פגמים באריחים

פגמים באריחים
טענות התובעים
במהלך בניית ביתם של התובעים (להלן – הבית או בית התובעים), ביקשו התובעים לרכוש קרמיקה וכלים סניטריים. לשם כך ביקרו באולם התצוגה של הנתבעת בכפר סבא (להלן – אולם התצוגה). בביקור הציג בפניהם נציג הנתבעת סוגים שונים של אריחי קרמיקה. התובעים התעניינו באריחים מסוג "וינקוש". נאמר להם על ידי נציג הנתבעת, כי המדובר באריחים מתוצרת תורכיה, וכי אם יחליטו לרכשם, יקבלו אריחים זהים לאלו שהוצגו בפניהם באולם התצוגה.

התובעים רכשו באותו מעמד אריחים מסוג "וינקוש" בגודל 60X60 ס"מ לריצוף 96 מ"ר. האריחים סופקו בבית התובעים. בעת האספקה בדקה התובעת1 את האריחים עפ"י הכיתוב שע"ג האריזות, ואישרה את קבלתם.

רצף מטעם התובעים החל בריצוף רצפת הבית . התובעת הגיע לבית התובעים, ונדהמה לראות, כי האריחים שסופקו והותקנו ברצפת הבית שונים מאלו שהוצגו בפניה באולם התצוגה. האריחים לא היו אחידים ואף לא חלקים. על גבי האריחים היו קיימים נימים לכל אורכם. לאריחים היה גימור מסוג מט בניגוד לאלו שראתה התובעת באולם התצוגה, להם היה גימור מבריק.

בהמשך בדקו התובעים את הדברים, והתברר להם, כי האריחים שקיבלו היו מתוצרת סין, ולא מתוצרת תורכית.

התובעים פנו לנתבעת, ונציג של הנתבעת ביקש מהם להגיע לאולם התצוגה כשבידיהם אחד האריחים לשם השוואתו לאריחים שבאולם התצוגה. התובעים עשו כן, וההשוואה שנערכה באולם התצוגה גילתה את ההבדלים המשמעותיים בין האריחים שסופקו ובין אלה המוצגים באולם התצוגה. בהזדמנות זו התובעים החזירו לנתבעת 10% מהאריחים שהוזמנו, שאותם טרם הספיק הרצף להרכיב.

נציג הנתבעת החליט לשלוח נציג נוסף של הנתבעת לבית התובעים על מנת לבדוק את האריחים שסופקו לתובעים. נציג של הנתבעת אכן הגיע לבית התובעים. ללא השוואה כלשהי לאריחים, המוצגים באולם התצוגה – למרות שהתובעים ביקשוהו לעשות כן - הוא קבע שאין כל בעיה באריחים שסופקו, ומיהר להסתלק מהמקום.

התובעים שבו ופנו למשרדי הנתבעת, ושם נאמר להם, כי האריחים שסופקו נבדקו על ידי מכון התקנים ונמצאו תקינים.

התובעים נאלצו לרכוש אצל ספק אחר אריחי קרמיקה חלופיים, להסיר את האריחים שרכשו אצל הנתבעת, ולהתקין את האריחים החדשים במקומם.

גם סחורה אחרת, שרכשו התובעים אצל הנתבעת, נמצאה פגומה.

לפיכך עותרים התובעים לחיוב הנתבעת בתשלום פיצויים.

טענות הנתבעת
טענות הנתבעת בכתב ההגנה
הנתבעים הדגישו מראש בפני נציג התובעת, כי הם מוגבלים תקציבית. לאחר קבלת הסבר מנציג הנתבעת על סוגים שונים של סחורה,בחרו התובעים במודע בסחורה מסין, וזאת בשל מחירם הנמוך יותר. יחד עם זאת, המדובר בסחורה מסוג א', למעט אמבטיה פגומה, שנמכרה לתובעים במחיר מוזל בהתאם לבקשתם. האריחים מיובאים ארצה לאחר קבלת תו תקן.

לא נאמר לתובעים, כי יסופקו להם בדיקו את אותם אריחים שבתצוגה. נאמר להם במפורש על ידי נציג הנתבעת, וכך גם מצויין בשלט בולט באולם התצוגה, כי יתכנו שינויי "טון וגוון" בין הסחורה המוצגת באולם התצוגה ובין זו שתסופק לתובעים. זאת בהתאם למועד ייצור האריחים ומועד הגעתם ארצה.

אכן, עם הגעת הסחורה לבית התובעים, בדקה התובעת 1 את הכיתוב על אריזות האריחים, הכולל גם צייון ארץ הייצור, ואישרה את קבלת הסחורה, כפי שמציינים התובעים עצמם. נציגת הנתבעת התקשרה לתובעת 1 במהלך ביצוע עבודות הריצוף בבית התובעים, והתובעת 1 הביעה בשיחה את שביעות רצונה מהאריחים.

רק לאחר מכן פנו התובעים לנתבעת וביקשו סיוע, היות שאינם אוהבים – בדיעבד – את האריחים שהזמינו. הם לא העלו בשלב זה כל טענה בנוגע לפגם כלשהו במוצרים שקיבלו. בתגובה לפניה זו נשלח לבית התובעים נציג היבואן, צד ג'. לפנים משורת הדין נאותה הנתבעת לקבל בחזרה אריחים בשטח 10 מ"ר, שנותרו לאחר השלמת ביצוע עבודות הריצוף בבית. מעבר לכך לא הוצע לתובעים פיצוי כלשהו, היות שאין הם זכאים לפיצוי.

טענות הנתבעת בהודעה לצד ג'
צד ג' סיפקה לנתבעת את אריחי הקרמיקה, שסיפקה הנתבעת לתובעים. הנתבעת זכאית לפיצוי ו/שיפוי מצד ג' בגין כל סכום שתחוב לשלם לתובעים בתביעה העיקרית.

טענות צד ג'
אכן ביום 24.10.08 סיפקה צד ג' לנתבעת, בין השאר, 100 מ"ר מרצפות מסוג ואנקוויש אלמנד 60X60, בהתאם להזמנת הנתבעת. המרצפות תאמו את המוזמן והיו טובות ותקינות, ולא היה בהן כל פגם. גם התובעים עצמם, בעת שנציג צד ג' ביקר בבית ביום 19.12.08, לא העלו טענה כלשהי בדבר פגמים באריחים, וכל טענותיהם נסובו אודות גוון האריחים.

בעת ביקורו הנ"ל של נציג צד ג' בבית התובעים היה המשטח כולו כבר מרוצף, וזאת בניגוד להנחיה ולהוראות התקן הישראלי להנחת ריצוף, ולפיה יש לבדוק את האריחים ומידת התאמתם להזמנה בטרם יותקן הריצוף.

דיון והכרעה
בסעיף 9 לתצהיר עדותה מאשרת התובעת 1, כי אישרה את קבלת האריחים על סמך הכיתוב על גבי החבילות. בדיון שהתקיים בפני ביום 3.5.09 אישרה התובעת 1, כי בדקה גם את האריחים עצמם בטרם הורתה לרצף להתחיל בהרכבת הריצוף (עמ' 1 לפרוטוקול, שורות 14-15; עמ' 2 לפרוטוקול, שורות 21-22). הנתבעת מאשרת שם, כי האריחים שסופקו נראו לה כתואמים את ההזמנה. כך גם היא מאשרת בתחילה, כי ראתה את הכיתוב על גבי האריזה בנוגע לסוג האריח ולגודלו. בחקירתה הנגדית סיפרה התובעת 1, כי קבלן הריצוף פרש בפניה "כמה אריחים על הרצפה" (עמ' 7 לפרוטוקול, שורה 21), ואז נתנה לו התובעת 1 אישור לבצע את עבודת הריצוף.

המומחה מטעם התובעים ולדיסלב סבוטין (להלן – מומחה התובעים) אישר בעדותו, כי בהתאם לתו התקן אמור הרצף לבצע מיון מוקדם של האריחים בטרם יבצע הריצוף (עמ' 18 לפרוטוקול, שורות 10-11).

הקבלן, משהור ג'מיל חרוב (להלן – הקבלן), העיד, כי אכן פעל בהתאם לדרישות התקן, וקרא לתובעים לפני הריצוף. הוא מספר: "אמרתי להם, תסתכלו, זה הריצוף שבחרתם וגם הצבע, אמרו כן" (עמ' 12 לפרוטוקול, שורות 25-26).

העולה מן הדברים, כי התובעים בדקו את האריחים בטרם הורכב הריצוף, ואף אישרו, כנדרש, את הרכבתו. ממילא לא ברורות טענותיהם כלפי הנתבעת בנוגע לדגם האריחים שסופק להם.

התובעת 1 העידה בפני ואמרה בחקירתה הנגדית:

"אין לי בעיה עם הצבע. אם זה היה קצת יותר בהיר או קצת יותר כהה לא היתה הבעיה. מה שקיבלתי זה שריטות וגידים וזה לא מה שראיתי באולם התצוגה" (עמ' 8 לפרוטוקול, שורות 5-6).

הקבלן מעיד בסעיף 2 לתצהיר עדותו, כי לאחר הרכבת האריחים התובעת 1 הבחינה בשריטות עליהם. מסקנת הדברים, כי הקבלן עצמו בטרם הרכבת הריצוף לא הבחין באותן שריטות נטענות, וכי רק התובעת 1 הבחינה בהן לאחר הרכבת הריצוף. כך אכן אישר הקבלן במפורש בחקירתו הנגדית (עמ' 13 לפרוטוקול, שורות 7-8). אגב, התובעת 1 עצמה מאשרת, כי בטרם הרכבת הריצוף לא הבחינה ב"שריטות הקטנות" (עמ' 7 לפרוטוקול, שורה 21). זאת ועוד, הקבלן גם אישר, כי אין מדובר בשריטות אלא בגידים (עמ' 14 לפרוטוקול, שורות 30-32).

מדבריו של הקבלן עולה בבירור, כי אין מדובר בשריטות אלא בגידים, שהינם חלק מהטקסטורה של האריחים. הדברים נתמכים גם בדבריו של מומחה התובעים:

"בחוות דעתי נאמר רק לגבי אי התאמה של הדגם, לא לגבי שריטות, הכמות של הגידים היתה טבעית. התייחסתי לגוון האריחים" (עמ' 16 לפרוטוקול, שורות 3-4).

בהקשר זה יצויין, כי קשה להבין קביעתו החד משמעית של מומחה התובעים, כי קיימת אי התאמה בין האריחים שסופקו ובין אלו שהוזמנו, וכי כל עדותו בעניין זה נסמכת על מה שנמסר לו על ידי התןבעים (עמ' 15 לפרוטוקול, שורות 22-23, 28, 29-32; עמ' 16, שורה 1; עמ' 17, שורות 28-29). בנסיבות אלו, כיצד קבע המומחה, כי קיימת אי התאמה?!

לנוכח כל האמור לעיל, יש לדחות טענות התובעים בדבר אי התאמה בין האריחים שסופקו ובין אלו שהוזמנו. נראה שלא זו בלבד, שהתובעים לא עמדו בנטל להוכיח טענה זו, אף הוכח היפוכו של דבר. הוכח כי התובעים בדקו את הסחורה שהתקבלה, הן את דגם האריחים והן את מקום ייצורם של האריחים, ומשמצאו את הסחורה תואמת את הזמנתם, הורו לרצף לבצע הריצוף. לכן יש לדחות טענתם בדבר אי ההתאמה.

באשר לטענת התובעים בדבר פגמים בשאר המוצרים, שסיפקה להם הנתבעת, טענה זו לא הועלתה מלכתחילה, אלא בשלב מאוחר בהרבה. ראיה לכך הוא מכתבו של ב"כ התובעים דאז, עו"ד שלומי עבדת, מיום 9.1.08, המצורף כנספח ד לתצהיר עדותה של התובעת 1. במכתב לא בא זכרה של טענה כלשהי בנוגע לפגמים כלשהם בשאר המוצרים. כל שנטען שם הוא בנוגע לארץ ייצורם של האריחים, טענה שנידונה בהרחבה לעיל ונדחתה. גם במכתבים קודמים, ששיגרה התובעת 1 בעצמה לנתבעת, והמצורפים כנספחים ב1-ב2 לתצהיר עדותה של התובעת לא נזכר דבר בעניין אותם פגמים נטענים. קשה להבין, כיצד הדברים מתיישבים עם האמור בחוות דעתו של מומחה התובעים בנוגע לשריטות בברז כיור המטבח, כאשר לדברי מומחה התובעים מסרו לו התובעים, ש"כך נתקבל הברז מן הספק" (עמ' 4 לחוות הדעת).

לתמיכה בטענותיהם בדבר קיום פגמים במוצרים הגישו התובעים את חוות דעתו של מומחה התובעים, מר ולדיסלב סבוטין. באשר לפגמים הנטענים באריחי המפלס העליון של הבית אין עמדתו של מומחה התובעים חד-משמעית והחלטית. הוא מציין, כי לאישור ממצאיו יש לערוך בדיקת מעבדה. גם בעדותו בפני ציין מומחה התובעים, כי היפנה את התובעים לביצוע בדיקת מעבדה (עמ' 17 לפרוטוקול, שורות 2-3; עמ' 18 לפרוטוקול, שורות 13-19). כפי הנראה, בדיקת מעבדה שכזו לא בוצעה, וגם אם נערכה, תוצאותיה לא הונחו בפני. נראה כי בנסיבות אלו, לנוכח אי סופיות ממצאיו של מומחה התובעים בענין זה ואי הצגת תוצאות בדיקת המעבדה, שמומחה התובעים ביקש לבצעה, יש לקבוע כי קיומם של הליקויים הנטענים באריחי המפלס העליון לא הוכח, ועל כן יש לדחות הטענה.

מומחה התובעים מציין בחוות דעתו באורח סתמי לחלוטין, כי קיימים "אריחים פגומים באזור מעל האסלה בחדר השירותים". באילו פגמים מדובר? זה לא נאמר בחוות הדעת. על אמירה סתמית זו חזר מומחה התובעים בעדותו בפני. רק לאחר שהתבקש שוב לפרט הפגמים, ציין מומחה התובעים, שמדובר בשברים (עמ' 17 לפרוטוקול, שורות 11-14). כשנשאל שוב אודות מקור השברים, הודה מומחה התובעים, כי אין מדובר בפגם בייצור, ויתכן שהשבר נגרם כתוצאה מכך "שהרצף דפק את זה" (עמ' 17 לפרוטוקול, שורות 15-16). יש לקבוע, איפוא, כי התובעים לא הצליחו להוכיח, כי הנתבעת אחראית לשברים באריחי החיפוי בחדר השירותים, כאשר גם המומחה מטעמם מאשר, שיתכן והדבר נובע מעבודתו של הקבלן או מי מטעמו.

באשר לפגיעה רשת מתכת בנקודת ניקוז בכיור חדר רחצה, כבר בחוות דעתו מציין מומחה התובעים, כי לא ניתן לשלול שהפגם נגרם כתוצאה משימוש בחומצה (עמ' 4 לחוות הדעת). באשר לשריטות בברז כיור המטבח, מומחה התובעים אישר, כי יתכן שהן נגרמו במהלך עבודות השיפוצים בבית, ואין הכרח, שמדובר בשריטות, שהיו קיימות כבר בעת אספקת הברז (עמ' 18 לפרוטוקול, שורות 20-23). כאמור לעיל, מומחה התובעים לא ראה את הברז מלכתחילה בטרם הורכב, ואמירתו, שהברז התקבל כבר כשהוא שרוט, מסתמכת על דברים שאמרו לו התובעים (עמ' 4 לחוות הדעת). אשר על כן, גם טענות התובעים באשר לפגמים במוצרי האינסטלציה לא הוכחו, ולפיכך יש לדחותן.

העולה מכל האמור לעיל, התובעים לא עמדו בנטל המוטל עליהם, ולא הוכיחו קיומם של פגמים כלשהם במוצרים שרכשו מהנתבעת להם אחראית הנתבעת.

סיכומם של דברים, התביעה נדחית. ממילא נדחית גם ההודעה לצד ג'.

התובעים, ביחד ולחוד, ישאו בהוצאות הנתבעת וצד ג' ובשכר טרחת עורכי דינן בסך כולל של 6,500 ₪ לכל אחת מהן בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, כ"ז תמוז תשע"ב, 17 יולי 2012, בהעדר הצדדים.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון