הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

 1. לפנינו בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר - שבע (השופט משה טוינה; הע"ז 1400-08). פסק הדין ניתן ביום 5.1.12, בנוכחות הצדדים, כך שהמועד האחרון להגשת הערעור היה יום 19.2.12. ביום 1.3.12 הוגשה הבקשה להארכת המועד, לה צורפה הודעת הערעור.
 2. בהכרעת הדין מושא הבקשה הורשע המבקש בעבירות של העסקת שלושה עובדים זרים שלא כדין, לפי סעיפים 2(1) ו- 2(2) לחוק עובדים זרים, תשנ"א- 1991. על המבקש הושת קנס בסך של 20,000 ₪, על כל עבירה של העסקה שלא כדין, ובסה"כ קנס בסכום של 60,000 ₪.


טענות הצדדים
3. בבקשה שלפנינו טען בא כוח המבקש כי הסיבה לאיחור בהגשת הודעת הערעור, של כשמונה ימים, נבעה מכך שסעד את בן משפחתו החולה ושהה לידו מזה כשבועיים ימים.
4. המדינה טענה כי הבקשה לא נסמכה בתצהיר עובדתי ולא צורף לה כל מסמך המעיד על הנאמר בה. בנסיבות אלה, השאירה המדינה את הבקשה לשיקול דעת בית הדין, וזאת לאחר שיובא בפניו, כמקובל, תצהיר מתאים או ראיה התומכת בסיבת האיחור כאמור.
5. בא כוח המבקש לא השיב על האמור בתגובת המדינה ולא הציג כל מסמך התומך בטענותיו, למרות שהתבקש לעשות כן ביום 22.3.12 וביום 16.5.12 על ידי בית הדין.

דיון והכרעה
6. בסעיף 24(ב) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969 נקבע:
"לבית דין אזורי תהא סמכות לדון בעבירות על החיקוקים המפורשים בתוספת השנייה והתקנות על פי הן; שר המשפטים ושר העבודה והרווחה רשאים, באישור וועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לתקן בצו את התוספת השנייה, להוסיף עליה ולגרוע ממנה; בהליכים לפי סעיף קטן זה ידון שופט יחיד ויחולו סדרי הדין ודיני הראיות החלים בהליכים פליליים בבתי המשפט."

לאור האמור, קיימת בחוק בית הדין לעבודה הוראה הקובעת כי בהליכים פליליים יחולו הוראות סדרי הדין ודיני הראיות החלים בהליכים פליליים בבתי משפט.

7. במקרה הנדון, מבוקשת הארכת מועד להגשת ערעור בהליך פלילי. בהתאם לסעיף 201 לחוק סדר הדין הפלילי, תשמ"ב – 1982 -
"בית המשפט רשאי, לבקשת מערער, להרשות הגשת ערעור או בקשה לרשות ערעור לאחר שעברו התקופות האמורות בסעיפים 199 ו- 200."

מכאן, שלהבדיל מהארכת מועד להגשת הליך ערעור אזרחי, בהתאם לחוק זה לא נדרש טעם מיוחד על מנת להאריך את המועד להגשת ערעור פלילי.

8. גם בפסיקה נקבע כי בהליך פלילי, בשונה מההליך האזרחי, לא נדרש טעם מיוחד לשם הארכת מועד, ושיקול הדעת הנתון לבית המשפט הוא רחב מזה המוקנה בבקשה להארכת להגשת הליך ערעור אזרחי. כמו כן, בשל מעמדו המיוחד של נאשם בהליך הפלילי והצורך בהגנה על זכויות היסוד שלו, יש להקל עם הנאשם אף יותר (בש"פ (עליון) 8498/11 קניון שפרעם בע"מ נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 23.11.2011; בש"פ (עליון) 822/99 עודד שכטר נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(1)1).
עם זאת, גם כאשר מדובר בהליך פלילי, על המבקש הארכת מועד להראות טעם לאי הגשת ההליך במועד, וכן יש לבחון את סיכויי הערעור. כאשר מדובר בבקשה להארכת מועד בהליך פלילי, יש לאזן בין הנסיבות האישיות של המבקש לבין האינטרס הציבורי של עקרון סופיות הדיון והאכיפה היעילה של הדין הפלילי (בש"פ (עליון) 10845/04 – א יוסף מזרחי נ' מדינת ישראל; לא פורסם, ניתן ביום 7.12.2004; בש"פ (עליון) 11461/04 – א יוסף מזרחי נ' מדינת ישראל; לא פורסם, ניתן ביום 28.12.2004).

9. במקרה הנדון, גם על פי אמת המידה להארכת מועד להגשת ערעור בהליך פלילי, המקלה יותר מאמת המידה בהליך אזרחי, דין הבקשה להידחות. כאמור, המועד להגשת הערעור היה יום 19.2.12, והבקשה להארכת מועד הוגשה ביום 1.3.12. משך האיחור בהגשת הבקשה להארכת מועד הוא משמעותי, בן 11 ימים. בנוסף, מהבקשה להארכת מועד לא ניתן ללמוד על מצבו הרפואי של בן משפחת בא כוח המבקש בתקופה הרלבנטית להגשת הערעור, במשך 45 יום לאחר קבלת פסק הדין על ידיו. כמו כן, לבקשה לא צורף כל אישור רפואי או תצהיר התומך בטענות ולא הובהר מדוע מנע מצבו הרפואי של בן המשפחה להגיש, למצער, בקשה להארכת מועד בתוך המועד החוקי להגשת הערעור. מעבר לכך, בא כוח המבקש התבקש, פעמיים, להמציא תצהיר לאימות העובדות הנטענות בבקשה, אך לא עשה כן. משאלו הם פני הדברים, לא ניתן לקבוע כי אכן נבצר מבא כוח המבקש לטפל בענייניו עקב מחלת בן משפחתו בתקופה הרלבנטית להגשת הערעור.

10. בנוסף לכך, גם סיכויי הערעור אינם גבוהים. בית הדין האזורי קבע כי המבקש לא הוכיח שהעובדים אשר נצפו בנכס שבבעלותו, במועד הביקורת, הועסקו בידי אחר. בקשר לכך נקבע כי אין בהסכם ההתקשרות מיום 29.12.02, בין המבקש לקבלן ישראלי (מר סמיר אבו ערר) לביצוע עבודות טיח, כדי להוכיח את הטענה לפיה העובדים הועסקו על ידי קבלן. על פי ההסכם, העבודות יבוצעו עד ליום 29.1.03. אולם, העובדים נשוא הביקורת בכתב האישום נצפו עוסקים בעבודות חיפוי אבן, בנכס השייך למבקש, ביום 5.2.03, דהיינו בעבודות מסוג אחר ובמועד בו לא אמור היה הקבלן להימצא בנכס. בנוסף, מר אבו ערר שלל את האפשרות כי העסיק את העובדים נשוא האישום. מסקנת בית הדין, על פניה, מבוססת על התשתית העובדתית שנפרשה בפניו. בעניינים שכאלה ערכאת הערעור אינה ממהרת להתערב, והמבקש לא הצביע על טעות בפסק הדין המצדיקה את התערבות ערכאת הערעור.
11. סוף דבר – הבקשה נדחית. הואיל ומדובר בהליך פלילי – אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום פלילי של עד

 2. ביטול עבירה פלילית

 3. ספק סביר במשפט הפלילי

 4. עיוות דין בהליך הפלילי

 5. הימנעות מהרשעה פלילית

 6. נהיגה בקלות ראש פלילי

 7. פיצויים על זיכוי פלילי

 8. אשפוז כפוי פלילי

 9. הסתרת עבר פלילי של עובד

 10. תשלום הוצאות הליך פלילי

 11. שיהוי בשמיעת משפט פלילי

 12. סעיף 158 לחוק סדר הפלילי

 13. סירוב להעיד במשפט פלילי

 14. האשמת עובד בעבירה פלילית

 15. ביטול חוזה בגלל עבר פלילי

 16. קנס פלילי בבית משפט אזרחי

 17. בדיקת מסוכנות - עבר פלילי

 18. עצימת עיניים במשפט הפלילי

 19. פסק דין פלילי במשפט אזרחי

 20. זיוף קילומטראז עבירה פלילית

 21. אחריות פלילית - ייצור מזון מקולקל

 22. הליך פלילי נגד רופא שיניים

 23. פיצוי על טעות ברישום פלילי

 24. אחריות פלילית אורגנים בתאגיד

 25. עדות נגד הגרוש המשפט הפלילי

 26. הצגת עבר פלילי בהליך משמעתי

 27. ייפוי כוח מוגבל בהליך פלילי

 28. עיון בתיק רפואי בהליך פלילי

 29. סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי

 30. סעיף 77 לחוק סדר הדין הפלילי

 31. סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי

 32. סעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי

 33. סעיף 211 לחוק סדר הדין הפלילי

 34. פיטורים עקב חשד לעבירה פלילית

 35. הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

 36. אחריות פלילית על תאונת עבודה

 37. שימוש ברישום פלילי במשפט אזרחי

 38. בקשה לקבלת רישום פלילי של עדים

 39. ביטול זיכוי בהליך פלילי בערעור

 40. סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי

 41. הוכחת עבירה פלילית בהליך אזרחי

 42. רשלנות עורך דין שהורשע בפלילים

 43. הכרעות דין סותרות במשפט הפלילי

 44. כיסוי הוצאות הגנה בהליך פלילי

 45. ערעור על החלטה אחרת במשפט פלילי

 46. אך מגישים חוות דעת בתהליך פלילי

 47. אמון הציבור במערכת המשפט הפלילי

 48. סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי

 49. מירוץ ההתיישנות של עבירה פלילית

 50. הימנעות מהרשעת אדם ללא עבר פלילי

 51. ידיעת השופט על עבר פלילי של נאשם

 52. דחיית ערעור פלילי בהעדר התייצבות

 53. העברת תיק מהליך פלילי להליך מנהלי

 54. העברת הדיון לשופט אחר בהליך פלילי

 55. זכות העיון במרשם הפלילי של מתלונן

 56. עונש על מספר רב של עבירות פליליות

 57. ערעור על החלטת ביניים בהליך פלילי

 58. התיישנות תביעת פיצוי על זיכוי פלילי

 59. פסק דין פלילי כראיה בבית הדין למשמעת

 60. בקשה להבאת ראיות לסתור פסק דין פלילי

 61. זיכוי במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 62. הרשעה בפלילים עקב אי קיום צו בית משפט

 63. סמכות ועדה מקומית לנהל הליכים פליליים

 64. החזר קנס אזרחי לנישום לאחר הליך פלילי

 65. טיפול גמילה מסמים לנאשם בעבירה פלילית

 66. השפעת עבר פלילי בערעור על חומרת העונש

 67. עתירה נגד החלטה לא לנקוט בהליכים פליליים

 68. אחריות פלילית של דירקטורים על מעשי החברה

 69. שלילת קצבת ביטוח לאומי בגלל עבירה פלילית

 70. פסק דין מרשיע במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 71. בקשת הימנעות מהרשעה פלילית בשל נסיבות אישיות

 72. דחיית דיונים במשפט פלילי עקב החלפת עורך דין

 73. האם אפשר לנהל הליך אזרחי במקביל להליך פלילי ?

 74. הפסדי השתכרות בתאונת דרכים לאדם בעל עבר פלילי

 75. עיכוב יציאה מהארץ של נאשם תושב חוץ בהליך פלילי

 76. חשש מהפללה עצמית בהליך אזרחי במקביל להליך פלילי

 77. האם הפרת תנאי שחרור בערובה יכול להוות עילה להעמדה לדין פלילי

 78. בקשה לגילוי חומר חקירה לפי סעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי

 79. פיצוי על נזק לרכב בתאונת דרכים על סמך פסק הדין פלילי המרשיע

 80. סעיף 21(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) התשנ"ו-199

 81. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון