תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי

תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי
בפני בקשה לצו גילוי מסמכים לפי תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי. תקנה 112 לתקנות סד"א הינה צו גילוי מסמכים כללי. בתיק זה ניתנו על ידי הוראות להשלמת כל ההליכים המקדמיים. לאחר החלטה זו פנו הצדדים להליך של גישור, כאשר במהלך ההליך הגיש ב"כ הנתבעת בקשה לצו גילוי מסמכים.

תשובת ב"כ התובעת בתמצית היתה שהצדדים מצויים בהליך גישור ולכן אין מקום לעסוק בשלב זה בהליך גילוי המסמכים. בתיק זה לא ניתנה אורכה בגין הליכי הגישור להאריך המועד להליכי הגילוי, ולכן היה על הצדדים להשלים הליכים אלה בזמן שנקבתי.

לו עשו כן הצדדים, היה ניתן כבר היום לקבוע תיק זה להוכחות, וחבל שהדבר לא נעשה. ומכאן לגופו של עניין. התובעת הגישה מסמך שעניינו גילוי מסמכים, אך מסמך זה לא הוגש בתצהיר, כנדרש על פי התקנות.

על כן, תגיש גילוי מסמכים בתצהיר וזאת תוך 7 ימים מהיום.

בקשה נוספת של הנתבעת היא ליתן צו גילוי מסמכים ספציפי, אף כי הבקשה הוגשה לפי תקנה 112 לתקנות סד"א ולא תקנה 113 לתקנות.

תקנה 113 לתקנות שעניינה גילוי ספציפי קובעת כי בסמכותו של בית המשפט "ליתן... צו... המורה לבעל דין אחר לגלות בתצהיר אם מסמך פלוני המפורש באותה בקשה מצוי, או היה מצוי, ברשותו או בשליטתו, ואם אינו מצוי בה – מתי יצא ממנה ומה היה עליו".

הבקשה שבפני אינה עונה על ההוראות לגילוי ספציפי. אבל מעבר לכך, אם נעיין בבקשה, הרי שמדובר בבקשה כללית ביותר, שעניינה מאות אם לא אלפי מסמכים כמו לדוגמה, עותק מכל תעודה או מסמך של הזמנת הציוד שהותקן מן היצרן, כמו גם עותק מתעודות המשלוח, תעודות השחרור של כל פריט ופריט מהציוד שהותקן וכיוצ"ב.

המטרה בגילוי זה היא להראות מי אשם בפיגור שנוצר במהלך העבודה. לעניין זה השיב ב"כ התובעת שאין חשיבות לעובדה מתי הוא הזמין את הציוד, אלא החשיבות היא במועד אספקתו לאתר. אם פיגר במועד אם לאו.

אין לי אלא להסכים עימו בעניין זה. ככל שנוצר פיגור של התובעת בהשלמת העבודה, הרי לא המועד של הזמנת הציוד, או קבלתו מחו"ל הם המהותיים לעניין, אלא המועד שבו ציוד זה סופק לאתר וכדי לבחון מתי ציוד זה סופק לאתר, אין צורך בקבלת כל המסמכים.

מעבר לכך, ב"כ התובעת הסכים להעמיד לרשות הנתבעת את כל ארכיב הפרויקט ובתשובה לשאלתי אישר ששם אמורים להימצא כל המסמכים המבוקשים על ידי הנתבעת.

על כן, הבקשה לגילוי ספציפי, אף כי לא הוגשה ככזו, המפורטת בסעיפים 1-5 לנספח ב' לבקשה 8 נדחית.
התובעת, בהסכמתה תמציא את המבוקש בסעיף 6 לבקשה.
המבוקש בסעיף 7 לבקשה אינו רלוונטי כיוון שגם עניינו נושא הפיגור וגם אם קבלני המשנה איחרו ו/או פיגרו בביצוע העבודה, הרי האחריות היא על התובעת.
המבוקש בסעיף 8 אינו רלוונטי לבקשה, שכן אינו בגדר גילוי מסמכים.
ככל שהתובעת לא גילתה בתצהירה את המבוקש בסעיף 9, תשלים זאת בתצהיר גילוי המסמכים.
המבוקש בסעיף 10, שעניינו אישור המתכנן על גמר תקופת ההרצה, אמור להימצא בידי הנתבעת.
כלל לא ברור הצורך במבוקש בסעיף 11 שעניינו עותק מאישור מתוצאות הבדיקות של איכות מי הקולחין ואין הסבר לכך בבקשה וגם עיון בכתב התביעה שכנגד, אינו נותן מענה לשאלה הזו.
כך גם לגבי המבוקש בסעיפים 12,ו- 13.
בסעיף 14 מבוקש עותק מכל אישור בכתב שאישר סטייה או תוספת מהתוכניות המקוריות. מסמכים אלה אמורים להימצא בידי הנתבעת. כך גם האמור בסעיף 15.
בסעיף 16 מבוקש עותק מכל יומני העבודה. ככל שמסמכים אלה מצויים בידי התובעת, תגלה אותם בתצהיר גילוי מסמכים.

הגילוי הנוסף ינתן תוך 15 יום מהיום. גילוי המסמכים כולל עיון בחובו.

הצדדים יגישו עדויותיהם בתצהיר בהתיחס לתביעה ולתביעה שכנגד עם העתק ישירות לצד שכנגד כדלקמן:
התובעת לא יאוחר מיום 31.1.13.
הנתבעת לא יאוחר מיום 30.4.13.

התצהירים לא יכללו עדויות שמיעה ו/או עדויות בלתי קבילות אחרות על פי דין.
בד בבד עם הגשת התצהירים יגישו הצדדים תיק מוצגים אשר בהם יכללו כל המסמכים שבדעת
מגיש תיק המוצגים להסתמך עליהם במהלך המשפט.
כל מסמך המוגש לבית המשפט באמצעות הנט יוגש גם למזכירות בית המשפט, כשהוא מדוגל וקריא.
הצדדים יזמינו הקלטה על חשבונם.

קובעת להוכחות ליום 21.5.13, 23.5.13, 26.5.13, 28.5.13 ו- 30.5.13 כולם בשעה 09:00.


ניתנה והודעה היום ט"ו חשון תשע"ג, 31/10/2012 במעמד הנוכחים.
     
שרה דברת, שופטת,ס.נשיא      לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סדר דין מיוחד

 2. סדר הדין בעתירה מנהלית

 3. סדר הדין בבית הדין לשכירות

 4. תקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי

 5. תקנה 156 לתקנות סדר הדין האזרחי

 6. תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי

 7. תקנה 255 לתקנות סדר הדין האזרחי

 8. תקנה 457 לתקנות סדר הדין האזרחי

 9. תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי

 10. תקנה 477 לתקנות סדר הדין האזרחי

 11. סעיף 45 לתקנות סדר הדין האזרחי

 12. תקנה 482 לתקנות סדר הדין האזרחי

 13. תקנה 45 לתקנות סדר הדין האזרחי

 14. ערעור על החלטה בעניין סדרי דין

 15. תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי

 16. תקנה 399 לתקנות סדר הדין האזרחי

 17. תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי

 18. תקנה 124 לתקנות סדר הדין האזרחי

 19. תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי

 20. תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי

 21. תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי

 22. תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי

 23. תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי

 24. סעיף 526 לתקנות סדר הדין האזרחי

 25. תקנה 462 לתקנות סדר הדין האזרחי

 26. העברת המרצת פתיחה לסדר דין רגיל

 27. תקנה 500(4) לתקנות סדר הדין האזרחי

 28. תקנה 500(5) לתקנות סדר הדין האזרחי

 29. תקנה 500(7) לתקנות סדר הדין האזרחי

 30. תיקון מספר 6 לתקנות סדר הדין האזרחי

 31. תקנה 500(10) לתקנות סדר הדין האזרחי

 32. תקנה 241(ג1) לתקנות סדר הדין האזרחי

 33. פסק הדין על פי הוראות תקנה 177 לתקנות סדר הדין האזרחי

 34. אי צירוף ההחלטה עליה מערערים הינה בניגוד להוראות תקנות סדר הדין האזרחי

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון