פטור מארנונה לצרכי ספורט

פקודת הפיטורין מונה, בסעיף 5 נכסים שונים שהמחזיקים בהם יהיו פטורים מתשלום ארנונה עבורם. סעיף 5ח' מציין בין הנכסים הללו:

"כל קרקע או בנין המשמשים אך ורק לצרכי ספורט או תרבות הגוף שלא למטרות ריווח".

סעיף 5ג' (א) מסייג את היקף הפטור האמור וקובע שיעורים חלקיים לפי שנות המס, אם קיים אצל רשות מקומית סיווג המתייחס לנכס, ובהיעדר סיווג כזה – קובע סעיף כי יחולו אותם שיעורים חלקיים לפי הסיווג הדומה לו ביותר:

"על אף הוראות סעיפים 4 ו-5, והאמור בכל דין, תוטל ארנונה כללית על הנכסים המפורטים בסעיפים 4 ו-5, בשיעורים שלהלן, שיחושבו מסכום הארנונה הכללית שהיתה משולמת לרשות המקומית אלמלא הוראות סעיפים 4 ו-5, ובהתאם לסכומים ולסוגי הנכסים הנוהגים באותה רשות מקומית, באופן שלא ייקבע סיווג נפרד לנכסים האמורים;
באין סיווג מתאים - יחול הסיווג הדומה ביותר (להלן – נכסים פטורים חלקית):
בשנת 2003 – 6%;
בשנת 2004 – 15%;
בשנת 2005 – 24%;
בשנת 2006 ואילך – 33%".


סעיף 5ג'(ב) לפקודה קובע כי בהיעדר סיווג מתאים או סיווג דומה לנכס, כאמור בסעיף 5ג'(א), יחול חיוב חלקי בשיעורים שונים מאשר אלו הקבועים בסעיף 5ג'(א), אולם על פי תעריף הארנונה הנמוך ביותר הקיים באותה רשות מקומית:

"לא קיים ברשות המקומית סיווג מתאים או סיווג דומה כאמור בסעיף קטן (א) - תוטל ארנונה כללית על הנכסים האמורים, בשיעורים המפורטים להלן, שיחושבו מתעריף הארנונה הנמוך ביותר ברשות המקומית בשל בנין או קרקע, לפי הענין:
בשנת 2003 – 12%;
בשנת 2004 - %30;
בשנת 2005 - %48;
בשנת 2006 – 66%".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בוררות ספורט

 2. פציעה ביום ספורט

 3. סכסוכי עבודה בספורט

 4. שכירות אולם ספורט

 5. חברות בעמותת ספורט

 6. פציעה במועדון ספורט

 7. בוררות לפי חוק הספורט

 8. עורך דין דיני ספורט

 9. עורך דין פציעות ספורט

 10. כתב ספורט - יחסי עבודה

 11. פטור מארנונה לצרכי ספורט

 12. נפילה בזמן ריצה ספורטיבית

 13. התנגדות לבניית אולם ספורט

 14. סכסוך בין בעלי מועדון ספורט

 15. פיצויים על פציעה בשיעור ספורט

 16. פיצויים עקב נפילה במגרש כדורגל

 17. פציעה בשיעורי ספורט בבסיס צבאי

 18. זכויות יוצרים על צילומי ספורט

 19. אחריות מורה לספורט לתאונה בשטח בית הספר

 20. יחסי עובד מעביד בין מאמן לאגודת ספורט

 21. מזכיר התאגדות ספורט - יחסי עובד מעביד

 22. אחריות מועצה מקומית לפציעה במגרש ספורט

 23. מגרש ספורט ליד הבית - תביעה בדין מטרד

 24. נפילה במגרש כדורגל בשטח בית ספר בשיעור ספורט

 25. סמכות בית הדין לעבודה - תביעה נגד אגודת ספורט

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון