סמיכות זמנים התקף פאניקה בעבודה

סמיכות זמנים התקף פאניקה בעבודה
זהו ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 23/01/11 (להלן: הועדה) אשר קבעה כי למערערת לא נותרה נכות יציבה כתוצאה מפגיעה בעבודה מיום 15/07/09.

טענות הצדדים


המערערת טוענת כי שגתה הועדה בכך שדנה בערעורה חרף בקשתה לדחות את מועד הדיון, לשם הוספת מסמכים רפואיים. עוד טוענת המערערת כי שגתה הועדה בכך שהתעלמה מחוות דעת אשר הגישה התובעת. לבסוף טוענת המערערת כי שגתה הועדה בכך שקבעה כי לא קיים קשר סיבתי בין הפגיעה בעבודה לבין מחלתה.


המשיב טוען כי הועדה בדקה את המערערת, עיינה בכל המסמכים אשר הונחו בפניה ואשר היו רלוונטיים לערר ולא נפל כל פגם משפטי בהחלטת הועדה. המשיב מציין כי חוות הדעת אליה מפנה המערערת עניינה באדם אחר ועל כן לא נדרשה הועדה לעיין בה. עוד מציין המשיב כי השאלה האם מדובר בהחמרה או בנכות שיסודה בפגיעה בעבודה הינה שאלה רפואית בה אין לבית הדין הסמכות והידע להכריע.


הכרעה


לאחר שהצדדים טענו בפני ולאחר שעיינתי בכתב הערעור ובמלוא המסמכים אשר הגישו הצדדים באתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להתקבל.
זכותה של המערערת לטעון בפני הועדה לעררים ולהציג בפניה את מלוא החומר הרפואי הרלוונטי לעניינה, נגזרת מכללי הצדק הטבעיים. העובדה כי התובעת ביקשה בעבר לדחות את מועד הבדיקה בועדה אין בה, כשלעצמה, כדי לשלול את זכותה לבקש דחייה נוספת מהמשיב או מהועדה. על המשיב לברר את המצב העובדתי לאשורו ולקבוע את נכותה של המערערת תוך התבססות על החומר העובדתי המקיף ביותר אשר קיים בידיו או בידי המערערת. ככל שהמערערת סברה כי קיימת בידה האפשרות להציג בידי המשיב מידע רפואי נוסף היה עליו לאפשר זאת. טוב יעשה המשיב אם יברר נושא זה ויבהיר לעובדיו את חשיבותה של זכות הטיעון, ואת חובתו לאפשר לבאים בשעריו להציג את עניינם בצורה הטובה ביותר מבחינתם.
באשר לטענה כי הועדה לא עיינה בחוות הדעת, סבורני כי דינה להידחות. עיון בחוות הדעת מלמד כי היא עוסקת ברובה באדם אחר. העובדה כי בחוות הדעת מופיעים ביאורים והסברים רפואיים הנוגעים למחלת התובעת אין בה כדי לחייב את חברי הועדה לעיין בה. המערערת אינה מלינה על הרכב הועדה, על מומחיותם והבנתם בתחום פגיעתה ולא ברור מערעורה מה תועלת הייתה מפיקה הועדה מעיון בחוות דעת זו.
עם זאת, טענת המערערת באשר לשלילת הקשר הסיבתי בין מחלתה לבין הפגיעה בעבודה דינה שתתקבל.
הועדה מדרג ראשון בישיבתה מיום 25/05/10 בדקה את המערערת, הגיעה לממצאים והחליטה כי נדרשים לה מסמכים נוספים לשם סיכום בדיקתה ונכותה של המערערת. ביום 20/07/10 התנסה הועדה בשנית ובהתבסס על מסמכים רפואיים קבעה למערערת נכות זמנית בשיעורים שונים מיום הפגיעה ועד ליום 31/03/10. לאחר מועד זה קבעה הועדה מדרג ראשון כי לא נותרה למערערת נכות, זאת בהתבסס על הממצאים הבאים:

"הועדה עיינה בתיק רפואי מקופ"ח, לציין בשנת 1999, כאבי ראש וסחרחורת בשנת 200 כאבי גב תחתון, 2001 - כאבי ראש ומגרנה, 2002 סחרחורת.
ב4/08 צויין רגישות והגבלה בתנועות צוואר וגב תחתון, בשורה לאחר מכן צויין שאין הגבלה בתנועת המלל אינו ברור.
5/09 התקפי פאניקה. הועדה עיינה בדוחות מעקב לאחר התאונה.
טרם לתאונה בשנים שקדמו צויין כאבי גב תחתון בתיקה הרפואי"מסקנת הועדה הייתה כי לא נותרה נכות למערערת, וכי מצבה הרפואי שפיר, אך לא נימקה מדוע. עובדה זו כשלעצמה מהווה טעות משפטית אם כי בית הדין אינו מהווה ערכאת ערעור על הועדה מדרג ראשון.
לעומת הועדה מדרג ראשון, חברי ועדת הערר הגיעו למסקנה כי התובעת סובלת ממחלת הפיברומיאלגיה. עם זאת, חברי הועדה סברו כי מחלה זו הופיעה עוד בראשית שנת 2009 בעוד שהפגיעה בעובדה הייתה בחודש יולי 2009 ועל כן לשיטתם לא הפגיעה בעבודה היא שגרמה למחלה.
הועדה התבססה על מכתבו של ד"ר טפליצקי, ראומטולוג, מיום 09/11/10 אשר ציין כי התובעת סבלה מכאבים באיברים שונים בשנתיים שקדמו למועד הבדיקה.
מכתבו של ד"ר טפליצקי לא הוצג בפנינו. עם זאת, שלילת הקשר הסיבתי בין פגיעת המערערת לבין מחלתה על בסיסו יש בה טעם לפגם מאחר ואין מדובר בממצא רפואי הקובע נכות רפואית.
נוסף על כך, סמיכות הזמנים בין המועדים המופיעים במכתבו של ד"ר טפליצקי לבין מועד הפגיעה מעוררת שאלה האם דייקה התובעת במועדים אשר ציינה בפני ד"ר טפליצקי. סבורני כי לא היה מקום לשלול את הקשר הסיבתי בין הפגיעה בעבודה לבין מחלת התובעת על בסיס מכתב מעין זה ולאור סמיכות הזמנים.
על פי דין, רק מקום בו אובחנו ממצאים מוכחים קודמים לתאונת העבודה, התואמים סעיף מסעיפי הליקוי תהא הועדה רשאית לנכות מאחוזי הנכות בגין מצב קודם (לעניין זה ראו עוד דב"ע נז/33-01 יעקבי - המל"ל עבודה ארצי לא(1) ,26, וכן דב"ע נז/01-6 קנסטיני - המל"ל עבודה ארצי לא (1), 44, 45).
נוסף על כך, אף אם סברו חברי הועדה כי מחלת התובעת הייתה קיימת עוד לפני יום הפגיעה בעבודה היה עליהם להתייחס לשאלה האם החמירה הפגיעה בעבודה את מצבה הרפואי. חברי הועדה לא עשו כן ועובדה זו מהווה אף היא פגם משפטי המצדיק את קבלת הערעור.
על כן הריני להורות על השבת עניינה של המערערת לועדה בכדי שתקבע האם נותרה למערערת נכות בגין הפגיעה בעבודה מיום 15/07/09. חברי הועדה ינהגו בהתאם למפורט בפסק-דין זה. החלטת הועדה תהא מנומקת.
המשיב מתבקש ליתן דעתו באשר לאמור בסעיף 4 לפסק הדין.
המשיב ישא בשכר טרחת בא-כוח המערערת בסך 4,500 ₪ ובהוצאות המערערת בסך 500 ₪.
ניתן להגיש בקשת רשות לערער על פסק-דין זה לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 ימים מיום המצאתו.ניתן היום, כ"ב באייר התשע"ב, 14 במאי 2012, בהעדר הצדדים.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סרבן עבודה

 2. החסרת ימי עבודה

 3. הירדמות בעבודה

 4. הפחתת ימי עבודה

 5. מכה בפנים בעבודה

 6. עבודה כעוזר הוראה

 7. ויכוח חריג בעבודה

 8. יחסי עובד מעביד מבחנים

 9. זניחת מקום העבודה

 10. שאיפת אדים בעבודה

 11. הרעלת כספית בעבודה

 12. עלות עבודות מחפרון

 13. מחיר יום עבודה שופל

 14. פידיון ביגוד בעבודה

 15. פיקדון ביגוד בעבודה

 16. יחסי עבודה משולשים

 17. הרמת 30 קילו בעבודה

 18. עבודה בסביבה רועשת

 19. עבודה תמורת אופציות

 20. עבודה אצל שני שותפים

 21. גידופים במקום העבודה

 22. ניגוד עניינים בעבודה

 23. החלקה על שמן בעבודה

 24. צירוף נכויות מעבודה

 25. הידבקות בנגיף בעבודה

 26. עבודה עם חומרים כימיים

 27. התעלמות מצו הפסקת עבודה

 28. עבודה ליד קווי מתח גבוה

 29. עבודות מתח נמוך בפרויקט

 30. סעיף 82 לחוקת העבודה קובע:

 31. הרמת משאות כבדים בעבודה

 32. סחיבת דברים כבדים בעבודה

 33. סוס טרויאני במקום העבודה

 34. חדירת גוף זר לעין בעבודה

 35. מצלמות אבטחה במקום העבודה

 36. מחלוקת לגבי משך זמן העבודה

 37. יחידת המיקוח במקום העבודה

 38. תחושת חולשה כללית בעבודה

 39. עבודה לא רצופה באותו מקום

 40. חילופי בעלים במקום עבודה

 41. תביעה בגין עבודות עץ בדירה

 42. שינוי חד צדדי בסדרי עבודה

 43. אי ביצוע עבודות על פי מפרט

 44. תנועות חוזרות ונשנות בעבודה

 45. שחיקה במפרק הירך עקב עבודה

 46. שאיפת חומרים רעילים בעבודה

 47. התארגנות ראשונית במקום עבודה

 48. תביעה לתשלום על עבודות ריתוך

 49. המשך עבודה של אישה עד גיל 67

 50. הגבלה בינונית של כושר העבודה

 51. עקירת עצים עקב עבודות חפירה

 52. פגיעה בכלי דם עקב תנאי עבודה

 53. מותב בית הדין האזורי לעבודה

 54. הרמת משאות כבדים במהלך העבודה

 55. סיום עבודת מנכ''ל רשות השידור

 56. פגיעה בעבודה ברמנית בבית קפה

 57. טענה כי הזמנת העבודה לא מחייבת

 58. דימום תוך מוחי עקב מתח בעבודה

 59. סמיכות זמנים התקף פאניקה בעבודה

 60. מלתחה להחלפת בגדים במקום העבודה

 61. פדיקוריסטית - פגיעה בכף היד בעבודה

 62. מניעת רווח עקב השבתת כלי עבודה במוסך

 63. תביעה כספית בגין ביצוע עבודות גבס וצבע

 64. תביעה לתשלום זכויות שונות הנובעות מעבודה

 65. שיבושי עבודה פתאומיים ללא התראה מוקדמת

 66. תאונת דרכים במהלך העבודה של קטין בן 16

 67. הקלדה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד

 68. תביעה לתשלום שכר עבודה בגין שלושה ימי עבודה

 69. חולשה ברגל ימין עקב הרמת משקל כבד בעבודה

 70. פגיעה בעבודת נקבעות - הדפסה במכונת ניקוב

 71. תביעה נגד שיפוצניק בגין עבודות פיצול דירה

 72. נטען בכתב ההגנה כי כל העבודות שבוצעו היו לקויות

 73. פגיעת מחפרון בצינור מים אשר התפוצץ, במהלך עבודות

 74. באיזו עיר מגישים תביעה נגד מקום עבודה עם סניפים ?

 75. תביעה כספית לתשלום יתרת חוב נטענת בגין עבודות נגרות

 76. במחלוקת לגבי התמורה שסוכמה ביניהם בגין ביצוע העבודות

 77. תביעה כספית לתשלום יתרת התמורה בגין עבודות בפרויקטים

 78. טען כי פוטר לאחר ש"התלונן" על הפחתה בהיקף שעות עבודתו

 79. תביעה במסגרת יחסים עסקיים - אספקת ברזל ועבודות כיפוף ברזל

 80. פיצויים בגין תאונה (פגיעת רכב) שארעה במהלך עבודה בחניון קניון

 81. טען כי לא ניתנה לו בת 45 דקות ביום עבודה שעלה על 6 שעות עבודה

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון