עיכוב ביצוע פסק דין בענייני עבודה

עיכוב ביצוע פסק דין בענייני עבודה

1. לפני בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי בתל-אביב (השופטת אורנית אגסי ונציגי הציבור גב' מיכל רווה ומר אורי ארבל ; תע"א 10539-08), בו התקבלה תביעת המשיבה והמבקשות חויבו לשלם לה פיצוי על פיטוריה בשל היותה בהריון, הפרשי שכר וזכויות סוציאליות נוספות.

הרקע לבקשה


2. המשיבה עבדה בחנות למכירת מוצרי קוסמטיקה החל מיום 30.11.03 ועד ליום 4.8.08. תחילה, החנות הופעלה על ידי המבקשת 1, חברת בי. פור.יו. בע"מ. ביום 30.6.08 מכרה המבקשת 1 את פעילותה בחנות למבקשת 2. במועד העברת הבעלות בחנות על ידי המבקשת 2 המשיבה הייתה בחודשי הריון מתקדמים והדבר היה ידוע למנהל המבקשת 1.

3. עקב מכירת החנות פוטרו מעבודתם מרבית עובדי החנות, למעט המשיבה. המבקשת 1 הודיעה למשיבה כי על מנת להמשיך לעבודה בחנות תחת ניהולה של המבקשת 2 ובתמורה לכך, היא נדרשת לחתום על "הסכם הפסקת עבודה". המשיבה סירבה לחתום על ההסכם, בטענה כי הוא אינו משקף את זכויותיה הן באשר לזכויות הוותק והן באשר לזכויותיה על פי חוק עבודת נשים והמשיכה לעבוד בחנות.

4. לאחר שהיחסים בין המשיבה למבקשת 2 עלו על שרטון, הוצע למשיבה הצעה החדשה על ידי המבקשת 1 לחזור לעבודה אצלה בתפקיד טלפנית, אולם בישוב אזור, הממוקם בריחוק ניכר ממקום מגוריה. המשיבה סירבה להצעת המבקשת 1 משום הריחוק ממקום מגוריה ובשל כך שראתה בתפקיד החדש הרעת תנאים. ביום 4.8.08 הפסיקה המשיבה להגיע לעבודתה בחנות וביום 14.10.08 ילדה המשיבה בשעה טובה.

5. בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב התבררה תביעה שהגישה המשיבה נגד המבקשות לתשלום פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, הפרשות לפנסיה ופיצוי לא ממוני לפי חוק עבודת נשים, התשי"ד- 1954, וכן תשלום שכר עבודה בגין אובדן הכנסה לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח- 1988. המבקשת 2 לא הכחישה את טענות המשיבה בדבר השינויים בתנאי ההעסקה ואף אישרה את דבריה של המשיבה לגבי אי צבירת זכויות הוותק.

6. בית הדין האזורי קיבל את תביעת המשיבה. בית הדין האזורי קבע כי במועד חילופי הבעלים בחנות למבקשת 1 לא הייתה כל אפשרות לפטר את המשיבה או לפגוע בתנאי העסקתה ללא קבלת היתר. כן נקבע כי המשיבה לא חתמה על הסכם הפסקת עבודה ועל כן לא חל ניתוק ביחסי העבודה בינה לבין המבקשת 1. עוד נקבע כי הוכח שחלה פגיעה בתנאי העסקתה של המשיבה הן בעניין ההכרה בזכויות הוותק שלה והן בעניין ההרעה בתנאי שכרה, זאת בניגוד לסעיף 9 א(א) לחוק עבודת נשים. בהקשר לכך נקבע כי המבקשת 2 לא הכחישה את טענות המשיבה בדבר השינויים בתנאי העסקה ואף אישרה את דבריה לגבי אי צבירת זכויות הוותק. עוד קבע בית הדין כי המשיבה היתה כלי משחק בין שתי המבקשות, כאשר מחד, המבקשת 1 הודיעה לה על הפסקת העסקתה ומאידך, המבקשת 2 סירבה להכירה באחריותה כמעסיקתה של המשיבה בפועל ולהעניק לה את כל זכויותיה על פי חוק. למעשה המבקשת 2 "העסיקה" את המשיבה באופן פיקטיבי ואף לא הוציאה עבורה תלוש שכר. כפועל יוצא מקביעות אלה הגיע בית הדין למסקנה כי המשיבה פוטרה מעבודתה. בהתאם חייב בית הדין את המבקשת 1 לשלם למשיבה פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פיצוי בגין אובדן הכנסה וכן פיצוי בגין העדר הפרשות לפנסיה. בנוסף, קבע בית הדין האזורי כי המשיבה הופלתה על ידי שתי המבקשות אך ורק בשל היותה בהריון ובהתאם לכך חייב אותן ביחד ולחוד לשלם למשיבה פיצוי בגין נזק לא ממוני לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

7. המבקשות הגישו ערעור על פסק הדין ובמקביל הגישו לבית הדין האזורי בקשה לעיכוב ביצועו. בהחלטה מיום 20.5.12 דחה בית הדין האזורי את הבקשה ומכאן הבקשה לעיכוב ביצוע שלפני.


טענות הצדדים

8. בבקשה מתבקש בית הדין לאפשר למבקשות אחת משתי חלופות של עיכוב ביצוע פסק הדין: האחת, להורות על עיכוב ביצוע בדרך של הפקדת ערבות בנקאית על ידי המבקשת 1 בגובה הסכום הפסוק, בתוספת ריבית בשיעור שנתי של 10% והשניה, תשלום של 30,000 ₪ באופן מיידי והפקדת יתרת הסכומים בנאמנות בידי בא כח המשיבה עד להכרעה בערעור. לגופו של עניין טענו המבקשות כי סיכויי הערעור גבוהים, שכן פסק הדין אינו עולה בקנה אחד עם חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחוק עבודת נשים. לטענתן, התביעה לא היתה מוגשת אילו המשיבה היתה מקבלת את מכתב הפיטורים שיאפשר לה לקבל דמי אבטלה. עוד נטען כי לא היה מקום לחייב את המבקשת 1 בפיצוי לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, שעה שמעולם לא נטען כי היא פעלה בניגוד לחוק זה. לטענת המבקשות מדובר במקרה מיוחד ובפסק הדין נשמטו עובדות חשובות אשר נטענו בכתבי הטענות, להן בית הדין לא נתן כל משקל.

9. המשיבה התנגדה לבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין וטענה כי יש לפעול על פי הכלל שהגשת ערעור אינה מעכבת ביצועו של פסק דין, במיוחד כאשר מדובר בחיוב כספי. לטענתה, פסק דינו של בית הדין האזורי מבוסס בעיקר על קביעות עובדתיות שאין ערכאת הערעור נוטה להתערב בהן. עוד נטען כי המבקשות לא הצביעו על הקושי להשיב את המצב לקדמותו אם יתקבל הערעור.

בתשובה לתגובת המשיבה חזרו המבקשות על טענותיהן כי קיימות נסיבות המצדיקות את עיכוב הביצוע פסק הדין. לטענתן, מדובר במקרה תקדימי בו עובדת לשעבר הגישה את התביעה כיוון שלא פוטרה. לטענתן, פסק הדין שולח מסר מסוכן לפיו אם מעסיק סוגר פעילות, עדיף לו לפטר עובדת בהריון, במקום להתאמץ ולמצוא לעובדת משרה מתאימה.

הכרעה

10. הלכה פסוקה היא כי מי שזכה בדינו, זכאי לממש את פרי זכייתו, ועיכוב ביצועו של פסק דין הוא בבחינת החריג, במיוחד כשהמדובר בחיוב כספי. בעל דין המבקש לעכב את ביצועו של פסק דין כספי חייב להוכיח שני תנאים מצטברים: האחד - כי קיימים סיכויים טובים לקבלת הערעור שהוגש על ידו, השני - מאזן הנוחות נוטה לטובתו, במובן זה שיהיה קשה להשיב את המצב לקדמותו אם יזכה המבקש בערעורו לאחר שפסק הדין נגדו יבוצע (ע"א (עליון) 10583/05 סגל – בנק איגוד לישראל בע"מ, לא פורסם, ניתן ביום 4.3.07).
11. לאחר שנתתי דעתי לבקשה לרבות פסק דינו של בית הדין האזורי, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. בהיבט של סיכויי הערעור – הקביעה כי המשיבה זכאית לפיצויי פיטורים ולזכויות הנוספות מושתתת על אדנים עובדתיים לפיהם המשיבה פוטרה מעבודתה ללא שהתקבל לכך היתר מהממונה לפי חוק עבודת נשים. מדובר בקביעות עובדתיות שערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהן, ולכן סיכויי הערעור אינם גבוהים. אף הפיצוי שנפסק לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אינו חריג, בשים לב לתקופת העבודה, והעובדות שנקבעו על ידי בית הדין האזורי. בהיבט של מאזן הנוחות- מדובר בזכויות מכוח חוקי המגן, שהמשיבה היתה זכאית לקבלן לפני למעלה משלוש שנים, ואין הצדקה לדחייה נוספת של תשלומן, לאחר שנקבע בפסק הדין של בית הדין האזורי, שהיא זכאית להן. מעבר לכך, לא הוכחה הטענה כי לא ניתן יהיה לגבות מהמשיבה כספים שישולמו לה ככל שיתקבל הערעור.
12. סוף דבר – הבקשה נדחית. המבקשות ישלמו למשיבה הוצאות הבקשה בסך של 2,500 ש"ח. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום, ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.ניתנה היום, ו' תמוז תשע"ב (26 יוני 2012) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.
     
אילן סופר, שופט      לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו עיכוב ביצוע ?

 2. התניית עיכוב ביצוע

 3. התנאים לעיכוב ביצוע

 4. עיכוב ביצוע פסק דין

 5. עיכוב ביצוע צו הפסקה

 6. דחיית בקשה לעיכוב ביצוע

 7. עיכוב ביצוע פסק דין זר

 8. עיכוב ביצוע פסק דין חלוט

 9. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה

 10. עיכוב ביצוע פסק דין כספי

 11. עיכוב ביצוע פסק דין בפשרה

 12. עיכוב ביצוע חלק מפסק דין

 13. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין

 14. עיכוב ביצוע חלקי של פסק דין

 15. עיכוב ביצוע פסק דין לפינוי

 16. עיכוב ביצוע גזר דין ללא ערעור

 17. בקשה לעיכוב ביצוע - הרחקה מהבית

 18. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין כספי

 19. עיכוב ביצוע גזר דין במשפט העברי

 20. עיכוב ביצוע פסק הדין עד הערעור

 21. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין תעבורה

 22. עיכוב ביצוע הליכי תביעה ייצוגית

 23. עיכוב ביצוע משכון ללא כל ערובות

 24. פסיקה בנושא עיכוב ביצוע פסק דין

 25. עיכוב ביצוע פסק דין פיצויים לעובד

 26. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין שהתקבלה

 27. השלמת פשרה - עיכוב ביצוע פסק דין

 28. עיכוב ביצוע פסק דין בגלל מצב כלכלי

 29. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין בדיני עבודה

 30. עיכוב ביצוע גזר הדין בפרשת הולילנד

 31. עיכוב ביצוע פסק דין בענייני עבודה

 32. בר''ע על החלטת עיכוב ביצוע פסק דין

 33. עיכוב ביצוע החלטת בית הדין לעבודה

 34. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה בתיק פש''ר

 35. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין דיני עבודה

 36. עיכוב ביצוע פסק דין לפני הגשת ערעור

 37. עיכוב ביצוע פסק דין נגד ביטוח לאומי

 38. עיכוב ביצוע פסק דין - נזק בלתי הפיך

 39. עיכוב ביצוע פסק דין בבית הדין לעבודה

 40. עיכוב ביצוע גזר דין של בית הדין למשמעת

 41. בקשת עיכוב ביצוע פסק דין שהתקבלה חלקית

 42. עיכוב ביצוע פסק דין חלקי פיצויי פיטורים

 43. פיצוי על עיכוב ביצוע עבודות עיצוב גרפי

 44. עיכוב ביצוע פסק דין מימון הוצאות רפואיות

 45. עיכוב ביצוע פסק דין והחזרת המצב לקדמותו

 46. עיכוב ביצוע פסק דין בנושא התמודדות במכרז

 47. עיכוב ביצוע עונש מאסר בעבירות צווארון לבן

 48. דוגמא לבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין שהתקבלה

 49. עיכוב ביצוע פסק דין עקב פגיעה כלכלית קשה

 50. עיכוב ביצוע פסק דין בנושא הפרת סימני מסחר

 51. עיכוב ביצועו של פסק דין הוא בבחינת חריג לכלל

 52. עיכוב ביצוע מכירת נכס לצורך מימוש פסק דין

 53. עיכוב ביצוע פסק דין כספי בבית הדין לעבודה

 54. בקשה לעיכוב ביצוע כי זכאות למענק נפגעי עבודה

 55. עיכוב ביצוע פסק דין עקב סיכויים טובים בערעור

 56. עיכוב ביצוע פסק דין פיצויים לנפגע תאונת דרכים

 57. בקשה לעיכוב ביצוע צו פירוק בבית המשפט העליון

 58. עיכוב ביצוע פסק דין בית משפט לעניינים מנהליים

 59. עיכוב ביצוע פסק דין כדי למנוע הריסת בית מגורים

 60. הפקדת הסכום שנפסק בפסק הדין כתנאי לעיכוב ביצוע

 61. עיכוב ביצוע פסק דין המורה על החזרת עובד לעבודה

 62. הפרת הזכות לעבודה בישיבה - עיכוב ביצוע פסק דין

 63. בקשה לצו עיכוב ביצוע פסק דין של בית הדין לעבודה

 64. בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בהודעת הערעור

 65. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין של בית הדין האזורי לעבודה

 66. עיכוב ביצוע פסק דין של בית המשפט לעניינים מנהליים

 67. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת

 68. עיכוב ביצוע פסק דין בשל הגשת ערעור לבית הדין הארצי לעבודה

 69. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל למימוש משכון על מקרקעין

 70. נטען כי הבקשה לעיכוב ביצוע גרמה נזק כספי גדול לקופת פשיטת הרגל

 71. טענות להפרות צפויות של פקודת פשיטת הרגל לא יכולות להוות עילה לעיכוב ביצועו של פסק הדין

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון