ליקויי רטיבות בדירת מגורים

כשמדובר בליקויי רטיבות, שהינם ליקויים בעלי חומרה יתרה, נדרשת מצדו של המוכר אחריות מוגברת או למצער, הגינות בהתנהלותו, לאחר גילויים של ליקויים.

עסקינן בתביעת ליקויי בנייה שהוגשה על ידי התובעים (להלן: "לביא").
הדירה נשוא התביעה, נרכשה במסגרת עסקת קומבינציה מורכבת, כאשר לביא רכשו את הדירה מאת בעל הקרקע והיזם, יעקב יהושוע מלין ז"ל (להלן: "מלין"), וזה האחרון התקשר עם שינפלד, חברה לבניין והשקעות בע"מ כקבלן (להלן: "שינפלד").

פרטי הבית נשוא התביעה:
תאריך רכישה: 05/04/05 (עותק החוזה צורף לכתב התביעה - נספח א').
מיקום הבית: רחוב עקיבא 60, בני ברק.
סוג הבית: דירת מגורים דו מפלסית בקומות 4-5 בבניין משותף (להלן: "הדירה").
תמורה: 220,000$.
 
טענות לביא:
בדירה נתגלו ליקויים שלא תוקנו.
תמיכה מקצועית: חוות דעתו של המהנדס פנחס פיכמן (נספח ב' לכתב התביעה).
סוג הליקויים: רטיבות, טיח וצבע, חשמל, ליקויים בכניסה לדירה, מדרגות, גג, מרפסת שירות, ממ"ד, ושירותים.
עלות מוערכת: 60,488 ₪ (כולל פיקוח הנדסי ומע"מ).
סעדים מבוקשים: סך כולל של 80,488 ₪: תיקון הליקויים - 60,488 ₪, עגמת נפש - 20,000 ₪.
משיקולי אגרה, הועמדה התביעה על הסך של 51,000 ₪.
עילת התביעה: חוזית - נזיקית. שינפלד הפרה את חובותיה, שעה שבנתה את הדירה ברשלנות וחוסר זהירות.
 טענות שינפלד:
מבקשת לדחות/למחוק את התביעה על הסף מחמת היעדר יריבות, היעדר עילה, מניעות, כתב תביעה לאקוני, תביעה טורדנית ו/או קנטרנית.
מכחישה את חוות הדעת מטעמם של לביא, שכן זו אינה ערוכה כדרישות החוק והתקנות.
לביא פנו אליה ביחס למספר קטן של ליקויים, ואלה תוקנו על ידה לשביעות רצונם.

הסכמת הצדדים:
הצדדים הגיעו להסכמה, לפיה ימונה מומחה הנדסי מוסכם מטעמו של בית המשפט, על מנת שזה יבדוק את הקביעות בחוות הדעת מטעמם של לביא ויתייחס לשאלה באם מדובר בליקויים שהם תוצאה של בלאי סביר/תוצאה של פגמי תכנון ביצוע/שינויים שנעשו על ידי לביא.

מומחה מטעם בית המשפט:
תאריך מינוי: 09/11/08.
שם המומחה: המהנדס יעקב דובדבני (להלן: "המומחה/דובדבני").
מועד חוות הדעת: 18/02/09.
ממצאים: סדקים, ליקויי טיח וצבע, חשמל, ליקויים במדרגות ובמעקות, בגג ובחלונות.
עלות מוערכת: 10,150 ₪ (כולל פיקוח הנדסי, לא כולל מע"מ).
דובדבני העריך את משך ביצוע התיקונים בכשבעה ימים, כאשר בתקופה זו, ניתן להתגורר בדירה, באי נוחות מסוימת.

בנושא הרטיבות, ציין המומחה, כי בבדיקה שערך באמצעות מכשיר הפרוטימטר, זיהה קיומה של רטיבות, שאינה עולה על 6%. סימנים לכך נמתאו על הקירות, בחלק מהדירה. ממצאיו של המומחה בעניין זה, לא היו סופיים ולכן, הציע הוא לבצע בדיקה נוספת, באמצעות מעבדה מאושרת.
לשיטתו, יהיה צורך לבחון את ממצאי הבדיקה של המעבדה ואם תכולת הרטיבות תעלה על 6%, יהיה צורך בייבוש חול המצע או החלפתו (העלויות הוערכו על ידי המומחה בסך שבין 6,000 ₪ ל- 18,000 ₪).

בא כוח לביא, ביקש לבצע את הבדיקות הנדרשות, ביחס לרטיבות על ידי מכון התקנים (העלויות הוטלו בחלקים שווים על הצדדים).
לפיכך, פנה המומחה למכון התקנים בבקשה לביצוען של שלוש בדיקות: בדיקת תכולת רטיבות בחול המצע, בדיקת מערכת אספקת המים בלחץ ובדיקת מערכת מי הדלוחין.
אלא שבמכתבו מיום 02/04/10 ציין המומחה, כי מתוך הבדיקות שנתבקשו, בוצעה רק זו העוסקת בתכולת הרטיבות ובה נתגלתה חריגה מהותר, בשני מוקדים. לפיכך, קבע המומחה, כי נדרשות ביתר תוקף השלמתן של שתי הבדיקות הנוספות, לצורך המסקנות הסופיות.

בשלב זה, הודיע בא כוחם של לביא, כי מרשיו אינם יכולים לממן את עלות הבדיקות הנוספות ובעקבותיה, הסכימו הצדדים לסכם את התיק לפי הנתונים הקיימים בו, ללא צורך בהבאת ראיות נוספות (פרוטוקול יום 26/01/11).

טענות מקדמיות
בפתח טענותיה מבקשת שינפלד לדחות/למחוק התביעה על הסף, בשל היעדר יריבות, היעדר עילה ומניעות.
לטענתה, היעדרו של הסכם חתום בינה לבין לביא, שולל קיומה של יריבות.
טענתה זו של שינפלד, אינה מתקבלת על דעתי, שכן, הגם שבינה לבין לביא לא נחתם הסכם, עדיין, המחה מלין את זכויותיו כלפיה, ללביא, כאמור בהסכם ("... המוכר יעביר את כל זכויות בממכר כלפי הקבלן משה שינפלד וחברתו - שינפלד חברה לבנין והשקעות בע"מ לקונה עד כמה שזה נוגע למימכר מבחינת קילקולים ותיקונים").
מכאן, כי שינפלד אינה יכולה להתנער מאחריותה כלפי לביא.
שינפלד מוסיפה וטוענת, כי תלונותיהם של לביא טופלו, למרות שמלין לא התלונן מעולם על ליקויים בדירה. אינני מוצאת כל טעם בטיעון זה, שכן זכויותיהם של לביא עומדות מכוח עצמם ומעוגנות בחוק. הוא הדין ביחס לטענותיה של שינפלד, בעניין תפוגת האחריות. אכן, החוק מגדיר תקופות אחריות משתנות, ביחס לנושאים שונים הכרוכים בבניה. כך לדוגמא, אין דינו של ליקוי במוצרי המסגרות והנגרות (שנתיים), כדינו של ליקוי בנושא המכונות. אין דינו של ליקוי בנושא הפיתוח, כדינם של כשלים במערכת הצנרת וכן הלאה, כאמור בתוספת לחוק המכר. על כל אלה, אוסיף ואציין, כי רק לאחרונה תוקן חוק המכר, במובן זה שמידת הדיפרנציאציה בנושא סוגי הליקויים חודדה ומשך התקופה הוארך. תכלית החוק הינה, ביצירת אחריות מוגברת בנושאים של תכנון ובניה, בדגש מיוחד על חולשת הרוכש מול המוכר, על פערי הנגישות למידע ועל הסיכון הטמון בבנייה שאיננה תקנית. כל אלה, ממחישים את הצורך בטיעון מפורט ומדוקדק בעניינים אלה, המתייחס ספציפית לכל ליקוי ביחס למשך תקופת האחריות הקונקרטית בתוספת לחוק. טיעון שאינו מבחין בין סוגי הליקויים, אינו ראוי להתייחסות. לפיכך, סבורני, כי יש מקום לדחות את טענותיה של שינפלד אף בעניין זה.

חוות הדעת
תחילה אתייחס לחלק חוות דעתו של המומחה המתייחסת לליקויים בדירה, בהתעלם מהחלק הנוגע לכשלי האיטום, אליו אתייחס בנפרד.

לביא מבקשים לאמץ את חוות דעתו של המומחה, כך שתיפסק לטובתם עלות תיקון הליקויים בסך של 10,150 ₪.


שינפלד, סבורה, כי חלק מהליקויים, שפורטו על ידי המומחה בחוות דעתו, אינם מצויים בתחום אחריותה ולכן, אין לחייבה בעלות תיקונם. ליקויים אלה נוגעים לרוחב המדרגות הטרפזיות, לקיומם של מאחז יד, מעקה, פסי חיזוק ומיקום הכיור. ביחס לאלה טוענת שינפלד, כי בחלקם ידעו לביא על הליקוי ואישרו אותו (רוחב המדרגות והתקנת הכיור) ובחלקם האחר נעשו על ידי לביא עצמם. הכלל הוא, כי הוראות חוק המכר הינן קוגנטיות, כך שהסכמה ביחס לחריגה מהן, אינה ברת תוקף. מעבר לכך, לא נשמעו ראיות בתיק ולא ניתן להכויח את הסרת הפריטים, להם טוענת שינפלד. במאמר מוסגר אציין, כי שוויים של הפריטים החסרים, כביכול, אינו עולה על מאות שקלים בודדות, כך שהמחלוקת בעניין זה אינה משמעותית. לפיכך, סבורני, כי יש לדחות את טענותיה אף בעניין זה.

רטיבות
החלטתי לדון בנושא זה בנפרד, נוכח חשיבותו והמורכבות שנוצרה בנושא.
כזכור, איתר המומחה סימני רטיבות בחלק מקירות הדירה וממצאיו אלה אושרו, באמצעות בדיקה שנעשתה על ידי מכון התקנים, בה נמצא קיומה של רטיבות, מעבר למותר בתקן. מומחה בית המשפט נדרש להשלמתן של בדיקות נוספות, לצורך גיבוש מסקנותיו הסופיות, אלא שביצוען לא הושלם, בעקבות קשיי המימון של לביא.
למרות זאת, מבקשים לביא, לפצותם, כאילו הוכחה קיומה של רטיבות בדירה, תוך זיכויים בחלק העלויות שנקבעו על ידי המומחה, לצורך ייבוש מצע החול. כן עותרים הם, לתוספת 30% בגין הוצאות נלוות.

ששינפלד, לעומת זאת, טוענת, כי נושא הרטיבות לא הוכח, שעה שהבדיקות לא הושלמו.
לפי דעתי, לא יהא זה הוגן מצידה של שינפלד, לצפות לכך שהיא זו שתיהנה מחוסר הוודאות שנוצר, ביחס לממצאי הרטיבות. על פניו, קיימת ראיה לכאורית, לקיומו של כשל בנושא זה, מעצם התוצאה של אותה בדיקה, שכן בוצעה על ידי מכון התקנים. לפיכך, האינטרס הראשי למיצוי הבדיקות, ולהסרת העירפול שנוצר (שהוא בגדר "עננה" על ביצועיה של שינפלד) הינו של שינפלד עצמה.
בנסיבות אלה, מצופה היה, כי שינפלד "תתנדב" לממן, לפחות כמימון ביניים, את עלות יתר הבדיקות, כדי להוכיח את צדקתה. תחת זאת, נתקלתי בעמדה נוקשה ולדעתי, לא הוגנת מצידה של שינפלד, שעה שזו התנגדה לשאת ולו במחצית מעלות הבדיקות הנוספות (ראה עמוד 8, לפרוטוקול יום 04/06/09).

לפי מיטב הכרתי, כשמדובר בליקויי רטיבות, שהינם ליקויים בעלי חומרה יתרה, נדרשת מצדו של המוכר אחריות מוגברת או למצער, הגינות בהתנהלותו, לאחר גילויים של ליקויים.
אני מעדיפה, איפוא, בנקודה זו, את עמדתם של לביא ודוחה את טענותיה של שינפלד.
לפי דעתי, זכאים לביא בנקודה זו, לפיצוי, לפחות גבוה עלות ייבוש החול, כפי שנדרש על ידם, בתוספת 30% בגין ההוצאות הכרוכות וכך, לאחר שבהגינותם לא עתרו לפיצוי הכולל, שנקבע בחוות דעתו של המומחה ולפיצוי בסעיף 15.

עגמת נפש
לביא מבקשים, כי יפסק להם פיצוי בגין עגמת נפש בסכום של 20,000 ₪.

שניפלד מתנגדת לדרישת הפיצוי בגין עגמת הנפש וטוענת, כי זו גבוהה ומופרזת, בהתחשב בהפרש הגדול שבין סכום התביעה לעלות הליקויים כפי שהוערכה על ידי המומחה.

לאור חומרתם של הליקויים (ליקויי רטיבות) אני מעמידה את הפיצוי ברכיב זה של התביעה על הסך של 5,000 ₪.

סוף דבר
התביעה התקבלה בחלקה.

הנתבעת תישא כלפי התובעים בחיובים כמפורט להלן:

 1. סך של 10,150 ₪ (עלות תיקון הליקויים בתוספת פיקוח הנדסי) בתוספת מע"מ הפרשי הצמדה ממועד מתן חוות הדעת ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל.
 2. סך של 7,800 ₪ (עלות ייבוש חול המצע - 6,000 ₪ בתוספת 30%) בתוספת מע"מ הפרשי הצמדה ממועד מתן חוות הדעת ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל.
 3. סך של 5,000 ₪ (עגמת נפש) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת התביעה ועד לשתלום בפועל.


הוצאות
התובעים יזוכו בהוצאות אגרה, עלות שכר טרחת מומחה בית המשפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 5,000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויים בריצוף

 2. ליקויים בהנחת פרקט

 3. ליקויי רטיבות בדירה

 4. ליקויים בעבודות עפר

 5. ליקויים בדירה בשכירות

 6. תביעה על ליקויים בדירה

 7. כתב תביעה ליקויים ברכב

 8. ליקויי אקוסטיקה בדירה

 9. ליקוי נפשי עקב הלם קרב

 10. קניית מכונית עם ליקויים

 11. ליקוי טכני בהצבעה בבחירות

 12. ליקויי רטיבות בדירת מגורים

 13. הסתרת ליקויים בדירה מהקונה

 14. ליקויי איטום גג בבית משותף

 15. תביעה נגד סוחר רכב בגין ליקויים

 16. ליקויים בעמוד השדרה עקב העבודה

 17. תביעה נגד מוכר דירה עקב ליקויים

 18. ליקויים בלוח הפעלה של מכשיר חשמלי

 19. ליקויים בעבודות עקב חריגה מתוכנית

 20. תביעה נגד משכיר דירה בגין ליקויים במושכר

 21. תביעה לקבלת פיצויים בגין ליקויים שהתגלו בדירת התובעים

 22. פיצוי בגין נזק שלטענתו נגרם לו בשל ליקויים שנתגלו בבריכה

 23. בתום תקופת השכירות חולט חלק מהפיקדון עקב ליקויים נטענים בדירה

 24. לטענת התובעים התגלו בבית ליקויים חוזרים ונשנים וכן ליקויים חדשים

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון