אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה:

סגן הנשיא (קובובי):ב
.1ערעור ברשות על פסק-דין של בית-הדין האזורי בירושלים והשופט הראשי נויגבורן; תב"ע מח/82-01) שדחה את הערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום .13.11.1987בהחלטתה הנ"ל, קבעה הוועדה כי נכותו של המערער היא של % 10לפי פריט 30(1)ב, שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז- 1956, בצרוף % 5לפי תקנה 15לתקנות אלה ובסה"כ %.15
.2הפריט הנ"ל קובע, וזו לשונו -
" 30(1) כפיון (grand mal)
בהתקפים פרכוסיים המלווים איבוד ההכרה, הנכות תיקבע לפי הפירוט כלהלן:ו
ב. בצורה קלה - היו 4- 1התקפים במשך שנתיים... %10" .3העובדות:נ
כתוצאה מתאונת עבודה שקרתה לו ביום 15.11.1975לקה המערער בכפיון. ועדה רפואית שבדקה אותו כ- 20.2.1977העמידה את דרגת נכותו על %45, מסתמא לפי חישוב זה:ב % 30לפי פריט 30(1)ג ("בממוצע התקף אחד ב-4- 3חודשים"), בצירוף % 15לפי תקנה .15בהופיעו לפני ועדה רפואית לעררים, ביום 15.11.1987, הודיע המערער
כי אינו סובל מהתקפי אפילפסיה מאז 1975, הודות לתרופה שהוא נוטל. ועוד אמר, כי הוא עובד כבודק פרי ולא עוד כנהג, אך בידו רשיון נהיגה ומותר לו לנהוג.
המערער הגיש לוועדה חוות דעת מפרופ' בלר (מיום 21.5.1986), בה נאמר כי יש לקבוע את דרגת הנכות לפי מספר ההתקפים להם צפוי החולה ללא טיפול. הוועדה הסתייגה מדעתו של פרופ' בלר בקובעה, כי -
"סעיף 30(1) מתייחס למספר התקפים בתקופת זמן נתינה מבלי להתחשב בגורמי ההתקף ובטיפולים בהתקף. לוועדה אין כל ספק שהסעיף מכוון לשכיחותם של ההתקפים למעשה בין אם מקבלים תרופה ובין אם לא.
והרי כל חולי האפילפסיה מקבלים תרופות. מבחינה זו לא מקבלת הוועדה את האינטרפרטציה של פרופ' בלר בחוות דעתו מיום 21.5.1986שאינה נסמכת על ראיה משפטית או רפואית. השאלה אם ללא טיפול היו ההתקפים בלתי ניתנים להופיע היא היפוטטית ובהחלט ויתכן שביום ללא טיפול לא היה סובל מהתקפים".
.4השאלה עליה נסב הדיון הן בבית-הדין קמא והן לפנינו היתה כיצד לפרש את פריט 30(1), העומד כל כולו על יחס ישיר בין מספר ההתקפים לבין אחוזי הנכות, תשובתו של בית-הדין קמא היתה כי -
"בהעדר התקפים אין אפשרות ליישם את הפריט, אין מדובר בקביעת נכות בסיסית כגון סכרת או איבוד רגל, אלא בנכות הנמדדת על-פי מספר ההתקפים, כאשר אותם התקפים מנוטרלים באמצעות תרופות אין מקום כלל לקבוע נכות".
.5בא-כוח המערער טען כי בכל מקום בתוספת לתקנות בו יש להתחשב בתרופה או במכשור עזר, נאמר הדבר בפירוש, בפריט 52נאמר כי "חדות הראיה נמדדת לאחר תיקון על-יד זכוכיות אופטיות" ואילו, בליקוי שמיעה, אין דרישה שהנפגע ייבדק בשהוא מצוייד במכשור שמיעה (פריט 72). לגבי איבוד שיניים (פריט 74) ידע מתקין התקנות לקבוע דרגת נכות שונה אם יש או אין אפשרות להתקין תותבת, ואם רצה שדרגת הנכות תיקבע כשהפגימה מאוזנת על-ידי תרופה, קבע זאת במפגיע (סכרת, פריט 4). בפריט 3(1) אני.
.6בא-כוח המוסד השיב כי כוונתו החד-משמעית של מתקין התקנות היתה להעניק נכות רפואית לפי מספר ההתקפים הפרכוסיים בפועל המלווים איבוד הכרה בתדירות מסויימת. עצם היותו של אדם לוקה באפילפסיה, אינו מזכה אותו בדרגת נכות, אם מסיבה זו או אחרת אין לו התקפים. טענה זו מתחזקת על-ידי איבחון מפריט (4) (סכרת), בו ראו לנכון לקשור את דרגת הנכות בנטילת תרופות לאיזון המצב. תרופת האינסולין מאזנת פחות או יותר את המצב המעורער, אך הנכות נשארת, ואילו באפילפסיה ניתן להגיע הודות לתרופות, לסילוק מוחלט של סימני המחלה:ו העדר התקפים. מאחר שאבן הבוחן לקביעת דרגת הנכות היא מספר ההתקפים - באין התקפים אין נכות.
.7הסוגיה בה עסקינו - הערכת דרגת הנכות עם או בלי תכשירי רפואה - לא
זכתה עד כה לתהודה רבה בפסיקה. בר"ע 510/86קצין התגמולים לפי חוק הנכים נ. עוה"ד אליקים הררי - לא פורסם) סרב הנשיא שמגר להעניק רשות ערעור בשאלה אם בקביעת מידת לחץ דם יש להביא בחשבון את השפעת התרופות, או שמא חוזרים למצב היסודי-הראשוני, כשהטוען לנכות אינו נוטל תרופות. בדחותו את הבקשה, הבהיר הנשיא כי -
"כל נכות והוראותיה ומן הראוי שגם בעניין לחץ הדם לא נחיה מפיה של הכרעה שיפוטית, בין של בית-המשפט המחוזי ובין של בית-משפט זה שהרי הנושא אינו משפטי כלל - אלא נכון יהיה כי תקבע בעניין זה הוראה בתקנות ותו לא" (ההדגשה נוספה).
משלא ניתנה רשות ערעור נותרה על כנה קביעתו של בית-המשפט המחוזי (ע"א 24/86(ת"א) אליקים הררי נגד קצין התגמולים - לא פורסם) שפסק, על סמך דברי המומחים בוועדה הרפואית העליונה, כי "הקובע הוא לחץ הדם ללא נטילת תרופות".
.8בע"א 193/58[1], נדון ערעורו של נכה (לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954) שנפגע כושר ראייתו, ועמדה השאלה אם יש לקבוע את הנכות לפי מצבה של העין הלקויה "טרם שהליקוי תוקן במידה מסויימת על-ידי שימוש במשקפיים" או לפי המצב אחרי הרכבת משקפיים (בלשון פסק-הדין:נ "עין ערומה" או "עין מזוינת"). ועדת הערעור החליטה שיש לקבוע את הנכות לפי "העין המזויינת". לאחר שהקשתה "מהי מידת אי-כושרו של הנכה כתוצאה מהשפעת החבלה", דחה הנשיא אולשן את הערעור, באומרו שאיננו סבור "כי לפי החוק, מחוייבים להתעלם ממידת אי-הכושר המציאותית - רק מפני שהיא הוקטנה הודות להרכבת משקפיים..." (שם [1], בע' 1584) (ההדגשה נוספה) והוסיף שרצוי היה שהבעיה תתברר באופן יותר עקרוני וכללי, ביחס לכל המקרים של חבלות, כלומר, ביחס לכל מיני חלקי גוף ותוצאות החבלה בהן" (שם [1], בע' 5-1584).
.9למרות שחלפו שנים רבות מאז הובעה המשאלה הנ"ל, חייב עדיין בית-דין להידרש לאותו נושא ש"אינו משפטי כלל", כדברי הנשיא שמגר בר"ע 510/86הנ"ל.
עומדת עדיין השאלה שהוצגה בע"א 193/58:ב האם חייבים להתעלם מאי-כושרו "המציאותי" של המערער רק מפני שאי-כושרו שואף לאפס הודות לתרופות שהוא נוטל? בבואנו להשיב, תשובה ענינית לשאלה הנ"ל, עלינו להיעזר באמירה משמעותית שבדו"ח הוועדה הרפואי לעררים, היינו בי "אין כל ספק שהסעיף מכוון לשכיחות של התקפים למעשה, בין אם מקבלים תרופה ובין אם לאו והרי כל חולי האפילפסיה מקבלים תרופות". (ההרגשות נוספו). ללמדך שהגם שכל חולי האפילפסיה נוטלים תרופות קיים סולם של 6דרגות המבוסס על תדירות ההתקפים:ו מאפס התקפים במשך שנתיים עד "בממוצע יותר מהתקף אחד לחודש" (%100). הקובע הוא מספר ההתקפים שפוקדים את החולה למעשה, למרות שהוא נוטל תרופות, ואין להעלות על הדעת שחולה כפיון יתנזר מתרופות - לפי הוראת ועדה רפואית - במשך חודשים כדי שיוכלו לאמור במדוייק היכן לסווגו בסולם הנכויות.

.10רצה מזלו (היחסי) של המערער, והוא נמנה עם אלה שתרופות מחסלות אצלם לגמרי את תופעת ההתקפים, ומזה שלוש עשרה שנה תיפקודו מלא. עם זאת טוב עשתה הוועדה בהעניקה לו מענק נכות של % 10(פריט 30(1)ב), בצירוף %5, בשל העובדה שאיבד את מקצועו כנהג.

.12הערעור נדחה.
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון