה דנן לא השכילו המבקשים להצביע על אחת מהנסיבות דלעיל, אשר יש בה כדי להצדיק פסילתו של המומחה.

העלאת טענה סתומה, ובלתי מבוססת, בדבר חשש למשוא פנים אינה מספיקה.
יש להוכיח, לפחות לכאורה, חשש ממשי למשוא פנים, על מנת שבית המשפט ישקול פסילתו של מומחה מטעמו.

בקשתם של המבקשים מתבססת כל כולה על הטענה בדבר מועד קבלת מסמך שאלות ההבהרה במשרדם.
אף מבלי לרדת לשורשה של טענה, איני סבורה כי יש בטענה זו כדי להביא לפסילת חוות הדעת.

כאמור לעיל, על מנת שישקול בית המשפט פסילת המומחה מטעמו, על המבקשים להצביע על נסיבות חמורות אשר אפפו את מתן חוות הדעת, או על פגמים מהותיים בחוות הדעת עצמה.

זאת לא עשו המבקשים.

כמו כן, לא מצאתי ולו טענה אחת בדבר תוכנה של חוות דעת המומחה.

המבקשים אף לא טענו כי חוות דעתו של המומחה הייתה שונה אילו היו תשובותיהם בפניו.

כן לא תמכו המבקשים טענתם בדבר אי קבלת הפקס הראשון, בראיה כלשהי.

כל שהוצג בפני בית המשפט הינו הפקס השני, שנתקבל ביום 28.4.11, ואף זאת, לאחר שהמומחה הוא זה אשר העיר את תשומת ליבם לכך כי לא השיבו על שאלותיו.

גרסת המומחה בדבר משלוח הפקס הן ביום 14.4.11 והן ביום 28.4.11 אמינה בעיני.
תמוהה היא טענת המבקשים כי מבין כל התכתובת שהתבצעה עם המומחה, אך ורק מסמך זה לא הגיע ליעדו.
יתר על כן, המבקשים ידעו כי הם עתידים לקבל מסמך שאלות מהמומחה, בעקבות הפגישה עמו, והיה עליהם לברר עמו, במידה ואכן לא הגיע הפקס ליעדו, מדוע הוא מתמהמה.
כפי שציינתי, התוצאה של פסילת חוות דעת הינה קיצונית ודרסטית ומבחינת דיני הראיות דינה כדין ראיה בלתי קבילה אשר אסורה בהגשה לבית המשפט ותוכנה לא מובא בגדר שיקוליו.

אשר על כן, מכל המובא לעיל, עולה המסקנה כי דינה של הבקשה להידחות.

הוראות להמשך ההליך

עם זאת, על מנת שלא תיפול מכשלה כלשהי וחוות הדעת תהא ערוכה וסדורה גם על בסיס התשובות לשאלות ההבהרה, אני מתירה למבקשים להגיש תשובותיהם לשאלות תוך שבעה ימים מקבלת החלטה זו.

15 יום לאחר שהמומחה יקבל את התשובות לשאלות ההבהרה, הוא יודיע לצדדים שכנגד ולתיק בית המשפט, האם יש בתשובות הללו בכדי לשנות את חוות הדעת אם לאו.
במידה וכן, תוגש ההודעה כחוות דעת מומחה ערוכה כדין על פי פקודת הראיות.

אני קובעת לקדם משפט על מנת לוודא שחוות דעת המומחה הושלמה וניתן לקבוע להוכחות, ליום 12.7.11 בשעה 09:00.


בקשת המשיבה לפסילת סעיפים מחוות הדעת

בשולי הכרעתי אתייחס לבקשת המשיבה/תובבעת לפסילת סעיפים מתוך חוות דעת מומחה בית המשפט.
התובעת גרסה, כי אין מקום להתייחסות בחוות דעת מומחה בית המשפט לעלויות השכרת רכב, שכן אין זו חלק מחוות הדעת הנדרשת.
הנתבעים מצידם השיבו, כי התובעת עצמה התייחסה לכך במסמכים אותם מסרה למומחה ולפיכך אין לה מה להלין על כך שהמומחה חיווה דעתו בנושא.

אינני רואה לנכון לפסול סעיפים מתוך חוות דעת המומחה של בית המשפט.
חוות דעת המומחה תישאר על כנה כמות שהיא בסוגית השכרת הרכב. לרלוונטיות, אם בכלל, אתייחס בסיום ההליך.
סיכום

מן המקובץ עולה כי דין הבקשה להידחות. אין מקום לפסול את חוות דעת המומחה.

אני מתירה השלמה לשאלות ההבהרה תוך לוח הזמנים שנקצב לעיל וזאת נוכח עמדת המומחה.
אני דוחה את בקשת התובעת לפסילת סעיפים מתוך חוות הדעת, המתייחסים לנושא עלויות השכרת רכב.

כל צד ישא בהוצאותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עד מומחה

 2. בקשה להחלפת מומחה

 3. החלפת מומחה מוסכם

 4. מומחה טוקסיקולוגיה

 5. בקשה למנות מומחה בתחום הנפשי

 6. עדות מומחה בית משפט

 7. טעות מומחה חשבונאי

 8. ויתור על חקירת מומחה

 9. פסילת חוות דעת מומחה

 10. הסמכת מומחה - הסמכת בורר

 11. ערעור על חוות דעת מומחה

 12. פסילת מסמך שנשלח למומחה

 13. העברת תצהיר למומחה מוסכם

 14. עורך דין - מומחה רפואי ומה שביניהם

 15. חובת התייעצות עם רופא מומחה

 16. מתן פסק דין ללא חקירות מומחים

 17. הפגיעות פגימות הקטנות במיקרוטראומה

 18. ההבדל בין ''מומחה'' לבין בורר

 19. חקירת מומחה על גובה אחוזי נכות

 20. פטירת מומחה לפני דיון ההוכחות

 21. סוגיית "טובת הילד" על פי חוות דעת מומחים

 22. פסילת חוות דעת מומחה לחישוב חוב

 23. פגמים במרצפות - חוות דעת מומחה

 24. בקשה לפסול חוות דעת מומחה בתחום האורטופדי

 25. פסילת חוות דעת מומחה בתיק פלת''ד

 26. בקשה למחיקת חלקים מחוות דעת מומחה

 27. בקשה להורות למומחה להגיש חוות דעת

 28. פסיקת בית משפט על פי עדויות עורכי דין מומחים

 29. פטירת מומחה שנתן חוות דעת לבית המשפט

 30. חוות דעת מומחה בתביעה נגד ביטוח לאומי

 31. בקשה לחקור עד מומחה לאחר שמיעת הראיות

 32. צירוף חוות דעת מומחה לתצהיר עדות ראשית

 33. בקשה לבדיקה נוספת ע''י מומחה בית משפט

 34. חוות דעת מומחה לעניין מקום מושבו של אדם

 35. קביעה לפנים משורת הדין בחוות דעת מומחה

 36. בקשה לפסילת מומחה שעובד עם ביטוח לאומי

 37. בקשה להחלפת מומחה בטענה לסכסוך על שכר טרחה

 38. מכתב למומחה בית משפט הכולל טענות משפטיות

 39. תשלום עורך הדין של הלקוח על חוות דעת מומחה

 40. חוות דעת מומחה לעניין התחשבנות בין בנק ללקוח

 41. תיקון כתב תביעה לאחר חוות דעת מומחה בית משפט

 42. חוות דעת מומחה בית משפט המבוססת על מידע לא נכון

 43. מומחה רפואי מטעם בית המשפט פסק 30% נכות אורטופדית

 44. האם מומחה בית המשפט רשאי להיעזר בחוות דעת מומחה אחר

 45. תאונת דרכים - קביעת מל"ל - ביטוח לאומי / קביעת מומחה בית משפט

 46. מינוי מומחה בית הדין לעבודה שנותן שירותים לביטוח לאומי

 47. נטען שהמומחה עמו התייעצה הוועדה, אינו מומחה לפענוח CT או MRI

 48. פסילת חוות דעת מומחה שניתנה לפני חלוף המועד למשלוח מסמכים

 49. התלונן בפני הוועדה אודות אין אונות אולם לא הועמד בפני מומחה בתחום האורולוגיה

 50. נדחתה בקשת למנות מומחים רפואיים מטעם בית המשפט לפי סעיף 6א לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון