חשב מלווה לרשות מקומית

חשב מלווה לרשות מקומית
זוהי בקשה למתן סעד זמני אשר ימנע את מינויה של המשיבה 1 לתפקיד גזברית המשיבה 2 ולצוות כי המבקש ימונה לגזבר המשיבה מס' 2 וזאת עד להכרעה בתיק העיקרי.
 
ואלו העובדות הצריכות לענייננו:
 

1. המבקש, רו"ח במקצועו, הגיש מועמדותו למכרז שפרסמה המשיבה 2 בחודש 3/10 לתפקיד גזבר המועצה.
 
2. דרישות התפקיד שפורסמו במכרז כללו, בין היתר, ניסיון מוכח של 7 שנים בתחום המקצועי הספציפי ובתפקידי ניהול בדרג הבכיר במינהל הציבורי ו/או במנהל הכללי בניהול.

3. חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2004 קובע כי תנאי הסף לתפקיד גזבר הינם כדלקמן –

"תואר ראשון (B.A) בכלכלה או בחשבונאות או רואה חשבון מוסמך וניסיון מקצועי מוכח ומוצלח של 7 שנים כגזבר (חשב) בארגון, במוסד ציבורי או ברשות מקומית בסדר גודל דומה."

4. בתאריך 22.6.10 התכנסה ועדת הבחינה לצורך בחירת גזבר למשיבה 2, בהרכב של 5 חברים כדלהלן –

 1. מר בשארה עבסאוי – יו"ר הועדה, נציג מנהל שירות עובדים.
 2. מר עזאלדין עמאש – נציג ועדת מנהל השירות.
 3. מר זידאן בדראן – נציג הרשות המקומית (ראש המועצה המקומית).
 4. מר סעיד אגבארייה – נציג הציבור המקומי.
 5. מר עזמי גומיד – נציג הסתדרות המח"ר.


5. בפני ועדת הבחינה הופיעו 9 מועמדים לראיון, וביניהם המבקש והמשיבה מס' 1.

6. בתום שלב הראיונות הודיע כל אחד מחברי ועדת הבחינה מיהו המועמד המועדף עליו.
מר בדראן, ראש המועצה המקומית, ומר עמאש הודיעו כי המועמד המועדף עליהם הינו המבקש.
מר אגבארייה הודיע כי המועמד המועדף עליו הינו מר זידאן בדראן.
מר עזמי ומר בשארה הודיעו כי המועמדת המועדפת עליהם הינה המשיבה מס' 1.

לאור השוויון בקולות חברי הועדה בין המבקש לבין המשיבה מס' 1, הודיע מר בשארה כי עליו לברר אם במקרה של שוויון לו, כיו"ר הוועדה, יש קול כפול, ובמידה וכן, הרי שהועדה תבחר לתפקיד את המשיבה מס' 1.

7. בזיכרון דברים שנכתב באותו מועד נרשם, כי המשיבה מס' 1 נבחרה לתפקיד. מר זידאן ומר עמאש סירבו לחתום על זיכרון הדברים בטענה כי ליו"ר הועדה אין קול כפול וכי המשיבה מס' 1 לא נבחרה ברוב קולות. רק יו"ר הועדה חתם על החלטת הוועדה ליד החתימות במספרים 2, 3 ו-5 נרשם כי הם מסרבים לחתום, ליד המספר 6 מופיעה חתימה שלא ברור האם היא החתימה של מר עזמי גומיד או של מישהו אחר מבין חברי הוועדה. ליד מס' 4 אין כל חתימה. כאשר על פי הוראות הטופס החתימות של כל חברי ועדת הבחינה היו צריכים להתנוסס על הטופס בסדר הכרונולוגי המופיע בראש הטופס של ועדת הבחינה, דבר שלא היה כאמור.

8. בשלב הזה, עזבו יו"ר הועדה, מר בשארה, ונציג ההסתדרות, מר עזמי, את הישיבה, כשיו"ר הוועדה לקח עימו את פרוטוקול הוועדה שנערך בכתב יד וכן את טופס זיכרון הדברים.

9. לטענת המשיבה מס' 2, לא התקיימה הצבעה בהרמת יד של חברי הועדה, ומר בשארה סירב לבצע הצבעה ועזב את הישיבה עם נציג ההסתדרות בטרם סיומה. על כן, עם עזיבתם המשיך מר זידאן, ראש המועצה, לנהל את הישיבה וביקש משלושת חברי הועדה שנותרו להצביע בהרמת יד לבחירת המועמד המתאים לתפקיד גזבר.
בהצבעה הנ"ל נבחר המבקש ברוב קולות.

10. בתאריך 22.6.10 שלח מר זידאן מכתב לממונה על המחוז במשרד הפנים בו התלונן על התנהגותו הפסולה, לטענתו, של יו"ר הועדה – מר בשארה, לאור עזיבתו את הישיבה בטרם סיומה וסירובו לערוך הצבעה כנדרש. כמו כן, ציין מר זידאן כי במהלך ישיבת ועדת הבחינה 3 מתוך 5 חברי הועדה ראו במבקש כמועמד כשיר לתפקיד, ומאחר ומר בשארה עזב את הישיבה, הועדה המשיכה בדיוניה, ושלושת חברי הועדה שנותרו הצביעו עבור המבקש.

11. בתאריך 23.6.10 שלח מר בשארה מכתב תגובה לממונה על המחוז מטעם משרד הפנים, וטען כי התקיימה הצבעה ובסיומה היה שוויון בקולות בין המבקש לבין המשיבה 1. מאחר ובמקרה של שוויון בקולות, קולו של יו"ר הועדה הוא המכריע, הודיע מר בשארה על בחירתה של המשיבה מס' 1 לתפקיד. לטענת מר בשארה, תוצאות ההצבעה לא היו לרוחו של מר זידאן.

12. בתאריך 24.6.10 כינס ראש המועצה את מליאת המועצה לישיבה במהלכה ביקש לאשר את מינויו של המבקש כגזבר המשיבה מס' 2.
המליאה אישרה את מינוי המבקש, ולפיכך ביום 27.6.10 נחתם בין המבקש לבין המשיבה מס' 2 חוזה העסקה מיוחד.

13. בתאריך 4.7.10 נשלח מכתב מטעמו של הממונה על המחוז במשיב מס' 3 למר זידאן, ראש המועצה, בו נטען כי מפרוטוקול הישיבה עולה כי אכן נוצר שוויון בקולות חברי הועדה, ועל כן יו"ר הועדה, מר בשארה, הפעיל את קולו הכפול בהתאם לסעיף 78(ב) לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז - 1977 (להלן – נוהל קבלה לעבודה). עוד נכתב, כי מר בשארה ציין במהלך ישיבת ועדת הבחינה כי המבקש אינו עומד בתנאי הסף של המבחן, שכן אין לו ניסיון של 7 שנים בתחום המקצועי הספציפי. לפיכך, החליט הממונה על המחוז כי לא נפל פגם בהתנהלות ועדת הבחינה.

14. בתאריך 19.10.10 נשלח מכתב מטעם הממונה על המחוז לראש המועצה, מר זידאן, על פיו המשיבה מס' 1 זכתה במכרז לתפקיד גזבר, ועל כן יש לזמנה להתחיל לעבוד במשיבה מס' 2.

15. מאז ועד היום הן המבקש והן המשיבה מס' 1 לא החלו לכהן בתפקיד גזבר/ית המועצה והמשיבה מס' 2 מתפקדת עם חשב מלווה.

16. לאור האמור, הוגשה הבקשה לסעד זמני. תחילה הוגשה הבקשה כעתירה מנהלית לבית משפט לעניינים מנהליים בחיפה ב-21/11/10. ביום 5/1/11 החליט כב' השופט אליקים אברהם להעביר את הדיון לבית הדין לעבודה. בדיון שנקבע ליום 13/1/11 ב"כ המבקש לא התייצב לדיון לאחר שהגיש בקשה חוזרת לדחיית הדיון ובקשתו נדחתה. גם מטעם המועצה המקומית לא התייצב נציג ולכן נדחה הדיון והתקיים רק ביום 7/4/11.
 
טענות המבקש –

17. המבקש נבחר לתפקיד גזבר ע"י ועדת הבחינה, ומינויו אושר ע"י מליאת המועצה. ביה"ד אינו אמור להחליף את הועדה בשיקוליה.

18. מינויה של המשיבה מס' 1 לא אושר ע"י מליאת המועצה ולא נחתם עימה הסכם העסקה.

19. מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש.

טענות המשיבה 1:

20. דין הבקשה להידחות מחמת שיהוי.

21. המבקש אינו עומד בתנאי הסף של המכרז ואין לו את הניסיון הנדרש.

22. המשיבה מס' 1 נבחרה כדין ע"י ועדת הבחינה.

23. חברי הועדה אשר המשיכו את הישיבה לאחר עזיבת היו"ר חרגו מסמכותם, וקיימו הצבעה שלא כדין, ללא נוכחותו של יו"ר הועדה ובניגוד לסעיף 78(א) לנוהל קבלה לעבודה.
על כן, אין תוקף להחלטת חברי הועדה בכל הנוגע למינויו של המבקש.

24. אישור מינויו של המבקש ע"י מליאת המועצה התקיים ללא קיום דיון לגופו של עניין, ללא הסברים ו/או נימוקים, דבר שמצביע על התנהלות לא תקינה, ולכן המינוי אינו תקין.

25. הסכם העבודה שנחתם עם המבקש אינו חתום ע"י החשב המלווה.

טענות המשיבה 2 –

26. התהליך בו נקטה המשיבה מס' 2 היה כדין.

27. יו"ר הועדה אישר את תשעת המועמדים שהוזמנו לראיון בפני ועדת הבחינה. לא נקבע כי המבקש אינו עומד בתנאי המכרז.

28. לאחר הראיונות – חברי הועדה הביעו דעתם על המועמדים, ויו"ר הועדה סירב לקיים הצבעה בהרמת יד ועזב את הישיבה.

29. מאחר והישיבה לא הסתיימה, לכן לראש המועצה, מר זידאן, הייתה סמכות להמשיך ולנהל את ישיבת ועדת הבחינה ללא נוכחותו של היו"ר.

טענות המשיב 3 –

30. יו"ר הועדה הורה למשיבה מס' 2 לבחון לפני ישיבת ועדת הבחינה אם המועמדים עומדים בתנאי הסף של המכרז, דבר שהמשיבה מס' 2 לא ביצעה כנדרש.

31. המבקש אינו עומד בתנאי הסף של המכרז מאחר ואין לו ניסיון של 7 שנים כחשב או גזבר במוסד ציבורי או רשות מקומית כנדרש, ועל כן, כלל לא היה צריך להיות מוזמן לראיון בפני הועדה.

32. על אף הודעת המשיב 3 למשיבה מס' 2 מיום 4.7.10 כי המשיבה מס' 1 נבחרה לתפקיד גזבר כדין, לא פעלה המשיבה מס' 2 בהתאם ולא אפשרה לה להתחיל בעבודתה כגזברית.

33. ועדת הבחינה סיימה את תפקידה לאחר שהסתיימה הצבעה כדין ויו"ר הוועדה ונציג ההסתדרות עזבו את הישיבה. מאותו מועד ואילך לא ניתן היה לפעול לשינוי החלטת ועדת הבחינה, וכל החלטה שהתקבלה אינה כדין, כולל החלטת המליאה.

לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן –

34. קיימת מחלוקת בין הצדדים באשר לשאלה – האם המבקש עומד בתנאי הסף של המכרז או לאו.
המשיבה מס' 2 טענה כי יו"ר ועדת הבחינה, מר בשארה, שהינו נציג מטעם המשיב מס' 3, בחן את כישוריהם וניסיונם המקצועי של תשעת המועמדים ואישר כי הם עומדים בתנאי הסף של המכרז.
המשיב מס' 3 מנגד טען כי, יו"ר הועדה הודיע למשיבה מס' 2 שמתפקידה לבחון את המועמדים ולהחליט מי מהם עומד בדרישות המכרז ומי לאו ולנפות בהתאם את המועמדים, דבר שהמשיבה מס' 2 לא ביצעה בפועל.

35. נראה, לכאורה, כי כישוריהם, השכלתם וניסיונם המקצועי של תשעת המועמדים לא נבחן ע"י מי מטעם המשיבה מס' 2 ו/או המשיב מס' 3, על מנת לוודא כי הם עומדים בתנאי הסף של המכרז בטרם זימונם לראיון בפני ועדת הבחינה (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז-1977 (להלן: "נוהל קבלת עובדים").

36. סעיף 78(א) לנוהל קבלת עובדים לעבודה של צו המועצות המקומיות, התשל"ז-1977, קובע כדלקמן :

"החלטות ועדת בחינה יתקבלו בקולות יושב ראש הוועדה ושניים מחבריה."

אשר על כן, נראה לכאורה, כי במקרה דנן קבלת ההחלטה על בחירתו של המבקש לתפקיד גזבר ע"י שלושת חברי ועדת הבחינה, לאחר שיו"ר הועדה – נציג המשיב מס' 3, ונציג ההסתדרות עזבו את הישיבה, התקבלה שלא כדין ועומדת בניגוד להוראות סעיף 78(א) לנוהל קבלת עובדים הנזכר לעיל.

37. קיימת מחלוקת בין המשיבה מס' 2 לבין המשיב מס' 3 באשר לשאלה – האם התקיימה הצבעה כדין בועדת הבחינה, והאם הסתיימה ישיבת הועדה בטרם עזיבתם של יו"ר הועדה ונציג ההסתדרות את הדיונים?

קיימת אי בהירות בכל הנוגע לקיומה של הצבעה בועדת הבחינה וקבלת ההחלטה על המועמד שנבחר במכרז, וזאת אף לאור ההבדלים בין פרוטוקול הועדה בכתב יד לבין פרוטוקול הועדה המודפס.
בפרוטוקול בכתב יד, לא מצוין כי מי מטעם המשיבה מס' 2 ביקש לערוך הצבעה בהרמת יד וכי יו"ר הועדה, מר בשארה, התנגד לכך.
כמו כן, לפרוטוקול בכתב יד צורף זכרון דברים, על פיו, המועמדת שנבחרה ע"י ועדת הבחינה הינה המשיבה מס' 1. 2 מחברי ועדת הבחינה, נציגי המשיבה מס' 2, וביניהם – ראש המועצה, סירבו לחתום על זכרון הדברים בטענה כי המשיבה מס' 1 לא נבחרה ברוב קולות.

מנגד, בפרוטוקול המודפס מצוין כי נציג המשיבה מס' 2, מר עמאש, ביקש מיו"ר הועדה לערוך הצבעה בהרמת יד, אולם הוא סירב, וכי יו"ר הועדה ונציג ההסתדרות עזבו את ישיבת הועדה בטרם התקיימה הצבעה.

יחד עם זאת, בשני הפרוטוקולים מצוין כי שניים מחברי הועדה בחרו במבקש כמועמד מתאים לתפקיד הגזבר, ואילו שני חברי ועדה נוספים בחרו במשיבה מס' 1 כמועמדת העדיפה עליהם לתפקיד גזברית.
יו"ר הועדה, מר בשארה, הודיע כי עליו לבדוק האם במקרה של שוויון קולות ליו"ר הועדה יש קול נוסף, ובמידה וכן, המשמעות היא כי המשיבה מס' 1 תבחר לתפקיד.

38. ראוי להדגיש כי, בהתאם לסעיף 78(ב) לנוהל קבלה לעבודה אכן "במקרה של מספר קולות שקול בועדת בחינה, יכריע היושב-ראש".

39. לאור כל האמור לעיל, נראה לכאורה, כי במכרז הנ"ל נפלו מס' פגמים מהותיים כדלקמן–

א) השכלתם, כישוריהם וניסיונם המקצועי של תשעת המועמדים לא נבחן בטרם זימונם לראיון בפני ועדת הבחינה, על מנת לוודא כי הם עומדים בתנאי הסף במכרז.

ב) המבקש לא עמד לכאורה בתנאי הסף של המכרז, מאחר ולא היה במועד הרלוונטי רואה חשבון מוסמך עם ניסיון מקצועי מוכח של 7 שנים בתפקיד ניהול בדרג בכיר במינהל הציבורי. תקופת התמחות בראיית חשבון אינה עומדת לכאורה בקריטיון של ניהול בדרג בכיר…

ג) קיימת סתירה בפרוטוקולים של הועדה כאמור לעיל, המטילה ספק באשר לקיומה של הצבעה כדין בועדת הבחינה בטרם בחירת המועמד הזוכה בתפקיד.

ד) החלטת שלושת חברי הועדה הנותרים, וביניהם – ראש המועצה, על בחירת המבקש כמועמד המתאים לתפקיד, וזאת לאחר שעזבו את הישיבה יו"ר הועדה ונציג ההסתרות, התקבלה שלא כדין ובניגוד לסעיף 78(א) לנוהל קבלה לעבודה.

ה) ראש המועצה "שכח" כנראה, כי הוא היה על תקן של נציג המועצה המקומית וכחבר בועדה, אך לא היו לו סמכויות של יו"ר הועדה והוא גם לא שימש בתפקיד הנ"ל במכרז. "ניהול" ועדת הבחינה לאחר עזיבת יו"ר הוועדה היה לכאורה ללא סמכות ושלא כדין.

ו) מחובתו של יו"ר הוועדה היה לבדוק לפני ישיבת ועדת הבחינה מה סמכויותיו כיו"ר, ולא לאחריה...וכן להורות על פיזור הישיבה.
כן היה עליו לבדוק לפני הדיון בוועדה הבחינה, אם אכן נבדקו כישוריהם של המועמדים או לאו, ואם טרם נבדקו, מחובתו היה לבדוק את כישוריהם לפני התחלת ישיבת ועדת הבחינות.

נראה, לכאורה, כי ההתנהלות של יו"ר הוועדה לוקה בחסר, בלשון המעטה...

40. אשר על כן, לאור הפגמים שנפלו במכרז הנ"ל כאמור, אנו מורים על ביטול הליך המכרז הנ"ל.

41. על המשיבה מס' 2 לקיים את המכרז מחדש עד ליום 1/6/11, כך שהמועמדים המתאימים בלבד יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה בהרכב חדש.

42. כמו כן, על יו"ר הועדה החדש שייקבע, לבחון את כישוריהם, השכלתם וניסיונם המקצועי של כל תשעת המועמדים, על מנת לוודא כי הם עומדים בתנאי הסף של המכרז שפורסם לתפקיד גזבר. מועמד שלא עמד בתנאי הסף כנדרש במועד הרלוונטי לא יוזמן להופיע בפני ועדת הבחינה.

ועדת הבחינה, בהרכבה החדש כאמור, תזמן אך ורק את המועמדים שייקבע לגביהם כי הם עומדים בדרישות הסף של המכרז להתייצב בפניה.

43. יש לכנס את ועדת הבחינה בהרכבה החדש עד ליום 1/6/11.
לאחר מכן מליאת המועצה תתכנס עד ליום 15/6/11 על מנת לדון ולאשר את המועמד/ת שייבחר/תיבחר על ידי ועדת הבחינה.

44. הבקשה של המבקש למנוע את מינויה של המשיבה מס' 1 לתפקיד הגזבר ולהורות למשיבים מס' 2 ומס' 3 לאפשר לו להתחיל לעבוד בתפקיד גזבר המשיבה מס' 2 – נדחית בזאת.

44. קשה לקבל את התנהלות המשיבים מס' 2 ומס' 3 במקרה הנוכחי. המשיבים הללו היו מודעים לליקויים שנתגלו בניהול ועדת הבחינה, כמפורט לעיל, אך למרות זאת ישבו המשיבים מס' 2 ומס' 3 "בחוסר מעש", במשך חודשים ארוכים לאחר קיום ועדת הבחינה, מבלי לפנות לבית הדין על מנת שימונה כדין גזבר למועצה.

45. על כן, המשיבים מס' 2 ומס' 3 ישלמו כל אחד מהם בנפרד הן למבקש והן למשיבה מס' 1 סך של 2,500 ₪ בגין בקשה זו וזאת תוך 30 יום מהיום, אחרת יישא הסך הנ"ל ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ניתנה היום, כ"ב בניסן תשע"א, 26 באפריל 2011, בהעדר הצדדים.א. קצירסגנית נשיא מר אהרון אופירנציג מעבידים מר פנחס והבנציג עובדים                          לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה נגד רשות מקומית

 2. עורך דין רשויות מקומיות

 3. חשב מלווה לרשות מקומית

 4. פיטורי עובד רשות מקומית

 5. פיטורי גזבר רשות מקומית

 6. נפוטיזם ברשויות המקומיות

 7. הסכם מסגרת עם רשות מקומית

 8. סיווג ארנונה ברשות מקומית

 9. ביטול הבחירות ברשות מקומית

 10. חוב חבר מועצה לרשות מקומית

 11. סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות

 12. פנקס הבוחרים לרשויות המקומיות

 13. ניוד עובדים ברשויות המקומיות

 14. עצימת עיניים מצד הרשות המקומית

 15. פסילת רשימה בבחירות לרשות המקומית

 16. השתתפות חבר מועצה במכרז רשות מקומית

 17. ערעור על תוצאות הבחירות ברשות מקומית

 18. שינוי בעלות בנכס ע''י רשות מקומית על דעת עצמה

 19. סמכות רשות מקומית לנקוט בהליכי גביה ללא תביעה אזרחית

 20. חיוב רשות מקומית במלוא התמורה בגין חוזה שנכרת שלא כדין

 21. איחור במתן תשובה להשגה כנדרש בסעיף 4 (ב) לחוק הרשויות המקומיות

 22. האם לפי חוק הרשויות המקומיות מתווספים לחובות שבפיגור הפרשי הצמדה למדד המחירים ?

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון