הלכת קידוחי הצפון

מהי הלכת קידוחי הצפון ?

במסגרת פסק דין קידוחי הצפון (רע"א 1690/00 מ.ש. קידוחי הצפון בע"מ נ' אבגל טכנולוגיה בע"מ) התייחס כב' המשנה לנשיא השופט שלמה לוין לבדיקת תחולתו של סעיף 2 (ב) לחוק המשכון תשכ"ז – 1967 הקובע "הוראות חוק זה יחולו על כל עיסקה שכוונתה שעבוד נכס כערובה לחיוב, יהיה כינויה של העיסקה אשר יהיה".

כב' השופט לוין קבע, בסעיף 16 לפסק הדין, כי הפרשנות הנכונה של סעיף זה באה למנוע עריכת עיסקה שהיא למראית עין בדויה או שאין לה, בדרך בה נעשתה, באופן משמעותי, היגיון כלכלי או מסחרי.

באשר לבחינת כוונת הצדדים, נקבע כי לצורך תחולת הסעיף יש לברר בשלב הראשון את פרטי ההסכמה בין הצדדים לפי כללי הראיות הרגילים בגדר עקרונות הפרשנות החוזית, ובשלב הבא יש לבחון אם הסכמת הצדדים היא על פי מהותה עיסקת משכון, ללא קשר לכינויה על ידי הצדדים.

בשלב זה על בית המשפט לבחון אם יש לעיסקה בדרך שבה נעשתה, באופן משמעותי, היגיון כלכלי ומשמעותי.

בסעיף 17 לפסק הדין נקבע "הפועל היוצא מהאמור לעיל הוא שבהיעדר טעמים מיוחדים לסתור במקרה הקונקרטי יש לבטל את הילכת קולומבו ככל שהיא נוגעת לעיסקת אשראי שנכלל בסעיף של שימור בעלות, אף אם לא ניתן להגדירה כעיסקת קונסיגנציה אמיתית, הוא הדין בכל מקרה שמודבר בו בעיסקה מסחרית הכוללת תנאי מתנה בדבר העברת בעלות, שיש לדפוסים שבהם נערכה תימוכין משמעותיים במציאות המסחרית".

כב' השופט חשין הסכים לקביעותיו של המשנה לנשיא השופט ש. לוין. עם זאת, ציין כב' השופט חשין כי עיסקת מכר התלויה בתנאי של שמירת בעלות היא עיסקה לגיטימית שרשאי בעל נכס לעשותה "עיסקה היא שטעמה הכלכלי והמסחרי ניכר על פניה; עיסקה היא שהרבים נדרשים לה, ואומרת היא לשמור על אינטרס הבעלים – המוכר בגבולות הראויים".

כב' השופט אור אשר הסכים אף הוא לשני פסק הדין לעיל, הדגיש את חופש התקשרותם של הצדדים בשלב החוזי וקבע כי "דעתי היא שבנסיבות של שימור בעלות, בכלל, ושל עיסקאות קונסיגנציה, בפרט, אין הצדקה להתערב באוטונומיית הרצון של הצדדים ולקבוע כי אף שהתנו ביניהם הצדדים אחרת, עברה הבעלות אל החייב במועד מסירתו של הממכר. דחיית מועד העברת הבעלות בעיסקת מכר הינה הגיונית מבחינה כלכלית ועסקית, והיא שונה מהמצבים הקלאסיים שבהם תכליתה העיקרית היא יצירת בטוחה. "לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הלכת אוסם

 2. הלכת אלסוחה

 3. הלכת אייזן

 4. הלכת קרסיק

 5. הלכת רוט

 6. הלכת השנים האבודות

 7. הלכת צרי

 8. הלכת הפחד

 9. הלכת פמיני

 10. הלכת פוליטי

 11. הלכת בובליל

 12. הלכת צמיתות

 13. הלכת הולצמן

 14. הלכת אלגריסי

 15. הלכת משה סמי

 16. הלכת פינץ

 17. הלכת פרלה עמר

 18. הלכת בית הכרם

 19. הלכת ההשתחררות

 20. הלכת רובינשטיין

 21. מהי הלכת השיתוף

 22. הלכת זטולובסקי

 23. הלכת מיסטר מאני

 24. הלכת נניקשווילי

 25. צמצום הלכת סויסה

 26. הלכת העיקר והטפל

 27. הרחבת הלכת אלסוחה

 28. תביעה הלכת אלסוחה

 29. הלכת השיתוף בנכסים

 30. הלכת קידוחי הצפון

 31. הלכת הניכוי מהניכוי

 32. הלכה מחייבת הלכה מנחה

 33. ההלכה בעניין עזרת הזולת

 34. הלכת השיתוף דירת מגורים

 35. הלכת השיתוף בין בני זוג

 36. הלכת אהרונוב עסקאות נוגדות

 37. תחולת הלכה חדשה רטרואקטיבית

 38. הלכת מרגוליס מצב רפואי קודם

 39. גובה פיצויים לפי הלכת אלסוחה

 40. הלכת השיתוף בין בני זוג בעסק

 41. הלכת קינזי - עדות לטובת הנאשם

 42. הלכת מלול - אובדן סיכויי החלמה

 43. הלכת אל עמי - היטל סלילת כבישים

 44. הלכות מנחות בסוגיית הגבלת חופש העיסוק

 45. תביעת עיזבון לפני הלכת השנים האבודות

 46. ביטול הסכם פשרה לאחר שינוי הלכה משפטית

 47. שינוי המועד לתשלום היטל השבחה: הלכת קהתי

 48. גובה פיצויים בעבר לפני הלכת השנים האבודות

 49. הלכה מושרשת היא כי בית המשפט הוא הפוסק האחרון

 50. הלכה היא כי משניתן פסק דין סיים בית הדין את מלאכתו

 51. הלכת מרכז הארגזים - ידיעת מנהלי חברה על התיישנות

 52. האם תביעה רק על "עגמת נפש" נחשבת "נזקי גוף" ? - הלכת מנסור

 53. האם הלכה של בית המשפט העליון מחייבת את בית הדין הארצי לעבודה

 54. הלכה פסוקה היא כי מי שזכה בדינו זכאי לממש את פרי זכייתו באורח מיידי

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון