החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

1. לפניי ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 9/2/11 אשר קבעה למערער 15% נכות לצמיתות החל מ- 1/3/10 בגין פגיעה בעבודה מיום 2/4/09.

2. ביום 2/6/11 התקיים דיון בפני כב' הרשם קאסם במסגרתו לא הצליחו הצדדים להגיע להסכמות ומשכך הועבר התיק אליי לצורך מתן פסק דין.

3. עניינו של המערער הוחזר לוועדה על פי פסק הדין שניתן על ידי כב' השופט ארמון בתיק ב"ל 16910-10-10 מיום 29/12/10 (להלן: "פסק הדין").

בחלק האופרטיבי של פסק הדין נקבע כי:
"מוצדק לקבל את הערעור ולהשיב את עניינו של המערער אל הוועדה על מנת שהוועדה תתייחס במפורש לטענת ב"כ המערער בס' 6 לערר שהוגש לוועדה (טענה הנסמכת על חוות דעתו של פרופ' אידלסון), על כך שהסיבה היחידה לכך שאין למערער נקיעות שכיחות של הכתף היא זהירותו של המערער מביצוע תנועות שהיו עלולות לגרום לאותן נקיעות.
אם הוועדה אינה מסכימה עם טענה זו יהיה עליה לנמק זאת.
אם הוועדה מסכימה עם הוועדה האמורה, יהיה עליה .....
.....
אשר על כן, משיוחזר עניינו של המערער אל הוועדה יהיה על הוועדה לשקול מחדש את שאלת הפעלתה תקנה 15 לתקנות, תוך שהוועדה תתייחס למקצועו של המערער, בשאלה אם הוא מוגבל בעבודתו במקצועו זה בשל מצב כתפו הימנית וכן – לגילו של המערער".

4. להלן עיקר טיעוני המערער:

א. בדיקתה של הוועדה לא הייתה עניינית, שעה שלא בדקה את המערער כדבעי ולא התייחסה כראוי למגבלותיו ולתלונותיו.

ב. טעתה הוועדה עת לא התייחסה כראוי לחוות דעתו של פרופ' גורדון אדלסון.

ג. הוועדה הייתה מחויבת להתייחס למכלול הפגיעות של המערער אשר מעידות על קיום אי היציבות ממנה הוא סובל.
יש לציין כי המערער סובל מקרע ברור של LONGHEAD בשרירי הזרוע אשר אובחנו בבדיקתU.S וכן בבדיקת M.R.I.

ד. יש לקבוע למערער נכות על פי הסעיף המתייחס לאי יציבות ולא על פי הסעיף המתייחס להגבלה בתנועות שכן המערער נזהר שלא לבצע תנועות כלשהן מעל לגובה השכמות וראוי כי תקבע נכותו בהתאם לסעיף העוסק באי יציבות הכתף.

ה. טעתה הוועדה עת לא התייחסה לממצאים אשר צוינו על ידי האורטופד ד"ר חוסאם ספורי על אף שנתבקשה לעשות זאת על ידי המערער.

ו. הוועדה מערבבת בין חוסר יציבות לבין פריקה ומשתמשת במונחים אלה לסירוגין, שכן חוסר יציבות מתייחס ליציאת כתף ממקומה הנורמאלי.
אין זה נדיר במצבים כאלו שהכתף לא תעבור פריקה אלא תחליק לקצה הגלנויד תגרום לכאב ותחזור באופן ספונטני למפרק.

ז. הוועדה קבעה למערער אחוזי נכות בהתאם לסעיף 41(4)(ב) המתייחס להגבלת תנועה מעל גובה השכם שהינה קביעה לא נכונה מאחר והמערער מסוגל לבצע תנועה מעל לגובה השכם כמפורט בבדיקה שנערכה על ידי פרופ' אדלסון.
סעיף 41(1) למבחנים עוסק בפריקות חוזרת, כך שמכיוון ש –SUB LUXAITIONS הינן סוג דומה של פתלוגית כתף, הרי זה הסעיף המתאים ושעל פיו צריך לקבוע את נכותו של המערער.

ח. למערער קיימת פגיעה בעוד 2 גידים. קרע בראש הארוך הביצפס וקרע חלקי עמוק ביד הסופראספינטוס כפי שמתועד על ידי בדיקתM.R.I .

ט. הוועדה לא מילאה אחר האמור בפסק הדין בכל הקשור להפעלת תקנה 15 ומשכך יש להחזיר את עניינו של המערער לוועדה בהרכב אחר.

5. להלן עיקר טענות ב"כ המשיב:

א. הוועדה לא מילאה אחר הוראות פסק הדין לעניין תקנה 15, ומשכך המשיב מוכן להחזיר את עניינו של המערער לוועדה כדי לבחון את עניין הפעלת תקנה 15.

ב. פסק הדין הנחה את הוועדה להתייחס לטענה אשר לפיה הסיבה שאין למערער פריקות כתף חוזרות ונשנות היא הזהירות בה נוקט ומשכך הוועדה מילאה אחר האמור בפסק הדין.

ג. הוועדה הסבירה כי גם אדם שנזהר עד מאוד בתנועותיו לא יכול למנוע פריקת כתף במקרה של חוסר יציבות.

ד. החלטת הוועדה בהירה ומובנת ומשכך דין טענות המערער הנסמכות על חוות הדעת של ד"ר אידלסון, להידחות.

ה. למעלה מן הצורך, הסעיף הדן בפריקות כתף הוא סעיף 41(1)(א), אשר דורש מהנפגע להיזהר בתנועותיו מעל גובה השכם כאשר אין חולק כי המערער עצמו מוגבל בתנועותיו עד גובה השכם, כך גם על פי אחוזי הנכות שנקבעו לו.

ו. משמילאה הוועדה אחר הוראות פסק הדין, דין הערעור להידחות למעט לעניין הפעלת תקנה 15.

6. החלטת הוועדה - דיון ומסקנות:

א. הלכה פסוקה היא משמוחזר עניינו של מערער לוועדה על פי פסק דין עם הוראות, תפקידו של בית הדין לבחון אם הוועדה מילאה אחר האמור בפסק הדין ותו לאו.

ב. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה, כי הונח בפניה פסק הדין וכי לאחר שעיינה בו קבעה כדלקמן:
"הוועדה התכנסה על פי פס"ד מיום 4/1/11 וכוונתה להתייחס לטענתו של פרופ' ג. אידלסון מ- 1/6/10. בחוו"ד התובע לא פורק את הכתף מכיוון שנמנע מלהפעיל אותה. הוועדה מדגישה שהתובע לא פרק את כתפו מאז האירוע הנדון מיום 2.4.09 שזו הייתה הפריקה היחידה.
אדם שסובל מחוסר יציבות של הכתף לא יכול למנוע את הפריקה במשך תקופה ארוכה גם אם שומר את ידו בתפקוד היום יומי.
לאנשים הסובלים מחוסר יציבות בכתף מתרחשות פריקות בזמן שינה וגם בהסח הדעת שאת אלה לא ניתן למנוע בפעילות רצונית.
לא קיימת אפשרות של אדם עם חוסר יציבות בכתף לא תתרחש פריקה בלתי רצונית במשך שנתיים.
קיום ממצאים רנטגניים כמו נגה הילזקס ונגה בנקרט לא מהווים הוכחה לחוסר יציבות הכתף אם לא מתרחשת פריקה או תת פריקה קלינית. כמו שקיים אצל התובע.
לכן, הוועדה לא מקבלת את חוות הדעת של פרופ' אידלסון שקיימות נקיעות שכיחות בכתף ולא מקבלת את קביעתו עקב כך מהסיבות שתוארו לעיל".

ג. מעיון בממצאי הוועדה ונימוקיה כפי שפורטו לעיל, עולה כי היא מילאה אחר האמור בפסק הדין, התייחסה במפורש לטענות הנסמכות על חוות הדעת של פרופ' אידלסון והסבירה מדוע אינה מקבלת את דעתו.
הוועדה ציינה באופן ברור כי לאנשים הסובלים מחוסר יציבות בכתף מתרחשות פריקות בזמן שינה וגם בהיסח הדעת ואת אלו לא ניתן למנוע.
הוועדה גם התייחסה לממצאים הרנטגניים והסבירה מדוע אין באלה כדי להוות הוכחה לחוסר יציבות הכתף אם לא מתרחשת פריקה או תת פריקה קלינית.

ד. באשר ליתר טענות המערער לעניין הממצאים הרפואיים והסתירות בין חוות הדעת של פרופ' אידלסון לבין קביעת הוועדה, יש לציין כי מדובר בטענות רפואיות אשר בית הדין אינו אמור להידרש להן.

ה. עוד יש לציין כי הוועדה לא נתבקשה על פי פסק הדין לערוך למערער בדיקה קלינית. כמו כן לא נתבקשה להתייחס למכתבו של ד"ר חוסאם ספורי ומשכך, לא מצאתי כי נפלה טעות כלשהי בהחלטת הוועדה, למעט לעניין הפעלת תקנה 15.

ו. על פי פסק הדין, הוועדה הייתה מחויבת לשקול מחדש את שאלת הפעלת תקנה 15 תוך שהיא מתייחסת הן לגילו של המערער והן למקצועו, תוך התחשבות בשאלה אם הוא מוגבל בעבודתו במקצועו זה בשל מצב כתפו הימנית.
מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי היא לא מילאה אחר האמור בפסק הדין בעניין זה, ומשכך נפלה טעות בהחלטתה המצדיקה החזרת עניינו של המערער לוועדה.
בעניין זה יש לציין כי לא מצאתי סיבה להחזיר את עניינו של המערער לוועדה בהרכב אחר משלא התרשמתי כי הוועדה נעולה על דעתה.

7. לסיכום:

עניינו של המערער יוחזר לוועדה באותו הרכב כדי לשקול את הפעלת תקנה 15 לתקנות תוך שהוועדה תתייחס למקצועו של המערער ותבחן האם הוא מוגבל בעבודתו במקצועו בשל מצב כתפו הימנית.
כמו כן, הוועדה תיתן את דעתה בעניין זה גם לגילו של המערער.

8. בנסיבות העניין, המשיב ישלם למערער הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 1,500 ₪, אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

9. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.


ניתן היום, י"ט סיון תשע"א, 21 יוני 2011, בהעדר הצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון