חובת קיום הסכם תאגיד בפירוק

בבש"א 4300/07 (פש"ר 839/03) ביקור חולים הוספיטל נ' שירותי בריאות כללית (22.4.07), צוין לגבי חובת קיום ההסכם מכח היות תאגיד בהליך פרוק כי היותו של תאגיד בפרוק, מנוצל לעיתים על ידי גורמים שונים על מנת להיטיב את מצבם, זאת תוך ידיעה כי מקורותיו מוגבלים, עתידו לא ברור, הוא מהווה טרף קל לשיפור תנאי התקשרות, ואף משום שאינו יכול לפעול גרעונית.

במטרה, בין היתר, למנוע ניצול מצבו של תאגיד בפרוק, החוק והפסיקה פורשים הגנה מיוחדת לגוף שבפרוק, ומכאן אף הביקורת והפיקוח הצמודים של בית המשפט של פרוק על פעולות המפרק (ראו פש"ר (ת"א) 2193/03, בש"א 22877/03 עו"ד ערן רייף בתפקידו ככונס נכסים של חברת אדאנת תקשורת בע"מ נ' ארז רוזנטל.

סוגיה זו כרוכה, במקרה דנן, בסוגיית תום הלב, לאור הטענה כי כללית מנצלת את העובדה שביקור חולים נמצא בפירוק.
סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973, קובע:
"בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי שימוש בזכות הנובעת מחוזה".

הוראה זו יפה אף למקרה שצד אינו מעוניין לחדש הסכם הנוהג במשך שנים רבות, ואינו הסכם אד-הוק, ומתקיים לאור הסדרים בחיקוקים הנדונים.
כך גם לגבי עמידה דווקנית על זכויות חוזיות יכול שתחשב כפעולה הנעשית בחוסר תום לב.

ג' שלו, דיני חוזים, מהדורה שניה, תשנ"ה, עומדת על עקרון זה כדלקמן:
"צד לחוזה העומד בדווקנות על זכויותיו החוזיות עלול להחשב כפועל בחוסר תום לב. ברוח זו פסק בית המשפט העליון במקרה שבו סרב צד לחוזה לקבל תשלום כעבור יום מן המועד שנקבע". (שם, 63).
אף המחבר יוסף כהן, דיני חברות, חלק שלישי מהדורת 1994 מציין:
"עם כניסתה של החברה להליכי פירוק מושעים למעשה מועדי הביצוע בהסכם, ונוצר מצב חדש, המחייב את החברה לבצע את ההסכמים כנהוג בעסקאות הקודמות שביצעה, תוך זמן סביר, או לחילופין להודיע על ביטולם. זמן סביר לענין זה הוא לדעתנו פרק הזמן הדרוש למפרק, בהתחשב באופיו המיוחד של ההסכם ובנסיבותיה המיוחדות של החברה, להכריע אם ביצוע ההסכם ייטיב עם החברה או יכביד עליה." (שם, 393).
דברים אלה יפים אף לגבי חיובים של הצד המתקשר עם התאגיד שבפרוק, ולא רק לגבי חיובי התאגיד שבפרוק." .לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם פאושלי

 2. הסכם לידים

 3. הסכם גב אל גב

 4. תקנות מסחר ברכב משומש

 5. הסכם החלפת רכבים

 6. הסכם קניית מכונה

 7. תוקף הסכם רוטציה

 8. הסכם למראית עין

 9. הסכם אופציית put

 10. הסכם לאספקת סחורה

 11. הסכם זכות קדימה

 12. הסכם דמי רצינות

 13. הסכם ללמוד מקצוע

 14. דוגמת הסכם סולחה

 15. הסכם לרכישת מתפרה

 16. הסכם הצהרת כוונות

 17. הסכם להפעלת מזנון

 18. שינוי הסכם בהתנהגות

 19. עורך דין הסכם סודיות

 20. הסכם להתקנת מערכת גז

 21. הסכם ללא תאריך סיום

 22. הסכם התחייבות לתשלום

 23. תניית אי תחרות בהסכם

 24. סעיפים מעורפלים בהסכם

 25. הסכם להתקנת מזגן מרכזי

 26. דוגמת הסכם שימוש בנכס

 27. הסכם אספקת מיכל קירור

 28. הסכם מעונות סטודנטים

 29. הסכם העסקה רטרואקטיבי

 30. חתימה על הסכם תחת כפיה

 31. הסכם מניעת תחרות עסקית

 32. הסכם סגירת שוק עירוני

 33. הסכם בין דיירים בעל פה

 34. הסכם למתן שירותי רפואה

 35. הסכם זכות מעבר במקרקעין

 36. הסכם החזקת זקנים תשושים

 37. הסכם השילומים עם גרמניה

 38. הסכם רוטציה לראשות העיר

 39. הסכם הקצאת אופציות לעובד

 40. הסכם אופציה לרכישת דירה

 41. הסכם לביצוע עבודות פסיפס

 42. הסכם רוטציה במועצה מקומית

 43. רישום בניגוד להסכם הרכישה

 44. הזמנת עבודה ללא הסכם בכתב

 45. הסכם בעל פה עם משכיר שנפטר

 46. תביעה לקיום התחייבות בהסכם

 47. הסכם זכיינות שירותי בריאות

 48. הסכם שירות היכרויות - תביעה

 49. תנאים מקפחים בהסכם שירותים

 50. בקשה לצו לקיום הוראות הסכם

 51. הסכם ג'נטלמני - תוקף משפטי

 52. שינוי חד צדדי של הסכם ארנונה

 53. חובת קיום הסכם תאגיד בפירוק

 54. מנשר בדבר יישום הסכם הביניים

 55. דוגמא להסכם אופציה במקרקעין

 56. הסכם אופציה מחייב לקניית נכס

 57. איזה חוק חל על הסכם בינלאומי

 58. התיישנות ביחס לעבודות עפ"י הסכם

 59. הסכם התכחשות חתימה מעשה בי דין

 60. ההסכם בין המל''ל לחברות הביטוח

 61. הסכם על מכסת שעות עבודה שבועיות

 62. חתימה על הסכם קניית דירה עקב לחץ

 63. תביעה לתשלום בגין הסכם אספקת חיטה

 64. הסכם קדם נישואים בחברה המוסלמית

 65. הסכם ההעברה של עובדי משרד השיכון

 66. ביקורת שיפוטית על הסכמים פוליטיים

 67. חתימה על הסכם ויתור על תביעות הדדי

 68. הסכם קונסיגנציה לאספרת מוצרי שיש ואבן

 69. הסכם בעל פה לביצוע עבודות ציפוי שיש

 70. נקודת יציאה מהסכם עם חברת מענה אנושי

 71. הפרה נטענת של הסכם לרכישת זיכיון משנה

 72. תחולת הסכם חליפין במקרקעין על יורשים

 73. לטענתו, הסכם הזכיינות הופר באורח חד צדדי

 74. הסכם ייעוץ פיננסי מימון לעסקים (דוגמא)

 75. מחלוקת האם שולמה התמורה בהעדר הסכם מפורט

 76. הסכם למתן שירותים לוגיסטיים בין שתי חברות

 77. הסכם רכישת מנוף (תביעה בגין הפרת ההזמנה)

 78. הסכם בנייה שלא כלל ביצוע עבודות אלומיניום

 79. ביטול הטבות שכר לעובדים במסגרת הסכם הבראה

 80. האם הסכם בין בעלי דירות חל על שכנים חדשים

 81. תביעת שיבוב שהוגשה על יסוד הסכם בין הצדדים

 82. הסכם לביצוע עבודות מסגרות ורתכות בנגרייה

 83. אישור הסכם זכיה בהתמחרות ע''י ראש ההוצל''פ

 84. אישור הסכם מקרקעין עם קטין ע''י בית המשפט

 85. מהו הזמן הסביר להודעה על הפסקת הסכם הפצה ?

 86. הסכם בין יורשים מול הסכם שחתם אחד היורשים

 87. השתחררות רשות מהסכם ארנונה שלא הוגבלה תקופתו

 88. הסכם או מכרז שירותי אחזקה וניקיון במועצה אזורית

 89. תביעה בגין אספקת חול והובלתו בהתאם להסכם התקשרות

 90. העלאת מחיר רכב בגלל עדכון המע"מ לאחר חתימה על הסכם

 91. הסכם הצבעה היוצר שליטה בחברה אינו אפשרי ללא הצעת רכש

 92. נטען כי הסכם ההבנות אינו מחייב את הרב באשר הוא נכפה עליו

 93. טען שאין לחייבו על פי הסכם המסגרת, שכן איננו חתום עליו

 94. טענו כי הופר ההסכם כאשר הוצאו פריטים שונים מהדירה באופן שהותיר בה נזקים

 95. הסכם הפצה: נטען כי הפקיעה נקודות הפצה מהקו ולא השיבה אותן מבלי לתת נימוקים

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון