מס הכנסה על דיבידנד

מהו "דיבידנד" לצורך פקודת מס הכנסה ?

בפקודת מס הכנסה, אין הגדרה מהותית למונח 'דיבידנד'. לעומת זאת ניתן למצוא הגדרה בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

לכאורה, במצב עובדתי כזה, התחייב לכאורה כי תעשה פנייה ראשונה לחוק החברות, אשר בשונה מן העיקרון שעמד בבסיס ההסדר בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 (להלן: פקודת החברות), קובע כי חברה יכולה לבצע "חלוקה", לפי שני מבחנים: מבחן הרווח, המתייחס לרווחים הניתנים לחלוקה, לפי כללי חשבונאות מקובלים ומבחן יכולת הפירעון. לעומת זאת ההסדר הקבוע בפקודה, המעניק הקלות להכנסה מדיבידנד בנוגע למיסויו, מתבסס על ההנחה כי הדיבידנד השתלם מרווחי חברה, שעליהם בהעדר הוראה אחרת, שילמה החברה מס חברות. לפי פקודה מס הכנסה רק רווחי החברה בפועל ניתנים לחלוקה כ"דיבידנד", ומזכים אותו בשיעור מס מוגבל, מתוך הנחה שהוא חולק לאחר שהרווח ממנו כבר נשא במס חברות (אמנון רפאל בהשתתפות שלומי לזר מס הכנסה 171-178 (2009). להלן: רפאל ולזר/מס הכנסה)). וכך אם חילקה חברה לבעלי מניותיה כספים או רכוש מבלי שהיו לה רווחים כדי סכום החלוקה, והיה באופן ביצוע החלוקה כדי להקטין את הונה העצמי, לא תיחשב חלוקה כזו ל"דיבידנד".

בשונה איפוא מהעקרונות הקבועים בחוק החברות ולפיהם ניתן לבצע "חלוקה" העומדת בשני מבחנים: מבחן הרווח המבוסס על כללי החשבונאות המקובלים ומבחן יכולת הפירעון, מאמצת פקודת מס הכנסה את התפיסה כי יש ליתן הקלות במס להכנסה מדיבידנד, מאחר שהדיבידנד השתלם מרווחי החברה בפועל, קרי שעליהם, בהעדר הוראה אחרת, שילמה החברה מס חברות.

האפשרות הקיימת היום איפוא על-פי חוק החברות, לבצע "חלוקה" על בסיס רווחים הנובעים מכללי חשבונאות מקובלים" ולא על-פי רווחים בפועל, נסוגה מפני הוראות דיני המיסים, במיוחד כאשר קיים חשש שמשלמי המס ינצלו עקרונות אלה לשם הקטנת סכום המס או דחיית מועד תשלומו (ראה להשוואה בשאלה אם רווחי אקוויטי מהווים הכנסה, ע"מ (מחוזי-ת"א) 1183/05 קליימן נ' פקיד שומה פתח-תקווה (השופט אלטוביה). ניתן ביום 5/8/10, והאסמכתאות המפורטות בסעיפים 17 ו-18 של פסק הדין, להלן: פס"ד קליימן).

המסקנה מן האמור, שלצורכי דיני המס, חייבים להיות לחברה רווחים בפועל כדי שיחולק דיבידנד, ולא רק רווחים שהם תוצאה של כללים חשבונאיים (ראה גם אסף חמדני וצילי דגן "מיסוי דיבידנדים והפחתת הון" משפט ועסקים ח 215 (תשס"ח)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיבידנד או שכר

 2. מיסוי על דיבידנד

 3. מס הכנסה על דיבידנד

 4. מס על דיבידנד

 5. מיסוי דו שלבי דיבידנד

 6. מס על דיבידנד בחברה משפחתית

 7. מיסוי הכנסת דיבידנד בידי חברה

 8. האם משלמים מס הכנסה על דיבידנד ?

 9. דמי ביטוח לאומי על הכנסה מדיבידנד

 10. חלוקת דיבידנד בהתאם ליכולת הפירעון

 11. האם צריך לשלם מס על דיבידנד המשולם לתושב חוץ ?

 12. האם אפשר להכריח חברה לחלק דיבידנד ע"י צו בית משפט ?

 13. מיסוי דיבידנד של חברה זרה: סעיף 163 לפקודת מס הכנסה

 14. ניכוי מס במקור: הכנסת הדיבידנד המשולמת לחברה תושב חוץ

 15. הקלה במס על דיבידנד מהכנסה של חברה זרה שחויבה במס ישראלי

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון