תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות

תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות
ביום 7.9.2010 ניתנה החלטה לפיה אושרה בקשת המשיב להגיש תובענה ייצוגית נגד המבקשות (להלן: "ההחלטה" או "החלטת האישור"). בין היתר נקבע בהחלטה האמורה כי על המשיב להגיש תובענה מתוקנת בהתאם להחלטה האמורה (שם, סעיף 45).

ביום 3.10.2010 הגיש המשיב תובענה ייצוגית מתוקנת (להלן: "התובענה המתוקנת").

לפני בקשה לדחות או למחוק על הסף את התובענה המתוקנת.

טענות הצדדים

את הבקשה לסילוק התובענה המתוקנת על הסף סומכות המבקשות על הטענה לפיה התובענה המתוקנת שונה באופן מהותי מכתב התביעה המקורי והתיקונים בכתב התביעה המתוקן הינם בגדר 'מקצה שיפורים' ואינם מתיישבים עם החלטת האישור. המבקשות הצביעו על שינויים בין התביעה המקורית לבין התובענה המתוקנת שאין להם כל אחיזה בהחלטת האישור, כמפורט להלן:


בפרק הראשון לתובענה המתוקנת מייחס המשיב למבקשות "מעשה תרמית מתוחכם", נטען להפרת הוראות סעיפים 2 ו – 2א' לתקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון), תשל"ח – 1978, צוטטו פרסומים ונטענו טענות ביחס לפרסומים ולמחקרים שלא נכללו בתביעה המקורית.
בסעיף 2 לתובענה המתוקנת טען המשיב "התובע סובל מזה שנים רבות ממחלת ניוון מפרקים מפושטת". זאת, לעומת כתב התביעה המקורי שם נטען כי "התובעים סובלים מבעיות מפרקים".
בסעיפים 3, 7, 10, 18, 21 ו - 22 לתובענה המתוקנת צוטטו פרסומים המיוחסים למבקשות. פרסומים אלה לא נכללו בכתב התביעה המקורי.
בסעיף 4 לתובענה המתוקנת טוען המשיב כי "רכש מאת הנתבעות את תוסף המזון "מגה גלופלקס". ובסעיף 5 לכתב התביעה טוען המשיב כי "רכש את תוסף המזון "מגה גלופלקס" והשתמש בו במשך 6 חודשים". לעומת זאת, בכתב התביעה המקורי טען המשיב כי "רכש את המותג "קרטילאגו" במשך כחצי שנה" (שם סעיף 6).
לתובענה המתוקנת צירף המשיב שלושה תצהירים שלא היו בעת הגשת כתב התביעה המקורי והם הוגשו במהלך הדיון בבקשת האישור ללא רשות.
לתובענה המתוקנת צירף המשיב חוות דעת, החלטות הממונה על הגנת הצרכן ועמדת המחקר הרפואי העולמי שהוצגו במהלך הדיון בבקשת האישור אולם לא היו חלק מכתב התביעה המקורי.
בסעיף 16 לתובענה המתוקנת טוען המשיב ל"הונאת ציבור הצרכנים" וטענה כזו לא העלה המשיב בכתב התביעה המקורי.
בסעיף 19 לתובענה המתוקנת טוען המשיב בעניין מחקרים וטענה זו לא נכללה בכתב התביעה המקורי.
בסעיף 26 לתובענה המתוקנת טוען המשיב כי "כ – 40% מהסובלים, כאמור, השתמשו או משתמשים בתוספי מזון, ומתוך כל אלה כ – 25%, קרי – כ – 85,826 צרכנים רכשו את תוסף המזון שבנדון". לעומת זאת, בכתב התביעה המקורי טען המשיב כי "כ – 15% מהסובלים, כאמור, השתמשו ו/או משתמשים בתוספים ומתוך כל אלה כ – 10%, קרי כ – 85,000 צרכנים, רכשו התוספים אצל הנתבעות. שינוי זה שערך המשיב בתובענה המתוקנת הוביל להותרת סכום התביעה המקורי בעינו (963,900,000 ₪) אף שבהחלטת האישור נקבע כי אין לאשר את הבקשה ביחס להשבת מלוא הסכום הנטען.


המשיב מתנגד לבקשה. לטענתו התובענה המתוקנת נוסחה על פי הנחיית בית המשפט ובהתאם להחלטת האישור. קרי, בהתאם לממצאי החלטת האישור. מוסיף המשיב וטוען כי ממועד הגשת כתב התביעה המקורי ובמהלך הדיון בבקשת האישור חלו שינויים שלא היו קיימים בעת הגשת כתב התביעה המקורי עליהם עמד בית המשפט בהחלטת האישור ובניסוח התובענה המתוקנת עודכנו שינויים אלה. עוד טוען המשיב כי עילת כתב התביעה המקורי כמו גם הסעדים המנויים בכתב התביעה המקורי נותרו על כנם גם בתובענה המתוקנת והתיקון בוצע בשינוי הנוסח המילולי המתבקש מהחלטת האישור, באופן שלא נעשה בתובענה המתוקנת שינוי מהותי כלשהוא.

דיוןסעיף 13 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006 (להלן: "החוק"), קובע כי "בית משפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית בכל שינוי שיחליט עליו ביחס לבקשה לאישור...". תקנה 6 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע – 2010 (להלן: "התקנות") קובעת:


"(א) אישר בית המשפט תובענה ייצוגית בשינויים לפי סעיף 13 לחוק, יתקן התובע את כתב התביעה בהתאם להחלטת בית המשפט".

תיקון כתב התביעה מכוח הוראות סעיף 13 לחוק ותקנה 6 (א) לתקנות נועד לעדכן את כתב התביעה ביחס לשינויים שהתרחשו ו/או נקבעו במסגרת הליך אישור התובענה הייצוגית. כך, אם במהלך הדיון בבקשת האישור נמחקו או הוספו תובעים או נתבעים או צומצמו עילות התביעה יש מקום לתקן את כתב התביעה בהתאם להבטיח "ניהול הוגן ויעיל של התובענה הייצוגית" (סעיף 13 לחוק). ממילא, אין בהוראה לתקן את כתב התביעה כדי להקנות לתובע הייצוגי זכות להוסיף, לגרוע או לשנות עובדות שאינן מתיישבות עם האמור בכתב התביעה המקורי, כל עוד לא שונו בהחלטת בית המשפט.כתב התביעה המקורי כלל ארבעה תובעים. בדיון בבקשת האישור ביקשו שניים מהתובעים המקוריים (תובעים 3 ו – 4) להסתלק מהתביעה. בקשות אלה התקבלו ובהתאם נותרו שני תובעים בהם המשיב אשר נזכר בכתב התביעה המקורי כ"תובע 2". בפרק א לכתב התביעה המקורי נטען כדלהלן:


"התובעים סובלים מבעיות מפרקים" (סעיף 2).
התובע מס' 1 רכש את המותג "מגה גלופלקס" במשך כשלוש שנים" (סעיף 5).
התובע מס' 2 רכש את המותג "קרטיאגו" במשך כחצי שנה" (סעיף 6).
הנזק לתובע מס' 2: עלות חודשית 168 ₪, משך השימוש 6 חודשים ובסה"כ 1,008 ₪ (סעיף 31).

התובענה המתוקנת כוללת תובע אחד בלבד, הוא תובע 2 המקורי, וכך טוען הוא:

"התובע סובל מזה שנים רבות ממחלת ניוון מפרקים מפושטת" (סעיף 2).
...
"התובע רכש מאת הנתבעות את תוסף המזון "מגה גלופלקס, המשווק כתוסף תזונה במטרה לטפל ו/או לרפא את מחלת ניוון המפרקים ו/או לעכב את התפתחותה של המחלה ו/או לשקם/לבנות את הסחוסים – ולשווא" (סעיף 4).
"התובע רכש את תוסף המזון "מגה גלופלקס" והשתמש בו במשך 6 חודשים" (סעיף 6).בתצהיר מיום 20.3.2006 הוגש במסגרת הדיון בבקשת האישור (צורף גם כנספח לתובענה המתוקנת), הצהיר המשיב:


"לפני כשלוש שנים נודע לי שקיים תוסף מזון, שמייחסים להם תכונות ריפוי ושיקום הסחוסים (סעיף 4).
פניתי לבית מרקחת ברחוב ז'בוטינסקי פינת אבן גבירול בתל-אביב. שאלתי את הרוקח מהו התוסף המומלץ על ידו להחלמת הסחוסים. הוא המליץ על מגה גלופלקס (סעיף 5).
צרכתי את התוסף במשך מספר חודשים. לא חל שום שיפור במצבי. לפיכך, הפסקתי לצרוך אותו (סעיף 6).
...
סה"כ שילמתי עבור מגהגלופלקס כ – 1,000 ₪" (סעיף 8).

המשיב נחקר בדיון מיום 2.3.2009 וכך העיד ביחס למוצר אותו רכש (ש' 16 ע' 50 לפרוטוקול הדיון):

"ש. מתי אתה קנית את המגה גלופלקס בפעם הראשונה?
ת. אני מניח שזה בסביבות 2004...
...
עו"ד קפלן: אותו דבר קרטילגו. אתה למעשה לא לוקח מגה גלופלקס וקרטילגו מזה כשנתיים.
מר חושן: קרטילגו? למה אתה אומר קרטילגו?
...
ש. אני שואל, השתמשת בקרטילגו?
ת. מגה גלופלקס.
עו"ד קפלן: אני רוצה להפנות את תשומת לבך, התביעה מתייחסת גם לתוסף הזה.
מר חושן: אני לא יודע מה התביעה, אני יודע מה עשיתי".

בהמשך העיד (ש' 1 ע' 62):

"ת. לא, זה אותו דבר, זה לא משנה כי אני פשוט לא, לא רואה שאני השתמשתי בקרטילגו.
ש. אתה לא רואה?
ת. אני לא רואה אבל זה אותו דבר, זה לא משנה, זה אותם מרכיבים יש שם.
ש. אבל אתה לא רואה שהשתמשת בקרטילגו?
ת. קרטילגו זה שם של מותג, אתה כנראה לא מבין את זה. זה שם של מותג.
ש. השתמשת בזה או לא? אולי תחזור בך?
ת. אני חושב ש, לחזור בי? מה פתאום לחזור.
ש. שאלה אתה רוצה לחזור בך מהתשובה הזאת?
ת. זה אותו דבר. אני יודע שלקחתי מגה גלופלקס".

בסיכומים מטעם התובעים הייצוגיים בבקשת האישור, נסמכו התובעים על האמור בסעיפים 4 – 6 לתצהירו של המשיב (סעיף 79) וטענו כי המשיב צרך את תוסף המזון "מגה גלופלקס" במשך מספר חודשים (סעיף 82).

מהאמור לעיל עולה כי גרסתו של המשיב ביחס למצבו הרפואי ולסוג המוצר שרכש לכאורה מהמבקשות השתנה עם הזמן וככל שההליכים המשפטיים התפתחו.

בהחלטת האישור נקבע כי המבקשים שם (אילן ג'אן ויצחק חושן) הינם צרכנים של "המוצרים" (מגה גלופלקס וקרטילגו) (שם, פסקה 2). אולם בהחלטה האמורה לא הוכרעה השאלה האם המבקש רכש מהמבקשות מוצר "מגה גלופלקס" או מוצר "קרטילגו", ולא נקבע במפורש שהמשיב רכש מהמבקשות מוצר "מגה גלופלקס". ממילא, לא נקבעו הוראות בעניין זה.

לכך יש להוסיף, כי מלבד הגשת תצהיר באיחור וללא נטילת רשות בו שינה המשיב את גרסתו בעניין מצבו הרפואי וסוג המוצר שרכש לכאורה מהמבקשות, לא ביקש המשיב לתקן את כתב התביעה המקורי אף לא לאחר שנחקר בעניין זה.

משכך מקובלת עלי טענת המבקשות לפיה לא קיימת בהחלטת האישור הוראה "לתקן את שם המוצר שנרכש ע"י המשיב (כפי שנטען בכתב התביעה המקורי)".בהחלטת האישור נקבע כי ההכרעה בבקשת האישור תתייחס "אך ורק לטענות בקשר עם "מגה גלופלקס" (סעיף 6). נוכח קביעה זו תיקון סעיפים 4 ו – 5 בתובענה המתוקנת על ידי המשיב ובא כוחו, נוגע לעילה האישית עליה מבסס המשיב את התביעה הייצוגית.
בתובענה המתוקנת הוסיף המשיב טענות שחלקן נכללו בכתבי טענות אחרים שהגיש במסגרת הבקשה לאישור התביעה הייצוגית, אולם לא נדונו במסגרת החלטת האישור ולא ניתנה כל החלטה המאשרת את הכללתן בתובענה המתוקנת. להלן השינויים המהותיים הנוספים שנכללו בתובענה המתוקנת ללא אישור.
בהחלטת האישור נקבע כי קיימת ראיה לכאורה שפרסומי המבקשות היו מטעים ותו לאו. בשום מקום לא נקבע אף לא לכאורה שהמבקשות ביצעו מעשה תרמית מתוחכם. לפיכך, הטענה המייחסת למבקשות "מעשה תרמית מתוחכם" אשר לא נכללה בכתב התביעה המקורי הוספה בתובענה המתוקנת ללא נטילת רשות.
הוא הדין ביחס לטענת ההונאה החדשה שהעלו המבקשים בסעיף 16 לתובענה המתוקנת.
כך אף ביחס לאמור בסעיף 26 לתובענה המתוקנת בעניין שיעור המשתמשים בתוספי מזון ושיעור רוכשי מגה גלופלקס.
כתב התביעה המקורי שהוגש ביום 2.3.2006 כלל (חוות דעת רפואית מטעם ד"ר גד שמואלי (נספח א), פרסום ביחס למוצר "קרטילגו" (נספח ב) אשר בנסיבות שפורטו לעיל יש להוציאו מתיק התביעה, פרסום ביחס למוצר "מגה גלופלקס" (נספח ג) ופרסום נוסף ביחס למוצר "מגה גלופלקס" (נספח ד). בהחלטת האישור לא ניתנה הוראה לצרף נספחים נוספים על אלה ולפיכך, כל נספח שצורף לתובענה המתוקנת צורף ללא נטילת רשות ויש להוציאו מתיק התביעה כאן.


עם זאת, יובהר כי ראיות שהוצגו במסגרת הליך האישור הינם חלק מתיק התביעה ובעלי הדין רשאים להסתמך עליהן בכל הליך אחר שבתובענה, ראה תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות ותקנה 246 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984.

סוף דבר

נוכח האמור עד כאן, אני מורה על הוצאת התובענה הייצוגית המתוקנת שהגיש המשיב מתיק בית המשפט.

בכפוף לתשלום הוצאות המבקשות ושכ"ט עו"ד בסך 25,000 ₪, ניתנת למשיב רשות להגיש כתב תביעה מתוקן בהתאם להחלטה זו מבלי לגרוע מהאמור בהחלטה בבקשת האישור - תוך 15 יום (הפגרה נמנית).

המבקשות יגישו כתב הגנה תוך 45 יום (הפגרה נמנית).למען הסר ספק יובהר כי דיוני ההוכחות שנקבעו יתקיימו במועדם.


מזכירות בית המשפט תמציא את ההחלטה לבאי כח הצדדים
ניתנה היום, ‏כ' אב, תשע"ב, 08 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תביעה ייצוגית ?

 2. ביטול תביעה ייצוגית

 3. תביעות סרק ייצוגיות

 4. תביעה ייצוגית בשטחים

 5. פסיקת שכר לתובע ייצוגי

 6. תביעה ייצוגית אומגה 3

 7. הסתלקות מתביעה ייצוגית

 8. התיישנות תביעה ייצוגית

 9. עורך דין תביעה ייצוגית

 10. הסתלקות מתובענה ייצוגית

 11. תביעה ייצוגית נגד תנובה

 12. מחיקת נתבע מתביעה ייצוגית

 13. תעריפי מים - תביעה ייצוגית

 14. העברת הדיון בתביעה ייצוגית

 15. תנאים לאישור תביעה ייצוגית

 16. תביעה ייצוגית נגד אולג'ובס

 17. תגובה לתשובה בתביעה ייצוגית

 18. בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 19. תביעה ייצוגית נגד נושאי משרה

 20. מי יכול להגיש תביעה ייצוגית

 21. מי רשאי להגיש תביעה ייצוגית

 22. אישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 23. החזר ארנונה - תביעה ייצוגית

 24. תביעה ייצוגית להחזר שכר לימוד

 25. פשרה לפני הגשת תביעה ייצוגית

 26. הפרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 27. בדיקת מונה גז - תביעה ייצוגית

 28. פשרה בתביעה ייצוגית נגד מנורה

 29. תביעה ייצוגיות חוק חניה לנכים

 30. תביעה ייצוגית של אגודת החרשים

 31. תשלום לעורך דין בתביעה ייצוגית

 32. פשרה בתביעה ייצוגית נגד שטראוס

 33. תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 34. שתי תביעות ייצוגיות באותו נושא

 35. אישור תביעה ייצוגית נגד שטראוס

 36. בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 37. על מה אפשר להגיש תביעה ייצוגית ?

 38. תביעה ייצוגית בנושא מגה גלופלקס

 39. חיוב על אס אמ אסים תביעה ייצוגית

 40. תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות

 41. אישור הסדר הסתלקות תביעה ייצוגית

 42. פסיקת הוצאות לתובע בתביעה ייצוגית

 43. הגשת ראיות נוספות בתביעה ייצוגית

 44. תנאים לאישור פשרה בתביעה ייצוגית

 45. פשרה בתביעה ייצוגית נגד פיצה האט

 46. בקשה לצירוף תובעים לתביעה ייצוגית

 47. דוגמא לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 48. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 49. תביעה ייצוגית בנושא העלאת הארנונה

 50. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל

 51. הסדר פשרה לפני אישור תביעה ייצוגית

 52. פשרה בתביעה ייצוגית נגד הדיוטי פרי

 53. אישור תביעה ייצוגית נגד חברת שמירה

 54. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט

 55. בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 56. שתי בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 57. הגשת תביעה של עובדים כתביעה ייצוגית

 58. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד יטבתה

 59. עיכוב תביעה ייצוגית עד להכרעה בבג''צ

 60. מינוי בודק להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 61. בקשה לדחיית מועד בירור תביעה ייצוגית

 62. פשרה בתביעה ייצוגית בנושא חניית נכים

 63. פתיחת כרטיס סים נעול - תביעה ייצוגית

 64. הסדר פשרה צופה פני עתיד בתביעה ייצוגית

 65. תנאים לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 66. סילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 67. מחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 68. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סטימצקי

 69. תביעה ייצוגית בנושא גביית יתר על גרירה

 70. העברת הדיון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 71. תביעה ייצוגית בנושא חישוב תגמולי ביטוח

 72. הפסקת גבייה על פי חוק תובענות ייצוגיות

 73. פשרה בתביעה ייצוגית לפני הגשת כתב הגנה

 74. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סופר פארם

 75. פסיקת הוצאות לאחר הסתלקות מתביעה ייצוגית

 76. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד תחנות דלק

 77. בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 78. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד לאומי קארד

 79. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד דואר ישראל

 80. חובת פרסום בקשה להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 81. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 82. הפסקת גבייה לאחר בקשת אישור תביעה ייצוגית

 83. בדיקת משכון רכב דואר ישראל: תביעה ייצוגית

 84. פליטת חומרים מזהמים - פשרה בתביעה ייצוגית

 85. תביעה ייצוגית בנושא גביית דמי חבר הסתדרות

 86. בקשה בהסכמה להסתלקות מאישור תביעה ייצוגית

 87. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הולמס פלייס

 88. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 89. אישור תביעה ייצוגית בנושא הסתרת תאריך תפוגה

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא ביטוח דירה

 91. אין צורך לאשר תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 92. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בית חולים בילינסון

 93. הפיכת תביעה בבית הדין לעבודה לתביעה ייצוגית

 94. ביטול אישור תביעה ייצוגית בבית המשפט העליון

 95. אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 96. תביעה ייצוגית: שינוי גודל האריזות של דגני הבוקר

 97. הגשת בקשה לתביעה ייצוגית ללא "פניה מוקדמת" לנתבע

 98. תביעה ייצוגית: טעות בחישוב מע"מ בתשלום צריכת מים

 99. טוען כי פוטר מהעבודה בגלל שהגיש בקשה לתביעה ייצוגית

 100. תביעה ייצוגית: חוסר אפשרות להשתחרר מחוזה במשך שנה

 101. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי למשכנתאות

 102. בקשה לאישור הסתלקות לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות

 103. זכות לגילוי ועיון במסמכים בשלב הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 104. תביעה ייצוגית: חובות הדיווח החלות על בעלי עניין בחברה ציבורית

 105. תביעה ייצוגית - אי השבת יתרות זכות שנרשמות לטובת נישומים בגין תשלומי חובה

 106. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון