תקופת צינון לאנשי צבא

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קיצור תקופת צינון לאנשי צבא:לפנינו בקשה לקיצור תקופת הצינון על פי סעיף 6 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ"ט- 1969 (להלן:"החוק"). המבקש שירת בצה"ל, בתפקידו האחרון, כיועץ מבצעי לחיל האוויר במדינה זרה, החל מיום 1.08.2007 ועד ליום 9.08.2009, אז שב המבקש ארצה והוצב בטייסת כטייס סדיר, עד ליום 18.10.2009. ממועד זה יצא המבקש לחופשת פרישה אשר הסתיימה ביום 31.01.2010, עם פרישתו לגמלאות.


במסגרת תפקידו, המבקש העניק ייעוץ מבצעי והדרכתי לגורמי חיל האוויר במדינה בה שרת.המבקש עותר להתיר לו לעבוד כראש פרויקט לפיתוח ושיווק אמצעי לחימה בחברת "רפאל", החל מיום 1.06.2010 (להלן:"החברה").
המשיבה אינה מתנגדת לבקשה לקיצור תקופת הצינון הנדרשת על פי החוק, כך שהמבקש יוכל להתחיל לעבוד בחברה החל מיום 1.06.2010, זאת בחלוף עשרה חודשים מיום שובו ארצה, ובתנאי שלא יעמוד בקשרים עם גורמים עימם עבד במסגרת שירותו במדינה עד חלוף שנה מיום שובו ארצה. המבקש הביע הסכמתו לתנאי זה.
המשיבה מציינת, כי תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תחולה על חיילים ושוטרים), התשל"ו- 1976 מסייגות את תחולת סעיף 4 לחוק על חיילי צה"ל, כך שהוא חל רק על קבלת זכות מ"גורם אזרחי". לשיטתה, מאחר שחברת רפאל אינה "גורם אזרחי" כמשמעותו בתקנה 1(ב) לתקנות, לא חל עליה סעיף 4 לחוק וקבלת המשרה המבוקשת אינה מצריכה פנייה לוועדה למתן היתר. עם זאת, הסיוג לתחולת סעיף 4 לחוק לא הוחל על האיסור לפי סעיף 6 לחוק, הקובע תקופת צינון בת שנתיים, המוטלת על פורשים מהשירות הציבורי לאחר שירות בחו"ל. לכן, העובדה שהזכות המבוקשת מגורם שאינו אזרחי- כגון חברה ממשלתית- היא רק שיקול לקיצור תקופת הצינון. לאור זאת, היה על המבקש להגיש בקשה זו, ככל שהמשרה בחברת רפאל מחייבת שהות או קיום ממשקים עם גורמים במדינה הזרה בה שרת, בהתאם לפסיקות הוועדה.


המשיבה מוסיפה ומציינת כי על פי לשון סעיף 6 לחוק האיסור המוחל על פורשי השירות הציבורי נוגע רק לקבלת זכות בארץ בה שרתו, אולם, פרשנות הוועדה לסעיף זה, על פי פסיקותיה הקודמות, הינה תכליתית וקובעת, בין היתר, כי מי שעבד בשירות המדינה בארץ פלונית ומבקש לעבוד באותה ארץ לאחר פרישתו, זקוק להיתר, גם אם העבודה היא בשירות מעביד שאינו מאותה ארץ, וכן, כי גם שימוש בקשרים שקשר עובד הציבור בתפקידו, לאחר פרישתו, היא צורה של אי טוהר מידות (המשיבה מפנה לחשה"צ 2/87 אבי דביר; וע 1041/00 תא"ל יהושע דורפמן (החלטה מיום 8.10.00); וכן לוע 6037/03 אלוף (מיל') דוד עברי (החלטה מיום 23.08.03), שם נדחתה טענת המבקש, לפיה, סעיף 6 הוא הוראה טריטוריאלית החלה רק על עבודות האמורות להתבצע במדינת השירות). המשיבה סבורה, כי על פי פרשנות הוועדה לסעיף 6 לחוק, זהות המעסיק כישראלי אינה מעלה ואינה מורידה לעניין תחולתו של סעיף 6 לחוק. עם זאת, זהות המעסיק, ובהקשר דנן- חברה ממשלתית ישראלית, היא רלוונטית מאד במסגרת השיקולים העומדים בפני הוועדה, בבואה לבחון האם להתיר את קיצור תקופת הצינון, אם לאו.המשיבה פרטה את השיקולים אשר מעידים בחלקם על הצורך בתקופת צינון, ואשר מאפשרים, בחלקם, את קיצורה, לתקופה בת 10 חודשים, כאמור:

 


הפרישה הינה פרישה מתוכננת לאחר 25 שנות שירות, בנסיבות רגילות, עם סיום תפקידו וללא קשר לתפקיד המבוקש (סעיף 14(ב)(1) לחוק).
אמנם במהלך שירותו של המבקש במדינה הזרה, רכשה המדינה מוצרים ביטחוניים המיוצרים על ידי החברה וכעת הוא מבקש לעסוק בשיווק מוצר חדש שמייצרת החברה למדינה בה שירת, הקשור למוצר שנרכש על ידי המדינה במהלך שירותו; אך, יחד עם זאת, המבקש לא עסק במסגרת תפקידו בקבלת החלטות או המלצות לרכישת אמצעי לחימה או אמצעים ביטחוניים אחרים על ידי המדינה בה שירת, לא מתעשיות ישראליות ולא בכלל, וכן, לא הייתה לו יכולת השפעה על קבלת החלטות בנושא זה, כאשר התפקיד שביצע כלל בעיקר מתן ייעוץ מבצעי והדרכתי.


המבקש לא עסק בקבלת החלטות בנושאים מסחריים במסגרת תפקידו ולא עמד בקשרים עם התעשיות המקומיות. המשיבה מטעימה, כי שלא כמו הנספח הצבאי בחו"ל, תפקידו של היועץ המבצעי אינו עוסק בייצוא או בייבוא בטחוני של מוצרים של תעשיות ישראליות ולכן, אינו מצריך עמידה בקשרים ישירים עם תעשיות ישראליות ועם גורמי תעשייה במדינות שירותו, לרכישת מוצרים אלה (סעיפים 14(ב)(2)-(4) לחוק).

המבקש מתחייב להטיל על עצמו את המגבלה לפיה לא יעמוד בקשר עם גורמים עימם עבד במסגרת תפקידו, עד חלוף שנה מעת שובו לארץ.המשיבה סבורה כי לאור הפרשנות התכליתית של סעיף 6 לחוק, המחייבת להחיל את האיסור על כל אפשרות לניצול הקשרים שנוצרו בשירות בחו"ל באופן העלול לפגוע בטוהר המידות או בתדמית המדינה והשירות הציבורי שלה ובאמון הציבור במוסדות הציבור, נדרשת במקרה דנן, תקופת צינון משמעותית, זאת כדי להבטיח כי המעבר המבוקש על ידי המבקש- מנציג השירות הציבורי של מדינה ישראל, לנציג החברה- לא יעורר חשש לפגיעה בטוהר המידות ובתדמיתה של מדינת ישראל. המשיבה מציינת שני טעמים לכך- האחד הוא, כי אמנם המבקש לא היווה גורם המשפיע על רכישת המוצר, אך סביר להניח כי במסגרת תפקידו הצבאי נדרש המבקש לייעץ למדינה זרה גם לגבי אותו מוצר, כאשר המבקש מבקש לשווק לאותה מדינה מוצר נלווה או מתקדם יותר מאותו הסוג שכבר נרכש. הטעם השני הוא, כי יתכן וחלק מבעלי התפקידים השונים במערכת הביטחון של המדינה הזרה מוכרים למבקש מתוקף תפקידו ולאור שהותו במדינה הזרה.
העובדה שחברת רפאל היא חברה ממשלתית (סעיף 14(ב)(5) לחוק) מקלה על קיצור תקופת הצינון, שכן, אמנם העבודה בחברה, שמקום מושבה בישראל, מצריכה שהות במדינה הזרה, אך, אינה שקולה לקבלת משרה מחברה במדינה זרה, או מחברה ישראלית, המבוצעת כולה במדינה הזרה.
המשיבה מטעימה כי הוועדה החליטה לא פעם על קיצור תקופת הצינון באופן משמעותי, בנסיבות הדומות למקרה דנן, ואף מורכבות משלו (המשיבה הפנתה להחלטה וע 9062/04 ד"ר יוסי דרזנין מיום 25.01.05; וע 9014/04 אל"מ (מיל') עדי ברשדסקי מיום 20.04.04; וע 103/07 אל"מ יוחנן קלורין 6.02.07; וע 123/07 תא"ל אילן ברעם מיום 25.06.07)


המשיבה סבורה, כי לאור השיקולים האמורים, ההחלטה על קיצור תקופת הצינון לתקופה בת 10 חודשים, הינה סבירה ומדתית.
 


סעיף 6 לחוק- קובע את ההגבלות בפרישה משירות בחוץ-לארץ-

"מי שמילא תפקיד בשירות הציבור בחוץ-לארץ, לא יעשה, ללא היתר לפי חוק זה, אחד הדברים המנויים להלן בארצות שבהן מילא את תפקידו תוך שנתיים לפני שגמר אותו, אלא אם עברו שנתיים לאחר שגמר אותו, והם:

(1) קבלת משרה, תפקיד או עבודה כשכיר, או שלא כשכיר אלא בדרך של התקשרות לתקופה מסוימת או בלתי מוגבלת מראש;

(2) רכישת זכות בעסק או קבלתה בדרך אחרת. "
 
הלכה היא, כי אין לפרש את סעיף 6 לחוק הצינון כמטיל איסור גורף לגבי כל תפקיד שיש לו קשר כלשהו למדינת השירות בה מילא מבקש ההיתר את תפקידו, אלא יש לבחון האם יש בקבלת התפקיד משום ניצול קשרים או פגיעה בטוהר המידות (ו"ע (ירושלים) 6037/03 עברי נ' מדינת ישראל, תק-מח 2003(3) 548).לאור נסיבות המקרה והעובדות שפורטו, אנו מקבלים את עמדת המשיבה וסבורים כי היא מתמודדת עם מכלול השיקולים הרלבנטיים. עמדתה סבירה ומדתית וכן, מנמקת ומסבירה היטב מדוע ניתן לקצר את תקופת הצינון. כמו כן, העובדות שפורטו על-ידי המבקש, ושאושרו על-ידי המשיבה, וכן ההגבלה עליה עומדת המשיבה, לפיה המבקש יוגבל במשך שנה מלקיים קשרים עם גורמים עימם עבד במסגרת שירותו במדינה, הניחו את דעתנו שבנסיבות המקרה אין חשש לפגיעה בטוהר המידות או בתדמית המדינה בעיני הציבור, וכן, שאין במעבר לחברת רפא"ל משום ניצול קשרים אישיים שרכש המבקש לפני פרישתו.
אשר על כן, אנו מחליטים להיעתר לבקשה וליתן את ההיתר המבוקש. ההיתר מותנה, כאמור, בכך שהמבקש לא יקיים כל קשר ומגע עסקי עם הגורמים עמם היה בקשר במסגרת שירותו במדינה, וזאת עד חלוף שנה מיום שובו ארצה. תקופת הצינון תעמוד על 10 חודשים, באופן שבו המבקש יוכל להתחיל לעבוד בחברה באופן מיידי.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון