מס על אופציות לעובדים

האם צריך לשלם מס על אופציות לעובדים ?

מיסוי אופציות לעובדים:

אופציה היא זכות ביחס לנכס בסיס. אופציות המוקצות לעובדים, הן בדרך כלל, אופציות שחברה כתבה על מניותיה והיא תצטרך להנפיק אותן, אם תמומש האופציה במחיר המימוש הנקוב באופציה (להלן - מחיר המימוש).

שלושה מסעיפי פקודת מס הכנסה רלוונטיים לסוגיית מיסוי אופציות לעובדים. הסעיף הראשון הוא סעיף 2(2) לפקודה, שהוא סעיף המקור לחיובה במס של הכנסת עבודה. סעיף זה מחייב במס כל תשלום או טובת הנאה שניתנו לעובד ממעבידו "בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף". קבלת אופציה מהווה קבלת הכנסה ב"שווה כסף". סעיף 2(2) לפקודה מחייב את מיסוי ההטבה כבר במועד הקצאת האופציה, וזאת בתנאים מסויימים (י' מרגליות, מיסוי אופציות לעובדים: שילוב של מספר סוגיות יסוד במס הכנסה, מיסים טו/4 א-42). במקרה שלפנינו לא מתעוררת סוגיית מיסוי האופציות במועד הקצאתן.

הסעיף השני, שהוא הרלוונטי לערעור זה, הוא סעיף 3(ט)(1)(א) לפקודה, הקובע, כי עובד המממש זכות שקיבל בעבר לרכישת נכס, ובעת המימוש קיים הפרש בין מחיר המימוש לבין שווי הנכס, הרי שההפרש ימוסה כ"הכנסת עבודה". מכאן, שהסעיף קובע כי עובד חייב במס בעת מימוש אופציה שקיבל ממעבידו. גובה ההכנסה הוא ההפרש בין מחיר המימוש לבין שווי המניה במועד המימוש.

הסעיף השלישי, הוא סעיף 102 לפקודה, הקובע הסדר מיוחד להקצאת אופציות לעובדים. ההסדר מבחין בין הקצאת אופציות לעובד באמצעות נאמן, הכוללת הטבות מס שונות לעומדים בתנאי הסעיף, ובין הקצאה ישירה לידי העובד.

עולה מן האמור, כי על פי הדין קיימים שני מסלולי מיסוי: מסלול למי שבחר בתחולת סעיף 102 לפקודה - בין בהקצאה באמצעות נאמן ובין בהקצאה ישירה - ומסלול ברירת מחדל, למי שלא בחר בסעיף 102, שאזי יחולו הוראות סעיפים 2(2) ו-3(ט) לפקודה.

השווי הכלכלי המגולם במימוש האופציה, מקורו לפי סעיף סעיף 3(ט)(1)(א) לפקודה, בהפרש בין מחיר המימוש, שהוא הסכום שאותו על העובד לשלם על מנת להמיר את האופציה במניה, לבין שווי השוק של המניה, בעת שהוא מממש את האופציה.
"שווי השוק" של המניה, לצורך כימות ההטבה הכספית המגולמת באופציה, הוא השווי במועד רכישת המניה במחיר המימוש הנקוב באופציה, קרי במועד בו שולם המחיר בפועל ונרכשו המניות שהוקצו. זהו מועד המימוש של הכנסה.
המועד הרלוונטי לדיווח על הכנסה זו נגזר משיטת הדיווח של הנישום.

המערער כשכיר מדווח על בסיס מזומן (ד"נ 9/85 נציב מס הכנסה נ' ד"ר מיכה בר זאב, מיסים א/1 ה-105). על פי שיטה זו חייב הנישום לדווח, הן על הכנסותיו והן על הוצאותיו, לא עם אירוע המימוש, אלא רק לאחר שההכנסה (או ההוצאה) שולמה בפועל, במזומן (ד' אלקינס, שיטות הדיווח במס הכנסה: מהותן נחיצותן ובחירת השיטה הנאותה, מחקרי משפט ט"ו 243).
בנסיבות המתוארות, מתמזג עיתוי המימוש עם עיתוי הדיווח. ההכנסה ממומשת בעת קבלתה בפועל של ההטבה הכספית הנובעת מן האופציה - ההפרש בין שווי המניה שקיבל הנישום לבין סכום הכסף שיצא מכיסו לרכישתה לפי מחיר המימוש בכתב האופציה – וחובת הדיווח קמה במועד התשלום בפועל ורישום המניה על שמו.
למועד מסירת ההודעה על הכוונה לממש את האופציה אין כל נפקות בענייננו, גם אם מסירת ההודעה יצרה התחייבות בלתי חוזרת, לבצע את הרכישה במחיר המימוש הנקוב בכתב האופציה.

למעשה, ככל "עיסקה" בה נבחן הרווח, הרי הרווח – ההכנסה נקבעת עפ"י ההוצאה שנדרש לה העובד-המערער בפועל בעת מימוש האופציה לרכישת המניות, לבין אשר היה אמור לשלם, אם היה מבקש לרכוש את המניות שלא בהקשר להטבה, דהיינו שלא על סמך האופציה.

מועד הרכישה של מניה הינו מועד התשלום בגינה, על כל המשתמע מכך, ועל כן מועד "המימוש" הוא אכן מועד התשלום בפועל, ולא אותה התחייבות לרוכשה בעתיד.
(וראו גם ע"א 70344/99 פקיד שומה כפר סבא נ' דר, מיסים יח/צ ח'5).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סרבן מס

 2. הקילת מס

 3. ערעור מס קניה

 4. מס ששולם בחסר

 5. עיקול החזרי מס

 6. השבת מס בולים

 7. החזר מס בולים

 8. נוסח ערעור מס

 9. ביטול מס בולים

 10. מה זה אמנת מס ?

 11. מבצע מס וחלילה

 12. עורך דין מס קניה

 13. ערעור על כפל מס

 14. עורך דין מס רכוש

 15. החזר מס על קרקע

 16. עקרון רציפות המס

 17. החזר מס יבוא רכב

 18. מס על יבוא דגים

 19. ערעור מס של מאפיה

 20. מס רכוש נזק עקיף

 21. תביעה נגד יועץ מס

 22. מדד שלילי החזרי מס

 23. העלמת מס בעל מספרה

 24. העלמת מס הרמת מסך

 25. תביעה לקבלת החזר מס

 26. זיכוי ממס על תרומות

 27. גביית יתר מס בולים

 28. תשלום מס רכוש ביתר

 29. נטל ההוכחה בתביעות מס

 30. טענת השתק בדיני מיסים

 31. נטל ההוכחה בערעור מס

 32. מס בולים על קניית רכב

 33. ראיות חדשות בערעור מס

 34. מס על הלוואה ללא ריבית

 35. חוק מס מעסיקים בשטחים

 36. שימוע לפני הטלת כפל מס

 37. נוסחה אחידה לחישוב מס

 38. התחמקות ממס על סיגריות

 39. מס על אופציות לעובדים

 40. ביקורת מס בקונדיטוריה

 41. גביית מס קניה שלא כדין

 42. מס על רווח ממכירת מניות

 43. מס קניה על כלים חקלאיים

 44. הטבות מס למעסיקים באילת

 45. מס בולים על פוליסת ביטוח

 46. חוב מיסי ועד של בן ממשיך

 47. סיווג רכב עבודה לצורכי מס

 48. תשלום מס מקביל בגין קצבה

 49. סעיף 11א(2) לפקודת המיסים

 50. הערכת מלאי ביקורת מס בעסק

 51. מס לשכירים על רכב מהעבודה

 52. החזר מס בולים ששולם בטעות

 53. רשות המיסים מול נושה מובטח

 54. הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש

 55. מס על מכירת סיגריות באילת

 56. ריבית על אי תשלום מס בזמן

 57. אי רישום תקבול ע''י יועץ מס

 58. הקלות מס לתושבי גבול הצפון

 59. מס על קניית מכוניות להשכרה

 60. רישום בספר המיסים המנדטורי

 61. שותפות משפחתית - ביקורת מס

 62. צ'ק ללא שם מלקוח - העלמת מס

 63. המועד הקובע לצורכי מס מכירה

 64. הקלה במס במכירת פעילות ייצור

 65. רישום חלק יחסי במגרש מטעמי מס

 66. פיצוי ממס רכוש בגין הצתת מבנה

 67. פיצויים ממס רכוש על נזק עקיף

 68. תוספת שכר לעובדי רשות המיסים

 69. מס על מכירת פירות של אדם פרטי

 70. העלמת מסמכים במסגרת חקירת מס

 71. אי רישום תקבול במהלך ביקורת מס

 72. ביקורת מס בדוכן שווארמה פלאפל

 73. מס על רווחים מהפקדות לקופות גמל

 74. פסק דין פלילי כראיה בערעורי מס

 75. ערעור מס רכוש לגבי שווי מקרקעין

 76. ערעור על החלטת ועדת ערר מס רכוש

 77. אישור מס רכוש על בעלות במקרקעין

 78. טור ממס לדירת מגורים בבעלות עמותה

 79. כמה מקבלים על התחמקות מתשלום מס ?

 80. גלגול מס על הלקוחות כתנאי להחזר מס

 81. תביעה לתשלום מיסים לעיריית רחובות

 82. סחורה ללא תעודת משלוח - ביקורת מס

 83. חישוב מחזור עסקאות - תקנות מס רכוש

 84. ארנונה ומיסים בגין הפעלת שוק עירוני

 85. אי דיווח על עסקת מקרקעין לרשויות המס

 86. מס על תשלום לעובד בגין תניית אי תחרות

 87. האם צריך לשלם מס על הכנסה ממחילת חוב ?

 88. זיכוי מס בישראל בגין מיסים ששולמו בארה''ב

 89. בדיקת הגיון כלכלי של עסקה ע''י רשויות המס

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשות המיסים

 91. זכות השימוע לפני העברת תיק למחלקת חקירות מס

 92. האם יש מס על משכורת לבני משפחה מרווחים בחברה ?

 93. האם מחילת חוב במועד מאוחר יותר היא עסקה נפרדת המחויבת במס מכוח עצמה ?

 94. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון