הועדה שגתה לא ביצעה בדיקות

הועדה שגתה לא ביצעה בדיקות
1. בפני ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נכות כללית), מיום 5/10/11 ("הוועדה"). בהחלטתה קבעה הוועדה כי נכותה הצמיתה של המערערת היא בשיעור 19% מיום 1/7/11 ("ההחלטה").

2. מעיון בהחלטת הוועדה עולה: ביום 18/7/11 התכנסה הוועדה, שמעה את תלונות המערערת ורשמה אותן בסעיף ד' לפרוטוקול. הוועדה פירטה את ממצאיה בעניין הבדיקה הפסיכיאטרית, הבדיקה האורטופדית והבדיקה הפנימית.

הועדה ביקשה להזהיר את המערערת בנוגע להפחתת אחוזי הנכות בגין עודף משקל. הוועדה שבה והתכנסה ביום 5/10/11, ולאחר שביצעה למערערת בדיקת משקל, הגיעה למסקנה כי יש להפחית את שיעור הנכות בגין "עודף משקל והשמנת יתר", מ- 20% ל- 10% נכות. הוועדה קבעה, כאמור, את נכותה הרפואית של המערערת בשיעור 19%, כדלקמן:

10% בהתאם לפריט ליקוי 34(ב) – דיכאון תגובתי קל
10% בהתאם לפריט ליקוי 4(3) – סכרת
0% בהתאם לפריט ליקוי 3(א) - היפרליפידמיה
0% בהתאם לפריט ליקוי 9(3)(א) – לחץ דם
10% בהתאם לפריט ליקוי 14א(3) – עודף משקל

3. לבית הדין הסמכות לבחון האם נפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה (סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995).לאור זאת ייבחן הערעור דנן:

פגיעה בתחום הפסיכיאטרי:

4. טענת הערעור העיקרית מתייחסת לתחום הפסיכיאטרי: לטענת המערערת, הוועדה התעלמה ממסמכים רפואיים ומחוות דעת רפואיות שהונחו בפניה, לפיהם המערערת סובלת מהפרעות פסיכוטיות משנת 1993, מצב רפואי התואם את פריט ליקוי 33(ד); הוועדה לא ביצעה בדיקה פסיכיאטרית סבירה, ולא נימקה מסקנתה. עוד נטען, כי הן הדרג הראשון והן הוועדה נדרשו לפגיעה הפסיכיאטרית מבלי שנתבקשו, היינו שבהליך הבדיקה מחדש שהגישה המערערת כלל לא הועלה נושא זה; המערערת לא הוזהרה בטרם הופחת שיעור הנכות הפסיכיאטרית.

5. המשיב טוען כי הוועדה קיימה שתי ישיבות בעניינה של המערערת; הוועדה הקשיבה לתלונות המערערת; נערכה למערערת בדיקה קלינית מקיפה, לרבות בדיקה פסיכיאטרית, כאשר בהרכב הוועדה ישב רופא פסיכיאטר, ולא נפל בהחלטת הוועדה פגם משפטי. לטענת המשיב, משמדובר בהליך בדיקה מחדש, אין חובה על הוועדה להזהיר את הנפגע, מאחר שכל הליקויים נבדקים מחדש.

6. אקדים ואומר, כי לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובכלל החומר שבתיק, הגעתי למסקנה כי דין הערעור להתקבל בנקודה זו.

(א) אשר לטענת המערערת לפיה הוועדה לא הייתה מוסמכת לדון בתחום הפסיכיאטרי: ראשית אבהיר, כי ועדה רפואית לעררים מוסמכת לפעול כוועדה לבדיקה מחדש של דרגת נכותו של הנכה וקביעת דרגת נכותו האמיתית על פי ממצאיה מבלי שתהא כבולה בהכרח לנושאי הערעור. שנית, מקובלת עלי טענת המשיב כי בדין נבדקה המערערת בתחום הפסיכיאטרי שכן במסגרת המסמכים שהגישה המערערת למשיב, לצורך הליך בדיקה מחדש, הומצא סיכום מידע רפואי מרופאת המשפחה של המערערת, ובין התחומים הרפואיים צוין "הפרעה דיכאונית". האמור מצטרף לתלונות המערערת בפני הוועדה, בדבר טיפול פסיכיאטרי, וכן למכתבה של הרופאה הפסיכיאטרית המטפלת, ד"ר חרומנקוב, מיום 12/7/11, אשר הונח בפני הוועדה. לאור כל האמור אקבע כי לא נפל כל פגם משפטי בכך שהוועדה דנה בנכות הפסיכיאטרית של המערערת.

(ב) גם הטענה שהמערערת לא הוזהרה בטרם הופחת שיעור הנכות הפסיכיאטרית, דינה להידחות. אמנם הרופא המוסמך, בהחלטתו מיום 23/3/11, הפחית את שיעור הנכות הפסיכיאטרית היציבה שנקבעה למערערת. אולם, משהשיגה המערערת על החלטת הרופא המוסמך, הרי שבמסגרת הערר ניתנה לה האפשרות לטעון טענותיה כנגד החלטת הרופא המוסמך ולהציג בפני הוועדה מסמכים רפואיים רלוונטיים. לפיכך, אין מקום שבית הדין יידרש לטענה כי אחוזי הנכות הופחתו מבלי שהמערערת הוזהרה ומבלי שניתנה לה זכות הטיעון.

(ג) מקובלת עלי טענת המערערת לפיה הוועדה לא הסבירה את השינוי שחל במחלתה.

ועדה רפואית לעררים, השוללת או מפחיתה מנכות שהייתה קודם לכן לנכה, חייבת לציין בהנמקתה האם החלטתה נובעת מכך שחלה הטבה במצב בריאותו של הנכה או שהחלטת קודמתה הייתה שגויה (דב"ע מט/ 20- 01 שלמה נברו – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כ 368).

בענייננו: הרופא המוסמך הפחית את שיעור הנכות היציבה שנקבעה למערערת, משיעור 50% לפי פריט ליקוי 33(ד), בגין הפרעות פסיכוטיות, ל- 10% נכות לפי פריט ליקוי 34ב), בגין דיכאון תגובתי קל. הוועדה אישרה את החלטת הרופא המוסמך ודחתה את הערר שהגישה המערערת. מאחר שלא מצאתי בהחלטת הוועדה הסבר לשינוי שחל במחלה ממנה המערערת סובלת, הרי שמדובר בטעות משפטית המצדיקה השבת עניינה של המערערת לוועדה.

(ד) אשר לטענת המערערת כי הוועדה לא התייחסה לתיק הרפואי מהמחלקה הפסיכיאטרית בבית חולים כרמל: יודגש, כי מנימוקי הערעור עולה כי התיק הרפואי הפסיכיאטרי כלל לא הונח בפני הוועדה שכן הוא נמצא בארכיב בית חולים כרמל. לגישת המערערת, טעתה הוועדה משלא ביקשה לעיין במסמכים אלה.

אשר לדעתי: משמוחזר עניינה של המערערת לוועדה, תתבקש הוועדה לתת דעתה האם יש צורך בתיק הרפואי מהמחלקה הפסיכיאטרית בבית חולים כרמל, ואם כן – תזמינו על מנת שתוכל לעיין בו.

(ה) לסיום, לאור הטענה כי הוועדה התעלמה ממסמכים רפואיים ומחוות דעת רפואיות שהונחו בפניה (ד"ר זלוגורסקי, ד"ר איסטי, ד"ר פריבורוצקי, ד"ר נחמינוביץ), ומהם עולה שהמערערת סובלת מהפרעות פסיכוטיות, אקבע כי יתאפשר למערערת להציג בפני הוועדה את חוות הדעת הללו. הוועדה, לאחר שתעיין בחוות הדעת, תקבע האם יש בהן כדי לשנות החלטתה.

פגיעה קרדיולוגית:

7. לטענת המערערת, הוועדה התעלמה מתלונותיה וממסמכים רפואיים בתחום הקרדיולוגי. לפי הטענה, מסמך רפואי מיום 16/1/12 מצביע על כך שמזה 6 שנים קיים פרפור בפרוזדורי הלב, שבגינו אף אושפזה המערערת. משלא מצאתי בפרוטוקול הוועדה התייחסות לפגיעה קרדיולוגית, ומשעניינה של המערערת מוחזר לוועדה, אני קובעת כי יתאפשר למערערת להעלות טענותיה בתחום הקרדיולוגי ולהציג בפני הוועדה מסמכים רפואיים המעידים על פרפור בפרוזדורי הלב.

עודף משקל:

8. נטען כי משקל המערערת שנרשם בפרוטוקול הוועדה אינו נכון, ולכן שגתה הוועדה ביישום פריט הליקוי. המשיב טוען מנגד, כי מדובר בנתון רפואי.

9. דין טענת המערערת כי משקל הוועדה לא היה תקין – להידחות. מדובר בנתון רפואי מובהק, שאין בית הדין מוסמך להתערב בו. זאת ועוד: אין לקבל את טענת המערערת שמשקלה הנכון היה 96 ק"ג, כעולה ממכתב ד"ר דכואר נחלה שצורף להשלמת הטיעון מטעם המערערת, שהגישה ביום 17/5/12. זאת, מהטעם שממצא זה עולה ממסמך רפואי מיום 8/5/12, היינו כשישה חודשים לאחר מועד בדיקת הוועדה.

לפיכך, קביעת הוועדה בדבר משקלה של המערערת, 92.1 ק"ג, מבוססת על ממצאי בדיקה קלינית, אשר פורטו בסעיף ז' לפרוטוקול הדיון מיום 25/10/11, ויישומה עולה בקנה אחד עם פריט הליקוי שיישמה הוועדה. משכך, נדחית טענת המערערת בעניין עודף משקל.

שיעור הנכות המשוקללת:

10. גם טענת המערערת, כי הוועדה קבעה שלושה ליקויים, כל אחד בשיעור 10%, ולכן נכותה המשוקללת של המערערת צריכה להיות 27% - דינה להידחות. על פי התוספת לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), תשמ"ד-1984, הרי שפריט ליקוי 14א(3) ברשימת סעיפי הליקוי שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956, הינו סעיף מנופה בנכות כללית. לפיכך, בדין נקבעה נכותה המשוקללת של המערערת בשיעור 19%.

סוף דבר:

11. לאור כל האמור לעיל, הערעור מתקבל באופן שעניינה של המערערת יוחזר לוועדה הרפואית לעררים, בהרכב זהה, על מנת שתפעל כדלקמן:

(א) הוועדה תתייחס לקביעות ועדות קודמות, טרם הליך הבדיקה מחדש, בדבר שיעור נכותה הנפשית של המערערת, ותנמק את השינוי בשיעור הנכות.
(ב) הוועדה תיתן דעתה לטענת המערערת כי יש מקום שתעיין בתיקה הרפואי מהמחלקה הפסיכיאטרית בבית חולים כרמל. הוועדה תבהיר האם מדובר בחומר רפואי הדרוש לה. ככל שכן – תזמינו, וככל שלא – תסביר מדוע אין בו צורך.
(ג) יתאפשר למערערת להציג בפני הוועדה חוות דעת רפואיות בתחום הפסיכיאטרי; הוועדה תעיין בהן ותיתן דעתה האם יש בחוות הדעת כדי לשנות החלטתה.
(ה) הוועדה תיתן דעתה לתלונות המערערת בתחום הקרדיולוגי, לפיהן מזה כ- 6 שנים קיים פרפור בפרוזדורי הלב, שבגינו אף אושפזה המערערת.

המערערת תזומן להופיע בפני הוועדה. החלטת הוועדה תהיה מנומקת ומפורטת.

מאחר שהמערערת יוצגה בהליך זה על ידי עו"ד מטעם הלשכה לסיוע משפטי, אינני עושה צו להוצאות.

12. לצדדים מוקנית, תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה, זכות לבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים רשות לערער על פסק הדין.

ניתן היום, כ"ב סיון תשע"ב, 12 יוני 2012, בהעדר הצדדים.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ועדת צר''מ

 2. ועדת מינהל השירות

 3. ועדת המאוימים

 4. החלטת ועדת המעקב

 5. ערעור על ועדת שליש

 6. ועדת שחרורים מיוחדת

 7. בקשת הקלה מועדה מקומית

 8. שימוע בפני ועדה בעירייה

 9. ביטול החלטת ועדת חריגים

 10. משוא פנים בוועדת המכרזים

 11. הקלטת ישיבות ועדת מכרזים

 12. ביטול החלטת ועדת מכרזים

 13. ביטול החלטת ועדה פריטטית

 14. ועדת חריגים לדיור ציבורי

 15. הקלטת דיון בועדת המכרזים

 16. ערעור על החלטת ועדת האכלוס

 17. שינוי עמדה של הוועדה המקומית

 18. בחירות לועדה לתכנון ובניה

 19. כינוס ועדת מעקב תוך זמן סביר

 20. טעויות בהחלטת ועדת המכרזים

 21. זכות הקיזוז של ועדה מקומית

 22. אכיפת החלטה של ועדה פריטטית

 23. אי יישום המלצות ועדת חקירה

 24. הועדה שגתה לא ביצעה בדיקות

 25. זיכוי מעבירות עקב עדות יחידה

 26. טוענת כי פוטרה בשל עדותה בהליך

 27. הועדה המקומית אישיות משפטית

 28. דרישה לקיים דיון בועדה המחוזית

 29. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 30. פגם מנהלי בהחלטת הועדה המקומית

 31. בקשה לביטול החלטת ועדת הבוחנים

 32. החלטת ועדה מחוזית על סגירת תיק

 33. לטענת הועד המקומי לא שולמו כספים

 34. בקשה לתשלום מיוחד ועדת ההתנתקות

 35. ביטול החלטת ועדת המכרזים עקב פגמים

 36. זכות טיעון חלקית בפני הועדה המחוזית

 37. הקלה לא בהתאם למדיניות הועדה המקומית

 38. בדיקת חוסן פיננסי ע''י ועדת המכרזים

 39. התערבות שיפוטית בהחלטות ועדת המכרזים

 40. שינוי החלטת ועדת קידום הפקולטה לרפואה

 41. קבילות דו''ח ועדת חקירה פנימית כראיה

 42. החלטת מכרז ועדת המכרזים פסולה מעיקרה

 43. חיוב הועדה לתכנון ובניה לעמוד במועדים

 44. ביטול תוצאות ועדת הבוחנים במכרז פנימי

 45. ערעור על החלטות הועדה להטלת עיצום כספי

 46. מינוי נציג בועדה המקומית לתכנון ולבניה

 47. ערעור על החלטת ועדת הביקורת של ההסתדרות

 48. ביטול החלטת הוועדה לעניינים הומניטאריים

 49. טענת פגמים מנהליים בהחלטת הועדה המחוזית

 50. ביטול החלטת ועדת המכרזים על חלוקת עבודה

 51. תביעה לחייב לקיים את החלטה הועדה הפריטטית

 52. ביטול המלצה לאחר הגשת תכנית לועדה המקומית

 53. הקטנת חוב עפ"י החלטת הוועדה לביטול חובות

 54. תביעה נגד ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות

 55. ערעור על ועדת הערעורים לפי חוק משפחות חולים

 56. ערר על החלטת הועדה לאשר שני אלמנטים מתוך בקשה

 57. נוהל בקשות בפני הוועדות לעניינים הומניטאריים

 58. איטום / מילוי חללים במרתף בהוראת ועדה מקומית

 59. ערעור על החלטת ועדת הערר של הרשות לאסירי ציון

 60. הגשת תביעה בטעות לועדת הערר ולא לוועדה המקומית

 61. החלטת ועדה מחוזית ''למשוך'' תוכנית לפני הדיון

 62. הארכת תוקף החלטת ועדה לתכנון ובניה למתן היתר

 63. ביטול החלטת הועדה לערעורים לענייני קרן מבטחים

 64. בקשה לשינוי החלטת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 65. נטען כי הוועדה לא קיימה את האמור בפסק הדין המחזיר

 66. דחיית ערעור על החלטת ועדת הערעורים לפי חוק הנכים

 67. ערעור על החלטת ועדת הערעור לפי סעיף 33 לחוק הנכים

 68. המלצת ועדת האיתור לעניין בחירת היועץ המשפטי לממשלה

 69. הוועדה שינתה את הממצאים שלה בין התכנסותה הראשונה לשנייה

 70. ממצאים בפסק דין קודם הם בבחינת עדות מפי השמועה בהליך המאוחר

 71. האם 2 עדויות בביהמ"ש: בעל ואשתו נחשבות לשתי עדויות נפרדות ?

 72. שאלת הרגישות הנופית - האם החלטת הוועדה בנושא זה חרגה ממתחם הסבירות

 73. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון לאשר תוספת חדרים על הגג במקרקעין

 74. בקשה לועדה הציבורית להחלפת דירה בדירה גדולה יותר בשל צפיפות המגורים

 75. הועדה המקומית החליטה לתקן את מידות הבריכה הן לגבי עומקה והן לגבי רוחבה ואורכה

 76. בקשה מוועדת האכלוס העליונה מטעם משרד הבינוי והשיכון להקנות זכויות חוזיות כדייר

 77. ערעור מינהלי על החלטת ועדת ערר לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון