ביטול מכרז ללא הסבר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול מכרז ללא הסבר:

1. בפניי תובענה שהוגשה להורות למשיב מס' 1 לבטל את ביטול המכרז 10/98 להורות לועדת המכרזים לשקול את כל הנסיבות הרלוונטיות ולקבל החלטה מי היא החברה הזוכה במכרז. לחילופין, לערוך מכרז חדש בעניין שדרוג תכנות ועריכת קורס, ולחילופי חילופין להורות למשיב מס' 1 להתקשר עם המשיבה מס' 2 אך ורק בעניין רכישת תוכנת התאימות ואת רכישת תוכנות השדרוג והקורס לרכוש מהמבקשת.

מדובר במכרז 10/98 שלגביו הוזמנו המציעים להציע הצעות ביום 21/12/1998 עפ"י נספח א' לתובענה לגבי שדרוג תוכנה למתן קורס, כשאת המכרז פרסם המכרז למחקר גרעיני נחל שורק (להלן:ב"המל"ג").

לטענת המבקשת ביום 10/02/1999 קיבלה הודעה על ביטול המכרז ללא כל הסבר נוסף, וביום 22/03/1999 נודע למבקשת שעומד להיחתם הסכם בין המל"ג למשיבה מס' 2 ואח"כ ביום 28/03/1999 קיבלה הודעה שהוחלט ליתן להתקשרות לשדרוג התוכנה פטור ממכרז בהסתמך על הנימוק של ספק יחיד לשרות הנדרש (ולהתקשר עם המשיבה מס' 2), ואח"כ בוטלה החלטה זו והוחלט לצאת במכרז חדש.

לטענת המבקשת מדובר בהעדר שוויון עקב אי התאמה של הצעת המשיבה מס' 2 בלא שצוינה גם לגבי הצעתה של המשיבה מס' 2 הסתייגות כפי שצוינה לגבי המבקשת כשהמל"ג נעתר לבקשת המבקשת להצגת המצגת בפניו רק לאחר הגשת העתירה ביום 25/04/1999, ולמרות שניתן היה למצוא פתרון לבעיית התאימות בעברית עפ"י ההצעות הקיימות העדיף המל"ג לדחות את ההצעה ולבטל את המכרז.
לטענת המשיבה מס' 2 היא מקבלת את החלטת המשיב מס' 1 לבטל את המכרז ולצאת במכרז חדש התואם למעשה לסעד החלופי של המבקשת, ואין כל ממש וטעם בבקשה.

לטענת המשיבה מס' 1 - המל"ג - אין מקום "להחיות" את המכרז שבוטל, שכן שיקולי ועדת המכרזים לפסול את המכרז היו שיקולים ראויים, כשאין למבקשת כל סיבה עניינית לצאת כנגד ביטול המכרז ופרסום מכרז אחר, שכן המבקשת לא חוששת מפגיעה בסודותיה המסחריים ומדובר בהחלטה סבירה ומקצועית שנתקבלה ע"י ועדת המכרזים ביום 10/02/1999 בעקבות פגמים מהותיים בהצעות והעדר יכולת להשוות ביניהן על בסיס שוויוני.

לטענת המשיבה מס' 1 אין בביטול המכרז פגיעה בעקרונות היסוד של דיני המכרזים, שכן המשיבה מס' 2 מסכימה לכך – עומד להתפרסם מכרז חדש כפול בהיקפו, כשעברו כ9- חודשים מאז פרסום המכרז הקודם, ועקב ההתקדמות בשוק ההיי-טק אין רלוונטיות למכרז הקודם.

2. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בראיות ובסיכומים, החלטתי לדחות את התובענה, וזאת מן הנימוקים כדלקמן:ו

א. אני סבור שלא היה מקום לעמידה על ניהול תובענה זו לאחר שבוטלה הכוונה להתקשר עם המשיבה מס' 2 כספק יחיד.

למעשה התרשמתי שקצפה של המבקשת יצא כנגד החלטה זו להתקשר עם המשיבה מס' 2 כספק יחיד ולא על ביטול המכרז.

כדברי מנכ"ל המבקשת מר דונקלמן בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 8-3:נ "במידה והיה קיים ביטול של המכרז אין לי שום דבר להגיד על זה, אך כאשר נודע לי שמצד אחד שולחים אליי מכתב על ביטול המכרז, מקבלים את כל ההבהרות שביקשו לגבי קורס, לגבי עברית, לא חזרו אליי, לא ביקשו תגובה או בדיקה. באופן מחתרתי החליטו על ספק יחיד כאשר בדיעבד התברר לי שועדת המומחים התבטלה על רקע מקצועי".
"ש. מה מנע ממך במשך חודש וחצי לפנות למרכז למחות על ביטול המכרז?
ת. למחות על ביטול לא הייתה לי סיבה."

ובעמ' 4 לפרוטוקול שורות 17-14:ב

"אני יודע שלא מקובל עליי שכאשר מודיעים לי על ביטול מכרז פתאום התברר לי שללא מכרז חוזר חותמים על הסכם עם אחד הדילרים, אז עוד לא ידעתי את המונח ספק יחיד. אם יש הודעה על המכרז אזי אני מכבד. אם כל התהליך שווה לכל המשתתפים אז מה יש לי להלין? כאשר נוהגים איתי ביושר אין לי מה להגיד".

ובעמ' 5 לפרוטוקול שורות 14-11:ו

"ש. אמרת שבמשך חודש לא הייתה לך סיבה לפנות למרות ביטול המכרז.
האם אתה יכול לפרט?
ת. אני מקבל על מכרזים הודעה- זכית, נדחית, בוטל המכרז. על 'זכית' אני שמח, על 'בוטל' אני צר ללקוח, ולגבי 'הפסדתי' אני בודק לגופו של עניין".

דהיינו המבקשת לא מחתה על ביטול המכרז במשך למעלה מחודש ימים, השתתפה במצגת לאחר ביטול המכרז ומנהלה אומר מפורשות בביהמ"ש שהוא קיבל את הביטול כביטול ולא הייתה לו כל סיבה למחות על הביטול.

ניתן היה להבין מחקירתו של מר דונקלמן שהוא מוחה על הניסיון שנעשה להתקשר עם המשיבה מס' 2 כספק יחיד, ניסיון שלא צלח (כפי שהדבר גם עולה ממכתב ב"כ המבקשת נספח ח' לנ1/ שאם לא נאמר דבר לגבי טענות לביטול המכרז אלא לגבי ההתקשרות עם ספק יחיד).

ב"כ המבקשת מדגישה בסיכומיה את הטענה שאילמלא פנתה המבקשת לבימ"ש לא היה מבוטל הפטור מפרסום מכרז, וייתכן והדבר נכון, אך המבקשת הייתה צריכה להסתפק בכך משבוטל הפטור לפרסום מכרז ולהסתפק במכרז החדש שיפורסם ולא לעמוד על ביטול המכרז שהיא בעצמה קיבלה אותו בלא מחאה, כשבעניין זה קיים גם שיהוי מצד המבקשת עד העלאת הטענות כנגד המכרז.

למעשה עם ביטול הפטור לפרסום מכרז התקבלה הבקשה החלופית של המבקשת בתובענה ועל המבקשת היה להסתפק בכך.

ב. גם לגופו של עניין לא מצאתי כל פגם בהחלטת המשיבה מס' 1 וועדת המכרזים לבטל את המכרז עקב פגמים מהותיים, בהצעות (גם אם לא נרשמו ההסתייגויות לגבי הצעת המשיבה מס' 2) ועקב אי היכולת להשוות בין ההצעות.

בעניין זה אני מקבל את גרסת המשיבה מס' 1 מפי עוזי גבלי שלא נחקר כלל לגבי הסיבות המקצועיות לביטול המכרז כפי שמפורטות בתצהירו נ1/ לגבי הפגמים בהצעות וחוסר היכולת להשוות בין ההצעות וכן את המלצת צוות הבדיקה שמונה לכך ונתן את מסקנותיו (נספחים ב',ג' לנ1/) כשלא מצאתי פגם בדיני הועדה והחלטותיה (נספחים ד',ו' לנ1/).

לא מצאתי ממש בטענת המבקשת לגבי החשדות המועלות לגבי חוסר תום הלב של המשיבה מס' 1, חשדות והשערות גרידא שאינן מבוססות כשהמבקשת לא התמודדה למעשה עם ביטול המכרז והסתפקה בניסיונות להצביע על פעולות שנעשו בחוסר תום לב מצד המשיבים, ניסיונות שאני קובע שלא צלחו.

ביהמ"ש לא יתערב בביטול מכרז משיקולים סבירים ובתום לב ויכיר בביטול מכרז עקב פגם מהותי או אי יכולת להשוות בין ההצעות [ראה ה.פ (ת"א) 974/96 החברה המרכזית לשקילה בע"מ נ' משרד הבינוי והשיכון (צורף כנספח 1 לסיכומי המשיב מס' 1 וכן בג"צ 725/88 בוכריס נ' ראש המועצה המקומית קריית עקרון, פ"ד מג(3) 837 וכן ראה לגבי פסילת הצעה בג"צ 3224/91 אלרם חב' לשיכון נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד מו(1) 177].
במקרה זה לא ייגרם גם כל נזק למבקשת מביטול המכרז, שכן לא הייתה פגיעה בסודותיה המסחריים (ראה עדות דונקלמן) והמכרז החדש שיפורסם רחב בהיקפו מהקודם וכן עברו כ9- חודשים מאז פרסום המכרז הקודם ומדובר בתחום דינמי ומתקדם של טכנולוגיה מתקדמת שלגביה תקופה של מספר חודשים מביאה לשינויים מהותיים ומשמעותיים ולכן גם אין כל הגיון וסיבה לביטול המכרז כיום מעבר לכל הנימוקים שפורטו על ידי ואי ביטול המכרז יביא למעשה לכך שבמקום פרסום מכרז חדש, מתוקן וברור יותר על בסיס שוויוני מובן יישאר מכרז מיושן פגום שאינו על בסיס שוויוני.

בנסיבות אלו אני דוחה את התובענה.

אני מחייב את המבקשת לשלם לכ"א מהמשיבים מס' 1,2 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 5,000.- ש"ח בתוספת מע"מ כדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון