עורך דין יבוא יצוא


עורך דין יבוא יצוא
1. תובענה זו נפתחה בהגשת שיק לביצוע (על סך 102,200 ₪ שזמן פירעונו 30/10/2008 , להלן – השיק).

בישיבת 15/03/09, שהתקיימה בפני כב' השופטת כוכבה לוי (מבית משפט השלום בתל-אביב), ניתנה לנתבע רשות להתגונן בתביעה.
בהחלטה מיום 26.05.09 נקבע כי התיק יועבר וישמע בבית משפט השלום בחיפה.

2. אין מחלוקת בין הצדדים באשר לעובדות הבאות –

הנתבע חתום על השיק.

השיק נמסר ל"חברת ריאלטי ייזום פרויקטים בע"מ" (להלן: "ריאלטי") במסגרת עסקה בינה לבין הנתבע (להלן: "עסקת היסוד").

לתובעת אין קשר לעסקת היסוד והיא רכשה את השיק מאבי פרחי (להלן צד ג') והגישה אותו לביצוע בהוצאה לפועל במסגרת עיסוקה (ניכיון שיקים).

3. הנתבע טוען כי עסקת היסוד בוטלה בהסכמה בינו ובין ריאלטי, כי השיק בוטל קודם למועד פרעונו וכי לא קיבל כל תמורה בגינו.
לתמיכה בטענה זו צירף התובע מכתב חתום ע"י אהרון פרל (להלן: "פרל") מנהלה של ריאלטי מיום 14.01.09 וכן את הסכם הביטול עצמו מיום 30.10.08.
הנתבע טען כי העסקה בינו לריאלטי היתה עסקה על תנאי ומשלא קוים התנאי בוטלה העסקה.

בנוסף נטען, כי לא ניתנה תמורה בגין השיק, כי התובעת אינה אוחזת כשורה ואף אינה אוחזת בשטר כלל מאחר והגיע אליה באמצעות שרשרת היסבים בלתי תקינה ותוך זיוף חתימת ההיסב שעל גבי השיק.
לבסוף טען הנתבע כי נעשה שינוי מהותי בשיק המביא לביטולו של השיק.

4. התובעת טוענת כי היא אינה צד לעסקת היסוד והיא רכשה את השטר בתום לב ותמורה.
לגרסתה, לנתבע לא קיימת הגנה כלפיה כאוחזת בשטר ועליו להפנות טענותיו כלפי ריאלטי.
עוד טענה התובעת, כי טענותיו של הנתבע בדבר שינוי התאריך על גבי השטר, הטענה כי השטר נמסר לריאלטי על תנאי וטענת הזיוף, נטענו לראשונה בסיכומי הנתבע ועל כן מהווים הרחבת חזית אסורה ויש לדחותן על הסף.


דיון והכרעה

5. לאחר ששמעתי את העדים שהופיעו בפניי (הנתבע ומנהל התובעת) והתרשמתי מהופעתם ולאחר שנתתי דעתי לטיעוני הצדדים ועיינתי בכל המסמכים הרלוונטיים, שוכנעתי, כי דין התביעה להדחות, הכל כפי שיפורט להלן.

הרחבת חזית

6. ייאמר תחילה, כי טענת הנתבע כי השטר נמסר על תנאי לא הוזכרה בתצהירו שצורף להתנגדות לביצוע שטר והועלתה לראשונה במסגרת עדותו בבית משפט. ב"כ התובעת התנגד לעדות זאת בטענה כי מדובר בשינוי חזית וניתנה החלטתי כי איני מתיר שינוי זה , על כן אני קובע כי יש בטענה זו משום הרחבת חזית אסורה ודינה להדחות.

זיוף

7. באשר לטענת זיוף החתימה – הנתבע אמנם העלה טענות נגד חתימת ריאלטי במסגרת ההתנגדות לביצוע השטר וטען כי אין מדובר בחתימתה ולחילופין כי השטר הוצא במרמה או ללא הרשאה, אולם לא העלה מפורשות את טענת הזיוף. על כן גם טענה זו הינה הרחבת חזית אסורה ודינה להידחות.

למעלה מן הצורך יצוין, כי אף אם הייתי מתיר את העלאת טענת הזיוף הרי שהנתבע לא הוכיח כי אכן זויפה חתימת ריאלטי שכן לא זימן לעדות את מנהלה (פרל), לא הגיש תלונה במשטרה על זיוף חתימה ולא הציג ו/או טען כי פרל הגיש תלונה על זיוף וכן לא הביא כל מסמך או ראיה טובה אחרת לטענת הזיוף.

הטענה בדבר שינוי תאריך פירעון השיק

8. אכן הנתבע לא ציין בהתנגדות לביצוע השטר ובתצהירו את דבר שינוי התאריך. עם זאת, בשלב העדויות נחקר מנהלה של התובעת ארוכות לענין שינוי התאריך ובשום שלב במהלך החקירה לא העלה בא כוחו את הטענה כי מדובר בשינוי חזית/ הרחבת חזית (כפי שעשה מיד כשהועלתה הטענה כי השטר הינו על תנאי כאמור לעיל). על כן יש לראות את התובעת כאילו הסכימה מכללא להוספת עובדה זו (עובדה שהיתה גלויה וידועה לכל המתבונן בשיק).

בכגון דא נאמר, כי "ההסכמה הנדרשת באה לידי ביטוי בכך שבעל דין לא התנגד, בשלב הבאת הראיות, לחקירת עדים בעניין כלשהו, המהווה טענה חדשה, ואף חקר אותם בעצמו בעניין זה, שלא הוזכר בכתבי הטענות". מ. קשת, הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי, עמ' 527 .
אשר על כן הטענה בדבר הרחבת חזית אסורה לעניין שינוי התאריך נדחית.

9. סעיף 64 לפקודת השטרות [נוסח משולב], להלן: "הפקודה", קובע כדלקמן:

(א) שטר או קיבול שנעשה בהם שינוי מהותי בלא הסכמת כל הצדדים החבים על פי השטר, השטר מתבטל, אך לא כלפי צד שעשה בעצמו את השינוי, או הרשה לעשותו או הסכים לו, ולא כלפי המסיבים שלאחריו; אולם מקום שנעשה בשטר שינוי מהותי, אלא שהשינוי אינו נראה, והשטר הוא בידי אוחז כשורה, יכול אותו אוחז להשתמש בשטר כאילו לו נעשה בו שינוי, ויכול לאכוף פרעונו לפי כתבו המקורי.

(ב) ביחוד מהותיים הם שינויים אלה, כל שינוי בתאריך, בסכום העומד לפרעון, בזמן הפרעון או במקום הפרעון, ומקום שקיבולו של השטר הוא כללי- הוספת מקום הפרעון בלי הסכמתו של הקבל (ההדגשה – לא במקור).

10. אין מחלוקת כי בשיק נעשה שינוי -בסמוך למועד הפרעון הרשום על השיק 30/10/2008 נכתב 05/11/2008 וזאת ללא חתימת הנתבע בראשי תיבות בסמוך לשינוי (חתימה אשר היתה "מכשירה" את השינוי) . מנהלה של התובעת נחקר באשר לשינוי והשיב כי אינו יודע מי הוסיף את השינוי ואף לא טען כי הנתבע הוא שעשה את השינוי.

כמו כן אין מחלוקת כי השינוי מתייחס למועד הפרעון. מנהלה של התובעת אף טען כי התובעת מתייחסת למועד הפרעון כאל המועד המתוקן, 05/11/2008. גם בחשבונית מטעם התובעת( נספח ב' לתצהיר מנהל התובעת) מועד הפרעון הינו המועד המתוקן היינו 05/11/08.

11. כאמור לעיל, סעיף 64(ב) לפקודה קובע, כי שינוי בתאריך הינו שינוי מהותי ושינוי כזה מפקיע את השטר. "סעיף 64 עוסק בשטר שנעשה בו שינוי מהותי בלא הסכמת כל הצדדים החבים על פיו. ככלל, מביאה פעולה זו לפקיעת השטר. הסעיף אינו מתייחס למבצע השינוי, ואולם השטר מצוי בידי האוחז, ובדרך כלל נעשה השינוי על ידו . סביר להניח, כי הלה מעוניין בדרך זו להגדיל את היקף החבות השטרית לטובתו. הפסיקה הוסיפה כי גם שינוי המשפר את מצבו של חותם פלוני, או של כלל החתומים על השטר, נכלל במסגרת הסעיף. כדי למנוע הכנסת שינויים בשטרות נקט המחוקק גישה מחמירה והפקיע את השטר , אף שניתן היה לאיין את השינוי ולחייב את החתומים על השטר על פי כתבו המקורי" ראה ש. לרנר, דיני שטרות (מהדורה שניה) עמ' 450.

12. מן המקובץ עולה, כי נוכח השינוי המהותי שנעשה בשטר שלא ע"י הנתבע, בטל השטר ועל כן דין התביעה להדחות.

13. משקבעתי כי השטר בטל, מתייתר הצורך לדון ביתר טענות ההגנה של הנתבע, אך יצוין רק, כי שינוי התאריך על גבי השטר פוגם גם בטענת התובעת כי היא הינה אוחזת כשורה שכן אחד התנאים לאחיזה כשורה ע"פ סעיף 28(א) לפקודה הוא שהאוחז נטל את השטר כשהוא שלם ותקין על פי מראהו. כאמור, על פי עדותו של מנהל התובעת, משניטל השטר כבר הופיע שינוי התאריך על גבי השטר והתובעת או מי מטעמה יכלו לראות כי השטר אינו תקין.

סוף דבר

14. השורה התחתונה היא, שהתובעת לא עמדה בנטל ההוכחה הנדרש בהליך זה ועל כן דין התביעה להדחות.

לתובעת עומדת כמובן הזכות למיצוי טענותיה כנגד צד ג', במסגרת הליך משפטי נפרד.

התובעת תשא בהוצאות המשפט וכן בשכ"ט עו"ד בסך של 7,000 ₪.

סכומים אלה ישולמו תוך 30 יום מהיום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים כמקובל.

זכות ערעור כחוק.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון