האם מדובר בהסכם בוררות

לפי מה יודעים האם מדובר בהסכם בוררות ?

בע"א 633/75 מדינת ישראל נ' מאיר הלוי, פ"ד לא(3) 339 נפסק כי השאלה אם היה או לא היה בעניין מסוים, הסכם בוררות, היא שאלה שבעובדה. כמו כן, הפנה בית המשפט אל סעיף 1 לחוק הבוררות הכולל דרישה להסכם בכתב.

באותה פרשה דובר בחוות דעת שכתב מר עילם לשר האוצר המנוח פנחס ספיר ב- 17.4.71, לפי בקשת השר. בחוות דעתו המליץ עילם לפצות את מר הלוי ש"הפסיד את כל רכושו כתוצאה מן הדרך שהממשלה טיפלה בעניין בתשלום בסך של 150,000$ כמתת שיקום".

מר הלוי הגיש לבית המשפט המחוזי בקשה לאישור חוות כפסק בוררות, חוות הדעת אושרה כפסק בוררות המחייב את המדינה. בבית המשפט העליון התקבל ערעור המדינה על החלטה זו. נקבע כי על פני מכתבו של מר עילם מתגלה בעליל שאין הוא מתיימר להיות פסק בוררות. המכתב, כך נקבע, מעיד על עצמו שאין הוא פסק, כי אם חוות דעת. הוא הדין במקרה שבפנינו. המסמך שחובר על ידי המהנדס זקצר, הנושא כותרת "תצהיר", אינו פסק בוררות . זאת ועוד, הסכם בוררות המוגדר בסעיף 1 לחוק הבוררות, מעלה דרישת כתב אינהרנטית (ע"א 65/85 עיריית נתניה נ' נצ"ב נתניה, פ"ד מ(3) 29,56; ע"א 177/88 שאול הוטרר ואח' נ' מיכאל רוזנברג ואח', פ"ד מג(4) 495, 498.

זאת ועוד, הסכם בוררות נשלט על ידי דיני החוזים . על מנת לקבוע האם אכן התכוונו הצדדים להעביר מחלוקת לבוררות, יש לפרש את החוזה על פי לשונו, אומד דעתם של הצדדים בעת כריתתו ורובד הנסיבות (ע"א 9609/01 מול הים(1978) בע"מ נ' עו"ד ד"ר יוסף שגב, פ"ד נח(4) 106, 124).

בית המשפט העליון עסק בפרשת רע"א 7608/99 לוקי מצפה כנרת (לוקי ביצוע פרויקטים (בנייה) 1989 בע"מ ואח' נ' מצפה כנרת 1995 בע"מ, פ"ד נו(5) 156) בהבדל בין "פסק בוררות" לבין מסגרות אחרות, האמורות להכריע במחלוקות שתתעוררנה במהלך עבודות בנייה של מלון בטבריה.

ראשיתה של הפרשה בהתקשרות בין חברה קבלנית לבין יזם לבניית שלד מבנה לבית מלון והרחבתה לביצוע עבודות חשמל ואינסטלציה. מונה מפקח על ביצוע העבודות מטעם החברה הקבלנית. המפקח הוסמך להכריע בחילוקי דעות שיתעוררו במהלך הפרויקט.

השאלה שעמדה בפני בית המשפט הייתה, האם המפקח מונה כ"בורר" והאם לאור הסכמת הצדדים להעביר בוררות, תיענה בקשת המשיבה לעיכוב הליכים שהוגשה לבית המשפט המחוזי בנצרת. באותו פרויקט בנייה מונתה חברת פיקוח והוסכם כי "המפקח", אחד מבעליה של חברת הפיקוח, יכריע בחילוקי דעות שיתעוררו במהלך העבודה:
"במקרה של חילוקי דעות, המפקח יקבע ויכריע בכל הקשור לעבודה ולביצועה, כולל בענין מחירים שלא נקבעו, לוח-זמנים, פירוש תוכניות ומפרטים, חומרים, איכות ו/או טיב העבודה וכו', והחלטתו תחייב את הצדדים.
לענין סעיף זה המפקח הוא מנחם זלינגר אישית" סעיף 17 להסכם).

בין הקבלן והמזמין נתגלע סכסוך שבגינו הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בנצרת. בית המשפט התבקש על ידי המזמין, לעכב את ההליכים, בהסתמך על סעיף 17 להסכם, על מנת שהמפקח יכריע במחלוקת. הבקשה נענתה וההליכים עוכבו. על ההחלטה הוגש ערעור לבית המשפט העליון. כב' השופט א' מצא הגיע למסקנה כי סעיף 17 לחוזה, אינו מהווה "הסכם בוררות" במובן סעיף 1 לחוק הבוררות. מדובר במינוי גורם מקצועי, שתפקידו היה להכריע בחילוקי דעות במהלך הבנייה, אולם לא ניתנו לו סמכויות של בורר במסגרת חוק הבוררות.

בית המשפט עמד בהרחבה על מנגנוני הכרעה מקובלים בענף הבנייה, כגון מומחים, שמאים, או אדם שלישי שהצדדים סומכים על כישוריו ויושרו. נקבע כי אין לראות בהסכמה לציות להחלטות שתתקבלנה על ידי גופים אלה, משום הענקת מעמד של פסקי בוררות:
"הסכמתם שאדם שלישי יכריע במחלוקת (קיימת או עתידית) שביניהם גבי עניין כלשהו לא בהכרח תעיד על הסכמתם להקנות לו סמכויות של בורר וליטול על עצמם חובת ציות להחלטתו שיסודה בחוק הבוררות." (שם, בעמ' 162).

במיוחד, הדגיש השופט מצא את ההבדל בין הסכמה על גוף כלשהו אשר יכריע במחלוקות, לבין העברת המחלוקת לבוררות, המחייבת את הצדדים כפסק דין, לכל דבר ועניין,למעט זכות ערעור:
"אמנם, גם להסכמה על מנגנון הכרעה כזה יש כוח מחייב, אך חיובי הצדדים המתקשרים בהסכמה כזאת אינם נובעים מחוק הבוררות אלא מן ההסכם. דיני החוזים הכובלים את המתקשרים להתחייבויותיהם החוזיות בדרך-כלל יחייבו אותם להיזקק להכרעתו של המנגנון המוסכם ואף לקיים את הכרעתו".

בסופו של יום, הוחזר העניין לבית המשפט המחוזי בנצרת, לדיון בשאלה האם מוצדק להשאיר את עיכוב ההליכים על כנו שלא מכוח סעיף 5(א) לחוק הבוררות אלא מכוח ההסכם בין הצדדים. דהיינו האם יש מקום לחייב את הצדדים לקבל תחילה את הכרעתו של המפקח, מכוח דיני החוזים (שם, עמ' 168).

בהחלטתו של כבוד סגן הנשיא השופט א' אמינוף מה-18.12.02 ( ת"א 509/98 , בש"א 772/98, לא פורסם) , הוחלט בשנית, לעכב את ההליכים ולהעביר את המחלוקת להכרעת המפקח, על פי ההתחייבות החוזית של הצדדים ובהתאם לפסק דינו של השופט מצא.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בוררות רבנים

 2. אבעיה בוררות

 3. זניחת בוררות

 4. פסק בוררות חלקי

 5. פסקי דין בוררות

 6. ערעור על בוררות

 7. התנגדות לבוררות

 8. עורך דין בוררות

 9. תיקון פסק בוררות

 10. נוסח סעיף בוררות

 11. צירוף צד לבוררות

 12. בוררות דין מהותי

 13. ביטול הסכם בוררות

 14. ישיבת בוררות בהעדר

 15. בוררות ביחסי עבודה

 16. מכתב הסכמה לבוררות

 17. הפסקת הליך בוררות

 18. קיצור זמן הבוררות

 19. פסק בוררות לא חתום

 20. בוררות דיירות מוגנת

 21. דוגמא לסעיף בוררות

 22. פרשנות הסכם בוררות

 23. תקיפת פסק בוררות זר

 24. טעות משפטית בבוררות

 25. סעיף 5 לחוק הבוררות

 26. סעיף 3 לחוק הבוררות

 27. עידוד פנייה לבוררות

 28. ערעור על פסק בוררות

 29. החזרת פיקדון בוררות

 30. בוררות בין זוג נשוי

 31. פסק בוררות ללא סכומים

 32. בוררות בבית דין חרדי

 33. סעיף 38 לחוק הבוררות

 34. אמנת ניו יורק בוררות

 35. בוררות בין בעלי מסעדה

 36. הוספת צד להסכם בוררות

 37. איך מבטלים פסק בוררות

 38. התחייבות חוזית בוררות

 39. בוררות בורסת היהלומים

 40. בוררות בנושא חוקי המגן

 41. סעיף בוררות נגוע בתרמית

 42. טעות בדין בהליך בוררות

 43. האם מדובר בהסכם בוררות

 44. סעיף 5(ג) לחוק הבוררות

 45. בוררות לגבי הסכם שיתוף

 46. ביטול חלקים מפסק בוררות

 47. בקשה לביטול פסק בוררות

 48. בקשה להשלמת פסק בוררות

 49. ריבית פיגורים פסק בוררות

 50. איחור בביטול הסכם בוררות

 51. החזרת פסק הבוררות לבורר

 52. סעיף 24 (4) לחוק הבוררות

 53. סעיף 24 (8) לחוק הבוררות

 54. ביטול חלקי של פסק בוררות

 55. בקשה לביטול בוררות הנדסית

 56. תיקון סעיפים בפסק בוררות

 57. איסור בוררות על שכר עבודה

 58. סעיף 24(10) לחוק הבוררות

 59. שיקולים בביטול פסק בוררות

 60. העדר חתימה על פסק בוררות

 61. בוררות בית דין צדק ומשפט

 62. מימוש פסק בוררות של רופאים

 63. פסק בוררות בהעדר התייצבות

 64. תיקון ליקויים בפסק בוררות

 65. העברת סכסוך לבוררות אדריכל

 66. עקרון סופיות הדיון בוררות

 67. בקשה להורות על המשך בוררות

 68. בוררות בנושא מזונות ילדים

 69. פסק בוררות ללא שמיעת ראיות

 70. בוררות בין עורכי דין שותפים

 71. בוררות זבל''א במחלוקת עסקית

 72. סמכות לתת סעד זמני בבוררות

 73. ביטול פסק בוררות ע''י ערעור

 74. ערבות אישית להוצאות בוררות

 75. הסכם בוררות בין עובד למעביד

 76. בוררות בין אדריכל למעצב פנים

 77. סמכות הבורר לתקן פסק בוררות

 78. אי שיתוף פעולה בהליך בוררות

 79. פסק בוררות מנוגד לדין קוגנטי

 80. בוררות בסכסוך בין חברות בניה

 81. ביטול בוררות של איגוד הכדורסל

 82. בוררות בנושא פיטורים של עובד

 83. כללי הצדק הטבעי בהליך בוררות

 84. ביטול פסק בוררות בית דין רבני

 85. העברת תיק מבית המשפט לבוררות

 86. חישוב הצמדה למדד - פסק בוררות

 87. אישור פסק בוררות ללא הסכם בכתב

 88. חיוב בורר לנמק את פסק הבוררות

 89. ביטול פסק בוררות של טוען רבני

 90. קיפוח הזכות להבאת ראיות בבוררות

 91. ביטול פסק דין המאשר פסק בוררות

 92. בוררות בית דין צדק לדיני ממונות

 93. ערעור לבית המשפט על פסק בוררות

 94. בקשה לצו הצהרתי נגד קיום בוררות

 95. זכאות לפיצויי פיטורים - בוררות

 96. בקשה להצהיר על ביטול פסק בוררות

 97. ביטול בוררות עקב התפטרות הבורר

 98. אישור פסק בוררות בבית הדין הרבני

 99. סמכות הבורר לאחר מתן פסק בוררות

 100. בוררות העובדים של צים חברת ספנות

 101. התערבות בית המשפט בהליכי בוררות

 102. בוררות בין בני זוג בעניין מזונות

 103. הסכמה לאי קיום הוראה בחוזה בוררות

 104. ביטול פסק בוררות של בית דין חרדי

 105. המועד להגשת בקשת ביטול פסק בוררות

 106. סעד עזר להליכי בוררות - עיקול זמני

 107. אי הפקדת ערבון - ביטול פסק בוררות

 108. העלאת טענת בוררות בהזדמנות הראשונה

 109. ערעור על פסק דין שאישר פסק בוררות

 110. טענת אי חוקיות הסכם עם סעיף בוררות

 111. בית דין צדק של העדה החרדית - בוררות

 112. אי קיום הסכם בוררות עקב פיצול הדיון

 113. בקשה לביטול פסק בוררות לפי סעיף 79א

 114. המועד להגשת בקשה לביטול פסק בוררות

 115. ביטול אישור פסק בוררות במעמד צד אחד

 116. העברת סכסוך לבוררות למרות הגשת תביעה

 117. דוגמא לבקשה לביטול פסק בוררות שנדחתה

 118. עילות ביטול לפי סעיף 24(1) לחוק הבוררות

 119. סמכות מוסד הבוררות של הבורסה ליהלומים

 120. בוררות בבית הדין לדיני ממונות ירושלים

 121. אישור פסק בוררות חוץ לפי אמנת ניו יורק

 122. פסילת בורר שהושעה מכהונתו לאחר שנתן פסק בוררות

 123. ערעור על דחיית בקשה לאישור פסק בוררות

 124. ביטול פסק בוררות של רשות השיפוט הארצית

 125. הבהרת פסק בוררות קיים או פסק בורר חדש ?

 126. בוררות הממונה על יחסי עבודה עקב פיטורים

 127. האם אפשר למנוע אכיפת סעיף בוררות בהסכם ?

 128. סעיף בוררות בחוקת העבודה לעובדי ההסתדרות

 129. האם הליך בוררות מפסיק את מירוץ ההתיישנות ?

 130. בקשה לסילוק על הסף של בקשה לאישור פסק בוררות

 131. סמכות בית הדין הארצי לעבודה לבטל פסק בוררות

 132. הארכת מועד להגשת תגובה לבקשה לאישור פסק בוררות

 133. סמכות לדון בבקשה לביטול פסק בורר של המוסד לבוררות

 134. בקשה להפנות סכסוך לבוררות זמן רב לאחר הגשת התביעה

 135. טענת סתירה בין פסק הבוררות החלקי ופסק הבוררות הסופי

 136. ערעור על החלטת בית המשפט לדחות בקשה לביטול פסק בוררות

 137. האם אפשר להגיש בקשה לעיון מחדש לצירוף צד להליך בוררות ?

 138. צד להסכם בוררות המבקש לתבוע צד ג' שאינו חתום על הסכם בוררות

 139. בהיעדר תחולה לאמנת ניו יורק סעיף 6 לחוק הבוררות אינו רלבנטי

 140. בוררות בתביעת פינוי דייר מוגן: איחור בתשלום לפי פסק הבוררות

 141. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון