ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים:

רקע
.1התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעות בגין נזקי גוף שארעו לו לטענתו, בעקבות תאונת דרכים מיום 14.11.97, עת נהג באופנוע שבבעלותו (להלן:נ "האופנוע").
כל שצויין בכתב התביעה בענין החבות, כי האופנוע היה "מבוטח אצל הנתבעות"
זאת ותו לא.
הנתבעות בכתב הגנתן כפרו בכיסוי הביטוחי.
במסגרת ישיבת קדם המשפט טען ב"כ הנתבעות:ב "אנו טוענים כי מדובר בביטוח
סחר, אשר אינו כולל את השימוש כפי שנעשה במקרה דנן, ועל כן אין כיסוי ביטוחי".
מאידך, טענה ב"כ התובע, כי לאור המופיע בתעודת ביטוח החובה, אין מקום
לטענה זו.
.2הצדדים הגישו לבית המשפט רשימת מוסכמות ופלוגתאות, בכל הקשור לשאלת
החבות וכשלענייננו יש לציין ביחס למוסכמות כדלקמן:ו
א. במועדים הרלבנטים עבד התובע כאיש מכירות בחברת פרפר בע"מ (להלן:נ
"החברה").
ב. האופנוע היה בבעלותו הפרטית של התובע.
ג. תעודת ביטוח החובה (להלן:ב "התעודה") "מהווה את פוליסת ביטוח החובה ולא הוצאה פוליסה נפרדת", כשמוסכם כי האופנוע לא בוטח בביטוח חובה נוסף.
ד. התאונה ארעה בעת נהיגת התובע באופנוע, מביתו למקום עבודתו בחברה.
בכל הקשור לפלוגתאות, ציינו ב"כ הצדדים כדלקמן:ו
א. האם האופנוע יועד להמכר במועד התאונה או סמוך לכך "במסגרת האופנועים
שנמסרו למטרת סחר אופנועים..." בחברה.
ב. האם יש כיסוי ביטוחי על פי התעודה בנסיעה פרטית וברכב פרטי, של הנהג
הנקוב בתעודה.
ג. שינויים שנעשו בתעודות ביטוח חובה סחר וכן שינויים בהנחיות הנתבעת 2
(להלן:נ "אבנר").
העובדות
.3התובע בתצהירו כעדות ראשית (ת/2), מעיד, כי התעודה הוצאה כחודשיים-שלושה לפני התאונה, כי החברה אכן עוסקת בסחר באופנועים והוא כאיש מכירות נדרש לנהוג באופנועים לצרכי סחר. כמו כן, מעיד התובע כי לא הודע לו מאומה בכל הקשור לביטוח, למעט קבלת התעודה. לדבריו, לא חידש את תעודת הביטוח הקודמת, לאור עבודתו בחברה וקבלת התעודה, וכי לא היה נוהג ללא ביטוח.
לבסוף, יש להוסיף כי התובע מוצא לנכון לציין:ב "כי לפני התאונה רציתי למכור את האופנוע שלי, והצעתי אותו לאנשים שונים שהגיעו ל"פרפר". האופנוע עמד שם בתצוגה, אך המשכתי להשתמש בו כרגיל בתום יום העבודה".
.4לתצהירו צירף התובע הנחיות אבנר מיום 1.8.97אשר בעיקרן מורות, כי אין להרחיב את השימוש לנסיעה למטרות פרטיות (סעיפים 21, 22לתעודה הסטנדרטית) וכן כי סעיף השימוש יהיה מוגבל לסעיף 26בתעודה המציין:ו "לשימוש למטרה כלשהי הקשורה בסחר כלי רכב ממונעים - עבור כלי רכב שאינם בבעלות בעל הפוליסה, או ששמם נקוב בתעודה זו" (להלן:נ "הנחיות אבנר").
.5הנתבעות הגישו את מסמך נ/ 1שהוסכם בין הצדדים כי יחשב כתצהיר.
מסמך זה, הינו בשמו של גבי מורדוקוביץ אשר הינו אחד הבעלים של החברה.
במסמך זה מצויין, כי אכן התובע החל לעבוד בחברה מיום 14.8.97וכי הפוליסה שהוצאתה התבקשה נערכה "על מנת שיהיה מבוטח כאשר הוא נוהג באופנועים המוצגים למכירה בסוכנות במהלך עבודתו" כן מצויין כי התובע מעולם לא מסר את האופנוע למכירה לחברה וכי האופנוע לא היווה חלק מצי האופנועים העומדים למכירה בסוכנות.
יתר על כן, צויין כי מעת שאופנוע מובא למכירה, נפתחת כרטיסיה מסודרת ובענייננו, לא רק שלא נפתחה כרטיסיה לאופנוע, אלא לא היה ידוע לבעלים, כי התובע מתכוון למכור אופנועו וכי גם אם היה רוצה לעשות כן, היה זה עסקו הפרטי של התובע ללא קשר לסוכנות (להלן:ב "מסמך הבעלים").
כן צירפו הנתבעות את האישור המופנה לאבנר, בדבר העסקתו של התובע וכן הצעה לביטוח הכוללת שמו של התובע.
.6מחקירתו הנגדית של התובע ניתן להסיק את העובדות הבאות:ו
א. חרף טענתו טרם לכן, כאילו לא ידע כלל מהו ביטוח סחר רכב, הוא אכן שמע
על מושג זה, לאור עיסוקו בעבר.
ב. האופנוע בבעלותו עוד מיום .15.9.95
ג. התובע מעיד, כי אכן ביקש למכור את האופנוע וכי אף היתה כרטיסיה שנפתחה לשם כך אצל החברה. אולם בסופו של דבר הסתבר שכרטיס זה (נ/3) מולא רק ביום 1.6.98, דהיינו חודשים רבים לאחר התאונה.
יתר על כן, התובע נדחק לתירוצים והסברים שונים בכל הקשור לגרסתו כאילו
התכוון למכור את האופנוע באמצעות החברה, עד שבא-כוחו מצא לנכון לציין:נ
"אני מסכים כי בזמן האירוע האופנוע לא היה בתצוגה וגם לא אטען כאילו האופנוע היה בהליכי מכירה מטעם התובע. אני מבקש שההסכמה שלי לא תתפרש לנושאים של מהימנויות. ההסכמה שלי היא לצורך הסכמה דיונית" (5).
לאור דברים אלו, הופסקה החקירה הנגדית של התובע ולא בכדי.
.7מצאתי לנכון להדרש לפן עובדתי אחרון זה, על מנת שיהיה ברור שהתובע הן ברשימת הפלוגתאות והן בעדותו, מצא לנכון לנסות ולשכנע את בית המשפט, כי אכן האופנוע נכלל כביכול בצי האופנועים של החברה, העומדים למכירה.
לא למותר להוסיף, כי הגם שעו"ד פרויליך, סייג הסכמתו, הרי לאור כל דברי התובע ובמיוחד, האמור במסמך הבעלים, טוב עשה.
התעודה
.8כאמור, הוסכם בין הצדדים כי התעודה היא המהווה את הפוליסה.
לענין זה מהראוי להביא את הפרטים הבאים מתוך התעודה:ב
א. בעלת הפוליסה - החברה.
ב. במקום המיועד למס' רישוי, סוג ויצרן מצויין:ו "אופנועים סחר אופנועים". ג. הנהג המורשה לנהוג - התובע.
ד. השימושים המותרים:נ
"21, למטרות חברתיות ופרטיות" (להלן:ב "סעיף 21").
"25, לשימוש למטרות סחר בכלי רכב" (להלן:ו "סעיף 25").
ה. לכך יש להוסיף, כי קיימים סעיפים נוספים בדבר השימוש המותר, הכוללים אכן את סעיף 26שפורט לעיל בהנחיות אבנר, אולם סעיף זה לא צויין במסגרת השימושים המותרים ברכב, מחד, ומאידך לא צויין כשימוש הבלעדי.
.9אכן, בהתאם להנחיות אבנר, הרי לאורן אם אכן היתה מוצאת התעודה בהתאם לאותן הנחיות, אזי אין ספק כי התעודה לא היתה מכסה את המקרה דנן, מאחר שאין חולק כי האופנוע היה בבעלות התובע ששמו נקוב בתעודה.
הניתוח המשפטי
.10בכל הקשור לנושא השימוש הפרטי באופנוע, מעת ששימוש זה הותר, כפי
שצויין בת.א. (י- ם) 1290/97, עזרן נ' כהן ואח' (תקדין-מחוזי, 98(3)
1123), התעודה מכסה גם מכסה שימוש שכזה ואין לקבל את הטענה, בכפוף לאשר יידון
להלן, כאילו שימוש שכזה לא יכלל.
.11השאלה הנצרכת בפנינו אינה השימוש, אלא האם אכן נכלל האופנוע בגדר כלי הרכב - האופנועים, המבוטחים באמצעות התעודה.
צודק ב"כ התובע בטענותיו בכל הקשור לפרשנות לרעת המנסח ובמיוחד פוליסות ביטוח כפי שצודק הוא בטענותיו בכל הקשור להוכחת תחולתה של תניית פטור כמוטלת על חברת הביטוח, על פסקי הדין המובאים בסיכומיו. כן בהתייחס לסעיף 3לחוק חוזה הביטוח תשמ"א-.1981
.12כן יש לציין, שאכן מהנחיות אבנר, ניתן להיווכח כי אלו מתייחסות כאמור לשני היבטים, הן מטרת השימוש תוך שלילת שימוש כאמור בסעיף 21לתעודה, שאינו מענייננו, והן לשימוש בסעיף 26בלבד.
אולם, אין בעצם הנחיה זו בלבד, כדי להצביע בעליל, שטרם לכן, ובכל מקרה,
הביטוח חל גם על כל רכב המצוי בבעלותו הפרטית של המבוטח או הנהג.
.13ב"כ התובע נסמך על ע"א 4628/93, מדינת ישראל נ' אפרופים, שיכון וייזום (1991) בע"מ פ"ד מט (2) 265(להלן: "אפרופים") אולם, דומני שאשר מבקש ב"כ התובע להסיק מאותו פסק דין, אינו במסקנתו.
אכן, עד לאותו פסק דין שלטה בכיפה, תורת שני השלבים בפרשנות חוזה ולכאורה, בהתאם להוראות סעיף 25לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג- 1973אם נוסח החוזה ברור מתוכו, אין אנו נזקקים לנסיבות חיצוניות על מנת לבחון את אומד דעתם של הצדדים.
רק אם החוזה ניתן למספר פרשנויות, אזי ורק אז ניתן להזקק לנסיבות
חיצוניות.
דומני, שמפסק דין אפרופים, ניתן להסיק כי אין אנו נזקקים לתורה זו, אלא לגיטימי שנזקק לנסיבות החיצוניות מכל מקור שהוא, על מנת שנוכל להגיע למסקנה אם אכן החוזה מוקשה מתוכו אם לאו.
.14בענייננו, כל שנמצא בפנינו, הינה התעודה והאמור בה. אולם, לאור הפסיקה שדנה בנושא זה ולאור מהותו של מונח סחר רכב, ניתן לקבוע, כי מדובר בפוליסה שאינה נוקבת בכלי רכב ספציפי, אלא הביטוח חל ביחס לרכבים שנכנסים לגדרי הביטוח ויוצאים ממנו חדשות לבקרים, וכעין "ביטוח צף" אם נשליך משעבוד צף.
אולם, מונח זה שוברו בצדו.
כותרתו, סחר רכב ולא מעבר לכך. דהיינו, תנאי מוקדם לחלות התעודה והכיסוי הביטוחי, שאכן מדובר על אותם רכבים שהן המבטחות ובמקרה דנן הנתבעות, והן המבוטחת ובמקרה דנן החברה, התכוונו שיכלל בגדר התעודה.
מהאמור, בתעודה המציינת מפורשות "סחר אופנועים" עולה, כי התעודה לא חלה על אשר לא נכלל באותו סחר.
ודוק, אין אנו דנים בתניית פטור, אלא כרעיון הוכחת "מקרה הביטוח".
לדידי, לאור הנסיבות, אומד דעתם של הצדדים ברור הוא, דהיינו הכללת כל אותם רכבים ובמקרה דנן אופנועים, המובאים לחברה לשם מכירתם ובכל הקשור למכירתם, וכל עוד הם עומדים בתנאים אלו.
אכן, צודק ב"כ התובע בציינו שבפרשת "עזרן" מציין בית המשפט, כי ביחס
למחלוקת העובדתית, הרכב נשוא אותה תביעה שימש כרכב פרטי כשהנהג ששמו צויין
בתעודה נוהג בו מנהג בעלים, הגם שהרכב היה חלק מהמאגר העסקי של הרכבים המבוטחים של הפוליסה של בית העסק.
אולם, מהמשכו של פסק הדין עולה, כי בית המשפט קובע שם, כי הרכב נשוא
התביעה אכן נכלל בצי כלי הרכב, הקשורים לסחר הרכב הגם שהבעלות והשימוש היו
כמפורט באותו פסק דין.
דומני, שאין להסיק מפסק הדין כאילו גם אם בית המשפט היה קובע שמדובר ברכב פרטי לכל דבר וענין, הוא היה מגיע לאותה תוצאה.
גם הגיונם של דברים, מחייב מסקנה זו.
כלום ניתן לסבור, כי מבוטח המבטח את צי עסקו בסחר רכב, יוכל לכלול בביטוח זה את כל כלי הרכב של עובדיו - הכל בגין אי שימוש בסעיף 26לתעודה?
כלום לא צריכה להיות זיקה כלשהי, בין כלי הרכב לבין מהות הביטוח של סחר
רכב?!
נראה שאכן, כך סבר גם בית המשפט המחוזי בע"א 1790/94, ברדה נ' מגדל
חב' לביטוח בע"מ (טרם פורסם).
מסקנת האמור, כי תנאי מוקדם לחלות הכיסוי הביטוחי, זיקה בין עיסוק המבוטחת לבין הרכב שבו ארעה התאונה.
ודוק, אין אני מתייחס לשימוש. אם אכן, חוסה הרכב במטרות "הביטוח הצף" ואף בעקיפין, ואף אם הרכב רשום בבעלות המבוטחת או הנהג, הרי יכלל רכב שכזה בכיסוי הביטוחי וגם בנסיעה למטרות חברתיות פרטיות.
.15לבסוף, יורשה לי לציין, כי יתכן והלך מחשבה זה עמד והסתתר אחר מניעי
התובע לנסות לשכנעני שאכן, היתה קיימת כביכול זיקה בין האופנוע לצי האופנועים
המבוטחים.
אם לא כן, קשה להבין מדוע ניסה לעשות כן, שלא למותר להוסיף וכמצויין לעיל, שהדבר לא עלה בידו.
.16לו היינו עוסקים בנהג תם לב, אשר ביטל את פוליסת החובה לאופנועו לאחר שפנה למעבידו והודיע לו על כך, והמעביד לא ציין בפניו כי אין הוא רשאי לעשות כן, דבר שלא רק שלא הוכח, אלא אף לא נטען על ידי התובע, ניחא. אולם במקרה דנן, התובע ככל הנראה, על דעת עצמו ותוך שבא-כוחו מוותר על חקירת הבעלים, מצא לנכון לפעול אשר פעל וכפי שצויין לעיל. ניתן לקבוע כי ידיעתו של התובע או אי ידיעתו לרבות המועד, בכל הקשור למשמעות מושג הביטוחי סחר רכב, אינו נקי מספקות, אם להתבטא בלשון המעטה.
מכל מקום, עילה שלפחות בחינת המתקשרים ב"חוזה הביטוח" קרי, הנתבעת והחברה, לא התכוון מי מהם כי אופנועו של התובע יכלל בביטוח דנן.
סיכומם של דברים
.17לאור כל האמור, דין התביעה להידחות.
התובע ישלם לנתבעות, שכ"ט עו"ד בסך 500, 3ש"ח בצירוף מע"מ ובתוספת הפרשי
הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון