הגנות מוחלטות בלשון הרע

הגנות מוחלטות בלשון הרע
לפני בקשה לסילוק על הסף של תביעת לשון הרע.

1. התביעה שלפני היא תביעת לשון הרע שפרסם לכאורה המבקש, סגן חשב מנהל מקרקעי ישראל, בדברים שכתב במכתב תשובה לבקשת התובעת, שותפות עורכי דין – המייצגת בעלי זכויות במקרקעין (בחלקה 374, גוש 6627), להחזר הוצאות תכנון וייזום (להלן "המכתב"). בתמצית, לטענת התובעת, המנהל חתם על הסכם הרשאה לתכנון ובו אופציה לרכישת המקרקעין - מחברת נתיבי איילון בע"מ אשר המחתה את הזכות ללקוחות התובעת. האחרונה פנתה למנהל לקבלת תשלום החזר המגיע לה בהתאם להסכם ההרשאה. כתשובה, קיבלה את המכתב המציג את התובעת כמי שאינה דוברת אמת וככזו הדורשת שכ"ט שאיננו מגיע לה, על עבודה שלא ביצעה.

2. לטענת המבקש, הפרסום העומד בבסיס כתב התביעה, מהווה פרסום מותר, לאור ס' 13(3) או 13(9) לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965. לטענתו, הדברים אינם מהווים לשון הרע, הם אמת והוא כתב את המכתב במסגרת מילוי תפקידו כסגן חשב, בדחותו דרישת התובעת לתשלום סכומים לשיטתו, הוגשה התביעה על מנת להפעיל לחץ על המנהל ולגרום לו לאשר את דרישת התשלום הנ"ל. לטעתו, הייתה דחיית הבקשה עניינית והיא ניתנת להשגה בהליכים המשפטיים המתאימים, אילו שנקטה בהם התובעת בהגישה תביעה כספית כנגד המנהל. לשיטת המבקש, גובלת הגשת התביעה אישית כנגד סגן החשב שפעל בתו"ל בעת מילוי תפקידו- בשימוש לרעה בהליכי משפט.

3. לטענת המשיבה, המבקש לא נענה לדרישה לחזור בו ממכתבו ולהתנצל והוא לא נענה לדרישה. עוד טענה כי הבקשה אינה יכולה לעמוד לבדה מבלי שהוגשה הודעה על הכרה בחסינות המבקש בהתאם לס' 7א לפקודת הנזיקין ועליו להוכיחה. לגישתה, מכתבו של המבקש איננו בגדר תפקידו ולכן, לשיטתה, לאחר שתוכיח את העובדות הנטענות בכתב התביעה, תהא זכאית לסעד שהתבקש על ידה.

4. תשובת המבקש הינה כי ייצוג עובד ציבור ע"י הפרקליטות נעשה מכח הוראות ס' 2 לפקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) [נוסח חדש]. לטענתו לא הוגשה ההודעה על הכרה בחסינות שכן ממילא דין תביעה זו הוא סילוק על הסף משום היות הפרסום בגדר פרסום מותר.

5. דיון
בית המשפט רשאי לסלק תובענה על הסף בהתאם לתקנות 100 ו- 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984. בפסיקה נקבע כי תקנה 101 מיועדת "לאפשר לנתבע לעשות קפנדריה, כאשר מפני טענת חוק או אפילו טענה עובדתית קצרה ניתן לסיים את המשפט, בלא אשר ידון בית המשפט בכל השאלות השנויות במחלוקת". (ר' ע"א 316/56 קרמש נ' דבי פ"ד יא' 1336, 1341 וכן ע"א 7261/97 שרבני ואח' נ' חב' האחים שבירו בע"מ ואח' פד"י נד (4) 464, 478).
6. בית המשפט מעדיף ליתן לבעל דין את יומו וליתן הכרעה עניינית (ר' ע"א 335/78שאלתיאל נ' שני פ"ד ל"ו (2) 151, 155 – 156), די בכך שהתובע "יראה" על פני כתב התביעה כי בידו עילה (ע"א 2967/95 מגן וקשת בע"מ נ' טמפו תעשיות בירה , פ"ד נא(2) 312) - ובכל מקרה בית המשפט אינו מורה על מחיקת תביעה מחמת חוסר עילה כאשר ניתן להצילה על ידי תיקון. (ע"א 109/84 ורבר נ' אורדן , פ"ד מא(1) 577).
7. עם זאת, מונה ס' 13 לחוק איסור לשון הרע שורת "הגנות מוחלטות" (ר' א' שנהר, "לשון הרע", תשנ"ז-1997, בעמ' 191). משמעות הדבר, שבהתקיים אחת מהן, יש לדחות התובענה על הסף.

בעמ' 213, 214 מציין המלומד שנהר כי: "נטל הוכחת ההגנות המוחלטות שבסעיף 13 לחוק מוטל על הנתבע או הנאשם. אולם, כאשר מגלה התובע בכתב התביעה או האישום, שפרסום נעשה בנסיבות המקנות הגנה מוחלטת, יוכל הנתבע או הנאשם לבקש את מחיקת ההליך או את ביטולו, מבלי להביא ראיות כלשהן. מהותה של ההוכחה הנדרשת נגזרת מטיב ההגנה הנטענת. כאשר הנתבע או הנאשם מבקש להתגונן בטענה שפרסם דברים בנסיבות הקבועות בסעיפים 13(1)-13(6) או 13(9) עליו להוכיח, כי הדברים אכן נאמרו על ידו באותן נסיבות".

8. ס' 13 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 מונה, כאמור, שורת פרסומים מותרים. החלופות הרלוונטיות לענייננו הינן:
"לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי -
...
(3)   פרסום על ידי הממשלה, או חבר ממשלה בתוקף תפקידו, או פרסום על פי הוראת הממשלה או הוראת חבר ממשלה בתוקף תפקידו;
...
(9)   פרסום שהמפרסם חייב לעשות על פי דין או על פי הוראה של רשות המוסמכת לכך כדין או שהוא רשאי לעשות על פי היתר של רשות כאמור";

9. ברע"א 1104/07 עו"ד פואד חיר נ' עו"ד עודד גיל, תק-על 2009(3), 2464 , 2466 (2009) נקבע:
"סעיף 13 קובע "הגנות מוחלטות" (ראו אורי שנהר דיני לשון הרע 191 (1997))...ניתן לומר כי המונח "הגנה מוחלטת" יש בו חוסר דיוק מסוים שהרי ההגנה מותנית בהתקיימות התנאים הנקובים בסעיף. אולם סעיף 13, בניגוד לסעיפי ההגנות השכנים (סעיפים 14 ו- 15), אינו מותנה בדרישה של אמיתות הפרסום או בדרישה של תום-לב (ראו רע"א 3614/97 אבי-יצחק נ' חברת החדשות הישראלית, פ"ד נג(1) 26, 67-66). משמעות הדבר היא שגם פרסום כוזב, שנעשה שלא בתום-לב (ואף בזדון), לא יהווה עילה למשפט פלילי או אזרחי, ובלבד שמתקיימים התנאים הקבועים בסעיף המשנה הרלבנטי. במובן זה מדובר ב"הגנה מוחלטת" (ראו גם דנ"א 6077/02 חטר-ישי נ' ארבל, תק-על 2003(2) 341 (2003)). וכפי שנאמר באחת הפרשות:
עיון בסעיפיו המשניים של סעיף 13 לחוק מלמדנו כי כל שביקש המחוקק בסעיף זה, הוא להעניק זכיה מוחלטת לפרסומים הנוגעים לתחום תפקידם של ממלאי תפקידים רשמיים ורשויות רשמיות (ע"א 211/82 נאנס נ' דר' פלורו, פ"ד מ(1) 210 (1986)).
8. ההגנה הבלתי-מתפשרת על פרסומים מהסוג הנקוב בסעיף 13 כרוכה בוודאי במחיר מבחינת ההגנה על שמו הטוב של מושא הפרסום. אין ספק שעשוי ליהנות מן ההגנות שבסעיף 13 גם מי שבמובנים רבים - מנקודת מבט פרטנית - אינו ראוי להגנה. אולם נקודת המבט של סעיף 13 אינה מצטמצמת למקרה הספציפי. הסעיף נועד להגן על שיקולים רחבים הנוגעים לאינטרס הציבורי, כאשר חלק מסעיפי המשנה - וסעיף-קטן (5) בכללם - מתייחסים לפרסומים שנעשים על-ידי רשויות השלטון או תוך כדי פעילותן. סעיף-קטן (5) נועד למנוע מצב שבו ירחף מעל מי מהגורמים הנזכרים בסעיף, תוך כדי דיון משפטי, האיום של תביעת לשון הרע. הסעיף נועד למנוע מצב שבו העילה לפי חוק איסור לשון הרע תהווה גורם מצנן על התבטאויות בגדרי הליך משפטי ותמנע מהגורמים השונים המעורבים בהליך המשפטי להתבטא באופן חופשי".

10. כך גם בע"א 211/82 לאה נאנס נ' דר' סוזי פלורו, פ"ד מ(1), 210 , 215-216 (1986):
"עיון בסעיפיו המשניים של סעיף 13 לחוק מלמדנו כי כל שביקש המחוקק בסעיף זה, הוא להעניק זכיה מוחלטת לפרסומים הנוגעים לתחום תפקידם של ממלאי תפקידים רשמיים ורשויות רשמיות. בהקשר לצורך זה בא סעיף משנה 9 להתיר פרסומים שחובה לפרסמם (על פי דין או על פי הוראה של רשות המוסמכת לכך כדין) או שהרשות לפרסמם, על פי היתר של רשות המוסמכת לכך כדין".

11. הדברים דלעיל יפים גם לענייננו. יש לאפשר לגורמים הרלוונטיים לבצע עבודתם ולהתבטא באופן חופשי ללא מורא. אין מחלוקת שהמבקש שימש במועד הרלוונטי כסגן החשב ושכתב את מכתבו תוך כדי ביצוע תפקידו. על כן איני מקבלת את טענות המשיבה בתשובתה.

12. מכאן, לבחינת לשון המכתב נושא התביעה:
"הנדון: גוש 6627 חלק מחלקות 378 ו – 382 – החזר הוצאות תכנון וייזום המקרקעין

קבלנו לידינו את דרישתכם להחזר הוצאות תכנון וייזום הנוגעות לנכס שבנדון ואת תוצאות בדיקת אותן הוצאות ומצאנו כי דרישתכם אינה סבירה הן ביחס להיקף המיזם ומורכבותו והן בהשוואה לאותן הוצאות במיזמים דומים ועל פי המחירונים הנהוגים במנהל מקרקעי ישראל.

הפער המשמעותי ביותר בין הוצאות התכנון, המדידות, העתקות ואגרות, העומדות לשיטתכם על סך כולל של כ – 280,000 ₪ לבין הדרישה לשכר טרחת עורכי הדין בגין פעולותיהם לליווי התכנון והייזום עומדת על כ – 4,000,000 ₪!!! ומשתרעת על לא פחות מ – 4,600 שעות עבודה, אומרת כשלעצמה דרשני.

כידוע מנהל מקרקעי ישראל מלווה כבשגרה עשרות פרויקטים שאינם נופלים במורכבותם ובהיקפם מהפרויקט דנן ולא פעם עולים עליו והחזר ההוצאות בגינם מבוצע על פי סטנדרטים נהוגים ומקובלים, הלוקחים בחשבון את מרכיב הוצאות התכנון, מרכיב ההוצאות המשפטיות הנלוות ויתר המרכיבים. מעולם לא נתקלנו בפער כה משמעותי בין הוצאות התכנון להוצאות המשפטיות ובשיעור כה גבוה של הוצאות משפטיות ולא הומצא לנו הסבר משכנע לקיומו של אותו פער.

לא בכדי נוהג המנהל לדרוש כתנאי להחזר הוצאות, הוצאות קבלות "בזמן אמת" המעגנות את עצם הוצאת ההוצאה. במקרה שלפנינו מרבית הדרישה להחזר אינה מעוגנת בקבלות, תוך הסבר (אותו אין ביכולתנו לקבל) לפיו סוכם כי אותן הוצאות תוחזרנה מהכספים שישלם המנהל.

אשר על כן לא נוכל לאשר את הסכום המאושר על ידיכם.

בכבוד רב,
ערן גיל
סגן חשב מנהל מקרקעי ישראל"

עותק מהמכתב נשלח לגורמים הבאים במנהל: חשבת, יועץ משפטי, הלשכה המשפטית, מנהל מחוז ת"א וליועמ"ש מחוז ת"א.

13. לאור ס' 2 לחוק יסוד: משק המדינה, ס' 6 לחוק נכסי המדינה, תשי"א-1951, והחלטות ממשלה, ברי כי הפרסום הנ"ל הוא פרסום שהמבקש חייב לעשות. מדובר בכספי ציבור והמפרסם מחויב לבדוק סבירות הדרישות להוצאת כספים מהקופה הציבורית ולא לשמש כ-"חותמת גומי". באם סבור הוא כי מדובר בדרישה מוגזמת, עליו להפעיל שיקול דעתו המקצועי ולפעול בהתאם וזאת עשה. יודגש כי אין באמור על ידי בכדי לקבוע ממצא כי הדרישה אכן היתה מוגזמת, שכן אין זו הסוגיה העומדת לפני להכרעה.

14. למעלה מן הצורך אציין כי לטעמי אין בדברים שנכתבו במכתב משום הוצאת לשון הרע. כידוע, המבחן הוא אובייקטיבי – של האדם הסביר (ר' ע"א 740/86 יגאל תומרקין נ' אליקים העצני, פ"ד מג(2) 333, וגם א' שנהר בספרו "דיני לשון הרע", תשנ"ז-1977, בעמ' 122), כל שנאמר במכתב הוא כי היקף העבודה ומחירה הינם גבוהים ביחס למתחרים וביחס לעבודת הפיתוח.התביעה מסולקת על הסף משום התקיימותו של ס' 13(9) לחוק איסור לשון הרע.


בהתחשב בשלב המקדמי בו מצויה התביעה- אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. לשון הרע במכתב

 2. ערעור לשון הרע

 3. לשון הרע פלילי

 4. לשון הרע בתצהיר

 5. לשון הרע נגד זמרת

 6. לשון הרע בכרוזים

 7. לשון הרע נגד חנות

 8. פרסום מותר לשון הרע

 9. לשון הרע בבית כנסת

 10. פיצויים על לשון הרע

 11. לשון הרע בין שכנים

 12. לשון הרע בהליך משפטי

 13. לשון הרע בכנס מפלגה

 14. לשון הרע בתיק הרפואי

 15. לשון הרע בזמן בחירות

 16. לשון הרע במכתב פנימי

 17. לשון הרע במהלך בוררות

 18. פרסום תיקון לשון הרע

 19. לשון הרע בכרוז בחירות

 20. לשון הרע בחברה הבדואית

 21. בוררות בתביעת לשון הרע

 22. לשון הרע הכפשה במקומון

 23. פרסום לשון הרע נגד חברה

 24. לשון הרע נגד שחקן כדורסל

 25. הגנות מוחלטות בלשון הרע

 26. לשון הרע ידיעות אחרונות

 27. לשון הרע בבית הדין הרבני

 28. תביעת לשון הרע נגד שופט

 29. הגנה מוחלטת בחוק לשון הרע

 30. ערעור על פסק דין לשון הרע

 31. לשון הרע בהליכים משפטיים

 32. לשון הרע במהלך ישיבת מליאה

 33. פרסומים הדדיים של לשון הרע

 34. תביעת לשון הרע במהלך שבעה

 35. תביעת לשון הרע בין רופאים

 36. לשון הרע במהלך דיון ציבורי

 37. כתבה אינפורמטיבית לשון הרע

 38. לשון הרע דו''ח מבקר המדינה

 39. תביעת לשון הרע נגד ערוץ 10

 40. לשון הרע תוך כדי דיון משפטי

 41. פרסום לשון הרע על איש ציבור

 42. הוצאת לשון הרע נגד עורך דין

 43. דחיית תביעה על הסף לשון הרע

 44. פרסום לשון הרע נגד ראש העיר

 45. פרסום הגשת תלונה - לשון הרע

 46. לשון הרע תוך כדי דיון שיפוטי

 47. לשון הרע בראיון עם פקידת סעד

 48. לשון הרע במכתב תלונה נגד עובד

 49. לשון הרע ''נרמז'' בין השורות

 50. האם תלונה בכתב מהווה לשון הרע

 51. לשון הרע בתגובה למכתב לשון הרע

 52. ההבדל בין סאטירה לבין לשון הרע

 53. האם מכתב ביקורת מהווה לשון הרע

 54. האם יצירה ספרותית מהווה לשון הרע

 55. תביעת לשון הרע נגד מנהל בית ספר

 56. האם ביקורת מסעדות מהווה לשון הרע

 57. תביעה של רון קופמן בגין לשון הרע

 58. ביקורת לגיטימית לא מהווה לשון הרע

 59. תביעה נגד אמנון לוי בגין לשון הרע

 60. תביעת לשון הרע נגד מבקר על חוות דעת

 61. תביעה של הורים נגד לשון הרע נגד בנם

 62. תביעה לפרסום התנצלות בגין לשון הרע

 63. ערעור על פיצוי נמוך בתביעת לשון הרע

 64. תביעה נגד עורך מקומון בגין לשון הרע

 65. תביעת לשון הרע של עורך דין נגד לקוח

 66. לשון הרע בדיון משפטי לאחר שהשופט קם

 67. האם גילוי על תיק פלילי מהווה לשון הרע

 68. חסינות ראש מועצה מפני תביעת לשון הרע

 69. האם פרסום צ'ק ללא כיסוי מהווה לשון הרע

 70. האם הכינוי ''יודנראט'' מהווה לשון הרע

 71. תביעת לשון הרע בגלל תלונה על עורך דין

 72. תביעת לשון הרע בגין העברת מידע על חשבון

 73. האם תלונה נגד עורך דין ללשכה מהווה לשון הרע

 74. תליית מודעה בכניסה לבניין - תביעת לשון הרע

 75. תביעה של לקוח על הוצאת לשון הרע נגד עורך דינו

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון