אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין
ביום 28/10/2010 ניתן פסק דין בעניינה של המבקשת/התובעת (להלן - התובעת).
התובעת הגישה ביום 19/5/2011 בקשה לביזיון בית המשפט ובה טענה, כי הנתבע לא שילם לה את זכויותיה על פי פסק הדין והן: גמלת שמירת הריון ודמי לידה. לדבריה, הנתבע טען כי התיק הועבר לתשלום עוד בחודש 11/2010 והיא נתבקשה להגיש תביעה חדשה לדמי לידה. בנסיבות אלה ביקשה התובעת שבית הדין יבהיר את פסק דינו ויורה לנתבע לשלם לתובעת גמלת שמירת הריון וכן דמי לידה ולחייב את הנתבע בהוצאות ושכ"ט עו"ד.
ב"כ הנתבע הודיעה ביום 27/6/2011, כי תביעתה של התובעת לגמלת שמירת הריון לתקופה מיום 20/9/2008 ועד יום הלידה 24/2/2009, שאושרה על ידי הנתבע, הוזנה בימים אלה במערכת הממוחשבת של הנתבע ובימים הקרובים כל סכום הגמלה לה זכאית התובעת לתקופה זו יועבר לחשבונה בבנק בהתאם לפסק הדין מיום 28/10/2010 וזאת בצירוף הפרשי הצמדה בגין האיחור בתשלום. ב"כ הנתבע הוסיפה כי הנתבע מצר על העיכוב בביצוע פסק הדין, שנבע מתקלה טכנית במחלקה המטפלת בסניף נצרת.
לאחר קבלת הודעת ב"כ הנתבע, הגישה התובעת בקשה חוזרת בה ציינה, כי ביום 1/8/2011 קיבלה התובעת מכתב מהנתבע נושא תאריך 16/6/2011, אותו צירפה להודעתה, בו אושר תשלום גמלת שמירת הריון בלבד.הנתבע הגיש תגובה ביום 14/9/2011 בה נטענו הטענות הבאות:
התביעה שהגישה התובעת לבית הדין, מושא פסק הדין, התייחסה והוגשה בעניין מכתב הדחייה שנשלח לתובעת על ידי הנתבע ביום 22/2/2009. מכתב זה התייחס אך ורק לתביעתה של התובעת לתשלום גמלת שמירת הריון, תביעה שהוגשה לנתבע ביום 15/12/2008, בגין התקופה מ- 20/9/2008 עד הלידה ביום 24/2/2009.
פסק הדין מיום 28/10/2010, שנתן תוקף להודעת ב"כ הנתבע, התייחס אך ורק לעניין אישור תביעתה של התובעת לגמלת שמירת הריון, וזאת לתקופה מיום 20/9/2008 עד ליום 24/2/2009.
לכתב התביעה מושא תיקנו, לא צורף כל מכתב דחייה, הנוגע לדחיית תביעה לדמי לידה, משתביעה כזו כלל לא הוגשה לנתבע וממילא לא התקבלה כל החלטה של פקיד התביעות.
רק ביום 11/1/2011, ולאחר מתן פסק הדין, הואילה התובעת להגיש לנתבע טופס תביעה לדמי לידה. תביעתה נבדקה על ידי פקיד התביעות ונדחתה בשל שיהוי בהגשת התביעה, זאת כאמור במכתב הדחייה מיום 8/9/2011 (תביעת התובעת ומכתב הדחייה צורפו לתגובת הנתבע).
התובעת הגישה תשובה לתגובת הנתבע ביום 14/9/2011, בה טענה את הטענות הבאות:
התובעת כללה את דמי הלידה בתביעתה העיקרית, שהגישה התובעת לבית הדין ביום 22/4/2009, מאחר ולא ניתן לתבוע דמי לידה כל עוד התביעה לגמלת שמירת הריון לא הוכרה על ידי הנתבע, ובשל דחיית תביעת התובעת לגמלת שמירת הריון הוגשו שתי התביעות יחדיו.
לאחר שהנתבע הכיר בתביעה לגמלת שמירת ההריון, הגישה התובעת תביעה לדמי לידה בחודש 1/2011 ותביעה זו נדחתה על ידי הנתבע ביום 8/9/2011.
מאחר והשרשרת אינה צודקת, צדקה התובעת שכללה גם את התביעה לדמי לידה בתביעה לגמלת שמירת ההריון, מחשש לטענת התיישנות או טענה אחרת מצד הנתבע, ופסק הדין שניתן מתייחס גם לדמי לידה. חוק הביטוח הלאומי חוק יבש הוא ועל פקיד התביעות היה לקשור את התביעה לשמירת הריון ופסק הדין ולאשר את התביעה לדמי לידה.
עוד טוענת התובעת, כי במקום לנהל תביעה חוזרת ושרשרת שניה, על בית הדין לקבל את תביעת התובעת לדמי לידה, כהמשך לתביעה לגמלת שמירת ההריון, זאת מטעמי חסכון בזמנם של בית הדין והצדדים.
עיינתי בבקשות התובעת, בתגובות הנתבע, בכל החומר המצוי בתיק בית הדין, בחומר הנוסף שהגישו הצדדים ובטענות הצדדים ושוכנעתי כי דין בקשתה של התובעת להורות לנתבע לשלם לה דמי לידה - להדחות. טעמי יובאו להלן.


אין מבוטח רשאי להגיש תביעה לבית הדין, אלא בעניין תביעה שנדחתה על ידי הנתבע. משהתובעת הגישה לנתבע תביעתה לדמי לידה רק ביום 11/1/2011, היינו לאחר מתן פסק הדין (שניתן ביום 28/10/2010), לא היה מקום לכך שעניין דמי הלידה, יתבע טרם זמנו, במסגרת התביעה שהגישה לבית הדין ביום 22/4/2009, בעניין דחיית תביעתה לגמלת שמירת הריון ע"י הנתבע.

זאת ועוד, באת כח הנתבע הודיעה לבית הדין ביום 17/10/2010, כי הנתבע החליט לאשר את תביעתה לגמלת שמירת הריון לתקופה מיום 20/9/2008 עד 24/2/009 ובא כח התובעת ציין בתגובתו, כי הוא שמח על החלטת הנתבע, ולא טען או ביקש דבר בעניין תביעה לדמי לידה, ובפסק הדין, שניתן בהתאם להסכמות הצדדים, צויין:
"בא כוח הנתבע הודיעה לבית הדין, כי לאחר ששקל בשנית את עמדתו ולאור הנסיבות המיוחדות של התיק החליט הנתבע לחזור בו ממכתב הדחיה שנשלח לתובעת ביום 22/2/2009 ולאשר את תביעת התובעת מיום 15/12/2008 לגמלת שמירת הריון וזאת לתקופה שמיום 20/9/2008 ועד ללידה שהיתה ביום 24/2/2009."

להודעה זו ניתן תוקף של פסק דין.

מכאן ברור כי פסק הדין כלל לא התייחס לעניין דמי הלידה, ועל כן התובעת אינה זכאית על פי פסק הדין לדמי לידה.

אשר לבקשת התובעת, כי בית הדין ידון במסגרת תיק זה גם בדחיית תביעתה לדמי לידה, שהוגשה לנתבע ביום 11/1/2011 ונדחתה על ידו ביום 8/9/2011 – יוטעם כי משניתן פסק הדין ביום 28/1/2010 סיים בית הדין את מלאכתו ואינו מוסמך לדון בתביעה חדשה במסגרת תיק זה. עם זאת מובהר לתובעת, כי היא רשאית התובעת להגיש תביעה חדשה לבית הדין בעניין דחיית תביעתה לדמי לידה.

בטרם תחתם ההחלטה יצויין, כי יש להצר על כך שהתובעת לא גילתה אוזנו של בית הדין, מיד עם הגשת בקשתה לביזיון בית המשפט, בכך שהגישה תביעה לנתבע בעניין דמי הלידה רק ביום 11/1/2011, היינו לאחר מתן פסק הדין, וציינה זאת לראשונה רק לאחר שהנתבע טען זאת.משהנתבע שילם לתובעת את גמלת שמירת ההריון, לה היא זכאית – בקשתה לביזיון בית המשפט נמחקת בזאת.


משחוב פסק הדין, שניתן ביום 28/10/2010, שולם לתובעת רק בחודש יוני 2011, לאחר הגשת בקשתה לביזיון בית המשפט ובעקבותיה - ישלם הנתבע לתובעת שכר טרחת עורך דין בסך 2,000 ₪ בגין הצורך בהגשת הבקשה. הסכום ישולם תוך 30 יום מקבלת החלטה זו, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.
בקשת התובעת, שבית הדין ידון בתביעתה לדמי לידה או לחייב את הנתבע לשלם לה את דמי הלידה במסגרת תיק זה – נדחית בזאת. הובהר כאמור לתובעת, שהיא רשאית להגיש תביעה חדשה לבית הדין בעניין דמי הלידה.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון